Chương 1 những vấn đề chính trong cải thiện giống cây rừng

Bài giảng giống cây rừng : Những vấn đề chính trong cải thiện giống cây rừng part 1 pps

Bài giảng giống cây rừng : Những vấn đề chính trong cải thiện giống cây rừng part 1 pps
... I Những vấn đề cải thiện giống rừng V Các bước chương trình cải thiện giống rừng Quy trình cải thiện giống rừng sơ đồ Chương I Những vấn đề cải thiện giống rừng V Các bước chương trình cải thiện ... Chương I Những vấn đề cải thiện giống rừng IV Lịch sử phát triển cải thiện giống rừng Về hoạt động nghiên cứu: Việt Nam giới Về hoạt động sản xuất: giai đoạn + Giai đoạn 1: Thu hái hạt giống cách ... tree breeding ): - Theo nghĩa hẹp - Theo nghĩa rộng - Chọn giống rừng Cải thiện giống rừng (Forest tree improvement ): Chương I Những vấn đề cải thiện giống rừng Khái niệm chọn giống (Forest tree...
 • 10
 • 243
 • 2

Bài giảng giống cây rừng : Những vấn đề chính trong cải thiện giống cây rừng part 2 pot

Bài giảng giống cây rừng : Những vấn đề chính trong cải thiện giống cây rừng part 2 pot
... bội thể) 12 Chương I Những vấn đề cải thiện giống rừng V Các bước chương trình cải thiện giống rừng Quy trình cải thiện giống rừng sơ đồ Các bước : 2. 1 2. 4 Khảo nghiệm giống: Là so sánh giống tạo ... Chương I Những vấn đề cải thiện giống rừng V Các bước chương trình cải thiện giống rừng Quy trình cải thiện giống rừng sơ đồ Các bước : 2. 1 2. 3 Chọn lọc trội gây tạo giống mới: - Do tượng ... không Chính cần phải bảo tồn nguồn gen rừng 15 Chương I Những vấn đề cải thiện giống rừng VII Quan hệ cải thiện giống rừng với di truyền học chọn giống nông nghiệp - Chọn giống nói riêng cải thiện...
 • 9
 • 288
 • 2

Chương 1 - Những vấn đề cơ bản trong nghiên cứu nuôi trồng rong biển

Chương 1 - Những vấn đề cơ bản trong nghiên cứu nuôi trồng rong biển
... CỦA RONG BIỂN 1. 1 Đặc điểm sinh học giống nuôi trồng rong biển 1. 2 Đặc điểm phân chia giai đoạn phát triển rong biển 1. 1 Đặc điểm sinh học giống nuôi trồng rong biển 1. 1 .1 Giống nuôi trồng rong ... tenuistipitata Thừa thiên - Huế Rong câu G heterocladata Bình Định – kiên Giang Rong Sụn Kappaphycus alvarezii Đà nẵng – Kiên Giang Nguyên tắc lựa chọn đối tượng rong biển nuôi trồng -Rong có chất lượng ... cervicornis Porphyra Rong biển nuôi trồng Việt nam: Tên Việt Nam Tên Khoa học Vùng nuôi trồng Rong câu vàng Gracilaria asiatica Hải Phòng Rong câu thô G blodgetti Hải Phòng Rong câu mảnh G tenuistipitata...
 • 187
 • 816
 • 13

CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
... rủi ro tín dụng nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng yêu cầu thiết 1. 2 RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÁC NHÂN TỐ DẪN TỚI RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1. 2 .1 Rủi ro tín ... loại rủi ro khác như: rủi ro ngoại hối, rủi ro lãi suất, rủi ro khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro pháp lý Trong đó, rủi ro tín dụng loại rủi ro lớn phức tạp nhất, gây tác động ... với nguyên nhân trước 1. 3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1. 3 .1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng Đối với hoạt động kinh doanh nào, rủi ro xảy kéo theo ảnh hưởng...
 • 34
 • 422
 • 0

Chương 1 - Những vấn đề lý luận cơ bản về tài sản cố định trong các doanh nghiệp

Chương 1 - Những vấn đề lý luận cơ bản về tài sản cố định trong các doanh nghiệp
... 1. 1 .Tài sản cố định 1. 1 .1. Khái niệm tài sản cố định 1. 1.2.Đặc điểm tài sản cố định 1. 1.3.Phân loai tài sản cố định 1. 1.3 .1. Phân loại tài sản cố định theo hình thái biểu 1. 1.3.2.Phân loại tài sản ... biến động tài sản cố định 1. 4 .1. 1 cấu tài sản cố định cấu tài sản cố định mối quan hệ tỷ trọng loại tài sản cố định tổng tài sản cố định xét mặt giá trị Phân tích cấu tài sản cố định xem ... dụng tài sản cố định hiệu sử dụng tài sản cố định nghiệp Kim Hà Nội qua năm 19 99 -2 0 01 (biểu số 9, 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 ) 2.4 .1 Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định - cấu tài...
 • 54
 • 229
 • 0

Tài liệu Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán tài chính daonh nghiệp pptx

Tài liệu Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán tài chính daonh nghiệp pptx
... khoản kế toán ơ doanh nghiệp + Tổ chức hệ thống sỏ kế toán + Tổ chức hệ thống báo cáo ti - Phạm vi kế toán ti Kế toán ti l phận công tác kế toán doanh nghiệp Phạm vi kế toán ti l phản ánh ton ... tin kế toán, việc xử lý nghiệp vụ kế toán v lập báo cáo ti chính, kế toán ti phảI tuân thủ nguyên tắc kế toán đợc thừa nhận - Cơ sở dồn tích Các giao dịch, kiện v nghiệp vụ kinh tế ti doanh nghiệp ... phận cấu thnh kế toán doanh nghiệp , kế toán ti đợc tổ chức doanh nghiệp phải đáp ứng đợc yêu cầu tuân thủ luật kế toán, chuẩn mực kế toán quốc gia v quốc tế v quy định chế độ kế toán đồng thời...
 • 77
 • 281
 • 0

bài giảng quản trị tài chính - chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

bài giảng quản trị tài chính - chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
... ĐVT: Tr đ Dự án Tổng thu nhập qua năm Năm X 10 0 11 0 12 1 13 3 14 6 =10 0 + 11 0 + 12 1 +13 3 +14 6 = 610 Y 60 90 13 5 202 304 = 60 + 90 + 13 5+ 202 + 304 = 7 91 Dự án Y chọn có tổng thu nhập cao Nhận xét: ... vọng tổng thu nhập dự án ĐVT: Tr đ Dự án Tổng thu nhập qua Năm năm X 10 0 11 0 12 1 =10 0 +11 0 +12 1 = 3 31 Y 60 90 13 5 = 60 + 90 +13 5 = 285 DA X chọn có tổng thu nhập cao * Nếu xét DA năm: Việc đònh ... với tình trạng kinh tế sau Dự án C Tình trạng kinh tế Năm 12 0 10 0 80 270 11 0 -5 0 12 0 10 0 80 270 11 0 -5 0 Tổng thu nhập 240 200 16 0 540 220 -1 00 Phát triển thuận lợi Phát triển trung bình Suy thoái...
 • 23
 • 893
 • 1

Chương 1. những vấn đề cơ bản trong thanh toán quốc tế pdf

Chương 1. những vấn đề cơ bản trong thanh toán quốc tế pdf
... TTQT Bè cơc ch−¬ng i I I Thanh to¸n qc tÕ vμ vai trß cđa TTQT II Tiền tệ to¸n quốc tế III C¸n c©n to¸n qc tÕ IV IV Mét sè c¸n c©n kh¸ è ¸ © kh¸c i Kh¸I qu¸t to¸n qc tÕ 1.1 Sù h×nh thμnh TTQT 1.2 ... c¸c n−íc liªn quan đ + Thanh to¸n ngo¹i th−¬ng g g ¹ g + Thanh to¸n phi ngo¹i th−¬ng + S kh¸ biƯt t Sù kh¸c TT gi÷a néi i÷ éi th−¬ng vμ ngo¹i th−¬ng 1.3 Vai trß cđa TTQT • Thanh to¸n qc tÕ víi ... th−¬ng vμ ®Õn l−ỵt nã l¹i hç trỵ vμ t¹o ®iỊu kiƯn cho ho¹t ®éng ngo¹i th−¬ng ph¸t triĨn 1.2 Kh¸I niƯm • - Thanh to¸n qc tÕ lμ viƯc thùc hiƯn c¸c nghÜa vơ chi tr¶ vμ qun h−ëng lỵi vỊ tiỊn tƯ ph¸t...
 • 24
 • 325
 • 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY pps

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY pps
... chi tiết A - diện tích tiết diện E – modun đàn hồi Chương Những vấn đề tính toán thiết kế chi tiết máy Bải giảng Chi tiết máy + Chi tiết chịu tác dụng moment uốn: f ≤ [f ] θ ≤ [θ] + Chi tiết ... kiện chịu nhiệt: θ ≤ [θ ] Chương Những vấn đề tính toán thiết kế chi tiết máy Bải giảng Chi tiết máy Trong đó: θ nhiệt độ làm việc máy, phận máy [θ] nhiệt độ cho phép máy Nhiệt độ làm việc θ xác ... sớm xuất phát triển nhanh c Kích thước chi tiết máy Hình Những nơi tập Chương Những vấn đề tính toán thiết kế chi tiết máy trung ứng Bải giảng Chi tiết máy Qua thí nghiệm người ta thấy rằng:...
 • 11
 • 497
 • 2

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH potx

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH potx
... NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CƠ BẢN Các khái niệm nguyên tắc kế toán chủ yếu để định chế độ kế toán, giúp cho doanh nghiệp ghi chép kế toán lập báo cáo tài theo chuẩn mực kế toán chế độ kế toán ban hành ... cáo tài chính, trừ trường hợp pháp luật có qui định khác Lưu hành nội  Kỳ kế toán: Kỳ kế toán thời gian qui định mà số liệu, thông tin kế toán đơn vị kế toán phải báo cáo Kì kế toán gồm kì kế toán ... độ kế toán Việt Nam trình phát triển sử dụng phận bản: - Chế độ chứng từ kế toán - Hệ thống tài khoản kế toán - Chế độ sổ kế toán - Hệ thống báo cáo tài 1.4.1 Chế độ chứng từ kế toán Chứng từ kế...
 • 8
 • 200
 • 0

Chương 1 Những vấn đề cơ bản về tài chính ppt

Chương 1 Những vấn đề cơ bản về tài chính ppt
... Chế độ tư hữu Giai cấp NN đời Tài NN Thuế Tổ chức Cá nhân * NN đời tiền đề cho đời TC NN Kết luận: TC phạm trù KT, phạm trù lịch sử TC KTHH NN không tồn Bản chất tài Phân phối Σsp XH Nguyên liệu ... tiền tệ giai đoạn: trước, sau thực * Thực việc phân tích tỷ số TC * Là quản trị rủi ro * Tư vấn tài 11 - Bảo đảm KT phát triển định hướng - Bảo đảm sử dụng nguồn lực khan có hiệu - Bảo đảm cân ... bù đắp thiệt hại, ổn định KT 15 Nguồn tài bán SP Doanh thu Nguồn TC DN Vay ngân hàng Phát hành CP, TP CP ngvật liệu trả lương nộp thuế, TN túy Liên doanh 16 ⇒ Nguồn tài - Là tiền tệ vận động trình...
 • 23
 • 577
 • 0

Bài giảng Luật xây dựng Chương 1: Những vấn đề cơ bản trong luật xây dựng 2003

Bài giảng Luật xây dựng Chương 1: Những vấn đề cơ bản trong luật xây dựng 2003
... xây dựng bao gồm luật văn luật 1.5.1 Các văn luật Luật xây dựng 2003, Bộ luật dân sự, Luật đất đai, Luật Bảo vệ Môi trường, Bộ luật lao động, Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật đấu thầu, Luật ... CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LUẬT XD 2003 1.1 Khái niệm 1.2 Cấu trúc Luật xây dựng 2003 1.3 Phạm vi điều chỉnh 1.4 Đối tượng áp dụng 1.5 Giải thích từ ngữ 1.6 Những nguyên tắc ... cấu Luật xây dựng 2003 (tt) Chương 5: Xây dựng công trình (33 điều, 62 - 94) Mục 1: Giấy phép xây dựng (62 – 68) Mục 2: Giải phóng mặt xây dựng công trình (69 – 71) Mục 3: Thi công xây dựng công...
 • 21
 • 396
 • 1

Slide Quản lý tài chính công (Học viện Tài chính) Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tài chính công và quản lý tài chính công

Slide Quản lý tài chính công (Học viện Tài chính) Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tài chính công và quản lý tài chính công
... TRÌNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG (NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH, HÀ NỘI – 2010) NỘI DUNG CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TCC VÀ QUẢN LÝ TCC 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TCC 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN ... THÀNH 1.1.5 VAI TRO 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TCC 1.1.1 KHÁI NIỆM 1.1.2 ĐẶC ĐIỂM 1.1.3 CHỨC NĂNG 1.1.4 CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH 1.1.5 VAI TRO 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TCC Câu hỏi gợi ý nghiên ... quả  Công bằng xã hội  Tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QLTCC 1.2.1 KHÁI NIỆM 1.2.2 ĐẶC ĐIỂM 1.2.3 YÊU CẦU 1.2.4 NỘI DUNG 1.2.5 PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CU...
 • 29
 • 1,512
 • 15

Giáo trình tài chính tiền tệ chương 1 những vấn đề cơ bản của tiền tệ cđ phương đông

