GIÁO TRÌNH cơ sở THIẾT kế máy PHẦN 2 KS NGUYỄN TRƯỜNG lâm

Giáo trình sở thiết kế máy và chi tiết máy

Giáo trình cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy
... Thiệu Thực hành Lập trình Hệ Thống giúp cho sinh viên viết chương trình ngôn ngữ Assembly máy tính PC Giáo trình hướng dẫn sinh viên kỹ việc lập trình Assembly như: Sử dụng trình biên dịch hợp ... để viết chương trình a Dịch sửa lỗi (nếu có lỗi) chạy chương trình b Dùng Emu8086 để chạy chương trình kiểm tra kết lưu AX 3.3.2 [SUM2.ASM] Viết chương trình dạng EXE để tính kết biểu thức có ... ký tự ‘D’ Chạy chương trình kiểm chứng kết - Viết chương trình để in hình số - Viết chương trình để in hình số 89 - Hai dòng lệnh có chức chương trình? Nếu dòng lệnh chương trình thực nào? (Thử...
 • 39
 • 1,068
 • 1

GIÁO TRÌNH SỞ THIẾT KẾ MÁY

GIÁO TRÌNH CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY
... chữa máy) 2- Nội dung trình tự thiết kế chi tiết máy Thiết kế chi tiết máy phận thiết kế máy Nội dung thiết kế máy đợc thể qua trình tự sau: - Lập sơ đồ tính toán: kết cấu tiết máy phức tạp phải ... dung, đặc điểm, trình tự thiết kế máy chi tiết máy 1- Nội dung trình tự thiết kế máy - Xác định nguyên tắc hoạt động chế độ làm việc máy đợc thiết kế - Lập sơ đồ chung toàn máyvà phận máy thoả mãn ... Nguyên lý chi tiết máy Khoa khí tiến hành biên soạn tập giáo trình sở thiết kế máy chi tiết máy Đây tên gọi mới, ứng với thay đổi nội dung yêu cầu so với giáo trình Chi tiết máy quen thuộc...
 • 173
 • 661
 • 0

sở thiết kế máy - Phần 2 Truyền động khí - Chương 9 ppsx

Cơ sở thiết kế máy - Phần 2 Truyền động cơ khí - Chương 9 ppsx
... (hçnh 9. 4b) Bi ging Cå såí thiãút kãú mạy - Pháưn I - Lã Cung - Bäü män Ngun l Chi tiãút mạy - Khoa Sỉ phảm k thût 96 300 30 Hçnh 9. 3a : Ren hçnh thang Hçnh 9. 3b : Ren ren cỉa 600 p d d1 Hçnh 9. 3a ... Vê dủ cå cáúu mạy ẹp, cå cáúu kêch vêt (hçnh 9. 2b) + Âai äúc quay, vêt tënh tiãún Vê dủ cå cáúu kêch vêt trãn hçnh 9. 2c v hçnh 9. 2d Trãn hçnh 9. 2c bạnh ràng nọn gàõn cäú âënh våïi âai äúc v ... kãú mạy - Pháưn I - Lã Cung - Bäü män Ngun l Chi tiãút mạy - Khoa Sỉ phảm k thût 98 + Âỉåìng kênh trung bçnh ca ren vêt : d = d1 + d D +D , ca ren âai äúc : D = 2 α p h d1 d2 d Hçnh 9. 6 + Bỉåïc...
 • 8
 • 133
 • 0

sở thiết kế máy - Phần 2 Truyền động khí - Chương 8 pptx

Cơ sở thiết kế máy - Phần 2 Truyền động cơ khí - Chương 8 pptx
... lỉûc trãn nhạnh bë dáùn : F0 - F2 = F1 - F0 ⇒ F + F2 = 2F0 Ft ⎧ ⎪F1 = F0 + ⎪ Tỉì (8. 7) v (8. 8) suy : ⎨ ⎪F = F − Ft ⎪ 2 ⎩ bạnh dáùn (1) F0 ⇒ F1 F0 ⇒ F2 Hçnh 8. 16a (8. 8) (8. 9) Màût khạc, giỉỵa lỉûc ... bạnh âai (hçnh 8. 16b) : Fr = F1 + F2 ⇒ ⇒ ⇒ α1 β 2 ⎛β⎞ Fr ≈ 2F0 cos ⎜ ⎟ 2 ⎛α ⎞ Fr ≈ 2F0 sin ⎜ ⎟ 2 Ft λ + + Fv (8. 11) λ −1 F2 F0 Fr = F + F + 2FF2 cos β F0 = Fr F1 Hçnh 8. 16b (8. 12) Thäng thỉåìng ... thiãút kãú mạy - Pháưn I - Lã Cung - Bäü män Ngun l Chi tiãút mạy - Khoa Sỉ phảm k thût 87 F λ Ft + Fv ; F2 = t + Fv ; -1 -1 f*α1 våïi : λ = e ; e l cå säú ca logarêt Neper Tỉì (8. 9) v (8. 10), suy...
 • 14
 • 133
 • 0

sở thiết kế máy - Phần 2 Truyền động khí - Chương 7 pdf

Cơ sở thiết kế máy - Phần 2 Truyền động cơ khí - Chương 7 pdf
... β ≈ a 2 2 (d2 -d1 )2 Suy : L = 2a + 0,5.π(d1 +d2 ) + 4a L Säú màõt xêch X : X = p Thay π.d ≈ Z.p vo cäng thỉïc L, suy : X = 0,5.(Z1 +Z2 ) + 2a 0 ,25 .(Z2 -Z1 )2 p + p π 2a (7 .2) Säú màõt xêch ... (hçnh 7. 11) : L = 2AB +AC + BD β ( - ) (π+β) L = 2a.cos( ) + πd1 + πd 2 2 β(d - d1 ) β ⇒ L = 2a.cos( ) + 0,5.π(d1 + d ) + våïi : β [rad] 2 d -d ⎛β⎞ ⎛β⎞ Do : cos ⎜ ⎟ ≈ - 0,5 ⎜ ⎟ v : β ≈ a 2 ... xêch thnh vng kên) Tỉì X suy lải âỉåüc khong cạch trủc a : ⎡ ⎛ Z2 - Z1 ⎞ ⎤ a = 0 ,25 .p ⎢X - 0,5.(Z1 + Z2 ) + [ X - 0,5(Z1 + Z2 )] - (7. 3) ⎟ ⎥ ⎢ ⎝ π ⎠ ⎥ ⎣ ⎦ Âãø xêch khäng quạ càng, nh hỉåíng khäng...
 • 12
 • 162
 • 0

sở thiết kế máy - Phần 2 Truyền động khí - Chương 6 ppsx

Cơ sở thiết kế máy - Phần 2 Truyền động cơ khí - Chương 6 ppsx
... q = 6, 3; (7,1); 8; (9); 10; (11 ,2) ; 12, 5; (14); 16; (18); 20 ; (22 ,4); 25 Cạc giạ trë ca m v q âỉåüc dng thỉûc tãú ghi bng dỉåïi âáy: m 2, 5 q 16 12 12 14 10 12 14 16 10 12 10 12 14 m 10 12 16 q ... vêt : Z2 + Âỉåìng kênh màût trủ chia d2, màût trủ dw2 : d w2 = d = mS Z2 = mZ2 + Âỉåìng kênh màût trủ âènh v màût trủ chán : d a2 = d +2( h' + x) d f2 = d - 2( h'' - x) våïi : h' = , h'' = 1 ,25 + ... truưn 2 O2 Trủ ≅ Trủ chia Hçnh 6. 10 : ω1 (II) Fr2 P Trủ γ Ft2 Ft2 Fa1 Ft1 V2 P V1 Vt (I) Fr1 Hçnh 6. 11 Bi ging Cå såí thiãút kãú mạy - Pháưn I - Lã Cung - Bäü män Ngun l Chi tiãút mạy - Khoa...
 • 15
 • 118
 • 0

sở thiết kế máy - Phần 2 Truyền động khí - Chương 5 docx

Cơ sở thiết kế máy - Phần 2 Truyền động cơ khí - Chương 5 docx
... thiãút kãú mạy - Pháưn I - Lã Cung - Bäü män Ngun l Chi tiãút mạy - Khoa Sỉ phảm k thût 31 tiãu chøn : 1; 1 , 25 ; (1,3 75) ; 1 ,5; (1, 75) ; 2; (2, 25) ; 2, 5; 3; (3 ,5) ; 4; (4 ,5) ; 5; (5, 5); 6; (7); 8; ... (2) (hçnh 5. 12b) : Ft2 = -Ft1 ; Fa2 = -Fr1 ; Fr2 = -Fa1 A d2 Fa1 d1 F 2 * 2 (II) Fr1 α Fn1 Ft1 Theo A : F* (2) Fr2 ω1 Fa2 Fr1 ω1 Hçnh 5. 12a Ft2 Ft1 (1) (I) Cạc hãû säú ti trng Fa1 Hçnh 5. 12b ... = m.Z2 = n cosβ cosβ , ⎧d a1 = d1 +2( h a + x1 - y).m n ⎪ ⎨ , ⎪d a2 = d +2( h a + x - y).m n ⎩ ⎧d f1 = d1 -2 (h ,, -x1 ).m n ⎪ a ⎨ ,, ⎪d f2 = d -2 (h a -x ).m n ⎩ Våïi : h ,a =1 ; h ,, =1 , 25 a Bi...
 • 25
 • 151
 • 0

sở thiết kế máy - Phần 2 Truyền động khí - Chương 4 pps

Cơ sở thiết kế máy - Phần 2 Truyền động cơ khí - Chương 4 pps
... hay: E = E E1 E2 E1 + E2 (4. 6) Thay (4. 5) v (4. 6) vo (4. 4), suy ra: 4. 9,55.106.E.KN1 (u + 1) ≤ [σ H ] σ H = 0, 41 8 D 12 f b.n1 u Hay : σ H = 25 83 E.KN1 (u + 1) ≤ [σ H ] D1 f bn1 u (4. 7) Âáy l cäng ... kênh cong tỉång âỉång ρ (hçnh 4. 9) : 1 = + ρ ρ1 (4. 4) Fn1 Fn2 Hçnh 4. 9 : 2 Våïi : ρ1 = D1 / , ρ = D2 / v D2 = u D1 (gi sỉí b qua trỉåüt) u.D1 ρ= Suy : 2( u + 1) 1 2E1 E2 = + Mä âun ân häưi tỉång ... thût 21 R2 2 ω1 R1 2 R2 ω1 R1 Hçnh 4. 4 : Bäü biãún täúc ma sạt kiãøu màût âéa Hçnh 4. 5 : Bäü biãún täúc ma sạt cọ bạnh cän Hçnh 4. 4 trçnh by bäü biãún täúc ma sạt kiãøu màût âéa Hçnh 4. 5 l...
 • 9
 • 163
 • 0

Bài giảng sở thiết kế máy phần 2 chương 7 trần thiên phúc

Bài giảng cơ sở thiết kế máy phần 2 chương 7  trần thiên phúc
... dụng Chương 7: Bộ truyền trục vis - bánh vis Trần Thiên Phúc Môn học Sở Thiết Kế Máy Slide 7 .2 Thông số hình học truyền: Chương 7: Bộ truyền trục vis - bánh vis Trần Thiên Phúc Môn học Sở Thiết ... cho phép 7. 7 Các dạng hỏng tiêu tính 7. 8 Tính toán truyền trục vis 7. 9 Tính toán nhiệt 7. 10 Tính toán độ bền độ cứng 7. 11 Kết cấu bôi trơn truyền 7. 12 Trình tự thiết kế truyền Chương 7: Bộ truyền ... Môn học Sở Thiết Kế Máy Chương Slide 7. 1 Khái niệm chung 7 .2 Các thông số hình học 7. 3 Động học truyền động trục vis 7. 4 Hiệu suất truyền 7. 5 Lực tác dụng lên truyền 7. 6 Vật liệu ứng...
 • 16
 • 129
 • 0

Xem thêm