Interlude: Thread API

Interlude: Process API

Interlude: Process API
... p1.c When it first started running, the process prints out a hello world message; included in that message is its process identifier, also known as a PID The process has a PID of 29146; in U NIX ... PID is used to name the process if one wants to something with the process, such as (for example) stop it from running So far, so good Now the interesting part begins The process calls the fork() ... call, which the OS provides as a way to create a new process The odd part: the process that is created is an (almost) exact copy of the calling process That means that to the OS, it now looks like...
 • 11
 • 311
 • 0

14 Interlude: Memory API Unix Systems

14 Interlude: Memory API Unix Systems
... correctness 14. 3 The free() Call As it turns out, allocating memory is the easy part of the equation; knowing when, how, and even if to free memory is the hard part To free heap memory that is ... and harmful Forgetting To Free Memory Another common error is known as a memory leak, and it occurs when you forget to free memory In long-running applications or systems (such as the OS itself), ... makes a new larger region of memory, copies the old region into it, and returns the pointer to the new region 14. 7 Summary We have introduced some of the APIs dealing with memory allocation As always,...
 • 11
 • 431
 • 0

Các hàm API.docx

Các hàm API.docx
... hàm Visual Basic) thường có kết trả hàm làm xử lý Còn hàm API có kết trả mà trả tiếp giá trị vào biến mà ta truyền cho Nghĩa có gọi hàm chất thủ tục, ta gọi hàm để thực kiểm tra xem thủ tục hàm ... báo hàm API lại dùng Private, khai báo Wrapper lại dùng Public Đó mẹo mà học trộm Microsoft để tránh lỗi hệ thống Các hàm mà ta thiết kế Visual Basic có điều khác với hàm API Tại sao? Vì hàm ... hàm dạng API (Như kỳ - Hàm chất thủ tục) để cung cấp lệnh tới cửa sổ thông qua cán (handle) cửa sổ Có nghĩa thân cửa sổ có hàm gọi WinProc (Đôi gọi WinMain()) Hàm cốt lõi xử lý cửa sổ Trong hàm, ...
 • 87
 • 732
 • 17

Bài giảng Thread trong java

Bài giảng Thread trong java
... class Thread5 extends Thread/ / Thread4 .java { public void run() { Thread Child = new Thread( this); Child.setName("Child thread" ); System.out.println("Name of current thread: " + Thread. currentThread().getName()); ... tạo luồng với lớp Thread // Thread1 .java – Minh họa tạo luồng với lớp Thread class Thread1 extends Thread { public void Create() // tạo luồng luồng cha hành { Thread t = new Thread (this); t.start(); ... contructor lớp Thread constructor thường dùng: Thread( ) Thread( String TênLuồng), Thread( ĐốiTượngChứa) Các phương thức Thread. suspend(), Thread. resume(), Thread. stop() không dùng kể từ Java Luồng...
 • 50
 • 1,882
 • 19

THREAD trong DELPHI.doc

THREAD trong DELPHI.doc
... dụng TThread Delphi Sử dụng TThread Delphi để viết nên chương trình có tính Thread dễ Cấu trúc unit có sử dụng Thread sau : unit Unit1; interface uses Classes; type TMyThread = class(TThread) ... hình đây, hai thread (mũi tên màu cyan) chạy tiến trình đơn (vùng màu đen), thread chạy đến critical sections (vùng màu xanh dương), thread nhường cho thread qua Trong thực tế, thread đến critical ... Suspended đònh thread tạm ngưng true * property Terminated: Boolean; property Terminated đònh thread yêu cầu dừng true * property ThreadID: THandle; property ThreadID nhận biết cho đối tượng thread xuyên...
 • 130
 • 693
 • 9

Các hàm API liên quan đến cửa sổ

Các hàm API liên quan đến cửa sổ
... hàm dạng API (Như kỳ - Hàm chất thủ tục) để cung cấp lệnh tới cửa sổ thông qua cán (handle) cửa sổ Có nghĩa thân cửa sổ hàm gọi WinProc (Đôi gọi WinMain()) Hàm cốt lõi xử lý cửa sổ Trong hàm, ... Công dụng: Tìm cửa sổ danh sách cửa sổ thoả mãn điều kiện Trị trả về: Integer - Cán cửa sổ thoả mãn Zero cửa sổ Tham số kèm: hwndParent Cán cuả cửa sổ chứa (Cấp Parent) có cửa sổ để tìm Nếu hwndParent ... Công dụng: Tìm cửa sổ danh sách cửa sổ thoả mãn điều kiện Trị trả về: Integer - Cán cửa sổ thoả mãn Zero cửa sổ Tham số kèm: hwndParent Cán cuả cửa sổ chứa (Cấp Parent) có cửa sổ để tìm Nếu hwndParent...
 • 86
 • 457
 • 2

