GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH hệ THỐNG THÔNG TIN QUẢN lý

Giáo trình phân tích hệ thống hướng đối tượng pptx

Giáo trình phân tích hệ thống hướng đối tượng pptx
... Giới thiệu I.1 Phân tích hệ thống hướng đối tượng I.2 UML I.3 Các loại sơ đồ UML I.1 Phân tích hệ thống hướng đối tượng • Cách tiếp cận hướng đối tượng tất yếu, để phát triển hệ thống phần mềm: ... nghệ nhu cầu ứng dụng thực tế I.1 Phân tích hệ thống hướng đối tượng (2) • Tuy nhiên, lập trình hướng đối tượng lại trực quan, tự nhiên lập trình theo chức ⇒ Đòi hỏi phải mô hình hóa hướng đối ... dụng hệ thống (máy in, robot, …) + Các phần mềm sẵn sàng để tích hợp vào hệ thống + Các hệ thống tin học nằm có tương tác với hệ thống xét Để dễ tìm tác nhân, nên hình dung trước biến hệ thống...
 • 60
 • 319
 • 0

Giáo trình phân tích hệ thống chuẩn mực kế toán việt nam trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ p1 pot

Giáo trình phân tích hệ thống chuẩn mực kế toán việt nam trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ p1 pot
... hoàn thiện chuẩn mực kế toán chế độ kế toán cụ thể theo khuôn mẫu thống nhất; b/ Giúp cho doanh nghiệp ghi chép kế toán lập báo cáo tài theo chuẩn mực kế toán chế độ kế toán ban hành cách thống xử ... vi nước Chuẩn mực không thay chuẩn mực kế toán cụ thể Khi thực vào chuẩn mực kế toán cụ thể Trường hợp chuẩn mực kế toán cụ thể chưa quy định thực theo Chuẩn mực chung NỘI DUNG CHUẨN MỰC CÁC ... thông tin tài lập phù hợp với chuẩn mực kế toán chế độ kế toán 02 Các nguyên tắc, yêu cầu kế toán yếu tố báo cáo tài quy định chuẩn mực quy định cụ thể chuẩn mực kế toán, phải áp dụng doanh nghiệp...
 • 5
 • 319
 • 3

Giáo trình phân tích hệ thống môi trường phần 10 doc

Giáo trình phân tích hệ thống môi trường phần 10 doc
... để minh họa việc thu thập, phân tích phố biến thông tin thị trường liên kết với việc phát triển hệ thống sản xuất mang định hướng thị trường có tính cạnh tranh 99 8.1 Kinh nghiệm từ huyện Đà Bắc ... tế huyện Trạm khuyến nông tiến hành đợt đánh giá nhanh thị trường hồng để đưa giải pháp cho trạng 8.2 Thu thập phân tích thông tin thị trường Nhóm giành tuần để tiến hành vấn người trồng hồng Đà ... cầu v Xu giá 100 Kinh nghiệm từ huyện Đà Bắc vi Sở thích người tiêu dùng Sau phân tích thông tin thu thập từ nông dân, thương nhân, nhóm đưa kết luận sau: i Tính cạnh tranh thị trường hoa Việt...
 • 7
 • 166
 • 0

Giáo trình phân tích hệ thống môi trường phần 9 doc

Giáo trình phân tích hệ thống môi trường phần 9 doc
... tin thị trường với nông dân trước áp dụng phân tích chúng, thường hoạt động liên quan mật thiết với Thông thường, cán khuyến nông thu thập phân tích thông tin với tham gia nông dân Liên hệ trực ... tin mà bạn trình bày Hậu cần Để người dân định địa điểm họp Bố trí chỗ ngồi cho thành viên nghe, nhìn thấy phần trình bày tham gia vào thảo luận 90 Trao đổi thông tin thị trường Liên hệ qua điện ... tin Liên hệ trực tiếp với nông dân Ưu điểm Gặp gỡ trực tiếp hình thức trao đổi linh hoạt Qua tiếp xúc trực tiếp, thông tin thị trường liên hệ, giải thích cách dễ dàng với trình xử lý phân tích thông...
 • 10
 • 145
 • 0

