Tổng hợp Hóa học hữu cơ

TỔNG hợp HOÁ học hữu

TỔNG hợp HOÁ học hữu cơ
... khí Z thu 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) 4,5 gam nước Giá trị V ĐÁP ÁN VẤN ĐỀ 10 TỔNG HỢP HOÁ HỌC HỮU CƠ TỔNG HỢP HOÁ HỌC HỮU CƠ 1A 11 A 21B 31B 2D 12A 3D 13 4C 14 5B 15 6B 16 7B 17 8C 18 9C 19 10C 20C ... (đun nóng), sau phản ứng tạo thành a mol chất T (biết Y, Z, T hợp chất hữu cơ) Phân tử khối T A 44 B 58 C 82 D 118 Câu 36: Hai hợp chất hữu X Y đồng đẳng kế tiếp, tác dụng với Na có phản ứng tráng ... không tác dụng với Na tác dụng với dung dịch KOH theo tỉ lệ mol tương ứng 1: Tổng a + b A B C D Câu 28: Cho hợp chất hữu cơ: C2H2 ; C2H4 ; CH2O ; CH2O2 (mạch hở) ; C3H4O2 (mạch hở, đơn chức) Biết...
 • 8
 • 680
 • 7

bảng tổng hợp hóa học hữu thpt luyện ôn thi

bảng tổng hợp hóa học hữu cơ thpt luyện ôn thi
... Polime tổng hợp: P.E, P.S, tơ nilon – , Tơ nilon – Tơ tổng hợp: nilon-6, nilon – +, Dựa theo phương pháp tổng hợp nên polime H2N[CH2]5COOH → (-NH[CH2]5CO-)n (TN) nilon – → Polime trùng hợp: P.E, ... – HỢP CHẤT CAO PHÂN TỬ A, POLIME 6, Điều chế: Điều chế p2 p2 trùng hợp p2 trùng ngưng 1, Khái niệm: Là hợp chất hữu có khối lượng phân tử lớn B, Một số polime cần nhớ ( TH: đ/c p2 trùng hợp, ... CH2OCOR3 CH2OH + R2COONa R3COONa I, Tổng quan cacbohidrat Khái niệm: Cacbohidrat hợp chất hữu tạp chức phân tử chứa nhiều nhóm hiđroxi (-OH) cacbonyl (>C=O) Cơng thức tổng qt: Cn(H2O)m Monosaccarit:...
 • 17
 • 1,329
 • 14

Bài tập tổng hợp Hóa học hữu và đáp án.

Bài tập tổng hợp Hóa học hữu cơ và đáp án.
... ; (6) poli(vinyl axetat) Các polime tổng hợp phản ứng trùng hợp : A (1), (2) , (4), (6) B (2), (3), (4) C (1), (2), (3), (5) D (1), (2) ,(5), (6) Câu 41:Số hợp chất ứng với công thức phân tử ... không đúng? A Dung dịch natri phenolat làm quỳ tím hóa xanh B Lòng trắng trứng gặp HNO3 tạo thành hợp chất có màu vàng C Phản ứng cộng H2 (xt Ni, t0) vào hiđrocacbon không làm thay đổi mạch cacbon ... → CH3CHO → CH3COOH → CH3COOC2H5 → C2H5OH Số phản ứng oxi hoá khử là: A B C D Câu 19: Cho hợp chất hữu cơ: (1) ankan; (2) ancol no, đơn chức, mạch hở (3) xicloankan; (4) ete no, đơn chức, mạch...
 • 5
 • 505
 • 6

tổng hợp hóa học hữu ôn thi đại học

tổng hợp hóa học hữu cơ ôn thi đại học
... Thử sức với đề thi đại học Tổng hợp hữu 11 17,Đốt cháy hoàn toàn 29,6 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH,CxHyCOOH (COOH)2 thu 14,4 gam H2O m gam CO2.Mặt khác, 29,6 gam hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn ... Vũ Thị Luyến Thử sức với đề thi đại học Tổng hợp hữu 11 A 72 gam B 144 gam C 160 gam D 140 gam 30, Hỗn hợp X gồm hidro, propen, propanal, ankol alyllic Đốt mol hỗn hợp X thu 40,32 lít CO2 (đktc) ... Thị Luyến Thử sức với đề thi đại học Tổng hợp hữu 11 A (1), (3), (2), (4), (5).B (5), (2), (4), (3), (1) D (4), (5), (3), (2), (1 C (5), (4), (2), (3), (1) 41, Hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol H 0,1...
 • 4
 • 164
 • 0

TỔNG hợp hóa học hữu

TỔNG hợp hóa học hữu cơ
... trực tiếp với OH Phản ứng oxi hóa Xeton: Xeton không bị oxi hóa (tức không tham gia phản ứng tráng bạc) XIII- Axit cacboxylic: –COOH: - Axit cacboxylic hợp chất hữu mà phân tử có nhóm cacboxyl ... CH3 Poliisopren (caosu isopren) Phản ứng oxi hóa: a) Oxi hóa hoàn toàn: CnH2n – + 3n − O2 to nCO2 + (n – 1)H2O to Vd: 2C4H6 + 11O2 8CO2 + 6H2O b) Oxi hóa không hoàn toàn: Ankađien làm nhạt màu ... khác (kết tủa màu vàng nhạt) Phản ứng oxi hóa: a) Oxi hóa hoàn toàn (cháy): CnH2n – + Vd: C2H2 + 3n − O2 O2 to to n CO2 + (n – 1)H2O 2CO2 + H2O b) Oxi hóa không hoàn toàn: Ankin làm màu dung dịch...
 • 12
 • 301
 • 0

TỔNG HỢP HÓA HỌC PHẦN 3 pptx

TỔNG HỢP HÓA HỌC VÔ CƠ PHẦN 3 pptx
... 0,08 mol Fe3+ 12 gam Fe2(SO4 )3 58 b) 0,09 mol SO42d) (b), (c) (Fe = 56; Ba = 137 ; S = 32 ; O = 16) c) 59 72 Xem phản ứng: 60 FexOy + (6x-2y)HNO3(đậm đặc) t  xFe(NO3 )3 + (3x-2y)NO2 + (3x-y)H2O ... ứng oxi hóa khử, FexOy chất khử, bị oxi hóa tạo Fe(NO3 )3 62 Trong phản ứng này, HNO3 phải chất oxi hóa, bị khử tạo khí NO2 63 Đây phản ứng trao đổi, HNO3 không đóng vai trò chất oxi hóa 64 (a) ... dịch KOH 0,3M với 100 ml dung dịch HNO3 có pH = 1, thu 200 ml dung dịch A Trị số pH dung dịch A là: 52 a) 1,0 13, 3 53 b) 0,7 c) d) 13, 0 70 Phần trăm khối lượng oxi phèn chua (Al2(SO4 )3. K2SO4.24H2O)...
 • 25
 • 390
 • 1

TỔNG HỢP HÓA HỌC PHẦN 6 potx

TỔNG HỢP HÓA HỌC VÔ CƠ PHẦN 6 potx
... Nhôm (Ag = 108; Cu = 64 ; Fe = 56; Zn = 65 ; Al = 27) 163 Nhân nguyên tử có chứa 48 nơtron (neutron)? a) b) c) d) 164 Hai kim loại A, B có hóa trị II Hòa tan hết 0,89 gam hỗn hợp hai kim loại này, ... nhiêu? a) 13 ,6 b) 1,4 c) 13,2 d) 13,4 161 Từ cặp oxi hóa khử: Al3+/Al; Cu2+/Cu; Zn2+/Zn; Ag+/Ag, nồng độ muối nhau, mol/lít, số pin điện hóa học tạo tối đa bao nhiêu? a) b) c) d) 162 Nhúng miếng ... hỗn hợp ba muối khan Trị số m là: a) 51,32 gam b) 60 ,27 gam c) 45 ,64 gam d) 54,28 gam (N = 14; O = 16; H = 1) 171 Dẫn chậm V lít (đktc) hỗn hợp hai khí H2 CO qua ống sứ đựng 20,8 gam hỗn hợp...
 • 24
 • 247
 • 0

TỔNG HỢP HÓA HỌC PHẦN 5 pps

TỔNG HỢP HÓA HỌC VÔ CƠ PHẦN 5 pps
... (Ca = 40; Zn = 65; Fe = 56 ; Cr = 52 ; Ni = 59 ; Mg = 24; Ba = 137) 2 35 Hỗn hợp A gồm ba oxit sắt (FeO, Fe3O4, Fe2O3) có số mol Hòa tan hết m gam hỗn hợp A dung dịch HNO3 thu hỗn hợp K gồm hai khí ... gam Al; 13,9gam Fe b) 4, 05 gam Al; 15, 25 gam Fe c) 8,1 gam Al; 11,2 gam Fe d) 8,64 gam Al; 10,66 gam Fe (Al = 27; Fe = 56 ; O = 16) 211 X nguyên tố hóa học Ion X2+ có tổng số hạt proton, nơtron, ... a Lấy 15, 5 phần thể tích nước đổ vào phần thể tích dung dịch H2SO4 92% b Lấy phần thể tích dung dịch H2SO4 92% cho vào cốc có sẵn nước cất, sau tiếp tục thêm nước cất vào vừa đủ 17,1 phần thể...
 • 28
 • 212
 • 0

TỔNG HỢP HÓA HỌC PHẦN 4 ppt

TỔNG HỢP HÓA HỌC VÔ CƠ PHẦN 4 ppt
... hiđro điều kiện tiêu chuẩn Phần trăm khối lượng chất hỗn hợp A là: a) 56,66% Fe2O3; 43 , 34% Al2O3 b) 52 ,48 % Fe2O3; 47 ,52% Al2O3 c) 40 % Fe2O3; 60% Al2O3 d) 60% Fe2O3; 40 % Al2O3 (Fe = 56; O = 16; ... oxi hóa S chất ion: K2S, FeS2, S, S8, Na2S2O3, S4O62-, SO2, SO42- là: a -2; -1; 0; 0; +2; +2,5; +4; +6 b -2; -2; 0; 0; +4; +5; +4; +6 c -2; -2; 0; 0; +2; +3; +4; +6 d -2; -1; 0; 0; +2; +3; +4; ... ứng oxi hóa, H2S thường bị oxi hóa tạo lưu huỳnh đơn chất có số oxi hoá hay hợp chất SO2 S có số oxi hóa +4 H2S không bị khử c) Khi tham gia phản ứng oxi hóa khử, H2S đóng vai trò chất oxi hóa d)...
 • 26
 • 233
 • 0

TỔNG HỢP HÓA HỌC PHẦN 2 doc

TỔNG HỢP HÓA HỌC VÔ CƠ PHẦN 2 doc
... a) 26 ,80 gam 30,36 gam b) 27 ,57 gam c) d) 27 , 02 gam 103 Một hợp chất ion chứa 29 ,11% Natri; 40,51% Lưu huỳnh 30,38% Oxi khối lượng Anion có chứa hợp chất này? a) S2O32S4O 62- b) SO 42- c) d) SO 32( Na ... Xút? a) Al, Zn, Al2O3, Zn(OH )2, BaO, MgO b) K, Na2O, CrO3, Be, Ba c) Al, Zn, Al2O3, Cr2O3, ZnO, Zn(OH )2 (b), (c) d) 130 Ion đicromat Cr2O 72- , môi trường axit, oxi hóa muối Fe2+ tạo muối Fe3+, ... dịch FeSO4 phản ứng vừa đủ với 12 ml dung dịch K2Cr2O7 0,1M, môi trường axit H2SO4 Nồng độ mol/l dung dịch FeSO4 là: a) 0,52M 0,72M b) 0,62M c) d) 0,82M 131 Cho 2, 24 gam bột sắt vào 100 ml dung...
 • 25
 • 211
 • 0

TỔNG HỢP HÓA HỌC PHẦN 1 pdf

TỔNG HỢP HÓA HỌC VÔ CƠ PHẦN 1 pdf
... có lít dung dịch Ba(OH)2 pH = 12 là: a) 2 .10 18 b) 2 .10 -2 c) 12 ,04 .10 19 d) 1, 204 .10 22 44 Khối lượng riêng axetilen đktc là: a) 0,896 g/ml b) 1, 16 g/ml c) 1, 44 g/ml d) Tất sai 45 Vàng bạch kim bị ... CO2 11 X kim loại Hòa tan hết 3,24 gam X 10 0 ml dung dịch NaOH 1, 5M, thu 4,032 lít H2 (đktc) dung dịch D X là: a) Zn b) Al c) Cr d) K 12 Nếu thêm 10 0ml dung dịch HCl 2,1M vào dung dịch D câu (11 ), ... SO32-; 0 ,1 mol PO43b) 0 ,1 mol Pb2+; 0 ,1 mol Al3+; 0,3 mol Cl-; 0,2 mol CH3COOc) 0 ,1 mol Fe3+; 0 ,1 mol Mg2+; 0 ,1 mol NO3-; 0 ,15 mol SO42d) Tất 39 Dung dịch H2SO4 4,5M có khối lượng riêng 1, 26 g/ml,...
 • 23
 • 222
 • 0