Thread Synchronization

Thread Synchronization
... consumer threads 131 hThreadVector[0] = _beginthreadex (NULL, 0, 132 (LPTHREAD_START_ROUTINE)BB_Producer, infile, 0, 133 (LPDWORD)&ThreadID); 134 hThreadVector[1] = _beginthreadex (NULL, 0, 135 (LPTHREAD_START_ROUTINE)BB_Consumer, ... 0, (LPDWORD)&ThreadID); hThreadVector[2] = CreateThread (NULL, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE)Reader,(LPVOID) 3, 0, (LPDWORD)&ThreadID); hThreadVector[3] = CreateThread (NULL, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE)Reader,(LPVOID) ... CreateThread (NULL, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE) BB_Producer, NULL, 0, (LPDWORD)&ThreadID); hThreadVector[1] = CreateThread (NULL, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE) BB_Consumer, NULL, 0, (LPDWORD)&ThreadID);...
 • 25
 • 292
 • 1

Tìm hiểu được cơ chế hoạt động của Socket và Thread trong .NET Framwork từ đó viết ứng dụng Chat trong mạng Lan

 Tìm hiểu được cơ chế hoạt động của Socket và Thread trong .NET Framwork từ đó viết ứng dụng Chat trong mạng Lan
... trao đổi thông tin mạng Lan cần thiết 3.1.2 Yêu cầu đề ra: Yêu cầu đặt xây dựng chương trình Chat hoạt động mạng Lan sử dụng Socket Multithreading đòi hỏi chức nghiệp vụ sau: • Chat hai người với ... liệu từ máy A gửi đến máy B liệu gửi cho ứng dụng máy B? • Giải quyết: Mỗi ứng dụng máy B gán số hiệu (mà ta quen gọi cổng : Port), số hiệu cổng từ 65535 Khi ứng dụng máy A muốn gửi cho ứng dụng ... sử dụng Chương 5:KẾT LUẬN 5.1 Kết đạt • Đề tài “Chương trình Chat thực nội dung sau: 41  Tìm hiểu cách thức lập trình Socket lập trình đa luồng môi trường NET  Tìm hiểu cách thức hoạt động...
 • 43
 • 1,038
 • 8

Tìm hiểu facebook API và ứng dụng eStore

Tìm hiểu facebook API và ứng dụng eStore
... Nghành API ứng dụng eStore - Facebook Nội dung triển khai 2.1 Tìm hiều Facebook API 2.1.1 Facebook API gì? • API - Application Programming Interface – tạm dịch giao diện chương trình ứng dụng API ... Chuyên Nghành • API ứng dụng eStore - Facebook Áp dụng Facebook API vào ứng dụng o Trang lựa chọn người dùng để đăng thông tin sản phẩm o Trang chức gởi lời mời đến bạn bè sử dụng ứng dụng o Chọn ... đặt tên vào nơi chứa ứng dụng Như ta project config để thích ứng dụng facebook stater kit Nhóm Sinh Viên - UIT Trang 27/47 Đồ Án Chuyên Nghành • API ứng dụng eStore - Facebook Để ứng dụng hoạt...
 • 48
 • 4,189
 • 54

Tìm phương pháp bắt ong mật (Apis cerana) và nuôi ong bằng các vật liệu thùng muốt và chậu kiểng bằng đất nung, ở quy mô hộ gia đình ở Châu Thành – Đồng Tháp

Tìm phương pháp bắt ong mật (Apis cerana) và nuôi ong bằng các vật liệu thùng muốt và chậu kiểng bằng đất nung, ở quy mô hộ gia đình ở Châu Thành – Đồng Tháp
... thùng muốt chậu kiểng đất nung, quy hộ gia đình Châu Thành Đồng Tháp 4 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm phương pháp bắt ong mật (Apis cerana) tự nhiên nuôi - Tận dụng vật liệu sẵn có hộ gia đình thùng ... dụng vật liệu sẵn có thùng muốt, chậu kiểng đất nung, để nuôi ong mật điều thiết thực tăng thu nhập cho người dân, lý để chọn đề tài Tìm phương pháp bắt ong mật (Apis cerana) nuôi ong vật liệu thùng ... 10 kg mật ong năm Chất lượng mật ong tốt Loài có phương hướng nuôi hộ gia đình khắp nơi nước xu nuôi ong đại khoa học Việc nuôi ong mật quy hộ gia đình cho sản phẩm mật ong mở rộng thành công...
 • 61
 • 1,399
 • 1

Khóa luận tốt nghiệp đề tài kỹ thuật bắt và nuôi ong mật apis-cerena

Khóa luận tốt nghiệp đề tài kỹ thuật bắt và nuôi ong mật apis-cerena
... ong gắn bánh tổ vào khung cầu xà cầu, cởi dây buộc Lưu ý, nên bắt đàn đến ong làm ổn định bắt đàn khác [3] 1.8 Kỹ thuật nuôi ong mật (Apis cerana) Kỹ thuật nuôi ong mật nội bao gồm kỹ thụât nuôi ... hánh ong (bẫy ong) , bắt ong soi đõ (ong trinh sát), bắt ong bay bắt ong hốc cây, hốc đá - Bắt ong hánh ong: vào mùa vụ lúc ong chia đàn, ong thường tìm nơi thích hợp để làm tổ Chúng ta đặt hánh ong ... mật nội bao gồm kỹ thụât nuôi ong mật theo cổ truyền kỹ thuật nuôi ong mật đại 1.8.1 Nuôi ong theo kỹ thuật cổ truyền Nuôi ong theo kỹ thuật cổ truyền phương pháp nuôi vô đơn giản, việc sử dụng...
 • 61
 • 1,085
 • 0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ TỰ NHIÊN VÀ NHÂN TẠO ĐẾN TỶ LỆ NƯỚC TRONG MẬT ONG NỘI APIS CERANA

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ TỰ NHIÊN VÀ NHÂN TẠO ĐẾN TỶ LỆ NƯỚC TRONG MẬT ONG NỘI APIS CERANA
... gian nghiên cứu 37 2.3 Nội dung nghiên cứu 37 2.3.1 Nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố tự nhiên đến tỷ lệ nước mật ong nội 37 2.3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố nhân tạo đến tỷ lệ nước mật ong nội 37 2.4 ... tố tự nhiên đến tỷ lệ nƣớc mật ong nội 44 3.1.1 Ảnh hưởng tháng thu mật đến tỷ lệ nước mật ong 44 3.1.2 Ảnh hưởng loại hoa đến tỷ lệ nước mật ong 46 3.1.3 Ảnh hưởng số cầu ong đến tỷ lệ nước mật ... thu mật đến tỷ lệ nước mật 44 Bảng 3.2 Ảnh hưởng loại hoa đến tỷ lệ nước mật ong 46 Bảng 3.3 Ảnh hưởng số cầu ong đến tỷ lệ nước mật 48 Bảng 3.4 Ảnh hưởng thời điểm vít nắp khác đến tỷ lệ nước mật...
 • 86
 • 339
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: — api round thread casing coupling — dimensions tolerances and masses— api buttress thread casing coupling — dimensions tolerances and massesjob process thread amp fiber mgmt api callslập trình win32 apihàm thư viện apijava api for xmlthe sphinx client apiuser interface api enhancementspraise for twitter apiolder 13 io apishanging by a threadthread inspection of casingmac os x core data apilearn the kinect apijava 3d programming api developedMethods for developing reading comprehension skills to studenrs grate 10 english teaching in comprehensive schoolmethods of teaching vocabulary for the 10th class students in nhu xuan high schoolMột số biện pháp nhằm cải thiện kỹ năng viết lại câu cho học sinh lớp 10Organization of teaching english communication activities for grade 10 students at upper – secondary schoolOrganizing games in teaching speaking lessons of english 10Organizing pair work and group work in speaking lessonsPasive voice and relating exercisesPRACTICING PROBLEM SOLVING SKILLS IN DIRECT AND INDIRECT SPEECH FOR GRADE 12 STUDENTS IN THE NATIONAL EXAMINATIONRelative clauses in the 10th rade program basic englishRenewing methods in teaching speaking skill in english 10,11,12 at tho xuan IV high schoolSome activities help students practise speaking skill effectively in english 12 (basic)Some experience in teaching how to write a paragraph in upper secondary schoolSome experience teaching effective conditional sentences for students at tho xuan 5 high school in the national high school examinationSome experiences in teaching vocabulary of comprehensive levelBài 10. Nói giảm nói tránhSOME OF MY EXPERIENCES FOR TEACHING THE SOUNDS s z AND ʃ ʒ IN LANGUAGE FORCUS OF UNITS 12,16 ENGLISH 10 AND HOW TO HELPSome pre listening techniques to motivate 10th students at nong cong II school to improve the listening skills’Some suggested strategies to encourage high school students to learn listening skillSOME SUGGESTIONS OF HOW TO MAKE ACTIVE TEACHING METHODS MORE EFFECTIVELY IN SPEAKING LESSONS, ENGLISH 11(BASIC) UNIT 4 PERIOD 23, UNIT 6 PERIOD 30, UNIT 12 PERIOD 77SOME SUGGESTIONS OF HOW TO MAKE WRITING ACTIVITIES EFFECTIVELY IN WRITING LESSONS AT UPPER SECONDARY SCHOOL