Thi Kiểm toán viên , kiểm toán viên hành nghề

Tài liệu học, ôn tập, thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề pdf

Tài liệu học, ôn tập, thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề pdf
... liệu từ website Bộ Tài địa chỉ: www.mof.gov.vn Bộ Tài uỷ quyền cho Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam (VAA) in phát hành tài liệu cho học viên có nhu cầu ... dụng cho kỳ thi năm 2007 sửa đổi, bổ sung nội dung phù hợp với chế độ sách hành bước đầu có phần nâng cao tính thực hành Kỳ thi năm 2008 học thi theo tài liệu Các học viên khai thác tài liệu từ website ... thời gian nên tài liệu không tránh khỏi sai sót Với lòng chân thành cầu thị, đánh giá cao tiếp thu ý kiến đóng góp học viên bạn đọc Câu hỏi ý kiến đóng góp gửi theo địa website Bộ Tài nói website...
 • 2
 • 213
 • 0

TÀI LIỆU HỌC, ÔN TẬP, THI KIỂM TOÁN VIÊN VÀ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM 2014

TÀI LIỆU HỌC, ÔN TẬP, THI KIỂM TOÁN VIÊN VÀ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM 2014
... thc cho cỏc k thi sau Xin trõn trng cm n./ TM BAN BIấN TP Trng Ban ng Thỏi Hựng V trng V Ch k toỏn v kim toỏn TàI LIệU HọC, ÔN TậP, THI KIểM TOáN VIÊN Kế TOáN VIÊN HàNH NGHề năm 2014 MC LC STT ... phờ duyt lu hnh s dng cho k thi nm 2014 õy l ti liu s dng cho vic hc, ụn tp, thi kim toỏn viờn v k toỏn viờn hnh ngh nm 2014 Ti liu ó c sa i, b sung cp nht n 31/3 /2014 i vi nhng ngi ó cú chng ... phờ duyt lu hnh s dng cho k thi nm 2014 õy l ti liu s dng cho vic hc, ụn tp, thi kim toỏn viờn v k toỏn viờn hnh ngh nm 2014 Ti liu ó c sa i, b sung cp nht n 31/3 /2014 i vi nhng ngi ó cú chng...
 • 4
 • 192
 • 0

TÀI LIỆU ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM 2013 VACPA

TÀI LIỆU ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM 2013 VACPA
... lần) Giá thành NTP GĐ chuyển sang Giai đoạn n Giá thành NTP GĐ n-1 chuyển sang + + Các CPSX khác GĐ1 Các CPSX khác Các CPSX khác Giai đoạn n Giá thành giá thành đơn vị Giá thành giá thành đơn ... theo KM Chi phí SX GĐ2 theo KM Chi phí SX CPSX GĐ1 Thành phẩm CPSX GĐ2 Thành phẩm CPSX GĐn45 Thành phẩm GĐn theo KM Giá thành giá thành đơn vị Thành phẩm ( Theo khoản mục) 46 Vn Cỏc phng phỏp tớnh ... CPSX giai đoạn i nằm giá thành thành phẩm = CPsx DD đầu kỳ thuc gi + CPSX Trong kỳ thuc gi Khối lượng SP m CP giai on i kt tinh c quy i tng ng x Khôi lượng Thành phẩm hoàn thành Trong ú: Khi lng...
 • 70
 • 1,419
 • 0

Tài liệu ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ Vấn đề 2. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ, GIÁ THÀNH

Tài liệu ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ Vấn đề 2. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ, GIÁ THÀNH
... đoạn n Chi phí SX GĐ1 theo KM Chi phí SX GĐ2 theo KM Chi phí SX GĐn theo KM CPSX GĐ1 Thành phẩm CPSX GĐ2 Thành phẩm CPSX GĐn Thành phẩm Giá thành giá thành đơn vị Thành phẩm ( Theo khoản mục) 18 ... đơn vị Giá thành giá thành đơn vị NTP Giai đoạn NTP Giai đoạn + GĐ2 Giá thành giá thành đơn vị Thành phẩm 17 Vn Cỏc phng phỏp k thut tớnh giỏ thnh Giai đoạn Giai đoạn Giai đoạn n Chi phí SX ... Chi phí NVLC (bỏ vào lần) Giá thành NTP GĐ chuyển sang Giai đoạn n Giá thành NTP GĐ n-1 chuyển sang + + Các CPSX khác GĐ1 Các CPSX khác Các CPSX khác Giai đoạn n Giá thành giá thành đơn vị Giá...
 • 21
 • 425
 • 0

Tài liệu ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ Vấn đề 1. Luật kế toán

Tài liệu ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ Vấn đề 1. Luật kế toán
... dung luật kế toán VN o Công tác kiểm tra kế toán o Kiểm tài sản, bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán o Công tác kế toán trường hợp tài liệu kế toán bị bị hủy hoại o Công việc kế toán trường ... Phế liệu thu hồi – Kiểm kê phát thừa Trao đổi - Kiểm kê phát thi u KHÓA ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM 2013 KẾ TOÁN TÀI SẢN DÀI HẠN VẤN ĐỀ 36 37 4.1 .Kế toán tài sản cố định Chuẩn mực kế toán ... pháp luật, kế toán trưởng người làm kế toán o o o Quy định hành nghề kế toán Thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng 10 Vấn đề Nội dung luật kế toán VN o Quy định hoạt động nghề nghiệp kế toán...
 • 96
 • 1,238
 • 0

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NÂNG CAOKHÓA ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM 2014

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NÂNG CAOKHÓA ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM 2014
... sản Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2014 17 Vấn đề Nội dung luật kế toán VN  Các o Quy định hành nghề kế toán o Chứng hành nghề kế toán o Thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng KẾ TOÁN TÀI CHÍNH ... thuyết KHÓA ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM 2014 NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN & TRÌNH BÀY BCTC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ NÂNG CAO  VẤN ĐỀ 20 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2014 10 21 2.1 ... Tài Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2014 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ NÂNG CAO  Kế toán hoạt động kinh doanh bất động sản: (Quyết định 15 quy 46 KHÓA ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM...
 • 140
 • 315
 • 3

Tài liệu Đăng ký danh sách kiểm toán viên hành nghề docx

Tài liệu Đăng ký danh sách kiểm toán viên hành nghề docx
... xin đăng hành nghề kiểm toán danh sách đăng hành nghề kiểm toán Công ty xin chấp hành nghiêm chỉnh quy định kiểm toán viên hành nghề Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 Chính phủ kiểm ... toán: Địa chỉ: DANH SáCH ĐĂNG HàNH NGHề KIểM TOáN NĂM (1) Kính gửi: Bộ Tài (Vụ Chế độ kế toán kiểm toán) Công ty đăng Danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán năm sau: STT Họ tên ... quán (2) Chứng kiểm Thời hạn hành (3) nghề kiểm toán Số Ngày Từ Đến Công ty xin chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kiểm toán viên đăng hành nghề theo quy định hành Nhà nước Bộ Tài xác nhận .,...
 • 4
 • 226
 • 0

CÁC QUY ĐỊNH về CHUẨN mực đạo đức NGHỀ NGHIỆP áp DỤNG CHO KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ, NHÓM KIỂM TOÁN và CÔNG TY KIỂM TOÁN

CÁC QUY ĐỊNH về CHUẨN mực đạo đức NGHỀ NGHIỆP áp DỤNG CHO KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ, NHÓM KIỂM TOÁN và CÔNG TY KIỂM TOÁN
... nghiệp kiểm toán viên; Các yêu cầu việc liên tục cập nhật, bổ sung kiến thức, kinh nghiệm cho kiểm toán viên; Các quy định cấu máy quản trị doanh nghiệp; Các chuẩn mực nghề nghiệp quy định ... bảo công ty kiểm toán giữ vai trò kiểm toán độc lập  Các biện pháp bảo vệ quy định thủ tục công ty kiểm toán: • Lãnh đạo công ty kiểm toán nhấn mạnh đến tầm quan trọng tính độc lập yêu cầu thành ...  Kiểm soát từ bên bên thứ ba uỷ quy n hợp pháp hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm toán công ty kiểm toán;  Luật pháp liên quan đến việc kiểm tra yêu cầu tính độc lập kiểm toán viên công ty kiểm...
 • 4
 • 175
 • 0

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM .... pot

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM .... pot
... cộng x x x Đăng dự thi: (1) Lần đầu (2) Năm thứ (3) Năm thứ Đánh dấu nhân (x) môn thi đăng dự thi vào biểu sau: Đăng dự Môn thi thi kỳ thi Điểm môn thi dự thi Năm Ghi Năm Năm … Pháp ... quản lý thuế nâng cao Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao Xác nhận quan, đơn vị nơi công tác UBND địa phương nơi cư trú Ngày …… tháng … năm Người đăng dự thi (Ký, họ tên) ...
 • 2
 • 364
 • 2

Ôn thi cao học hành chính môn tiếng anh (trọn bộ tài liệu ôn thi của học viện hành chính 2012)

Ôn thi cao học hành chính môn tiếng anh (trọn bộ tài liệu ôn thi của học viện hành chính 2012)
... of the window r~) DE 'THI '''' va ten thl sinh: S6 bflO ky PhOng thi s6: NO'i sinh: NO'i thi: / .I Ngay thi: Chu' .1 I danh: Ngay sinh: DO B (120') MON TrENG ANH - TRINH H9 2010 TUYEl'~SINH ... S6 baa danh: Chfr ky giam thi 1: ,-.1 ChfT ky giam thi 2: Sophach: Thi sinh khOng dur;c dllng tLCdiln 56 phach: BangchCr: Di~m s6: (Ghi bang s6) HQ; ten, chi.! ky clia cari b(> cham thi thu ... t\lc tmy~n th6ng vi~c Iva Ch...
 • 126
 • 367
 • 0

MÔN THI kế TOÁN THỰC HÀNH mô PHỎNG (2)

MÔN THI kế TOÁN THỰC HÀNH mô PHỎNG (2)
... cú tng sn mụ ht lp m v kốm nhiu TB viờm xõm nhp - Polyp thiu niờn chia lm loi: polyp thiu niờn n thun, polyp thiu niờn cú viờm, polyp thiu niờn cú u tuyn Hỡnh nh vi th thy mụ m phỏt trin rt mnh, ... Tng Nhn xột: 3.4.3 Thi gian ct theo kớch thc ca tng nhúm polyp Bng 3.11 Thi gian ct trung bỡnh theo nhúm hỡnh dng polyp 28 Thi gian ct polyp Hỡnh dng polyp 10s Thi gian TB P cú cung ... ngun ct: effect : max: + Cụng sut ngun ụng: effect : max: + S ln ct : thi gian: Tng thi gian: + S ln ụng : thi gian: Tng thi gian: - Ct mt mnh: thnh cụng tai bin - Ct nhiu mnh: thnh cụng tai...
 • 39
 • 121
 • 0

MÔN THI kế TOÁN THỰC HÀNH mô PHỎNG

MÔN THI kế TOÁN THỰC HÀNH mô PHỎNG
... cho biết thứ tự phản ánh vào phân hệ kế toán cụ thể Cho biết tồn kho cuối kỳ mặt hàng Vải 269 vật liệu A123 - Thí sinh chép đề thi vào tờ giấy thi - Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên: …………………………… ... tờ giấy thi - Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên: …………………………… Số báo danh: …………… Giáo viên môn Võ Thị Minh ...
 • 2
 • 236
 • 0

MÔN THI kế TOÁN THỰC HÀNH mô PHỎNGMP 14b

MÔN THI kế TOÁN THỰC HÀNH mô PHỎNGMP 14b
... cho biết thứ tự phản ánh vào phân hệ kế toán cụ thể Cho biết tồn kho cuối kỳ mặt hàng Vải 269 vật liệu A54 - Thí sinh chép đề thi vào tờ giấy thi - Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên: …………………………… ... tờ giấy thi - Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên: …………………………… Số báo danh: …………… Giáo viên môn Võ Thị Minh ... 3 15/1/2013: Xuất bán 100m vải 269 cho Doanh nghiệp tư nhân Thành Công, MST: 0102235486 số 29/8 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội giá bán 150.000đ, VAT 10% chưa thu tiền...
 • 2
 • 120
 • 0

Xem thêm