GT VI SINH ĐẠI CƯƠNG

Bài giảng thực tập vi sinh đại cương

Bài giảng thực tập vi sinh đại cương
... dinh dưỡng Bài số 4: Phân lập – Nuôi cấy – Bảo quản vi sinh vật Bài số 5: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học vi sinh vật kính hiển vi BÀI SỐ 1: CÁC QUY TẮC AN TOÀN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM VI SINH VẬT ... NỘI DUNG THỰC HÀNH -Bài số 1: Các quy tắc an toàn phòng thí nghiệm vi sinh vật Bài số 2: Các thiết bị phòng thí nghiệm vi sinh phương pháp khử trùng Bài số 3: Thực hành pha môi ... cầu quan trọng kiểm nghiệm vi sinh vật Khi làm vi c với vi sinh vật, thường thao tác với số lượng lớn đậm đặc tế bào vi sinh vật (ở mức 109 tế bào/ml) Nhiều chủng vi sinh vật tác nhân gây bệnh...
 • 43
 • 3,317
 • 45

Tổng hợp Câu hỏi ôn thi Vi sinh đại cương ( trắc nghiệm )

Tổng hợp Câu hỏi ôn thi Vi sinh đại cương ( trắc nghiệm )
... sinh tan A Virion B.Virus ôn hòa (X) C Viroid D.Vegetative HVT 15 Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương 16 4.Kiểu virut xoắn điển hình có đâu A.Virut đốm thuốc (X) B.Virut đường hô hấp C.Virut đường ... d.Plasmid cần thi t cho sống VK HVT 29 Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương 30 30.Mesosome xuất tế bào phân chia a Đúng b Sai Đáp án: HVT 30 Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương 31 a Procaryote, không phân ... hai câu a b d Cả a b sai 3 7) Chức ty thể (mytochondria): a Thực phản ứng oxy hóa giải phóng điện tử thực trình tổng hợp protein HVT 23 Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương 24 b Tham gia tổng hợp...
 • 56
 • 23,646
 • 274

Vi sinh đại cương P1

Vi sinh đại cương P1
... loải hc, sinh l hc, sinh họa hc, di truưn hc ca vi sinh váût Vãư màût ỉïng dủng ngnh vi sinh hc gäưm cọ cạc chun ngnh : vi sinh hc cäng nghiãûp, vi sinh hc thỉûc pháøm, vi sinh hc y hc, vi sinh hc ... (plantpathology), vi sinh váût âáút, vi sinh hc nỉåïc, vi sinh hc khäng khê, vi sinh hc dáưu v ngy cn thãm vi sinh hc ngoi trại âáút (exomicrobiology) II SÅ LỈÅÜC LËCH SỈÍ PHẠT TRIÃØN NGNH VI SINH HC ... Vi sinh hc âải cỉång Chỉång CHỈÅNG I ÂÄÚI TỈÅÜNG V LỈÅÜC SỈÍ NGNH VI SINH HC **** I ÂÄÚI TỈÅÜNG NGNH VI SINH HC : Vi sinh hc l ngnh khoa hc nghiãn cỉïu vãư cáúu tảo v âåìi säúng ca vi sinh...
 • 6
 • 210
 • 2

Tài liệu Vi sinh đại cương P9 pptx

Tài liệu Vi sinh đại cương P9 pptx
... chãú khạng huút thanh, ngỉåìi ta dng vi sinh váût gáy bãûnh (vi khøn, vi rụt, ) hồûc cháút âäüc (nc ràõn, ) lm khạng ngun Cạc khạng ngun náưy cọ thãư l vi sinh váût cn säúng, hồûc â âỉåüc lm cho ... nhiãùm trng v gáy vi m, säú lỉåüng bảch cáưu bẹ tàng ráút nhanh, chụng xun qua vạch mảch mạu, lan trn vo äø vi m âãø thu nhàût v tiãu diãût vi khøn (Do âọ bë vi m rüt thỉìa, bãûnh vi ûn thỉåìng thỉí ... phn ỉïng lm âäng tủ, kãút dênh cạc vi sinh váût gáy bãûnh nhåì huút miãùn dëch, khạng huút (antiserum) Trong khạng huút cọ chỉïa khạng thãø tỉång ỉïng våïi vi sinh váût áúy Trỉåìng håüp ny khạng...
 • 12
 • 341
 • 1

Tài liệu Vi sinh đại cương P8 docx

Tài liệu Vi sinh đại cương P8 docx
... Vi sinh hc âải cỉång: Chỉång CHỈÅNG VIII DI TRUƯN V BIÃÚN DË ÅÍ VI SINH VÁÛT **** I SỈÛ SINH SN HỈỴU TÊNH ÅÍ VI SINH VÁÛT : Ngoải trỉì virụt, vi sinh váût Nhán Thỉûc v vi sinh váût ... khạc nhiãưu åí hai nhọm vi sinh váût náưy vç sỉû khạc càn bn ca chụng cáúu trục nhán tãú bo Sỉû sinh sn hỉỵu åí vi sinh váût Nhán Thỉûc : ÅÍ vi sinh váût Nhán Thỉûc, sinh sn hỉỵu xy mäüt cạch ... trảng di truưn åí vi khøn : Hiãûn tỉåüng sinh sn hỉỵu ca vi sinh váût Nhán Ngun cng chè måïi âỉåüc hiãøu biãút gáưn âáy v chè trãn vi khøn m thäi Tỉì trỉåïc, vi khøn v cạc vi sinh váût Nhán Ngun...
 • 22
 • 235
 • 1

Tài liệu Vi sinh đại cương P7 pdf

Tài liệu Vi sinh đại cương P7 pdf
... Vi sinh hc âải cỉång Chỉång CHỈÅNG VII VI RỤT Vi rụt (virus) cn âỉåüc gi l siãu vi khøn, siãu vi trng hay cỉûc vi trng I SỈÛ PHẠT HIÃÛN RA VI RỤT: Âãún âáưu thãú k thỉï ... g, Cọ v, Vi rụt dải v mäüt säú nhọm khạc Vi rụt chỉïa Pycorna vi rụt RNA (Ribävira) Âäúi xỉïng khäúi khäng cọ v Rãä vi rụt Vi loải vi rụt thỉûc váût Cọ v : cọ thãø arbä vi rụt 146 Vi sinh hc âải ... tr ca vi rụt bë våỵ ny cọ thay âäøi phn ỉïng våïi khạng huút 125 Vi sinh hc âải cỉång Chỉång V NI CÁÚY VI RỤT : Vi rụt l mäüt vi sinh váût k sinh näüi bo bàõt büc, âọ âàûc chung ca cạc loi vi rụt...
 • 36
 • 273
 • 1

Tài liệu Vi sinh đại cương P5 docx

Tài liệu Vi sinh đại cương P5 docx
... Vi sinh hc âải cỉång Chỉång CHỈÅNG V VI SINH VÁÛT NHÁN NGUN (Procaryotic microorganism) **** Vi sinh váût Nhán Ngun (Tiãưn Hảch) (Prokaryotic microorganisms) bao gäưm cạc vi sinh váût ... Thê dủ sn pháùm BT tỉïc vi khøn B thuringiensis cọ kh nàng giãút sáu tå trãn ci bàõp 58 Vi sinh hc âải cỉång Chỉång Nhán ca vi khøn: Vi sinh váût nhán ngun khạc våïi vi sinh váût nhán thỉûc åí ... 5-8) 55 Vi sinh hc âải cỉång Chỉång Hçnh 5-8: Så âäư mä hçnh cáúu tảo mng ngun sinh cháút ca vi khøn theo låïp Hçnh 5-9: Mä hçnh cáúu tảo ca mng ngun sinh cháút ca vi khøn Tuy nhiãn mng ngun sinh...
 • 25
 • 269
 • 2

Tài liệu Vi sinh đại cương P4 ppt

Tài liệu Vi sinh đại cương P4 ppt
... Vi sinh hc âải cỉång Chỉång CHỈÅNG IV PHÁN LOẢI TÄØNG QUẠT VI SINH VÁÛT **** Trỉåïc ngnh vi sinh váût âỉåüc nghiãn cỉïu tỉåìng táûn ngy cạc nh nghiãn cỉïu chia sinh váût lm hai ... âỉåüc) - Cn siãu vi khøn hay vi rụt (virus) khäng cọ cáúu tảo tãú bo nhỉng cng âỉåüc xãúp chung vo giåïi ngun sinh váût Giåïi ngun sinh váût âỉåüc chia lm nhọm chênh sau : A Vi sinh váût nhán ... (Schizomycetes) : Bao gäưm vi khøn, ricketxi (rickettsias), mycoplasma, xả khøn (actinomycetes), dảng L ca vi khøn (L - form), To Lam C Cạc nhọm khạc : Gäưm cọ : Nhọm siãu vi khøn hay vi rụt (virus) : cáúu...
 • 3
 • 220
 • 2

Tài liệu Vi sinh đại cương P3 pptx

Tài liệu Vi sinh đại cương P3 pptx
... ỉïng sinh họa ngỉng lải l -140oC Do âọ âäng lảnh cọ thãø lm ngỉng hoảt âäüng ca vi sinh váût chỉï khäng giãút chãút vi sinh váût âỉåüc V sau vi sinh váût bë âäng lảnh, thäng thỉåìng vi sinh váût ... trỉåíng v sinh sn ca vi sinh váût Nhu cáưu vãư nỉåïc ca vi sinh váût cọ khạc nhiãưu ty theo âàûc háúp ca vi sinh váût v cạc úu täú tan ca mäi trỉåìng Nỉåïc háúp åí màût ngoi ca vi sinh váût cọ ... trỉåìmg ni cáúy nhán tảo 27 Vi sinh hc âải cỉång Chỉång K sinh ty l nhỉỵng vi sinh váût vỉìa cọ thãø k sinh trãn mä säúng ca mäüt sinh váût khạc, nhỉng cng cọ thãø säúng hoải sinh trãn mä â chãút cng...
 • 24
 • 281
 • 2

Tài liệu Vi sinh đại cương P2 ppt

Tài liệu Vi sinh đại cương P2 ppt
... låïn 14 Vi sinh hc âải cỉång Chỉång B CẠC TH THÛT CÀN BN ẠP DỦNG TRONG VI SINH HC : I NHÜM MU : Khi quan sạt máùu vi sinh váût qua kênh hiãøn vi quang hc, pháưn låïn cå cáúu bãn ca vi sinh váût ... âãûm ny c/ Tinh rng vi sinh váût: mäüt dëch chỉïa nhiãưu loải vi sinh váût v cạc thnh pháưn nh ca vi sinh váût, chụng ta cọ thãø ạp dủng phỉång phạp ly tám âãø phán tạch cạc vi sinh váût v cạc váût ... loải mu ạp dủng ton thãø vi sinh váût hồûc mäüt vi cå quan bãn vi sinh váût àn mu khiãún cho hçnh nh cạc cå quan ny cọ thãø quan sạt âỉåüc r rng hån Pháưn låïn mu nhüm vi sinh hc l cạc múi v âỉåüc...
 • 19
 • 246
 • 2

Tài liệu 3/17/2010 BÀI GIẢNG VI SINH ĐẠI CƯƠNG TRAO ĐỔI CHẤT & NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH pdf

Tài liệu 3/17/2010 BÀI GIẢNG VI SINH ĐẠI CƯƠNG TRAO ĐỔI CHẤT & NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH pdf
... hữu làm chất nhận điện tử cuối Chỉ sản sinh ATP (1-2 ATP cho phân tử vật liệu khởi đầu) Năng lượng sinh trình lên men so với hô hấp hiếu khí? Phân biệt hô hấp yếm khí lên men? LÊN MEN Vi sinh vật ... tử vi khuẩn có tỉ lệ P/O thấp hệ thống nhân thật Hầu hết vi khuẩn có P/O = Hô hấp glucose hiếu khí E.coli cho 26 ATP (P/O = 1.3) 100 Hz Năng lượng giúp vi sinh vật di động nhờ tiên mao 13 3/17/2010 ... 15 3/17/2010 Cơ chế chung số trình lên men quan trọng LÊN MEN NAD+ tái tạo nhờ tác dụng với acid pyruvic hợp chất sinh từ acid pyruvic LÊN MEN SP lên men cuối Sản phẩm thương mại Vật liệu khởi...
 • 27
 • 356
 • 2

BÁO CÁO THỰC HÀNH VI SINH ĐẠI CƯƠNG

BÁO CÁO THỰC HÀNH VI SINH ĐẠI CƯƠNG
... hưởng đến vi sinh vật vi sinh vật phát triển CDMT10 25 Báo cáo thực hành vi sinh đại cương BÀI 10, 11: THỰC HÀNH KHẢO SÁT PHẢN ỨNG SINH HÓA I Mục đích yêu cầu: Khảo sát khả sử dụng đường vi sinh vật ... dưới: Vi sinh vật sử dụng đường đường oxi hóa - Ống có sắc tố đen: vi sinh vật có khả sinh H2S - Ống nghiệm có thạch bị nứt vi sinh vật có khả sinh CDMT10 27 Báo cáo thực hành vi sinh đại cương ... nằm khoang có độ dầy khoảng 0.1 mm CDMT10 12 Báo cáo thực hành vi sinh đại cương Sau đặt phiến kính có vi sinh vật lên kính hiển vi, quang sát đếm vi sinh vật có buồng kính Đếm theo nguyên tắc...
 • 29
 • 10,644
 • 54

GIÁO TRÌNH VI SINH ĐẠI CƯƠNG doc

GIÁO TRÌNH VI SINH ĐẠI CƯƠNG doc
... cũn cú y sinh vi sinh vt hc, vi sinh vt hc thỳ y, vi sinh vt cụng nghip, vi sinh vt hc nụng nghip [1] Ngay vi sinh vt hc nụng nghip cng cú rt nhiu chuyờn ngnh: vi sinh vt lng thc, vi sinh vt thc ... c, cũn cú vụ vi sinh vt nh bộ, mun nhỡn thy chỳng phi s dng kớnh hin vi, ngi ta gi chỳng l vi sinh vt Mụn khoa hc nghiờn cu v hot ng sng ca cỏc vi sinh vt c gi l Vi sinh vt hc Vi sinh vt hc phỏt ... nờn lnh lo [1] Vi sinh vt cũn l nhõn t tham gia vo vic gi gỡn tớnh bn vng ca cỏc h sinh thỏi t nhiờn i vi sn xut nụng nghip, vi sinh vt cú vai trũ rt ln, vi sinh vt tham gia vo vic phõn gii cỏc...
 • 156
 • 638
 • 12

BÀI GIẢNG VI SINH ĐẠI CƯƠNG pdf

BÀI GIẢNG VI SINH ĐẠI CƯƠNG pdf
... ngành vi sinh học gồm có: vi sinh học công nghiệp, vi sinh học thực phẩm, vi sinh học y học, vi sinh học thú y, bệnh lý thực vật (plantpathology), vi sinh vật đất, vi sinh học nước, vi sinh học ... CHƯƠNG I ĐỐI TƯỢNG VÀ LƯỢC SỬ NGÀNH VI SINH HỌC **** I ĐỐI TƯỢNG NGÀNH VI SINH HỌC : Vi sinh học ngành khoa học nghiên cứu cấu tạo đời sống vi sinh vật Vi sinh vật sinh vật nhỏ, đơn bào đa bào phân ... ứng sinh hóa ngưng lại -140 C Do đông lạnh làm ngưng hoạt động vi sinh vật không giết chết vi sinh vật Và sau vi sinh vật bị đông lạnh, thông thường vi sinh vật sống sót thời gian lâu dài - Vi sinh...
 • 128
 • 572
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: vi sinh đại cươngbài giảng vi sinh đại cươngtrắc nghiệm vi sinh đại cươngbáo cáo thực hành vi sinh đại cươngtài liệu vi sinh đại cươngthực hành vi sinh đại cươngbài giảng thực hành vi sinh đại cươnggiáo trình thực tập vi sinh đại cươngbài báo cáo thực hành vi sinh đại cươngthực tập vi sinh đại cươngcâu hỏi trắc nghiệm vi sinh đại cươnggiáo trình vi sinh đại cươngthu75c hành vi sinh dai cuongbài giảng thực tập vi sinh đại cươngphuc trinh vi sinh dai cuongĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả