giáo trình môn Ngữ Dụng Học Đh sp Đà Nẵng

Giáo trình môi trường đại học bách khoa đà nẵng

Giáo trình môi trường  đại học bách khoa đà nẵng
... ============================================================= 1.1 - KHOA HC MÄI TRỈÅÌNG Khoa hc mäi trỉåìng nghiãn cỉïu mäúi quan hãû giỉỵa mäi trỉåìng v ngỉåìi quạ trçnh phạt triãøn ca x häüi Hay nọi mäüt cạch khạc khoa hc mäi trỉåìng nghiãn ... cháút lỉåüng ca mäi trỉåìng säúng Khoa hc mäi trỉåìng l mäüt ngnh khoa hc ráút räüng låïn, phỉïc tảp v cọ liãn ngnh cao, âỉåüc dỉûa trãn cå såí ca nhiãưu ngnh khoa hc tỉû nhiãn, x häüi v cäng ... họa Tuy váûy sinh thại hc váùn l khoa hc riãng khoa hc sinh hc vç cọ cạc khại niãûm, näüi dung v phỉång phạp nghiãn cỉïu riãng Sinh thại hc l ngnh tiãưn bäúi ca khoa hc mäi trỉåìng, vç tỉång tỉû...
 • 121
 • 587
 • 5

Giáo trình môn vật liệu học

Giáo trình môn vật liệu học
... tạo, gia công sử dụng vật liệu 1.1.2 Phân loại vật liệu Dựa theo tính chất đặc tr ưng, người ta phân biệt ba nhóm vật liệu l vật liệu kim loại, vật liệu vô - ceramíc vật liệu hữu - polyme Tuy ... nhiệt, vật liệu cho phép xác định lĩnh vực ứng dụng hợp lý vật liệu khác nhau, nhi ên có tính đến đòi hỏi tính kinh tế Tóm lại, vật liệu học môn khoa học phục vụ cho phát triển v sử dụng vật liệu, ... DỤNG HỢP LÝ VẬT LIỆU 147 1.1.NHỮNG TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA VẬT LIỆU 147 1.2.1.Ba yêu cầu vật liệu 147 1.2.2.Những tính chất vật liệu 147 1.3 Lựa chon vật liệu ...
 • 190
 • 3,561
 • 37

GIÁO TRÌNH MÔN NGƯ LOẠI TẬP I pot

GIÁO TRÌNH MÔN NGƯ LOẠI TẬP I pot
... CHƯƠNG I KH I QUÁT LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU NGƯ LO I HỌC Lịch sử phát triển Ngư lo i học gi i: Cùng v i phát triển xã h i lo i ngư i, môn phân lo i học ngành khoa học sinh học khác, môn ngư lo i học ... nghiên cứu như: P Artedi (Thuỵ i n), 1705 - 1734 v i sách tiếng: Bibliotheca ichthylogica, Philosophia ichthyologica, Genera piscium, Species piscium, Synonymia piscium; C Linnaeus (Thụy i n), ... nhìn chung Ngư lo i học gi i chia làm th i kỳ: *Th i kỳ thứ (Th i kỳ từ th i Aristode -384-322(TrCN) đến kỷ XVI): Aristode v i tác phẩm “ Historia animalum” gi i thiệu 115 lo i cá v i http://www.ebook.edu.vn...
 • 119
 • 589
 • 7

Giáo trình môn quản trị học ppt

Giáo trình môn quản trị học ppt
... 1-Người sáng lập  -Nhà đức xã hội học người -Chuyên nghiên cứu quản trị văn phòng quan phủ -Là nhà quản trị giải vấn đề tổ chức MAX WEBER (1864-1920) TRƯờNG PHÁI QUảN TRị Cổ ĐIểN KIểU THƯ LạI Quy ... TRƯờNG PHÁI QUảN TRị Cổ ĐIểN KIểU THƯ LạI Phân công lao động  Là trình phân chia nhiệm vụ thành công việc cụ thể đơn giản  Phân công dựa sở chuyên môn hóa lực cá nhân TRƯờNG PHÁI QUảN TRị Cổ ĐIểN ... thức quản trị theo tư tưởng cổ điển không phù hợp Lịch Đời TRƯờNG PHÁI QUảN TRị HÀNH VI Tác giả thuộc trường phái douglas mcgregor ((1906–1964)) Mary Parker Follett (1868-1933) TRƯờNG PHÁI QUảN TRị...
 • 22
 • 320
 • 0