Tổng hợp hóa học phổ thông tham khảo

Tổng hợp hóa học vô cơ phổ thông tham khảo
... NaCl + NaClO+ H 2O gọi nước Giaven) IV Clorua vôi - Điều chế: Cl2 + Ca(OH)2 sữa vôi → CaOCl2 + 2H2O (Hợp chất CaOCl2 gọi clorua vôi) -2- Lý thuyết hóa THPT Lưu hành nội CHƯƠNG II: OXI – LƯU HUỲNH ... 12 - Lý thuyết hóa THPT Lưu hành nội - Than chì: màu xám, có ánh kim, mềm, dẫn điện tốt thường dùng làm điện cực - Than định hình: than đá, than gỗ, mồ hóng Tính chất hóa học: Ở điều kiện ... làm bom ngạt Ngày nay, người ta dùng phản ứng tổng hợp hữu cơ) - Khử oxit kim loại nhiệt độ cao: t 3CO + Fe2O3  CO2 + Fe → - 13 - Lý thuyết hóa THPT Lưu hành nội - Trong dung dịch, CO khử...
 • 16
 • 219
 • 0

chuyên đề tổng hợp hóa học phần kim loại

chuyên đề tổng hợp hóa học vô cơ phần kim loại
... + Thuộc dãy điện hóa kim loại + Khi giải nên viết PTHH dạng ion rút gọn toán đơn giản + Các tâp dựa phản ứng kim loại mạnh tác dụng với muối kim loại yếu hơn, nhiên số trường hợp không xảy vậy: ... cho hỗn hợp nhiều kim loại tác dụng với hỗn hợp muối phản ứng xảy theo thứ tự: kim loại có tính khử mạnh tác dụng hết với muối có tính oxi hóa mạnh , sau đến lượt chất khác VD: Cho hỗn hợp Fe, ... thí dụ: Khi cho kim loại kiềm kiềm thổ( Ca, Ba, Sr) tác dụng với dung dịch muối kim loại yếu kim lọai tác dụng với H2O dung dịch trước , sau kiềm sinh tác dụng với muối VD: Cho kim loại Fe Na vào...
 • 16
 • 183
 • 0

bảng tổng hợp hóa học thpt luyện ôn thi

bảng tổng hợp hóa học vô cơ thpt luyện ôn thi
...  t → Fe3O4 + 4H2 b Ý nghĩa dãy điện hóa: Dự đốn chiều phản ứng cặp oxi hóa khử xảy theo chiều: chất oxi hóa mạnh oxi hóa chát khử mạnh sinh chất oxi hóa yếu chất khử yếu Ví dụ: phản ứng cặp ... Ăn mòn điện hóa học: * Khái niệm: ăn mòn điện hóa q trình oxi hóa – khử, kim loại bị ăn mòn tác dụng dung dịch chất điện li tạo nên dòng electron chuyển dời từ cực âm đến cực dương * chế: + ... Sự ăn mòn kim loại phá hủy kim loại hợp kim tác dụng chất mơi trường xung quanh M  M n + + ne → Các dạng ăn mòn kim loại: a Ăn mòn hóa học: q trình oxi hóa - khử, electron kim loại chuyển trực...
 • 11
 • 604
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp hóa học hữu cơ 11bài tập tổng hợp hóa học hữu cơtổng hợp hóa học hữu cơ lớp 11tổng hợp hóa học hữu cơ 12bai tap tong hop hoa hoc huu co 12các quá trình cơ bản tổng hợp hóa dược hữu cơbai tap tong hop hoa hoc vo co 12bai tap tong hop hoa hoc vo cotổng hợp kiến thức hóa học hữu cơ lớp 11tổng hợp kiến thức hóa học hữu cơtổng hợp kiến thức hóa học hữu cơ lớp 9tổng hợp kiến thức hóa học hữu cơ 11tổng hợp tính chất hóa học hữu cơtổng hợp lý thuyết hóa học hữu cơtổng hợp các dạng bài tập hóa học hữu cơĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITBài 10. Đồng chíTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại