Nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng

Nội dung và ý nghĩa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam

Nội dung và ý nghĩa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam
... I Môn: Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam Cuộc vận động thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 1920-1930 văn kiện Đảng cộng sản Việt Nam Đề tài: Cơng lĩnh trị Đảng ý nghĩa lịch sử cơng lĩnh donh nghiệp ... nghị Trung ơng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995 Các Cơng lĩnh cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999 Tìm hiểu lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam qua Đại hội Hội ... nhận Đông Dơng Cộng sản Liên đoàn đợc gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam Về mặt tổ chức, Hội nghị định Đông Dơng Cộng sản Liên đoàn cử ngời vào lâm thời cấp uỷ Đảng Cộng sản Việt Nam Nam Kỳ Nh vậy,...
 • 30
 • 9,937
 • 10

cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng CSVN

cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng CSVN
... Qua cương lĩnh trị Đảng Nguyễn Aí Quốc soạn thảo với Luận cương trị 10/1930 Trần Phú thấy rõ đắn sáng tạo: + Điểm giống + Điểm khác III Kết luận: - Tóm lại, Cương lĩnh trị Đảng ta cương lĩnh ... -> Chính cương vắn tắt , Sách lược vắn tắt cương lĩnh trị Đảng Tuy vắn tắt cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc đắn sáng tạo.Độc lập tự tư tưởng cốt lõi cương lĩnh II Tính đắn,sáng tạo Cương ... trì thông qua cương lĩnh trị Đảng Nguyễn Aí Quốc khởi thảo Đây coi Cương lĩnh trị Đảng Nội dung cương lĩnh bao gồm vấn đề sau: Phương hướng chiến lược cách mạng Việt Nam: Trước tiên làm cách...
 • 16
 • 1,947
 • 30

SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG

SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG
... Dương Cộng sản Liên đoàn gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam Như vậy, đến ngày 24-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn tất việc hợp ba tổ chức cộng sản Việt Nam Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam đời thể ... Nam Cương lĩnh trị Đảng Hội nghị hợp tổ chức cộng sản Việt Nam qui tụ tổ chức cộng sản thành Đảng cộng sản nhất- Đảng Cộng sản Việt Nam - theo đường lối trị đắn, tạo nên thống tư tưởng, trị hành ... Đông Dương Cộng sản Liên đoàn: Việc đời Đông Dương Cộng sản Đảng An Nam Cộng sản Đảng làm cho nội Đảng Tân Việt phân hóa mạnh mẽ, đảng viên tiên tiến Tân Việt thành lập Đông Dương Cộng sản Liên...
 • 14
 • 3,844
 • 16

chương 1. Sự ra đời của ĐCSVN và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

chương 1. Sự ra đời của ĐCSVN và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
... CNH LCH S RA I NG CNG SN VIT NAM II HI NGH THNH LP V CNG LNH CHNH TR U TIấN CA NG Biờn son: Vừ Th Nh Hu Khoa Lý lun chớnh tr - B mụn ng li CM ca CSVN TRNG I HC QUNG NAM I HON CNH LCH S RA I NG ... tng v t chc cho vic thnh lp CSVN: CN Mác Lênin vào VN Khỏi quỏt quỏ trỡnh truyn bỏ ch ngha Mỏc-Lờnin vo VN Đờng CM Bản án chế độ TD Pháp Viết báo Sự Thật Tạp chí th tín QT Trởng tiểu ban NC Tđịa ... Thụng qua h thng lý lun ca ch ngha Mỏc-Lờnin, giai cp cụng nhõn bớờt rng: mun ginh thng li cuc u tranh chng CNTB thỡ phi thnh lp chớnh ng ca giai cp mỡnh, ng thi cng giỳp giai cp cụng nhõn nhn rừ...
 • 64
 • 2,795
 • 17

bài 2: sự ra đời của đảngcương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng

bài 2: sự ra đời của đảng và cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng
... liên đoàn III HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG Hội nghị thành lập Đảng -Từ thực trạng trên, đòi hỏi thống ba tổ chức lại thành đảng - Hội nghị hợp tổ chức cộng ... nhÊt vµ lÊy tªn §¶ng vµ lÊy tªn §¶ng Thông qua Thông qua Cương lĩnh trị Cương lĩnh trị Thành lập BCHTW Thành lập BCHTW Cương lĩnh trị Đảng • Nội dung bản: Đường lối chiến lược, sách lược cách ... I Tình hình giới Việt Nam cuối kỉ XIX đầu XX II Các phong trào yêu nước Việt Nam cuối kỉ XIX đầu kỉ XX III Hội nghị thành lập Đảng Cương lĩnh trị Đảng Tình hình giới - Từ nửa sau kỉ XIX, chủ...
 • 54
 • 1,018
 • 4

bài giảng sự ra đời của đảng cộng sản việt nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng

bài giảng sự ra đời của đảng cộng sản việt nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng
... cộng sản VN II HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG Hội nghị thành lập Đảng Cương lĩnh trị Đảng Cương lĩnh trị Đảng PHƯƠNG HƯỚNG QUAN HỆ QUỐC TẾ NỘI DUNG CƯƠNG LĨNH ... LỊCH SỬ RA ĐỜI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hồn cảnh quốc tế cuối kỷ XIX đầu kỷ XX Biểu tình Quốc tế II a Sự chuyển biến CNTB hậu CNTB TỰ DO CẠNH TRANH PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHĨNG DÂN TỘC DIỄN RA MẠNH ... triển theo khuynh hướng vơ sản Đảng Cộng sản đời Hồn cảnh nước a Xã hội Việt Nam thống trị thực dân Pháp Pháp cơng Đà Nẵng (31/8/1858) Khẩu súng thần cơng nhà Nguyễn Việt Nam trở thành thuộc địa...
 • 34
 • 2,868
 • 12

SỰ ra đời của đảng cộng sản việt nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng

SỰ ra đời của đảng cộng sản việt nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng
... size of Vietnam Hoping both to protect its Roman Catholic missionaries from Vietnamese persecution and to become a colonial force, France attacked portions of Vietnam in the mid-1800s France won ... southern Vietnam in the 1860s and northern Vietnam in 1883 Source: Microsoft đ Encarta đ 2009 Biờn son: Hong nh http://vngrammar.wordpress.com S GHI CHẫP _ Thg12-10 Vi t Nam Company name Chớnh ... countries ruled by France: Vietnam, Cambodia, and Laos These three countries were also called French Indochina Ngun: Longman Dictionary of Contemporary English This map illustrates the size of...
 • 17
 • 694
 • 0

sự ra đời của đảng cộng sản và cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng

sự ra đời của đảng cộng sản và cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng
... countries ruled by France: Vietnam, Cambodia, and Laos These three countries were also called French Indochina Ngun: Longman Dictionary of Contemporary English This map illustrates the size of ... kho ng 10 v n - Giai c p cụng nhõn ó t ch c u tranh t i -Tr c chi n tranh th gi i th nh t phong tro di n v i nh ng hỡnh th c s khai Sau chi n tranh th gi i th nh t, phong tro ó cú nh ng b c ... mnh, í thc chớnh tr í thc giai cp ngy cng rừ rt Phong tro ủu tranh yờu nc khỏc Hot ủng riờng r Cụng kớch ln Tranh ginh nh hng, tranh ginh qun chỳng nh hng khụng tt ủn phong tro chung Hi Vit Nam...
 • 17
 • 337
 • 0

So sánh cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và luận cương chính trị tháng 10 năn 1930

So sánh cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và luận cương chính trị tháng 10 năn 1930
... 1 .Cương lĩnh tháng 2 -1930 2 .Luận cương tháng 10- 1930 3 .So sánh cương lĩnh tháng 2 /1930 luận cương tháng 10/ 1930 4.Ưu điểm cương lĩnh tháng 2 /1930 5.Hạn chế luận cương tháng 101 930 1 .Cương lĩnh ... sản chịu ảnh hưởng cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại 3 .So sánh cương lĩnh tháng 2 /1930 cương lĩnh tháng 10/ 1930 Nội dung so sánh Cương lĩnh tháng 2 /1930 Luận cương 10/ 1930 Chiến lược sách lược cách ... 2 .Luận cương tháng 10/ 1930 Nhận xét: Bản luận cương khẳng định lại nhiều vấn đề mà cương lĩnh nêu ra .Luận cương Trần Phú có điểm sáng tạo đồng thời có hạn chế so với cương lĩnh trị 3 .So sánh cương...
 • 24
 • 2,707
 • 4

SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG

SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG
...  Sự đời tổ chức cộng sản Việt Nam - Đông Dương cộng sản Đảng; - An Nam Cộng sản Đảng; - Đông Dương Cộng sản Liên đoàn → Sự đời tổ chức Cộng sản nước ta vòng tháng chứng tỏ xu thành lập Đảng cộng ... đặt tên Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam ? Cương lĩnh trị Đảng cộng sản Việt Nam Cương lĩnh xác định rơ ràng đắn phương hướng chiến lược cách mạng Việt Nam: - Về tính chất: cách mạng Việt Nam cách ... mạng Việt Nam phận cách mạng giới + Phải liên lạc với dân tộc bị áp vô sản giới, vô sản Pháp đường hoạt động Ý nghĩa lịch sử đời Đảng cộng sản Việt Nam Cương lĩnh trị Đảng - Đảng cộng sản Việt Nam...
 • 31
 • 491
 • 1

So sánh cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng và luận cương chính trị tháng 10 năn 1930

So sánh cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng và luận cương chính trị tháng 10 năn 1930
... Đời Nội Dung 1.1./ Cương Lĩnh Chính Trị Đầu Tiên 1.1.1./ Hoàn cảnh đời .3 1.1.2./ Nội Dung 1.2./ Luận Cương Chính Trị Tháng 10 ... nghị lần thứ thông qua Luận cương trị đồng chí Trần Phú so n thảo - Cương lĩnh trị luận cương trị văn kiện thể đường lối cách mạng Đảng ta - Hai văn kiện xây dựng sở lý luận sở thực tiễn, xác ... Luận Cương Hồ Quốc Thái 413BK165 X X X Hoàn cảnh đời nội dung Cương Lĩnh Bùi Văn Cường 413BK108 X X X So sánh Cương Lĩnh Luận Cương Nguyễn Quang Huy 413BK121 X X X Hoàn cảnh đời nội dung Luận Cương...
 • 21
 • 1,538
 • 4

slide chương 1 đường lối cách mạng việt nam cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng

slide chương 1 đường lối cách mạng việt nam cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng
... 19 17: Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi + 19 19 -19 25 + 19 26 -19 29 + 7 /19 20: Chuyển hẳn lập trường - thành +12 /19 20: Trở ngườiĐông cộng Dương sản đầuCộng tiên tộc 17 /6 /19 29: sảndân Đảng - 8 /19 29: ... 8 /19 29: An Nam Cộng sản Đảng - 9 /19 29: Đông Dương Cộng sản liên đoàn II Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam & Cương lĩnh trị Đảng 1. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 6 /1- 7/2 /19 30 Hương ... nghị hợp Đảng 24/2 /19 30 Đông Dương Cộng sản Liên đoàn gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam NDDCSVN Cương lĩnh trị ĐCSVN ( có vấn đề ) Nhiệm sảnNam dân quyền Quanvụh của củacách cáchmạng mạngt Việt Lãnh...
 • 11
 • 215
 • 0

Tiểu luận sự ra đời của đảng cộng sản VN và cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng

Tiểu luận sự ra đời của đảng cộng sản VN và cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng
... mạng cần có đảng lãnh đạo lãnh đạo cách mạng nớc III.Hội nghị hợp ba tổ chức Cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam Cơng lĩnh trị Đảng Hội nghị hợp ba tổ chức Cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam ... cách mạng Việt Nam năm sau Phần I : Sự đời Đảng Cộng Sản Việt Nam Cơng lĩnh Đảng I Bối cảnh lịch sử trớc ngày đời Đảng Cộng sản Việt Nam Thế gới : uối kỷ XIX đầu kỷ XX , giới trải qua nhiều biến ... vô sản, nghĩa đảng cộng sản quần chúng Đảng phải Đảng Đông Dơng có đảng tổ chức cộng sản mà thôi" Quốc tế cộng sản thị cho đồng chí Nguyễn Quốc chịu trách nhiệm "hợp phần tử cộng sản chân lại,...
 • 26
 • 554
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phan tich noi dung cuong linh chinh tri dau tien cua dangso sanh noi dung cuong linh chinh tri dau tien cua dang voi luan cuong chinh trinội dung cương lĩnh chính trị đầu tiênnội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên 2 1930nội dung và ý nghĩa cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng cộng sản việt namcâu2 nội dung cơ bản trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng phân tích những quan điểm sáng tạo của cương lĩnhcâu 4 trình bày nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên tháng 2 1930 của đảngnhững nội dung cơ bản của cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng 2 1930 được hội nghị thống nhất thông qua làsự ra đời của đảng cộng sản việt nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảngcương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng là gìcương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng csvncương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng ý nghĩacương lĩnh chính trị đầu tiên của dảngcương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng 1930cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng cộng sản việt namCổ đông và nhà đầu tưcfcb4TV T8.compressed (1)Cổ đông và nhà đầu tư d6b72TV T2Cổ đông và nhà đầu tư ccc4ftv t1Bản tin doanh nghiệp SHI T5.2015 (Tiếng Việt)274d5Giai trinh 2017 08 15 16.59.41bao cao hop nhat giua nien do sign 2017Hỏi đáp 26 chúc bình an một hành vi xã giao mà thôiHỏi đáp 27 nghi thức bẻ bánh có ý nghĩa gìbao cao tong hop giua nien do sign 2017De thi thu THPT Quoc gia nam hoc 2014 2015 Hoa hoc De so 1TO N KH NG CHUY N de[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK- ĐỢT 1 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) V N CHUY N de[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK- ĐỢT 1 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) vanchuyen dap anHỏi đáp 22 cử hành thánh lễ với loại rượu nho nào61c90SHI TB NDKCC to chuc DHCD TN 2017 va tam ung co tuc nam 2016 bang tienChuẩn bị địa điểm họp ĐHĐCĐ 2017CBTT nghị quyết HĐQT vv triệu tập ĐHĐCĐ và tạm ứng cổ tức 2016Bài dịch môn đầu tư và tài trợ bất động sản bảo lãnh và tài trợ bất động sản nhà ởHỏi đáp 21 tại sao chủ tế đổ ít nước vào rượu