Phân tích ngôn ngữ quảng cáo

Phân tích ngôn ngữ quảng cáo

Phân tích ngôn ngữ quảng cáo
... LANGUES ẫTRANGẩRES FACULTẫ POST-UNIVERSITAIRE -*** - Luận văn thạc sĩ phân tích ngôn ngữ quảng cáo : Chuyên ngành Ngôn ngữ tiếng Pháp Mã số chuyên ngành : 60.22.20 Họ tên : Nguyễn Thị Thanh...
 • 113
 • 244
 • 0

Tài liệu Báo cáo khoa học: Phương pháp phân tích ngôn ngữ trong dạy học tiếng Việt docx

Tài liệu Báo cáo khoa học: Phương pháp phân tích ngôn ngữ trong dạy học tiếng Việt docx
... cdu ngdn ggn Nhu vgy, NL dua se ddm bdo dem den cho ngwdi hgc mpt lugng kien thwc, mpt fhdng fin khoa hgc nhdt dinh chw khdng thudn chi Id vidu dekhdm phd khdi niem Vi dy, d l tim hilu khdi niem ... Ddt nwdc trin dwong ddi mdi di lin CNXH theo dinh hudng XHCN, ddn gidu, nwdc mqnh, (198d- 2000) Trong bdi ndy, GV cdn giup hgc xd hpi cdng bang, ddn chu vdn minh Ddy cung sinh ndm dugc y nghTa ... http://www.elearningvn.org (2) Website: http://www.Wikipedia.org Tai lieu tham khao (1) I.A Kairor Bach khoa toan K A Xalishev Ban hoc NXB Dqi hge qudc gia Ha N6i 2006 thir sir pham NXB Thanh nien NguySn...
 • 3
 • 508
 • 5

marketingLựa chọn một nhãn hiệu sản phẩm đang kinh doanh trên thị trường Việt Nam. Phân tích hoạt động quảng cáo và xúc tiến bán hàng của công ti đối với nhãn hiệu sản phẩm đó

marketingLựa chọn một nhãn hiệu sản phẩm đang kinh doanh trên thị trường Việt Nam. Phân tích hoạt động quảng cáo và xúc tiến bán hàng của công ti đối với nhãn hiệu sản phẩm đó
... phương ti n quảng cáo Công ty cần vào mục ti u quảng cáo, đối tượng quảng cáo đối tượng nhận tin mà chọn phương ti n truyền tin quảng cáo cụ thể Dưới số đặc tính bật số phương ti n quảng cáo công ... 2-Lựa chọn phương ti n xúc ti n bán Có thể phân chia công cụ xúc ti n bán thành nhóm tùy thuộc vào mục ti u, nội dung hoạt động xúc ti n bán khác nhau, bao gồm: -Nhóm công cụ tạo nên lợi ích kinh ... phương ti n truyền tin quảng cáo cụ thể công ty cần phải vào mục ti n quảng cáo, đối tượng quảng cáo, đối tượng nhận tin ta xét bước hoạt động quảng cáo xác định mục ti u quảng cáo Mục ti u chi...
 • 16
 • 719
 • 0

Marketing - Phân tích chiến lược quảng cáo

Marketing - Phân tích chiến lược quảng cáo
... Direct-respond Advertising ) Hỡnh thc qung cỏo ny nhm bỏn hng mt cỏch trc tip, khỏch hng mua sn phm ch vic gi in thoi hoc email, sn phm s c giao n tn ni Qung cỏo th trng doanh nghip ( Business-to-business ... Trong cỏc loi hỡnh truyn thụng marketing nh khuyn mi (sales promotion), quan h cụng chỳng (public relations), bỏn hng cỏ nhõn (personal selling), tip th trc tip (direct marketing) , t chc s kin (events), ... chc s kin (events), truyn thụng ti im bỏn hng (POS), truyn thụng in t (e-communication) Qung cỏo l mt hỡnh thc truyn thụng marketing hu hiu nht ó t lõu chin lc qung cỏo c xem l th mnh thnh cụng...
 • 20
 • 1,675
 • 6

Phân tích chiến lược quảng cáo pepsi

Phân tích chiến lược quảng cáo pepsi
... ta vào tìm hiểu chiến lược quảng cáo tập đoàn Pepsi- co Mục tiêu đề tài: Đề tài quảng cáo giúp cho khách hàng nắm bắt hiểu rõ tầm quan trọng ý nghĩa quảng cáo Đề tài quảng cáo Pepsi giúp khách ... cường độ tác động quảng cáo Phạm vi quảng cáo số khách hàng cần truyền tin đến họ Tần suất số lần xuất quảng cáo Cường độ mức độ gây ấn tượng quảng cáo e Đánh giá chương trình quảng cáo: Trước hết ... nước giải khát Pepsi- co Phạm vi nghiên cứu: chiến lược quảng cáo tập đoàn giải khát Pepsi- co năm qua Phần III: Phân tích thực trạng: Tổng quan: a Giới thiệu sản phẩm: Ngày nay, Pepsi trở nên phổ...
 • 12
 • 1,514
 • 6

Phân tích so sánh quảng cáo bia của Bến Thành & Heineken trên truyền hình

Phân tích so sánh quảng cáo bia của Bến Thành & Heineken trên truyền hình
... dịch quảng cáo cần đánh giá hiệu truyền thông hiệu tiêu thụ quảng cáo đem lại trước sau quảng cáo II MÔ TẢ QUẢNG CÁO TRÊN TRUYỀN HÌNH CỦA BIA HEINEKEN VÀ BẾN THÀNH Mô tả thông điệp quảng cáo: + Thông ... thân Quảng cáo bia Bến Thành họ muốn quảng bá để sản phẩm ngày nhiều biết đến khẳng định chất lượng sản phẩm bia Bến Thành Họ sử dụng hình ảnh quảng cáo kết thúc câu chốt Bến Thành sức mạnh bia ... viên tiếng nhiều người biết đến làm cho quảng cáo nhiều người nhớ đến III PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH HAI QUẢNG CÁO BIA HEINEKEN VÀ BẾN THÀNH Một thông điệp quảng cáo cần kết hợp nhiều yếu tố: Màu sắc...
 • 22
 • 753
 • 5

marketing Lựa chọn một nhãn hiệu sản phẩm đang kinh doanh trên thị trường Việt Nam. Phân tích hoạt động quảng cáo và xúc tiến bán hàng của công ti đối với nhãn hiệu sản phẩm đó.

marketing Lựa chọn một nhãn hiệu sản phẩm đang kinh doanh trên thị trường Việt Nam. Phân tích hoạt động quảng cáo và xúc tiến bán hàng của công ti đối với nhãn hiệu sản phẩm đó.
... 2 -Lựa chọn phương ti n xúc ti n bán Có thể phân chia công cụ xúc ti n bán thành nhóm tùy thuộc vào mục ti u, nội dung hoạt động xúc ti n bán khác nhau, bao gồm: -Nhóm công cụ tạo nên lợi ích kinh ... khách hàng trung thành 1-Xác định nhiệm vụ xúc ti n bán hàng Việc xác định nhiệm vụ xúc ti n bán hàng xuất phát từ mục ti u chiến lược marketing công ty với sản phẩm hàng hóa thị trường mục ti u ... phương ti n quảng cáo Công ty cần vào mục ti u quảng cáo, đối tượng quảng cáo đối tượng nhận tin mà chọn phương ti n truyền tin quảng cáo cụ thể Dưới số đặc tính bật số phương ti n quảng cáo mà công...
 • 16
 • 562
 • 2

Nghe đài và phân tích ngôn ngữ phát thanh

Nghe đài và phân tích ngôn ngữ phát thanh
... báo phát có vị trí quan trọng loại hình báo chí tồn Như ngôn ngữ phát thứ ngôn ngữ kết hợp phức tạp chuẩn ngôn ngữ nói ngôn ngữ viết Trong văn trên, ta thấy văn dành cho phát thanh, phong cách ngữ ... cần nghe đầy đủ chức danh (một giải pháp thay truyền hình chạy chữ hình) Mang tính độc thoại Ngôn ngữ phát ngôn ngữ người nói cho hàng triệu người Chính nhà phân tích ngôn ngữ cho thứ ngôn ngữ ... người nghe Do ngôn ngữ báo phát triệt tiêu toàn yếu tố phi ngôn ngữ Đối với phát thanh, người nghe hoàn toàn hình ảnh người nói trông cậy vào hiệu ngôn ngữ Nên ngôn ngữ sử dụng cách thích hợp...
 • 18
 • 271
 • 0

Phân tích hoạt động quảng cáo của các doanh nghiệp Việt Nam

Phân tích hoạt động quảng cáo của các doanh nghiệp Việt Nam
... chung Phân tích hoạt động quảng cáo doanh nghiệp Việt Nam đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động quảng cáo cho doanh nghiệp 2.2 Mục tiêu cụ thể - Phân tích thực trạng hoạt động quảng cáo doanh ... doanh nghiệp thuê quảng cáo có mục tiêu riêng mục đích quảng cáo phân làm cấp độ đối lập sau: Quảng cáo sản phẩm quảng cáo phi sản phẩm, quảng cáo thương mại quảng cáo phi thương mại, quảng cáo ... Marketing 1.1.3.5 Phân loại theo mục đích quảng cáo Cách phân loại tùy vào lý muốn quảng cáo bên thuê quảng cáo có nhiều hình thức doanh nghiệp nên doanh nghiệp có mục đích quảng cáo cho riêng thời...
 • 42
 • 521
 • 2

Phân tích hoạt động quảng cáo và xúc tiến bán hàng của công ti đối với nhãn hiệu sản phẩm

Phân tích hoạt động quảng cáo và xúc tiến bán hàng của công ti đối với nhãn hiệu sản phẩm
... nhiệm vụ xúc ti n bán hàng xuất phát từ mục ti u chiến lược marketing công ty với sản phẩm hàng hóa thị trường mục ti u 2-Lựa chọn phương ti n xúc ti n bán Có thể phân chia công cụ xúc ti n bán thành ... phương ti n quảng cáo Công ty cần vào mục ti u quảng cáo, đối tượng quảng cáo đối tượng nhận tin mà chọn phương ti n truyền tin quảng cáo cụ thể Dưới số đặc tính bật số phương ti n quảng cáo công ... ti n truyền tin quảng cáo cụ thể công ty cần phải vào mục ti n quảng cáo, đối tượng quảng cáo, đối tượng nhận tin ta xét bước hoạt động quảng cáo xác định mục ti u quảng cáo Mục ti u chi phối...
 • 16
 • 3,159
 • 3

Tài liệu Tiểu luận "Phân tích hoạt động quảng cáo của bột giặt Omo để thấy được cặp phạm trù Nội dung hình thức" pdf

Tài liệu Tiểu luận
... dụng cặp phạm trù "Nội dung - hình thức"trong vấn đề quảng cáo OMO 1 .Quảng cáo gì? Quảng cáo hình thức tuyên truyền, giới thiệu thông tin sản phẩm, dịch vụ, công ty hay ý tưởng, quảng cáo hoạt động ... nội dung quy định biến đổi hình thức c Sự tác động trở lại hình thức nội dung Hình thức nội dung định hình thức có tính độc lập tương đối tác động trở lại nội dung Sự tác động hình thức đến nội ... nhập từ sản phẩm quảng cáo hình thức hoạt quảng cáo ăn khớp với nội dung cao thu nhập sản phẩm loại có hình thức hoạt động quảng cáo không ăn khớp với nội dung Giá trị vô hình: Đi với sản...
 • 19
 • 1,099
 • 12

Analysis of language used in business letters in term of speech acts = phân tích ngôn ngữ trong thư tín thương mại dưới góc độ hành động lời nói

Analysis of language used in business letters in term of speech acts = phân tích ngôn ngữ trong thư tín thương mại dưới góc độ hành động lời nói
... of business letters - Giving some implications for learning, teaching and translating of business letters Scope of the study This thesis analyzes language used in business letters in term of speech ... qualifying modals are used to lessening the communicating idea Chapter 3: Application 3.1 Language used in business letters in term of speech acts In order to investigate language used in business ... …………………………………………… ……………… 13 Letters and business letters as popular texts ……………………… 15 Chapter II – Analysis of language used in business letters in term of speech acts 2.1 .Business letters …………………………………………….…………...
 • 58
 • 495
 • 8

Đặc điểm ngôn ngữ quảng cáo trên các biện hiệu ở địa bàn thành phố vinh, nghệ an

Đặc điểm ngôn ngữ quảng cáo trên các biện hiệu ở địa bàn thành phố vinh, nghệ an
... thông Quảng cáo chia thành: đ1 Quảng cáo in ấn gồm quảng cáo báo quảng cáo tạp chí đ2 Quảng cáo phát sóng gồm quảng cáo đài phát quảng cáo truyền hình đ3 Quảng cáo nhà gồm quảng cáo trời (panô, ... khảo sát đặc điểm ngôn ngữ thể biển hiệu quảng cáo Phạm vi tư liệu khảo sát: Đề tài nghiên cứu dựa 600 biển hiệu quảng cáo địa bàn thành phố Vinh, gồm biển hiệu quảng cáo tập thể, quan nhà nước, ... tài ngôn ngữ quảng cáo nói chung ngôn ngữ quảng cáo biển hiệu nói riêng “mảnh đất” thú vị, đòi hỏi bút lực nhiều nhà nghiên cứu Chúng thực đề tài Đặc điểm ngôn ngữ quảng cáo biển hiệu địa bàn Thành...
 • 140
 • 1,110
 • 13

Xem thêm