Giáo trình phân tích hệ thống môi trường nông nghiệp phần 10 pps

Giáo trình phân tích hệ thống môi trường nông nghiệp phần 10 pps
... Hydrological Processes, 10( 8): 1107 -1117 ðào Th Tu n, 1995 V phát tri n b n v ng c a nông nghi p Vi t nam Tính b n v ng c a s phát tri n nông nghi p mi n B c Vi t nam, nhà xu t b n Nông nghi p, Hà N ... Agricultural Economics, (3) p 381-398 Nguy n Thanh Lâm 2005 Bài gi ng Phân tích h sinh thái nông nghi p” Trư ng ð i h c Nông nghi p I, Hà N i Nguyen Thanh Lam, Patanothai, A., Limpinumtana, V., ... th c tr ng qu n lý tài nguyên t i B n Qu , Huy n Con Cuông, Ngh An Trung tâm Sinh thái Nông nghi p, ð i h c Nông nghi p I, Hà N i Nguy n Văn Dung, Tr n ð c Viên, Ph m Ti n Dũng, Nguy n Thanh Lâm,...
 • 6
 • 186
 • 0

Giáo trình phân tích hệ thống môi trường nông nghiệp phần 10 ppsx

Giáo trình phân tích hệ thống môi trường nông nghiệp phần 10 ppsx
... ng m theo t ng th i v khỏc nhau, trờn cỏc lo i ủ t khỏc v i th i gian di t nm ủ n nm, th m 5 0100 nm 10 ỏnh giỏ mụ hỡnh 136 Mụ hỡnh cng c n ủ c ủỏnh giỏ v ủ chớnh xỏc, tớnh d s d ng, tớnh kh thi ... ủỳng quy lu t v thu c ph m vi cho phộp 135 Hàm l- ợ ng đ đ t (mg/kg) ạm ấ 120 Tí toá n nh Đođ m ế 100 80 60 40 20 28-06-03 14-01-04 1-08-04 17-02-05 5-09-05 24-03-06 Ngày, thá ng, nă m Hỡnh 5-8 ... v tớnh toỏn c a nghiờn c u v s n xu t M t vớ d ủn gi n m t k thu t viờn mu n ủo pH, EC c a dóy 100 m u n c Vi c ủ u tiờn l ph i hi u ch nh mỏy ủo v ủỳng v i cỏc m u tiờu chu n (pH=4, pH=7, EC...
 • 16
 • 161
 • 0

Giáo trình phân tích hệ thống môi trường nông nghiệp phần 9 potx

Giáo trình phân tích hệ thống môi trường nông nghiệp phần 9 potx
... Phelps) v mụ hỡnh chu i th c n (mụ hỡnh Lotka - Volterra) ủ c phỏt tri n vo nh ng nm 192 0 (Hỡnh 5-1) Vo nh ng nm 195 0, 196 0 phỏt tri n m nh cỏc mụ hỡnh v ủ ng thỏi dõn s , cỏc mụ hỡnh v n c ph c t p ... mụi tr ng ủ c phỏt tri n v s d ng r ng rói nh ng nm 197 0 Mô hình Streeter-Phelps Mô hình Lotka-Volterrs Mô hình động thái dân số Những mô hình môi tr-ờng n-ớc Mô hình phú d-ỡng Mô hình phức tạp ... n cao hn cụng ngh mỏy tớnh ngy cng phỏt tri n Nh ng mụ hỡnh phỏt tri n giai ủo n t gi a 197 0 ủ n gi a 198 0 cú th ủ c coi l th h th t v i ủ c trng c a sinh thỏi ủi sõu vo hi n th c v ủn gi n húa...
 • 16
 • 232
 • 0

Giáo trình phân tích hệ thống môi trường nông nghiệp phần 8 pot

Giáo trình phân tích hệ thống môi trường nông nghiệp phần 8 pot
... thư ng x y ñ i v i trình bón phân không cân ñ i Thí d trình bày b ng 4 -8 ñư c tóm t t t s li u phân tích ñ t có hàm lư ng lân tương ñ i giàu nghèo Kenya Khi không bón lân, trình hút ñ m c a tr ... thái t nhiên nguyên b n, mà ñi u ñó có th th c hi n k t h p phân tích c trình ti n hoá lâu dài c a h sinh thái nông nghiêp S phân tích trình qu n lý dinh dư ng tr ng có liên quan ñ n t ng vùng ... xem xét c ngư ng phân lo i cao m c h th ng (Fresco Kroonenberg, 1992) ð i v i h sinh thái nông nghi p, môi trư ng” ñư c x p (m t ph n) vào m c phân lo i cao Các tình hu ng trình bày cho Model...
 • 16
 • 190
 • 0

Giáo trình phân tích hệ thống môi trường nông nghiệp phần 7 ppt

Giáo trình phân tích hệ thống môi trường nông nghiệp phần 7 ppt
... vào ch tiêu tiêu chí ñ phân tích nông nghi p b n v ng? T i phân tích ñánh giá ph i ý ñ n môi trư ng ñ c thù c a ñ a phương? 10 Anh (ch ) hi u th v tính “nh t quán” phân tích ñánh giá? 11 T i ph ... thái nông nghi p; N m ñư c nguyên t c phân tích cân b ng dinh dư ng; N m ñư c gi i pháp b n trì cân b ng dinh dư ng thông qua ñư ng bón phân cân ñ i h th ng dinh dư ng tr ng t ng h p 93 I Phân tích ... vào nhi u góc ñ phân tích b n v ng c a h th ng s n xu t nông nghi p? 12 Sơ ñ AMOEBA ñư c s d ng th nào? Bài t p th c hành L y m t s ví d v h th ng NN b n v ng Vi t nam ? Phân tích m i tương tác...
 • 16
 • 230
 • 1

Giáo trình phân tích hệ thống môi trường nông nghiệp phần 6 pptx

Giáo trình phân tích hệ thống môi trường nông nghiệp phần 6 pptx
... 1,5-2 tháng phân hu 2-3 tu n (ph thu c vào nhi t ñ , lo i phân xanh ) Thư ng ngư i ta ch gieo phân xanh vào th i gian không th tr ng kinh t d) Tích c c s d ng phân tr n (phân rác) Tr n phân (comp ... khô, l p ph ngăn ng a trình b c gi m Nó làm tăng ñ phì nh trình phân hu tiêu bi n t nhiên Trong phân hu , làm gi u cân ñ i nguyên t vi lư ng Các ch t dinh dư ng b hao phí trình phân hu di n m t ñ ... giúp cho s phân hu sau phân hu hoàn toàn s d ng làm phân bón M c ñích bi n ñ i ch t h u thô thành mùn So v i phân xanh l p ph , phân tr n ñư c s d ng nhanh Nguyên li u h u ñã ñư c phân hu trư...
 • 16
 • 105
 • 0

Giáo trình phân tích hệ thống môi trường nông nghiệp phần 5 pdf

Giáo trình phân tích hệ thống môi trường nông nghiệp phần 5 pdf
... 15, 93 11 ,55 14, 65 57,87 24,68 2,44 10,80 55 Sau thu h i ñ t Giá tr (1000 ñ) 3 95, 75 0,00 61,20 334 ,55 4.434, 25 1.182,11 97,20 1.3 95, 55 T l (%) 8,19 0,00 1,27 6,93 91,81 24,47 2,01 28,89 2.4 2 .5 ... M c ñ u tư phân bón cho canh tác lúa nư c t i b n vùng cao, t nh Hoà Bình Ch tiêu V Chiêm 45 80% 18 40% 3200 65% 2400 65% 600 40% 600 25% n.a 15% 0% 35% 65% 35% 60% 5% 54 21 45% 27 55 % Ngu n: ... n tích (ha) So v i c nư c (%) So v i lo i (%) 23.222.300 70 ,53 100,00 ð t nông nghi p 9.382 .50 0 28 ,50 40,40 ð t lâm nghi p 11.823.800 35, 91 50 ,91 1 .56 8.300 4,76 6, 75 447.700 1,36 1,93 Di n tích...
 • 16
 • 240
 • 1

Giáo trình phân tích hệ thống môi trường nông nghiệp phần 4 pot

Giáo trình phân tích hệ thống môi trường nông nghiệp phần 4 pot
... mô làng xã nông h Trong trình phân tích h sinh thái nông nghi p, sách nông nghi p c a Nhà nư c c n ñư c phân tích góc ñ vĩ mô Nh ng sách c a Nhà nư c nh hư ng ñ n quy t ñ nh c a nông h Ví d ... Dòng v t ch t lư ng Quá trình phân tích dòng lư ng, v t ch t, thông tin ñi vào kh i h th ng ñóng m t vai trò quan tr ng trình gi i thích s thay ñ i ñ c tính h th ng Phân tích cân b ng dinh dư ng ... có ý nghĩa r t l n trình nghiên c u, phân tích s v t hi n tư ng Hình 2-6 mô t trình thay ñ i di n tích lúa nương t i b n Tát, huy n ðà B c, Hoà Bình t năm 1990 ñ n năm 20 04 ð th cho th y giao...
 • 16
 • 199
 • 2

Giáo trình phân tích hệ thống môi trường nông nghiệp phần 3 ppt

Giáo trình phân tích hệ thống môi trường nông nghiệp phần 3 ppt
... thái nông nghi p? 11 Hãy trình bày phương pháp ti p c n nghiên c u h th ng môi trư ng nông nghi p? 12 Hãy trình bày khái ni m v phân tích h th ng môi trư ng? 13 Phân tích h th ng môi trư ng nông ... s ng Như v y, phân tích h th ng môi trư ng nông nghi p thư ng ñư c áp d ng theo hư ng chính: (i) phân tích h sinh thái nông nghi p; (ii) phân tích cân b ng dinh dư ng; (iii) phân tích tính b n ... c u b n 3. 1 M c ñích phân tích h sinh thái nông nghi p M c ñích phân tích h th ng môi trư ng hay h sinh thái nông nghi p ph i luôn rõ ràng, d hi u, ñơn gi n, ngôn ng sáng M c ñích phân tích rõ...
 • 16
 • 308
 • 2

Giáo trình phân tích hệ thống môi trường nông nghiệp phần 2 ppsx

Giáo trình phân tích hệ thống môi trường nông nghiệp phần 2 ppsx
... 50 309 27 351 58 34 308 30 32 17 27 150 24 20 49 22 3 23 50 30 22 93 22 19 38 28 4 50 43 16 67 13 12 10 45 30 27 21 181 35 337 52 23 27 20 195 11 27 24 7 30 17 22 22 4 17 56 30 21 7 12 38 22 18 58 ... 5,4 5,0 4,5 10,0 2, 0 3,0 4 ,2 40 27 40 45 1,3 2, 5 1,1 17 21 ,5 H s kinh t 0,49 0,33 0,45 0,30 0,50 0,34 0,57 0,41 0,71 - N 164 143 20 8 26 9 90 20 1 138 145 196 178 115 25 3 75 62 1 62 85 96 130 19 L ... ủ r i k t h p l i Ng i ta th ng ủi t vi c nghiờn c u c u trỳc hi n sang nghiờn c u c u trỳc m 2. 2 Quan ủi m v mụ (Macro) v quan ủi m vi mụ + Quan ủi m v mụ õy l quan ủi m gi nguyờn h th ng ho...
 • 16
 • 182
 • 0

Giáo trình phân tích hệ thống môi trường nông nghiệp phần 1 doc

Giáo trình phân tích hệ thống môi trường nông nghiệp phần 1 doc
... p 13 Hình 1- 10 Chu trình dinh dư ng HSTNN 20 Hình 1- 11 Mô hình ti p c n c a CARE ñánh giá sinh k b n v ng c a ngư i dân 21 Hình 1- 12 Khung ñánh giá v sinh k b n v ng c a DFID 22 Hình 1- 13 Phân ... 21 VI Phân tích h th ng môi trư ng 23 CHƯƠNG II PHÂN TÍCH H SINH THÁI NÔNG NGHI P .28 I Khái ni m v phân tích h sinh thái nông nghi p 29 II Các d ng nghiên c u /phân tích ... sinh thái nông nghi p 30 2 .1 Phân lo i theo m c ñích nghiên c u 30 2.2 Phân lo i nghiên c u phân tích h sinh thái nông nghi p theo th i gian 31 2.3 ðơn v phân tích 31 2.4 Các...
 • 16
 • 999
 • 13

Xem thêm