Giáo án phụ đạo và dạy thêm hóa học 11

Giáo án phụ đạo bồi dưỡng toán 6 (hay)

Giáo án phụ đạo và bồi dưỡng toán 6 (hay)
... = 43.10 + 43 = 430 + 43 = 4373 67 101= 67 67 423 1001 = 423 423 d/ 67 99 = 67 .(100 1) = 67 .100 67 = 67 00 67 = 66 33 998 34 = 34 (100 2) = 34.100 34.2 = 3400 68 = 33 932 Bỏi 4: Tớnh nhanh cỏc ... (6) , (12), (42) v C (6, 12, 42) b/ B (6) , B(12), B(42) v BC (6, 12, 42) S: a/ (6) = { 1; 2;3 ;6} (12) = { 1; 2;3; 4 ;6; 12} (42) = { 1; 2;3 ;6; 7;14; 21; 42} C (6, 12, 42) = { 1; 2;3 ;6} b/ B (6) = { 0 ;6; 12;18; ... 65 .75 + 65 .45 c) 39.8 + 60 .2 + 21.8 d) 36. 28 + 36. 82 + 64 .69 + 64 .41 Bi 14: (VN)Tớnh bng cỏch hp lớ nht: a) 32 47 + 32 53 b) 37.7 + 80.3 +43.7 b) c) 113.38 + 113 .62 + 87 .62 + 87.38 c) 123.456...
 • 75
 • 3,946
 • 17

GIÁO án PHỤ đạo TIẾNG ANH 6 năm học 2014 2015

GIÁO án PHỤ đạo TIẾNG ANH 6 năm học 2014 2015
... mùa đơng 4.Khi thời tiết nóng , tớ bơi 31 Năm học 2014- 2015 d.warm d.warm d.warm d.to like d.with Le Dinh Thanh Van GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO TIẾNG ANH Năm học 2014- 2015 _Calls some pairs to practice Answers: ... Năm học 2014- 2015 _Work in pairs _Answer the questions _Work in pairs _Answer the questions _ Answer 21 Le Dinh Thanh Van GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO TIẾNG ANH VI.Homework:(2ms) - Redo exercise Năm học 2014- 2015 ... Năm học 2014- 2015 _ answer _Practise before the class _Listen _Listen Tuần (Tuần 15) Tiết -2 Ngày soạn:29 /11/2011 Ngày giảng: 03/12/2011 Le Dinh Thanh Van GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO TIẾNG ANH Năm học 2014- 2015...
 • 38
 • 260
 • 0

giao an phụ đạo hóa 8 đầy đủ mục tiêu

giao an phụ đạo hóa 8 đầy đủ mục tiêu
... H 2SO4 ( D= 1 ,84 g/ml ) ®Ĩ ®ỵc 33lÝt dung dÞch H2SO4 ( D= 1, 28 g/ml ) Gi¶i: ¸p dơng ph¬ng ph¸p ®êng chÐo, ta cã: | 1 ,84 - 1, 28 | V 0,56 ⇒ = 1, 28 = hay V1 = 2V2 V2 0, 28 1 ,84 | 1-1, 28 | MỈt kh¸c: ... tõ ®é tan sang nång ®é % vµ ngỵc l¹i : - chun tõ ®é tan nång ®é % : Dùa ®Þnh nghÜa ®é tan , tõ ®ã tÝnh khèi lỵng dung dÞch suy sè gam chÊt tan 100g dung dÞch - Chun tõ nång ®é % sang ®é tan: Tõ ... m«i vµ chÊt tan a.Ph©n lo¹i: - Dung dÞch b·o hßa : lµ dung dÞch kh«ng thĨ hßa tan thªm chÊt tan ë nhiƯt ®é x¸c ®Þnh Dung dÞch cha b·o hßa: lµ dung dÞch cã thĨ hßa tan thªm chÊt tan ë nhiƯt ®é...
 • 55
 • 217
 • 1

Giáo án phụ đạo hóa 10CB

Giáo án phụ đạo hóa 10CB
... So sánh liên kết cộng hóa trò, liên kết ion? Chương IV Phản ứng oxi hóa khử Thế số oxi hóa ? Quy tắc xác đònh số oxi hóa? Phản ứng oxi hóa- khử gì? Phân biệt chất oxi hóa, chất khử? Sự oxi hóa, ... 2HClO, Cl2 là: A Chất oxi hóa B Chất khử C Vừa chất khử, vừa chất oxi hóa D Chất bị oxi hóa Sự oxi hóa chất là: A Q trình nhận electron chất B Q trình làm giảm số oxi hóa chất C Q trình nhường ... Chương III Liên kết hóa học Liên kết hóa học gì? Tại nguyên tử có khuynh hướng liên kết với hình thành phân tử? Có loại liên kết hóa học? Dựa cở sở để phân loại liên kết hóa học? So sánh liên kết ion,...
 • 83
 • 666
 • 11

giao an phu dao hoa 9

giao an phu dao hoa 9
... 3/ NaCl + NaNO3 + 4/ CO2 + NaHCO3 5/ CO2 + Na2CO3 + Giáo viên: Trần Thanh Hơng GIáo án phụ đạo Hoá Học 9: Năm học: 20 09 - 2010 6/ H2SO4 + 7/ H2SO4 + 8/ H2SO4 + 9/ BaCO3 + 10/ ... AgNO3 - Cd(NO3)2, Pb(NO3)2 - Tan - Tan + khí CO2, SO2, H2S - Tan + H2 bay lên Tan + khí NO2, SO2, bay lên - Cl2 bay lên - AgCl kết tủa - Dd muối đồng màu - CuO xanh - Ba, BaO, muối Ba - BaSO4 ... chất tan CaO, chất không tan CuO PT: CaO + H2O Ca(OH)2 c Cho chất vào nớc, đợc dung dịch Dùng quỳ tím thử dung dịch: Nếu dd làm quỳ tím chuyển thành xanh chất ban đầu CaO; màu đỏ chất ban đầu...
 • 21
 • 545
 • 10

giáo án phù đạo hoá 8

giáo án phù đạo hoá 8
... hợp chất Trong mol hợp chất ta có: mS= 80 .40 32 = 32(g) n S = = mol 100 32 Giáo án phụ đạo hsyk môn Hoá học Giáo viên: Đỗ Thị Huyền 80 .60 48 mO= = 48 (g) n O = = mol 100 16 Suy phân tử hợp ... : Tính khối lợng Cu có 8g CuSO4 Giáo án phụ đạo hsyk môn Hoá học Giáo viên: Đỗ Thị Huyền Giải: Ta có : M CuSO4 = 160 g Trong mCu = 64g mCu 64 = MA = 160 Khối lợng Cu có 8g CuSO4: mCu = = 3,2 (g) ... III-Hớng dẫn HS học nhà - HS làm tập có liên quan có sách tập Ngày 28 tháng năm 2010 Giáo án phụ đạo hsyk môn Hoá học Tiết Giáo viên: Đỗ Thị Huyền B Các dạng tập dạng tập tính theo công thức...
 • 55
 • 573
 • 11

Gián án Giao an phu dao HSYK Hoa 8

Gián án Giao an phu dao HSYK Hoa 8
... = 185 ml 1, 08 D C% = Vậy nồng độ mol dung dịch thu dợc là: CM = 0,1 n = = 0,54M 0, 185 V III-Hớng dẫn HS học nhà - HS làm tập có liên quan có sách tập Ngày tháng năm 2010 12 Giáo án phụ đạo hsyk ... để đợc 33lít dung dịch H2SO4 ( D= 1, 28 g/ml ) Giải: áp dụng phơng pháp đờng chéo, ta có: | 1 ,84 - 1, 28 | 1, 28 V1 0,56 = = hay V1 = 2V2 V2 0, 28 1 ,84 | 1-1, 28 | Mặt khác: V1 + V2 = 33 nên 2V2 + ... từ độ tan sang nồng độ % ngợc lại : - chuyển từ độ tan nồng độ % : Dựa định nghĩa độ tan , từ tính khối lợng dung dịch suy số gam chất tan 100g dung dịch - Chuyển từ nồng độ % sang độ tan: Từ...
 • 55
 • 621
 • 0

Giao an phu dao hoa 9

Giao an phu dao hoa 9
... sinh lờn bng cha HS di lp tho lun lm v chm chộo ỏp ỏn cho GV : Phỏt phu hc cho hc sinh, yờu cu hc Bi : sinh lờn lm bi s Ho tan 9, 2 g hn hp gm Mg, MgO ta cn va mg dung dch HCl 14,6% Sau phn ng ... gii cõu C mMgCl = 0,25 x 95 = 23,75 (g) mdd sau P = mhh + mdd HCl - mH = = 9, 2 + 125 - 0,05x2 = 134,1 (g) 23,75x100% C% M Cl = = 17,7(%) 134,1% I/ Phn trc nghim khỏch quan (4 im) : Bai tap a/ ng ... = 0,8 (g) mKOH = 56x0,04 = 2,24 (g) Bi 3: Ho tan 9, 2 gam hn hp gm Mg, MgO ta * Túm tt bi cn va m gam dung dch HCl 14,6 % sau phn mhh(Mg, MgO) = 9, 2(g) ; ng ta thu c 1,12 lớt khớ ( KTC) C% HCl...
 • 24
 • 320
 • 5

Giao an phu dao mon Hoa lop 10

Giao an phu dao mon Hoa lop 10
... hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện hệ phương trình, sau giáo 10 Xác định kim loại M viên giải mẫu Na(Z=11); Mg(Z=12); Al(Z=13); Ca(Z=20); K(Z=19) Giải n - p = n ⇔    2p - n = 10 p ... khối 15 15 ≤ p ≤ ⇔ 4,3 ≤ p ≤ ⇔ p = đồng vị 3,5 → n = → A1 = + = 10 → A2 = + = 11 ⇒ AR = 3) Củng cố dặn dò 10 × 18,9 + 11× 81,1 100 = 10, 811 ... 2,3 100 = 37(%) ⇒ %K = 100 -37 = 63(%) b) %Na = 6,2 Bài tập : Nung nóng 73,8 gam hỗn hợp A gồm MgCO CaCO3 đến khối lượng không đổi thu 40,8 gam chất rắn Tính % khối lượng chất hỗn hợp A ban đầu...
 • 9
 • 378
 • 8

Giao an day them Hoa hoc HKI lop 12 pdf

Giao an day them Hoa hoc HKI lop 12 pdf
... gam) Chn ỏp ỏn B DNG 3: Phn ng thy phõn saccaroz (C12H22O11) C12H22O11 (saccaroz) C6H12O6 (glucoz) + C6H12O6 (fructoz) C12H22O11 (mantoz) 2C6H12O6 (glucoz) VD 3: Mun cú 162 gam glucoz thỡ lng ... ng saccarat mu xanh lam + C12H22O11 + H2O H C6H12O6 (glucoz) + C6H12O6 (fructoz) ,t Húa tớnh ca tinh bt v xenluloz: H + ,t (C6H10O5)n (tinh bt hoc xenluloz) + n H2O n C6H12O6 ( glucoz) H ... mt mui v mt ancol n chc(anehit hoc xeton) thỡ este n chc: RCOOR *cho mt mui v nhiu ancol thỡ este a chc: R(COO R )a( axit a chc) *cho nhiu mui v mt ancol thỡ este a chc: ( R COO)aR ( ancol a chc)...
 • 34
 • 858
 • 22

Giáo án phụ đạo hóa 10 cơ bản

Giáo án phụ đạo hóa 10 cơ bản
... So sánh liên kết cộng hóa trò, liên kết ion? Chương IV Phản ứng oxi hóa khử Thế số oxi hóa ? Quy tắc xác đònh số oxi hóa? Phản ứng oxi hóa- khử gì? Phân biệt chất oxi hóa, chất khử? Sự oxi hóa, ... Phản ứng oxi hóa - khử là: A Phản ứng hóa học có chuyển proton B Phản ứng hóa học có thay đổi số oxi hóa C Phản ứng hóa học phải có biến đổi hợp chất thành đơn chất 41 D Phản ứng hóa học chuyển ... hạt nhân ngun tử F 10) Ngun tử Zn có bán kính r = 1,35 .10- 10 m , ngun tử khối 65 u a Tính d ngun tử Zn b Thực tế tồn khối lượng ngun tử tập trung vào hạt nhân với bán kính r = 2 .101 5 m Tính d hạt...
 • 129
 • 593
 • 7

Giáo án phụ đạo Toán 11 đầy đủ chi tiết

Giáo án phụ đạo Toán 11 đầy đủ chi tiết
... 12x11 ) + 2012(1 − x + x11 )2 011. (−1 + 11x10 ) ð cho ti n ta kí hi u f (x) = a + a1x + + a n x n (v i n = 12×2 011 = 24132) H s c a s h ng ch a x đa th c f(x) a1 = f '(0) = 2 011 − 2012 = −1 1! Do ... x2 = , x1x = Lúc ta có 3 2m 11 2m 11 2 y ( x1) = x1 – 2x1 + mx1 +1 = (3x1 − 4x1 + m)( x1 − ) + ( − )x1 + = ( − )x1 + (do 3x1 − 4x1 + m = 0) 9 9 2m 11 31 2m 11 2m 11 31 y(x2 ) = ( − )x2 + Do ... 35 Ph đ o Tốn 11 36  m + >    −2 m − m + ≤ −∞ -1 x  m + > + g’(x)  ⇔   −2 m − m + > g(x)   11  11m − ≥  -1  m >0    m + T b ng bi n thiên ta đư c : m ≥  11 m ≥ 4 ⇔ ⇔...
 • 82
 • 1,417
 • 22

Giáo án phụ đạo hóa học 8 hay

Giáo án phụ đạo hóa học 8 hay
... + ⇒ H2 ↑ 9/M M > 18, 3 (1) 39a + b.M = 8, 39(0,5 − 2b) + bM = 8, 10 ,8 ⇔ ⇒ b= 78 − M  a + 2b = 0,5 a = 0,5 − 2b 10 ,8 Vì < b < 0,25 nên suy ta có : < 0,25 ⇒ M < 34 ,8 (2) 78 − M Mặt khác:  ... tử Hiđrat nói Biết độ tan R 2SO4 80 0C 100C 28, 3 gam gam Giải:S( 80 0C) = 28, 3 gam ⇒ 1 28, 3 gam ddbh có 28, 3g R2SO4 100g H2O Vậy : 1026,4gam ddbh → 226,4 g R2SO4 80 0 gam H2O Khối lượng dung dịch ... chứa 5 ,88 % khối lượng H lại S F nặng khí hiđro 17 lần m) G có 3,7% H; 44,44% C; 51 ,86 % O G có khối lượng mol phân tử Al n) H có 28, 57% Mg; 14, 285 % C; 57,145% O Khối lượng mol phân tử H 84 g Phân...
 • 39
 • 3,092
 • 9

Giáo án phụ đạo toán 11 đầy đủ

Giáo án phụ đạo toán 11 đầy đủ
... Ph¬ng tr×nh lỵng gi¸c c¬ b¶n(Mơc1) 6, 7, 8: ph¬ng tr×nh lỵng gi¸c c¬ b¶n 11 Ngµy so¹n: 15/09/2007 Líp d¹y: 11B8, 11B9, 11C A Mơc tiªu VỊ kiÕn thøc: - N¾m ®ỵc c¸ch gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh lỵng gi¸c ... ph¬ng tr×nh lỵng gi¸c thêng gỈp (Mơc 1) 22 TiÕt 11, 12, 13,14: Mét sè ph¬ng tr×nh lỵng gi¸c thêng gỈp Ngµy so¹n: 27/09/2007 Líp d¹y: 11B8, 11B9, 11C A Mơc tiªu VỊ kiÕn thøc: - N¾m ®ỵc ph¬ng ph¸p ... h¬n Sau ®ã ¸p dơng quy t¾c céng + C©u t¬ng tù nh bµi tËp còng cè 48 Ngµy so¹n: 01 /11/ 2007 Líp d¹y: 11B8, 11B9, 11C TiÕt 25 Ho¹t ®éng 1: KiĨm tra bµi cò Ho¹t ®éng cđa HS Ho¹t ®éng cđa GV Tãm t¾t...
 • 135
 • 2,166
 • 14

Giáo án phụ đạo hóa học lớp 8

Giáo án phụ đạo hóa học lớp 8
... Tớnh lng cht to thnh? m cht to thnh l NaCl mNaCl = 0,1 58, 5 = 5 ,85 (g) Tun 8- Tit 16: KIM TRA MT TIT I MA TRN 16 Giáo án phụ đạo Hoá Học Tờn-Ch Cht-vt th n cht- hp cht Nhn bit Thng hiu S cừu: ... l: ca hp cht l 84 Hóy xỏc nh cụng thc húa hc ca hp cht A 28, 57 84 m Mg = = 24 (gam) 100 14,2 84 mC = = 12 (gam) 100 % O = 100% - ( 28, 57% + 14,2) = 57,14% 57,14 84 % mO = = 48 (gam) 100 S mol ... nguyờn t 1,12 lớt khớ A (ktc) 12 Giáo án phụ đạo Hoá Học HS: GV gi ý cho HS cỏch lm bi MA = dA/H2 MH2 = 8, 5 = 17 gam Khi lng ca mi nguyờn t mol hp cht l: mN = (82 ,35 17) :100 = 14 (gam) mH = (17,65...
 • 35
 • 3,186
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: giao an day them hoa hoc 11 nang cao ky 2giao an day them hoa hoc 11 nang caoky 2giao an phu dao tieng anh lop 6 hoc ki 2giáo án phụ đạo môn hóagiao an dạy them hóa họcgiao an phu dao hoa hoc 12giáo án phụ đạo hóa học lớp 8giáo án dạy thêm hóa lớp 11giao an phu dao hoa hoc lop 12giao an phu dao hoa hoc 12 co bangiáo án dạy thêm hóa học lớp 8giáo án phụ đạo môn hóa học 9giáo án phụ đạo môn hóa lớp 10giáo án phụ đạo môn hóa học 8giáo án phụ đạo môn hóa lớp 12Ứng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 43. Rễ câyBài 41. Thân câyLuyện tập Trang 23Bảng nhân 6Tuần 5. Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì?Tuần 8. Nghe-viết: Bàn tay dịu dàngBài 22. p-ph, nh