Giáo trình tài chính tiền tệ chương 1 những vấn đề cơ bản của tiền tệ  cđ phương đông
... lượng tiền lưu thông: - M1: khối tiền tệ giao dịch: + Tiền mặt (tiền vàng, GBNH, tiền đúc lẻ) + Tiền gửi không kỳ hạn - M2: khối tiền tệ giao dịch mở rộng + M1 + Tiền gửi có kỳ hạn - M3: khối tiền ... tiền thực trình vận động nguồn tài trình tạo lập sử dụng quỹ tiền C tệ theo mục đích định  Đối tượng giám đốc tài chính: - Quá trình vận động nguồn tài - Quá trình tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ ... không dùng tiền mặt ngân hàng • Quá trình cung tiền ĐVT: Triệu đồng Các NHTM Tiền gửi (ck) tạo Dự trữ bắt buộc (*) Cho vay A 10 0 10 90 B 90 81 C 81 8 ,1 72,9 D 72,9 7,29 65, 61 Tất NHTM 10 00 10 0 900...
 • 38
 • 441
 • 0

slide bài giảng ktct chương viii những vấn đề chính trị – xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa

slide bài giảng ktct chương viii những vấn đề chính trị – xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa
... CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Xây dựng dân chủ hội chủ nghĩa 1.1 Quan niệm dân chủ dân chủ • Dân chủ sản phẩm tiến hóa lịch sử, nhu cầu khách quan người, phản ánh giá trị ... nhân trị hội  Nguyên nhân văn hóa 2.3 Các nguyên tắc chủ nghĩa Mác-Lênin việc giải vấn đề tôn giáo • Khắc phục dần ảnh hưởng tiêu cực tôn giáo đời sống hội • Tôn trọng bảo đảm quy n ... NỀN VĂN HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Khái niệm văn hóa hội chủ nghĩa 1.1 Khái niệm văn hóa văn hóa • Văn hóa toàn giá trị vật chất tinh thần người sáng tạo lao động hoạt động thực tiễn trình lịch sử...
 • 22
 • 7,071
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: chương 1 những vấn đề cơ bản về tài chínhgiao an chuong 8 nhung van de chinh tri xa hoi co tinh quy luat trong tien trinh cach mang xa hoi chu nghiatài liệu chương viii những vấn đề chính trị xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xhcn potchương viii những vấn đề chính trị xã hội có tính quy luật trong tiến trình cmxhcntrac nghiem chuong 8 nhung van de chinh tri xa goi co tih quy luat trong tien trinh cch mang xa hoi chu ngia macchương 1 những vấn đề cơ bản về tiền tệchương 1 những vấn đề cơ bản về nhà nướcchương 8 những vấn đề chính trị xã hộichương 1 những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mạinhững vấn đề chính trong việc thúc đẩy tiêu dùng bền vữngphụ lục 1 những vấn đề quan trọng khác về bình đẳng giớinội dung của chương 1 những vấn đề chung về ngân sách nhà nước nsnn 2 thu nsnn 3 chi nsnn 4 tổ chức hệ thống nsnn và phân cấp quản lý nsnn 5 chu trình quản l ý nsnncông nghệ tế bào và bioreactor trong cải thiện giống cây trồngcải thiện giống cây rừngchương 2 những vấn đề cơ bản về tài chínhHỏi đáp 11 dấu thánh giá mang ý nghĩa gìmô hình hệ thống năng lượng điện mặt trời độc lậpTHỰC TẬP CÔNG NHÂN ĐIỆN – ĐIỆN TỬHỏi đáp 13 tại sao sau Công Đồng Vaticanô II, linh mục chủ tế lại đứng đối diện với cộng đoànĐồ án công nghệ chế tạo máyÔn tập và bổ sung về giải toánHỏi đáp 15 bài thánh vịnh có vai trò gìLẬP TRÌNH LED QUẢNG CÁO VỚI HỌ 8051 & EPROM 27CHƯƠNG TRÌNH VÀ KKẾ HOẠCH ĐÀO TẠO VĂN BẰNG 2 NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬthiết kế bể uasb trong quy trình xử lý nước thải ngành chế biến thủy sảnBài 18. Phòng tránh bị xâm hạiBài 26. Đá vôiBài 13. Phòng bệnh sốt xuất huyếtBài 13. Phòng bệnh sốt xuất huyếtLÝ THUYẾT MẠCHTuần 7. Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông ĐàNgoại bệnh lý sách đào tạo bác sĩ đa khoa tập 1Bài giảng giải phẫu học tập 2Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền màu của vải trong quá trình giặt, là (ủi)Tuần 8. Kể chuyện đã nghe, đã đọc (về quan hệ giữa con người với thiên nhiên)