Giáo trình môn Kinh tế Học Vi Mô

Giáo trình môn Kinh tế Học Vi Mô
... thông dụng.) Kinh tế kinh tế vi Kinh tế vi liên quan tới vi c nghiên cứu công ty riêng lẻ loại thị trường riêng lẻ Kinh tế liên quan tới vi c nghiên cứu tổng thể kinh tế Phân tích ... hiệu kinh tế người vận động hành lang thành công vi c phân phối lại thu nhập cho nhóm mà họ đại diện Chính sách kinh tế vi Chính phủ can dự vào sách kinh tế vi Chính sách kinh tế ... chế độ kinh tế tập trung, phần nhiều hoạt động kinh tế kinh tế thị trường qua chợ đen Khi học kinh tế thị trường, nghĩa học loại bỏ đóng góp quyền Chỉ đơn giản, học cách để hoạt động kinh tế thị...
 • 122
 • 263
 • 0

Giáo trình môn Tâm lý học nghề nghiệp

Giáo trình môn Tâm lý học nghề nghiệp
... Phân loại nghề • • • • • • • • Những nghề thợ Nghề hành Nghề kỹ thuật Nghề tiếp xúc với người Nghề tiếp xúc với tự nhiên Nghề thuộc lĩnh vực văn hoá nghệ thuật Những nghề phóng khoáng, ... thuật Những nghề phóng khoáng, mạo hiểm Nghiên cứu khoa học Mô tả đặc điểm tâm sinh hoạt động nghề nghiệp + Có lực thiết kế kỹ thuật Đối với nghề thợ + Phối hợp cảm giác kiểm tra cảm giác xác nhạy ... tiếp xúc với cá nhân tập thể Mô tả đặc điểm tâm sinh hoạt động nghề nghiệp + Hứng thú với việc áp dụng tri thức khoa học vào việc biến đổi thiên nhiên Nghề tiếp xúc với tự nhiên + Thích tiếp xúc...
 • 11
 • 2,733
 • 4

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC MÔN: NGỮ DỤNG HỌC TIẾNG VIỆT (Vietnamese Pragmatics)

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC MÔN: NGỮ DỤNG HỌC TIẾNG VIỆT (Vietnamese Pragmatics)
... ngôn ngữ xếp Thông tin môn học - Tên môn học: Ngữ dụng học tiếng Việt - Mã môn học: LIN2039 - Số tín chỉ: - Môn học: Bắt buộc - Các môn học tiên quyết: Dẫn luận ngôn ngữ học - Số tín : + Lý thuyết ... pháp nghiên cứu ngữ dụng học, ý nghĩa việc nghiên cứu ngữ dụng học, hướng nghiên cứu ngữ dụng học - Xác định vị trí vai trò ngữ dụng học mô hình tam phân (kết học - nghĩa học - dụng học) mối quan ... vai trò người sử dụng ngôn ngữ ngữ cảnh trình hành chức ngôn ngữ Tóm tắt nội dung môn học Môn Ngữ dụng học cung cấp cho sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ học kiến thức ngữ dụng học (đối tượng, nhiệm...
 • 17
 • 2,000
 • 11

Giáo trình môn quản trị học

Giáo trình môn quản trị học
... thể mối quan hệ khả quản trị khả chuyên môn Cấp quản trị cao khả quản trị lấn dần khả chuyên môn, có nghĩa cấp quản trị cao nhà quản trị phải thực công việc đặc trưng quản trị hoạch định, tổ chức, ... khoa học phân chia nhà quản trị tổ chức thành 03 cấp quản trị sau 8/132 Các nhà quản trị cấp sở (first line manager): Nhà quản trị cấp sở nhà quản trị cấp bậc cuối hệ thống cấp bậc nhà quản trị ... nghiên cứu quản trị ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA QUẢN TRỊ Các đặc điểm quản trị : Quản trị hoạt động khó khăn phức tạp * Trước hết yếu tố người Quản trị suy quản trị người,...
 • 134
 • 96
 • 0

KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN NGỮ VĂN 9 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2010 2011

KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN NGỮ VĂN 9 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2010 2011
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010- 2011 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN Câu : (1điểm) Xác định khởi ngữ : 0,5đ Viết lại thành câu khởi ngữ : 0,5 điểm( HS ... điểm( HS diễn đạt theo nhiều cách, đáp ứng hai yêu cầu: khởi ngữ không làm sai lệch nội dung câu cho) Câu 2: (1 điểm) - Chỉ phép lặp từ ngữ (họa sĩ, tôi): 0,5 điểm - Chỉ phép thể ( Ở cho Sa Pa): ... Biểu điểm: - Điểm 5-6: Đảm bảo yêu cầu trên, viết có đoạn văn hay, mắc vài sai sót nhỏ - Điểm 3-4: Biết vận dụng phương pháp nghị luận học Hiểu nội dung đoạn thơ, chọn hình ảnh, chi tiết tiêu...
 • 3
 • 198
 • 0

Bài thuyết trình môn quản trị học đề tài chức năng kiểm tra trong quản trị

Bài thuyết trình môn quản trị học đề tài chức năng kiểm tra trong quản trị
... thức kiểm tra xem xét theo trình hoạt động Kiểm tra phản hồi Kiểm tra lường trước Kiểm tra đồng thời 1.Các hình thức kiểm tra b Theo mức độ tổng quát nội dung kiểm tra Các hình thức kiểm tra c ... buông lỏng kiểm tra  Các yếu tố ảnh hưởng đến trình kiểm tra có thay đổi nên trình kiểm tra, phương pháp kiểm tra phải thường xuyên đổi cho phù hợp Yêu cầu hệ thống kiểm tra Kiểm tra phải có ... tổ chức Kiểm tra phải hiệu quả, tiết kiệm  Kiểm tra phải đưa đến hành động  Kiểm tra phải đồng bộ, linh hoạt đa dạng II CÁC HÌNH THỨC KIỂM TRA VÀ KỸ THUẬT KIỂM TRA Các hình thức kiểm tra...
 • 36
 • 1,862
 • 3

Giáo trình môn học kỹ thuật robot - Bùi Như Cao - Trường đh công nghiệp

Giáo trình môn học kỹ thuật robot - Bùi Như Cao - Trường đh công nghiệp
... loại Robot hai mảng : Các loại robot công nghiệp (cánh tay máy) loại robot di động (mobile robot) Mỗi loại có ứng dụng đặc tính khác Ngoài ra, loại Chương 1: Tổng quan Robot công nghiệp robot công ... 1: Tổng quan Robot công nghiệp tài liệu này, trình bày kiến thức chủ yếu loại Robot công nghiệp, tức cánh tay máy Các toán cân lực, phương trình động học động lực học tảng để bạn học viên tiếp ... 1.3.2 Các thành phần của Robot công nghiệp Sơ đồ tổng quan cấu thành Robot công nghiệp chuyên dùng : Cảm biến Chương 1: Tổng quan Robot công nghiệp a Cánh tay Robot (Robot Arm ): Là phận khí...
 • 108
 • 727
 • 7

Giáo trình môn học thí nghiệm động cơ ts dương việt dũng

Giáo trình môn học thí nghiệm động cơ  ts dương việt dũng
... kãút näúi våïi bäü pháûn AVL Bäü chuøn âäøi xung Bäü Quang hc ÂATSIC364G03(Cng chênh l cm biãún quang ) 16 THÊ NGHIÃÛM ÂÄÜNG CÅ TS Dỉång Viãût Dng -Ngun l hoảt âäüng : Chè khạc våïi bäü AVL 364C ... gọcAVL364X (Så âäư làõp âàût AVL364X lãn âäüng cå ) 17 THÊ NGHIÃÛM ÂÄÜNG CÅ TS Dỉång Viãût Dng Thiãút bë Quang hc ÂATSIC364G03 -Âàûc âiãøm : Chëu rung Max =(100×9,8÷1200x9,8).10 −3 [N] Cho phẹp ... nhiãût âäü -30 + 1000C - Ngun l lm viãûc ca thiãút bë quang hc âatsic364g03 : Thỉûc cháút l mäüt tãú bo quang dáùn Quang hc ÂATSIC364G03 thu tên hiãûu quang tỉì äúng ân âiãûn tỉí (2) Sỉû ngàõt...
 • 43
 • 347
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình môi trường đại học bách khoa đà nẵnggiáo trình môn quản trị họcgiáo trình môn tín dụng ngân hànggiáo trình môn xã hội học pháp luậtgiáo trình môn dân tộc học đại cươnggiáo trình môn dân tộc họcgiáo trình môn tâm lý học lứa tuổigiáo trình môn xã hội học đại cươnggiáo trình môn chính trị họcgiáo trình môn xây dựng văn bản pháp luậtgiáo trình môn ngữ âm tiếng việtgiáo trình môn sinh thái họcgiáo trình môn thư viện học đại cươnggiáo trình môn quản lý học đại cươnggiáo trình môn tâm lý học xã hộiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh