Sắc ký phẳng

Tìm hiểu về phương pháp sắc trao đổi ion

Tìm hiểu về phương pháp sắc ký trao đổi ion
... B C Chương SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION 2.1 KHÁI QUÁT VỀ SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION Sắc trao đổi ion (IC) phần sắc lỏng (LC) Theo Liên minh Quốc tế Cơ Ứng dụng Hóa học (IUPAC) sắc trao đổi ion định nghĩa ... áp dụng sắc trao đổi ion: trao đổi ion • hình thành cặp ion ion loại trừ Phương pháp sắc xác định chế tách tĩnh tách động sử dụng Ngày sắc trao đổi ion đơn giản gọi sắc ion (IC), ... Chương SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION .24 2.1 KHÁI QUÁT VỀ SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION 24 2.2 BẢN CHẤT CỦA QUÁ TRÌNH SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION 25 2.2.1 Ionit .26 2.2.1.1 Nhựa trao đổi ion ...
 • 37
 • 3,274
 • 50

Xác định hóa chất bảo vệ thực vật carbamat trong một số loại rau quả bằng phương pháp sắc lỏng khối phổ (LC-MS)

Xác định hóa chất bảo vệ thực vật carbamat trong một số loại rau quả bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ (LC-MS)
... thực vật carbamat số loại rau phương pháp sắc lỏng khối phổ (LC-MS) Mục tiêu thực đề tài luận văn là: 1 Xây dựng phương pháp xác định dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật carbamat rau quả, bao ... dư hóa chất bảo vệ thực vật rau Theo báo cáo Cục Bảo vệ thực vật, có 23% số hộ nông dân vi phạm quy định sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, dẫn đến tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật nông sản Một số loại ... thôn Số mẫu rau, tươi có dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật chiếm từ 30-60%, số mẫu rau, có dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật vượt giới hạn cho phép chiếm từ 4-16%, số hóa chất bảo vệ thực vật...
 • 85
 • 2,164
 • 17

Nuôi trồng và xác định thành phần amino acid của một số loài nấm bào ngư (Pleurotus spp.) bằng kỹ thuật sắc lỏng cao áp HPLC

 Nuôi trồng và xác định thành phần amino acid của một số loài nấm bào ngư (Pleurotus spp.) bằng kỹ thuật sắc ký lỏng cao áp HPLC
... trồng loài nấm môi trƣờng mùn cƣa có bổ sung số vi lƣợng Tiến hành thu thể Xác định thành phần amino acid loài nấm bào ngƣ sắc lỏng cao áp (HPLC) 3 Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Nấm trồng 2.1.1 ... Rây (sắc gel) Lỏng Lỏng Cột Theo kích thƣớc Lỏng phân tử 2.4 Một số phƣơng pháp sắc phân tích amino acid Phân tích amino acid phƣơng pháp xác định thành phần amino acid nhƣ định lƣợng chúng ... VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ***000*** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NUÔI TRỒNG VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẨN AMINO ACID CỦA MỘT SỐ LOÀI NẤM BÀO NGƢ (Pleurotus spp.) BẰNG...
 • 51
 • 615
 • 2

NUÔI TRỒNG VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẨN AMINO ACID CỦA MỘT SỐ LOÀI NẤM BÀO NGƯ (Pleurotus spp.) BẰNG KỸ THUẬT SẮC LỎNG CAO ÁP (High performance liquid chromatography - HPLC)

 NUÔI TRỒNG VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẨN AMINO ACID CỦA MỘT SỐ LOÀI NẤM BÀO NGƯ (Pleurotus spp.) BẰNG KỸ THUẬT SẮC KÝ LỎNG CAO ÁP (High performance liquid chromatography - HPLC)
... VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ***000*** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NUÔI TRỒNG VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẨN AMINO ACID CỦA MỘT SỐ LOÀI NẤM BÀO NGƢ (Pleurotus spp.) BẰNG ... trồng loài nấm môi trƣờng mùn cƣa có bổ sung số vi lƣợng Tiến hành thu thể Xác định thành phần amino acid loài nấm bào ngƣ sắc lỏng cao áp (HPLC) 3 Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Nấm trồng 2.1.1 ... Hiện nay, thị trƣờng tồn nhiều kỹ thuật phân tích amino acid nhƣ: sắc lỏng cao áp, HPLC (high performance liquid chromatography) , sắc trao đổi ion (ion exchange chromatography) , điện di mao...
 • 51
 • 513
 • 2

Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng monensin bằng phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao

 Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng monensin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
... Q/BNN-KHCN thỏng 12 nm 2006 ca B trng B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn) Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn áp dụng để phân tích hàm lợng kháng sinh monensin thức ăn chăn nuôi phơng pháp sắc lỏng hiệu ... ấm có nhiệt độ ổn định 55oC (4.7) 20 phút Làm nguội ống nghiệm dùng 10àl dung dịch để bơm vào hệ thống HPLC 7.3 Chuẩn bị mẫu trắng Mẫu trắng mẫu thức ăn chăn nuôi đợc xác định monensin Mẫu trắng ... phân 8.2.3 Xác định độ thu hồi (R) tính theo phần trăm theo công thức sau: R (%) = C1 ì100 C Trong đó: C1 hàm lợng monensin xác định đợc theo quy trình phân tích (tính mg/kg) C hàm lợng monensin...
 • 8
 • 2,116
 • 19

Nghiên cứu phân hủy sinh học dầu trong nước thải bằng phương pháp trọng lượng và sắc khí

Nghiên cứu phân hủy sinh học dầu trong nước thải bằng phương pháp trọng lượng và sắc ký khí
... ớc thải khu sửa chữa - M2: Mẫu dầu phân hủy vi sinh đ ợc phân lập từ n ớc thải tr ớc xử lý tách dầu - M3: Mẫu dầu phân hủy vi sinh đ ợc phân lập từ cống thải sau xử lý tách dầu - M4: Mẫu dầu phân ... suất trình phân hủy sinh học ph ơng pháp trọng l ợng v ph ơng pháp sắc khí đ ợc trình b y bảng Hình (a, b, c, d, e): Sắc đồ sắc khí mẫu dầu đối chứng v mẫu dầu qua xử lý chủng vi sinh khác ... hoạt tính sinh học với dầu thải nh ng Diện tích pic sắc ký, pA Hiệu suất phân hủy, % mức độ hoạt động khác - Kết xác định hiệu suất phân hủy sinh học sắc khí phù hợp với kết phân tích trọng l...
 • 5
 • 485
 • 4

Dùng cột sắc ái lực miễn dịch và huỳnh quang kế định lượng ochratoxin a

Dùng cột sắc ký ái lực miễn dịch và huỳnh quang kế định lượng ochratoxin a
... tài: Dùng cột sắc lực miễn dịch huỳnh quang kế định lƣợng ochratoxin A 1.2 Mục đích đề tài Tạo cột sắt lực bắt ochratoxin Xác định điều kiện tối ưu việc dùng cột sắc lực miễn dịch huỳnh ... v a tinh v a cô đặc độc tố Định lượng trực phương pháp huỳnh quang kế Mục đích đề tài: Tạo cột sắt lực bắt ochratoxin Xác định điều kiện tối ưu việc dùng cột sắc lực miễn dịch huỳnh quang ... 1,5 methanol Đo huỳnh quang dịch giải hấp Đo huỳnh quang dịch giải hấp Phụ lục Các giai đọan phân tích OTA cột IAC huỳnh quang kế 38 Chiết mẫu lọc dịch chiết Cho dịch chiết chảy qua cột IAC Giải...
 • 50
 • 480
 • 3

Tiểu luận Tìm hiểu về phương pháp sắc trao đổi ion

Tiểu luận Tìm hiểu về phương pháp sắc ký trao đổi ion
... B C Chương SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION 2.1 KHÁI QUÁT VỀ SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION Sắc trao đổi ion (IC) phần sắc lỏng (LC) Theo Liên minh Quốc tế Cơ Ứng dụng Hóa học (IUPAC) sắc trao đổi ion định nghĩa ... áp dụng sắc trao đổi ion: trao đổi ion • hình thành cặp ion ion loại trừ Phương pháp sắc xác định chế tách tĩnh tách động sử dụng Ngày sắc trao đổi ion đơn giản gọi sắc ion (IC), ... Chương SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION .24 2.1 KHÁI QUÁT VỀ SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION 24 2.2 BẢN CHẤT CỦA QUÁ TRÌNH SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION 25 2.2.1 Ionit .26 2.2.1.1 Nhựa trao đổi ion ...
 • 37
 • 1,865
 • 8

Tinh sạch enzyme bromelain từ thân dứa bằng phương pháp sắc trao đổi ion

Tinh sạch enzyme bromelain từ thân dứa bằng phương pháp sắc ký trao đổi ion
... trình tinh enzyme bromelain từ thân dứa phƣơng pháp sắc trao đổi ion đơng khơ sản phẩm quy mơ nhỏ 1.3 Mục đích Làm sở để sản xuất enzyme bromelain từ thân dứa phƣơng pháp sắc trao đổi ion ... q trình tinh 2.7.2 Sắc trao đổi ion 2.7.2.1 Khái niệm Sắc trao đổi ion: dạng sắc hấp phụ với chất tƣơng tác chủ yếu pha động pha tĩnh lọc trao đổi ion Các bƣớc sắc trao đổi ion đƣợc ... nghiên cứu bƣớc đầu tinh bromelain từ thân dứa cho thấy enzyme đƣợc tủa acetone, tinh sắc trao đổi ion cột trao đổi cation UNO-S đơng khơ máy Lyopro 6000 Từ 97 gam thân dứa nhận đƣợc 50 ml...
 • 93
 • 1,295
 • 8

XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG CARBAMATE TRONG MẪU RAU VÀ GỪNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC LỎNG CAO ÁP

XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG CARBAMATE TRONG MẪU RAU VÀ GỪNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG CAO ÁP
... C - OR2 Trong R1 R2 aryl ankyl Các nghiên cứu trước công bố nhiều phương pháp phân tích lượng CBM nước, thực phẩm như: Phương pháp sắc khí ghép khối phổ (GC/MS), phương pháp sắc khí đầu ... ppt mẫu tương ứng với phương pháp làm giàu phù hợp Chính chọn lọc cho CBM nên phương pháp sắc lỏng hiệu cao đầu dò huỳnh quang tổ chức giới công nhận phương pháp tiêu chuẩn phân tích lượng ... nhận phương pháp nhạy chọn lọc với CBM trở thành phương pháp tiêu chuẩn tổ chức môi trường giới phân tích CBM đất, nước, thực phẩm II KHẢO SÁT QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG CBM TRONG RAU VÀ GỪNG...
 • 9
 • 1,007
 • 20

XÁC ĐỊNH AXIT HỮU CƠ TỪ LÁ, VỎ QUẢ BỨA BẰNG SẮC LỎNG CAO ÁP

XÁC ĐỊNH AXIT HỮU CƠ TỪ LÁ, VỎ QUẢ BỨA BẰNG SẮC KÝ LỎNG CAO ÁP
... Kết xác định axit hữu lá, vỏ bứa Bảng 2: So sánh axit hữu lá, vỏ bứa HPLC phương pháp chuẩn độ Mẫu Lá bứa Vỏ bứa khô Vỏ bứa khô Vỏ bứa khô Dung môi chiết Nước Nước Axeton Metanol Axit hữu xác định ... đồ mẫu bứa chiết nước Kết luận Bằng phương pháp sắc lỏng cao áp (HPLC) xác định hàm lượng axit hữu lá, vỏ bứa Kết cho thấy axit (-) hyđroxy xitric thành phần axit chủ yếu có lá, vỏ bứa Hàm ... riêng biệt Kết thảo luận 3.1 Kết xác định độ ẩm vỏ bứa Kết xác định độ ẩm lá, vỏ bứa trình bày bảng sau đây: Bảng Kết xác định độ ẩm lá, vỏ Bứa Mẫu Lá bứa Vỏ bứa Stt mẫu 3 Khối lượng trước sấy...
 • 7
 • 529
 • 5

Xác định hóa chất bảo vệ thực vật carbamat trong một số loại rau quả bằng phương pháp sắc lỏng khối phổ (LC-MS)

Xác định hóa chất bảo vệ thực vật carbamat trong một số loại rau quả bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ (LC-MS)
... dư hóa chất bảo vệ thực vật rau Theo báo cáo Cục Bảo vệ thực vật, có 23% số hộ nông dân vi phạm quy định sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, dẫn đến tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật nông sản Một số loại ... thôn Số mẫu rau, tươi có dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật chiếm từ 30-60%, số mẫu rau, có dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật vượt giới hạn cho phép chiếm từ 4-16%, số hóa chất bảo vệ thực vật ... hại hóa chất bảo vệ thực vật [9] Hầu hết hóa chất bảo vệ thực vật độc với người động vật máu nóng mức độ khác Theo đặc tính hóa chất bảo vệ thực vật chia làm hai loại: chất độc cấp tính chất...
 • 84
 • 627
 • 4

Xác định thành phần trái mướp đắng thuộc họ bầu bí bằng phương pháp sắc lớp mỏng

Xác định thành phần trái mướp đắng thuộc họ bầu bí bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng
... nhằm xác ñịnh thành phần sẵn có mướp ñắng phương pháp sắc lớp mỏng: + Thành phần dinh dưỡng + Thành phần hóa học ðối tượng nghiên cứu: ðề tài có ñối tượng nghiên cứu sau: + Nguyên liệu: Trái mướp ... phẩm ñã thúc ñẩy người nghiên cứu chọn nghiên cứu ñề tài Xác ñịnh thành phần trái mướp ñắng (momordica charantina Linn) thuộc họ bầu phương pháp sắc lớp mỏng PDF Created with deskPDF PDF ... (xanh) + Phương pháp sắc lớp mỏng Phạm vi nghiên cứu: - Do nội dung kiến thức rộng, khả nghiên cứu thân nên ñề tài cần xoáy sâu vào xác ñịnh thành phần mướp ñắng phương pháp sắc lớp mỏng -...
 • 39
 • 796
 • 3

Khóa luận: Tinh sạch enzyme bromelain từ thân dừa bằng phương pháp sắc trao đổi ion

Khóa luận: Tinh sạch enzyme bromelain từ thân dừa bằng phương pháp sắc ký trao đổi ion
... q trình tinh 2.7.2 Sắc trao đổi ion 2.7.2.1 Khái niệm Sắc trao đổi ion: dạng sắc hấp phụ với chất tƣơng tác chủ yếu pha động pha tĩnh lọc trao đổi ion Các bƣớc sắc trao đổi ion đƣợc ... enzyme bromelain từ thân dứa phƣơng pháp sắc trao đổi ion đơng khơ sản phẩm quy mơ nhỏ 1.3 Mục đích Làm sở để sản xuất enzyme bromelain từ thân dứa phƣơng pháp sắc trao đổi ion quy mơ lớn 1.4 ... Minh Tháng 08/2006 TINH SẠCH ENZYME BROMELAIN TỪ THÂN DỨA (Ananas comosus (L.) Merr.) BẰNG PHƢƠNG PHÁP SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION GVHD: TS BÙI MINH TRÍ Bromelain thân (EC 3.4.22.33) enzyme cystein proteinase...
 • 93
 • 617
 • 3

Xem thêm