QUY PHẠM THIẾT KẾ BÊTÔNG ĐẦM LĂN

QUY PHẠM THIẾT KẾ BÊ TÔNG DẦM LĂN

QUY PHẠM THIẾT KẾ BÊ TÔNG DẦM LĂN
... công nhân b tông m l n Trong th c ti n công trình, hàng lang a ph n dùng b tông bi n thái, b tông th ng, c u ki n b tông úc s n Nh ng n m g n ây, vi c b tông bi n thái c n tr thi công b tông m l ... công b tông m l n, ti n cho vi c t ch c thi công b tông m l n, phát huy u i m t c thi công nhanh c a b tông m l n ti n vi c t ch c thi công b tông m l n v i t c nhanh, dùng k thu t xây p b ng b tông ... ch ng th m b tông m l n c p ph i áp d ng quy nh quy ph m thi t k k t c u b tông th y công” (SL/T 191-96) C n c tài li u có liên quan c a dày ch ng th m b tông m l n c p ph i c a p b tông m l n...
 • 24
 • 190
 • 0

QUY PHẠM THIẾT KẾ TẦNG LỌC NGƯỢC CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG

QUY PHẠM THIẾT KẾ TẦNG LỌC NGƯỢC CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG
... định Quy phạm thiết kế tầng lọc ngợc công trình thuỷ công QP-TL-C-5-75 Điều 2: Quy phạm dùng để thiết kế, kiểm tra thiết kế tầng lọc ngợc công trình thuỷ công Điều 3: Các đơn vị thiết kế toàn ... tiêu chuẩn ngành QP TL - C - - 75 QUY PHạM THIếT Kế TầNG LọC NGƯợC CÔNG TRìNH THủY CÔNG Chơng I Quy định chung 1.1 Phạm vi sử dụng Quy phạm dùng để thiết kế lọc ngợc vùng chuyển tiếp đất không ... nông thôn QUY PHạM THIếT Kế TầNG LọC NGƯợC CÔNG TRìNH THủY CÔNG QP TL - C - - 75 QP TL - C - - 75 Hà nội - 2004 lời nói đầu Để phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu sản xuất, Vụ Khoa học Công nghệ...
 • 87
 • 419
 • 0

ĐỀ CƯƠNG QUY PHẠM THIẾT kế MNC

ĐỀ CƯƠNG QUY PHẠM THIẾT kế MNC
... on th nht khụng cao hn 10m, cỏc on sau cỏch 8m Cõu 12: Cỏc quy nh v dn ng cỏp v dn ng xớch (10) Cỏc tang qun cỏp phi cú rónh cỏp Theo quy phm cỏp qun lp trờn tang Nu cỏp qun nhiu lp trờn tang ... thỏi m bo lm vic an ton cha - Cỏc c s quỏn lý v s dng cỏc thit b nõng nht quyt phi thc hin vic th ti v kim tra theo ỳng quy nh - Trc th ti nõng, ch thit b cn bỏo cho kim nh viờn thc hin cụng vic ... nn, ch thit b nõng phi bỏo cỏo cho c quan cú thm quyn - Nu sau th ti phỏt hin kt cu thộp, cỏc chi tit khụng phự hp vi tiờu chun thỡ c quan thm quyn khụng cp giy chng nhn v cỏc giy chng nhn s mt...
 • 18
 • 195
 • 1

Thiết kế cầu dầm thép bêtông liên hợp phần 1

Thiết kế cầu dầm thép bêtông liên hợp phần 1
... Io (mm4) -14 0 817 .4 417 -9.20x106 -372.94 913 9.71x106 219 .05x106 35.48x106 576.58 14 430.69x106 12 819 .06x106 23962.98x106 13 038 .10 x106 26.28x106 Ix= (13 038 ,10 x106+23962,98x106)=370 01, 08 x106 mm4 ... 35x(2,695)]x (1+ IM) = 10 74,883 kNm SE MTa _10 1 = mg M [11 0x(3,555) + 11 0x(3,435)]. (1+ IM) = 777,55 kNm MLL _10 1 = max(MTr _10 1 + MLn _10 1; MTa _10 1 + MLn _10 1) = 16 03 ,13 1 kNm Nguyễn sinh Hùng_49C5_mssv:6 517 49 ... (14 5x0,6 + 14 5x0,4 91 + 35x0,382) (1+ 0,25) = 17 3,495 kN VTa _10 4 = mgVSE [11 0x(0,6) + 11 0x(0,570)] (1+ IM) = 13 0 ,14 8 kN VLL _10 4 = max(VTr _10 1 + VLn _10 1; VTa _10 1 + VLn _10 1) = 226,989 kN f, Tiết diện 10 5 ...
 • 73
 • 2,518
 • 10

Thiết kế cầu dầm thép bêtông liên hợp phần 2

Thiết kế cầu dầm thép bêtông liên hợp phần 2
... 0.2L 0.3L 0.4L 0.5L 323 .544 25 8.835 194. 126 129 .417 64.709 0.000 70.843 56.675 42. 506 28 .337 14.169 0.000 454.551 3 92. 4 52 334. 325 27 9.1 72 226 .989 177.777 0.000 1150 .20 0 20 44.801 26 83.803 3067 .20 3 ... 564.59 11698.72x106 16 320 .78x106 28 019.50x106 23 8.10x106 14384.61x106 14 622 .71x106 Ix=(14 622 .71x106 +28 019.50x106)= 426 42. 21 x106 mm4 y= Ay = 32. 46 x10 = 26 4.70 mm A 122 628 .57 yt= - 26 4.70 mm Nguyễn ... 40 350 24 26 20 300 50 Tiết diện liên hợp nhịp Thnh phn A(mm2) y(mm) Ay(mm3) Bờ tụng (bits/ n) 71 428 .571 -140 -10.00x106 Thộp 5 120 0 829 .29 297 42. 46x106 122 628 .57 32. 46x106 y-y'(mm) A(y-y' )2 (mm4)...
 • 64
 • 462
 • 1

Thiết kế cầu dầm thép bêtông liên hợp phần 3

Thiết kế cầu dầm thép bêtông liên hợp phần 3
... = 496 ,33 3 mm y= A 6 531 2, 762 yt= - 496 ,33 3 mm yb=1400-496 ,33 3=9 03, 667 mm Ix 26 237 ,58 x106 = 52,8 63 x106 mm3 St= = yt 496 ,33 3 Ix 26 237 ,58 x106 = = 29, 035 x106 9 03, 667 Sb= yb mm3 ii .3. 5 Kiểm ... 1 03 100 101 102 31 1.7 13 70.8 43 454.551 249 .37 1 56.675 39 2.452 1108.14 251.848 16 03. 13 816. 233 34 44.061 187.028 42.506 33 4 .32 5 1970. 03 447.729 2829. 23 664.157 6095.769 0.000 0.000 0.000 9 73. 4 73 ... 31 1.7 13 70.8 43 454.551 0.000 0.000 0.000 1226.802 0.000 101 249 .37 1 56.675 39 2.452 1108.14 251.848 16 03. 13 1029 .34 1 434 0.008 102 187.028 42.506 33 4 .32 5 1970. 03 447.729 2829. 23 838 .482 7681. 033 ...
 • 73
 • 482
 • 1

Thiết kế cầu dầm thép bêtông liên hợp phần 4

Thiết kế cầu dầm thép bêtông liên hợp phần 4
... 42 .46 x106 307.67 48 46.73x106 143 84. 61x106 144 35.34x106 144 63.98x106 39.39x106 Ix=( 144 63.98x106+ 144 35.34x106)=28899.32 x106 mm4 y= Ay = 39.39 x10 = 538.859 A 731 04. 762 mm yt= - 538.859 mm yb= 140 0-538.859=861. 141 ... 0.1L 0.2L 0.3L 0.4L 0.5L 323. 544 258.835 1 94. 126 129 .41 7 64. 709 0.000 70. 843 56.675 42 .506 28.337 14. 169 0.000 45 4.551 392 .45 2 3 34. 325 279.172 226.989 177.777 0.000 1150.200 2 044 .801 2683.803 3067.203 ... 0.000 0.1L 0.2L 0.3L 0.4L 0.5L DC(bao gm c bn+dm+lan can) 323. 544 258.835 1 94. 126 129 .41 7 64. 709 0.000 DW 70. 843 56.675 42 .506 28.337 14. 169 0.000 V(kN) LL+IM 45 4.551 392 .45 2 3 34. 325 279.172 226.989...
 • 72
 • 510
 • 1

Thiết kế cầu dầm thép bêtông liên hợp phần 5

Thiết kế cầu dầm thép bêtông liên hợp phần 5
... U=0, 75( LL+IM) IM= 15% Mômen tảI trọng mỏi nhịp 1 45 kN 145kN 9.00 9.8 75 7.7 25 4.3 + 5. 3 75 35kN FTr M 1 05 =1 45. 9,8 75+ 1 45. 5,3 75+ 35. 7,7 25 =2481,6 25 kNm Bỏ hệ số cho hoạt tải mỏi: Nguyễn sinh Hùng_49C5_mssv: 651 749 ... 35 kN 145kN 4.3 4.3 + 2.6 95 3.1 25 3 .55 5 3.4 35 DC,DW,Ln MDC_101 = DC.(diện tích đah mômen 101) = 16,382.(3 ,55 5.39 ,5/ 2) = 1 150 ,200 kNm MDW_101 = DW.(diện tích đah mômen 101) = 3 ,58 7.(3 ,55 5.39 ,5/ 2) ... 1, 25; DW = 1 ,5; LL = 1, 75 Tiết diện 1 05: M1 05 = DC.MDC_1 05 + DW.MDW_1 05 + LL.MLL_1 05 = 1, 25. 1013,967+1 ,5. 699 ,57 7+1, 75. 4487.078 =10169,211 kNm V1 05= DC.VDC_1 05 + DW.VDW_1 05 + LL.VLL_1 05 =1, 25. 0+1 ,55 .0+1, 75. 177,777...
 • 72
 • 343
 • 0

Thiết kế cầu dầm thép bêtông liên hợp phần 6

Thiết kế cầu dầm thép bêtông liên hợp phần 6
... -9.20x1 06 -372.94 9139.71x1 06 219.05x1 06 35.48x1 06 5 76. 58 14430 .69 x1 06 12819.06x1 06 23 962 .98x1 06 13038.10x1 06 26. 28x1 06 Ix=(13038,10x1 06+ 23 962 ,98x1 06) =37001,08 x1 06 mm4 Ay = 26, 28x10 = 240, 863 mm ... 32.42x1 06 Ix=(12892,07x1 06+ 13345,50x1 06) = 262 37,58 x1 06 mm4 Ay = 32, 42 x10 = 4 96, 333 mm y= A 65 312, 762 yt= - 4 96, 333 mm yb=1400-4 96, 333=903 ,66 7 mm Ix 262 37,58 x1 06 = 52, 863 x1 06 mm3 St= = yt 4 96, 333 ... 21408 7000 960 0 5400 43408 y(mm) 68 9 10 1370 1391 Ay(mm3) 14.75x1 06 0.07x1 06 13.15x1 06 7.51x1 06 35.48x1 06 y-y'(mm) -128.44 -807.44 552. 56 573. 56 Ix=(3194 ,64 x1 06+ 962 4,42x1 06) =12819, 06 x1 06 mm4 y=...
 • 73
 • 672
 • 6

Tính toán thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy sản đông lạnh sức chứa 500 tấn tại Công ty TNHH Minh Đăng – Sóc Trăng

Tính toán thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy sản đông lạnh sức chứa 500 tấn tại Công ty TNHH Minh Đăng – Sóc Trăng
... tài: Tính tốn thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy sản đơng lạnh sức chứa 500 Cơng ty TNHH Minh Đăng Sóc Trăng Đề tài bao gồm nội dung sau: Tổng quan Các thơng số tính ... hộp,… - Kho bảo quản nơng sản thực phẩm hoa - Bảo quản sản phẩm y tế, dược liệu - Kho bảo quản sữa - Kho bảo quản lên men bia - Bảo quản sản phẩm khác Việc thiết kế kho lạnh phải đảm bảo số u ... thối rữa sản phẩm giảm chất lượng sản phẩm 1.3 TỔNG QUAN VỀ KHO LẠNH BẢO QUẢN 1.3.1 Kho lạnh bảo quản Kho lạnh bảo quản kho sử dụng để bảo quản loại thực phẩm, nơng sản, rau quả, sản phẩm cơng...
 • 110
 • 1,311
 • 8

Thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy sản đông lạnh

Thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy sản đông lạnh
... hộp,… - Kho bảo quản nơng sản thực phẩm hoa - Bảo quản sản phẩm y tế, dược liệu - Kho bảo quản sữa - Kho bảo quản lên men bia - Bảo quản sản phẩm khác Việc thiết kế kho lạnh phải đảm bảo số u ... thối rữa sản phẩm giảm chất lượng sản phẩm 1.3 TỔNG QUAN VỀ KHO LẠNH BẢO QUẢN 1.3.1 Kho lạnh bảo quản Kho lạnh bảo quản kho sử dụng để bảo quản loại thực phẩm, nơng sản, rau quả, sản phẩm cơng ... Hai kho lạnh cơng ty khơng thể đáp ứng u cầu mặt cơng nghệ cơng suất nhà máy Xuất phát từ u cầu mà tơi định chọn đề tài: Tính tốn thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy sản đơng lạnh...
 • 110
 • 600
 • 4

Quy trình thiết kế mạch vi điện tử chuyên dụng (ASIC) sử dụng bán thành phẩm

Quy trình thiết kế mạch vi điện tử chuyên dụng (ASIC) sử dụng bán thành phẩm
... lớn sản phẩm kỹ thuật điện điện cực cacbon, chổi than, tiếp điểm điện, dây tóc bóng đèn, điện trở cacbon, điện trở cacbua silic - Điện cực cacbon sử dụng điện phân, lò điện hồ quang, lò điện trở, ... dàng trở thành hạt mang điện tự đặt điện trường chúng đóng vai trò dẫn điện Trong chất bán dẫn loại N phần tử tải điện đa số electron, phần tử tải điện thiểu số lỗ trống, chất bán dẫn (Si) vi c pha ... cách điện: cách điện không chòu điện áp, nhiều chỗ có điện tích chạy từ điện cực sang điện cực xuyên qua cách điện Trang 42 Đánh thủng Phóng điện bề mặt hình Phóng điện qua lớp điện môi - Phóng điện...
 • 42
 • 437
 • 0

Tính toán thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy sản đông lạnh sức chứa 500 tấn tại Công ty TNHH Minh Đăng – Sóc Trăng

Tính toán thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy sản đông lạnh sức chứa 500 tấn tại Công ty TNHH Minh Đăng – Sóc Trăng
... tài: Tính tốn thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy sản đơng lạnh sức chứa 500 Cơng ty TNHH Minh Đăng Sóc Trăng Đề tài bao gồm nội dung sau: Tổng quan Các thơng số tính ... hộp,… - Kho bảo quản nơng sản thực phẩm hoa - Bảo quản sản phẩm y tế, dược liệu - Kho bảo quản sữa - Kho bảo quản lên men bia - Bảo quản sản phẩm khác Việc thiết kế kho lạnh phải đảm bảo số u ... thối rữa sản phẩm giảm chất lượng sản phẩm 1.3 TỔNG QUAN VỀ KHO LẠNH BẢO QUẢN 1.3.1 Kho lạnh bảo quản Kho lạnh bảo quản kho sử dụng để bảo quản loại thực phẩm, nơng sản, rau quả, sản phẩm cơng...
 • 109
 • 495
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: cuộc cải tổ tháng 31985 ở liên xôxí nghiêp 296 công ty 319 bộ quốc phòngquyết định số 319qđvtltnnquyết định số 31912009qđubndthông tư số 31998ttbkhquyết định số 31922000qđbytthông tư số 3192000ttbgtvtquyết định số 3195qđbgtvtchỉ thị số 319ttgquyết định số 319ttgquyết định số 319ctquyết định số 3192004qđubquyết định số 319qđbvhttdlquyết định số 3198qđbgdđtquyết định số 319qđttgTopic some skills in solving language function questions and responses in examinationsTypical forms of reduced relative clauses and types of applied exercises in english at the apper secondary lyvel of educationUsing cooperative learning to motivate the 10th form students at mai anh tuan high school to speak englishUsing language game to improve speaking skills for grade 10 students at nong cong 3 hingh schoolUsing role play in teaching english for 10 th graders at nghi son high schoolChương II. §2. Hàm số bậc nhấtImage Fusion: Principles, Methods, and ApplicationsLý thuyết về sự hạn chế Kế toán quản trịTHUYẾT MINH đồ án môn học xử lí nước THIÊN NHIÊNUsing some useful warm up activities for teaching english 10 semester 1 standard syllabus to motivate the study excitement of the students in tho xuan IV high schoolUsing useful experiences and reading exercises to improve reading skill for grade 10 studentsThe effects of pre writing activities on the grade 11 and student motivation in writing at trieu son no2 high schoolThe knowledge related toto have verb in eng lishQUẢN lý NHÀ nước đối với GIẢM NGHÈO bền VỮNG ở HUYỆN MIỀN núi ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊTHU hút vốn đầu tư tại KHU CÔNG NGHIỆP tây bắc ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý THU bảo HIỂM xã hội bắt BUỘC tại bảo HIỂM xã hội HUYỆN lệ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNHRỦI RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý THU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU tại CHI cục hải QUAN cửa KHẨU QUỐC tế LA LAYHOÀN THIỆN QUẢN lý NHÀ nước về đất ĐAI TRÊN địa bàn HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN QUẢN lý rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN á CHÂU CHI NHÁNH HUẾ