GIÁO TRÌNH kỷ THUẬT số NGUYỄN THÚY vân

Giáo Trình KỸ THUẬT SỐ Nguyễn Trung Lập

Giáo Trình KỸ THUẬT SỐ Nguyễn Trung Lập
... z ) = x.y + x.z x + (y.z) = (x + y)(x + z) 2.1.1.4 Tiãn âãư vãư pháưn tỉí trung Trong táûp B täưn tải hai pháưn tỉí trung âọ l pháưn tỉí âån vë v pháưn tỉí 0, pháưn tỉí âån vë k hiãûu l 1, pháưn ... z ) = x.y + x.z x + (y.z) = (x + y)(x + z) 2.1.1.4 Tiãn âãư vãư pháưn tỉí trung Trong táûp B täưn tải hai pháưn tỉí trung ha, âọ l pháưn tỉí âån vë v pháưn tỉí kh, pháưn tỉí âån vë k hiãûu l ... nghëch âo ta cọ: 0011 = Váûy, âàûc trỉng ca m BCD säú hc l cọ cháút âäúi xỉïng qua mäüt âỉåìng trung gian Vê dủ: b2 M BCD khäng cọ trng säú: l loải m khäng cho phẹp phán têch thnh âa thỉïc theo...
 • 172
 • 288
 • 0

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 1

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 1
... Giáo trình tài liệu tham khảo Bài giảng – Th.S Đặng Ngọc Khoa Kỹ thuật số - Nguyễn Thúy Vân, NXB.KHKT Kỹ thuật số - Nguyễn Như Anh, NXB ĐHQG Digital Systems: ... ADC) Xử lý thông tin số Biến đổi tín hiệu digital ngõ thành tín hiệu analog (digital-to-analog converter,DAC) 10 Một số ví dụ hệ thống số 11 Hệ thống điều khiển nhiệt độ 12 Đĩa CD (Compact Disk) ... thống số Hệ thống số kết hợp thiết bị thiết kế để làm việc với đại lượng vật lý miêu tả dạng số Ví dụ: máy vi tính, máy tính tay, thiết bị audio/video số, điện thoại số, truyền hình kỹ thuật số ...
 • 11
 • 807
 • 14

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 2

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 2
... (2 x 1 0-1 ) + (1 x 1 0 -2 ) + (4 x 1 0-3 ) Hệ thống số nhị phân Hệ thống số nhị phân có phân bố trọng số sau: Dấu phân số 24 23 22 Trọng số 22 21 20 Trọng số 20 Trọng số 21 2- 1 2- 2 … Trọng số 2- 1 ... Trọng số 2- 2 Hệ thống số nhị phân (tt) Ví dụ: phân tích số nhị phân 1011.10 12 1 23 22 21 20 Most significant bit (MSB) 2- 1 2- 2 Dấu phân số 2- 3 Least significant bit (LSB) 1011.10 12 = (1 x 23 ) ... 1 x x x x x x 2- 4 = 0.0 625 2- 3 = 0. 125 2- 2 = 0.0 2- 1 = 0.5 20 = 0.0 21 = 2. 0 10.101 12 = 2. 6875 48 24 Phân số Deciaml Bianry 14579 x 0 .29 158 x 0.58316 x 1.166 32 x 0.3 326 4 x 0.66 528 x 1.33056 3.14579...
 • 27
 • 565
 • 3

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 3

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 3
... 74LS02 34 17 Ví dụ 3- 9 Biểu đồ thời gian cho cổng NOR 35 Cổng NAND Biểu thức Boolean cổng NAND x=A*B 36 18 IC cổng NAND 74LS00 37 Ví dụ 3- 1 0 Biểu đồ thời gian cho cổng NAND 38 19 Các định lý đại số ... cực IC cổng OR 74LS32 IC cổng OR 74LS32 Cổng OR (tt) Cổng OR có nhiều ngõ vào Ví dụ 3- 1 Cổng OR sử dụng hệ thống báo động 10 Ví dụ 3- 2 Biểu đồ thời gian cho cổng OR 11 Ví dụ 3- 3 Biểu đồ thời gian ... bản: AND, OR NOT Ví dụ: x x x x = = = = AB + C (A+B)C (A+B) ABC(A+D) 23 Ví dụ 3- 6 24 12 Ví dụ 3- 7 25 Ví dụ 3- 8 26 13 Xác định giá trị ngõ Cho mạch có biểu thức x = ABC(A+D) Xác định giá trị ngõ...
 • 27
 • 537
 • 6

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 4

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 4
... TTL 74S 74S 04 Low-power Schottky TTL 74LS 74LS 04 Advanced Schottky TTL 74AS 74AS 04 Advanced low-power Schottky TTL 74ALS 74ALS 04 76 38 Họ CMOS (Bảng 4- 2 ) Phân loại CMOS Ký hiệu Ví dụ IC Metal-gate ... Ví dụ IC Metal-gate CMOS 40 40 01 (NOR) Metal-gate, pin-compatible with TTL 74C 74C02 Silicon-gate, pin-compatible with TTL, high-speed 74HC 74HC02 Silicon-gate, high-speed, pincompatible and ... unipolar 74 37 Họ IC IC số phân thành hai loại TTL CMOS Họ TTL IC bipolar (bảng 4- 1 ) Họ CMOS IC unipolar (bảng 4- 2 ) 75 Họ TTL (Bảng 4- 1 ) Phân loại TTL Ký hiệu Ví dụ IC Standard TTL 74 740 4 (NOT)...
 • 44
 • 740
 • 7

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 5

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 5
... 16 JK-FF với ngõ vào không đồng 33 Ví dụ 5- 4 34 17 Ứng dụng Flip-Flop 35 Ứng dụng FF Một số ứng dụng flip-flop Bộ đếm Lưu liệu nhị phân Truyền liệu nhị phân thiết bị 36 18 Đồng tín hiệu Đa số hệ ... cạnh xung clock Trong thời điểm khác, D-FF lưu giá trị trước Được sử dụng ứng dụng truyền liệu song song 25 D Flip-Flop 26 13 D-FF JK-KK Có thể tạo D-FF từ JK-FF 27 Truyền liệu song song 28 14 Mạch ... thái thời điểm có cạnh xung clock Cạnh xung dương Positive-going transitions (PGT) Cạnh xung âm: Negative-going transitions (NGT) 15 Flip-Flops xung clock Trong FF có ngõ vào xung clock (CLK) (a)...
 • 24
 • 571
 • 5

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 6

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 6
... cộng Quá trình xử lý phép cộng Ví dụ 6- 1 Hãy thiết kế cộng đầy đủ: Bộ cộng có ngõ vào ngõ vào thể số cần cộng ngõ vào chứa số nhớ ngõ vào Có ngõ ngõ kết phép cộng ngõ số nhớ ngõ Ví dụ 6- 1 – Giải ... Giải Bảng chân trị Ví dụ 6- 1 – Giải Sơ đồ mạch kết Ví dụ 6- 2 Giải thích hoạt động mạch sau IC cộng IC 74HC283 IC cộng song song bit A B hai số bit C0 số nhớ ngõ vào, C4 số nhớ ngõ 10 IC cộng Ta ... Mạch số học Ví dụ trình lệnh thực thi: Đơn vị điều khiển lênh cộng số định nhớ với số có ghi accumulator Số cộng truyền từ nhớ đến ghi B Dữ liệu ghi B...
 • 9
 • 639
 • 7

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 7

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 7
... – 74 ALS 174 /74 HC 174 67 PIPO – 74 ALS 174 /74 HC 174 74 ALS 174 sử dụng để làm thành ghi dịch 68 34 Mạch ghi tích hợp Vào nối tiếp, nối tiếp: Serial In …0 1… Serial out 1 1 …1 0… IC 473 1B 69 SISO - 473 1B ... không đồng 32 16 Ví dụ 7- 3 Sử dụng IC 74 LS293 thiết lập đếm MOD-16 33 Ví dụ 7- 4 Sử dụng IC 74 LS293 thiết lập đếm MOD-10 34 17 Ví dụ 7- 5 Sử dụng IC 74 LS293 thiết lập đếm MOD-14 Trường hợp cần phải ... 7- 1 : Flip-Flop A: LSB Flip-Flop D: MSB Số MOD Số MOD số trạng thái chu kỳ đếm Bộ đếm hình 7- 1 có 16 trạng thái khác nhau, đếm MOD-16 Số MOD đếm thay đổi với số Flip-Flop Số MOD ≤ 2N Số MOD Ví...
 • 41
 • 470
 • 5

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 8

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 8
... Schottky TTL, 74LS series (LS-TTL) Advanced Schottky TTL, 74AS series (AS-TTL) Advanced low power Schottky TTL, 74ALS series 74F fast TTL Bảng 8- 6 so sánh phân loại khác 18 Phân loại họ TTL 19 DataSheet ... Fan - out High Output IOHMAX = -4 00 uAmps IOHMAX IIHMAX = 20uAmps FanoutHIGH = 400uAmp / 20 uAmp = 20 Low Output IOLMAX = mAmps IOHMAX IILMAX = - 0.1 mAmps FanoutLOW = mAmp / 0.4 mAmp = 80 26 ... phép Tải Fan-Out 22 11 Tải Fan-Out Xác định fan out Cộng IIH tất ngõ vào có kết nối đến ngõ xét Tổng phải nhỏ IOH Cộng IIL tất ngõ vào có kết nối đến ngõ xét Tổng phải nhỏ IOL 23 Tải Fan-Out Ví dụ:...
 • 22
 • 440
 • 4

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 9

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 9
... giải mã BCD - Decimal Giải mã BCD - Decimal Ứng dụng mạch giải mã Kết hợp đếm giải mã để cung cấp tín hiệu theo trình tự thời gian cho thiết bị Bộ đếm không đồng 74LS2 39 hoạt động MOD-16 Ngõ đếm ... thấp, tần số thấp Đèn LED tạo ánh sáng mạnh hơn, LCD sử dụng công suất 13 Nguyên lý hoạt động LCD Control = low, ngõ EX-OR giống với ngõ vào Điện áp LCD = 0, LCD = off Control = high, ngõ EX-OR ngược ... thái tích cực 17 Mạch mã hóa octal-binary 18 Ưu tiên mã hóa Trong trường hợp có nhiều ngõ vào trạng thái tích cực ngõ tương ứng với ngõ vào có trọng số cao 19 Ví dụ mạch mã hóa 20 10 Ví dụ mạch...
 • 25
 • 380
 • 5

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 10

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 10
... =2^N, số bước nhảy =2^N-1 Bước nhảy = K = Vref/(2^N-1) Bước nhảy Bước nhảy = volt Ví dụ 1 0-1 Cần sử dụng DAC bit để điều khiển motor thay đổi tốc độ vòng ? 100 0rpm/2rpm(per step) = 500 steps 2N - ... Mạch biến đổi D/A DAC R/2R 16 DAC – Thông số kỹ thuật Nhiều DAC tích hợp vào IC, số thông số tiêu biểu Resolution: bước nhảy DAC Accuracy: sai số sai số DAC Offset error: ngõ DAC tất cà ngõ vào ... Nguyên nhân tần số lấy mẫu không Giới hạn Nyquist Tần số lấy mẫu phải lớn lần tần số cao tín hiệu ngõ vào Lấy mẫu tần số nhỏ lần tần số ngõ vào tạo nên kết sai khôi phục tín hiệu 29 Quá trình lấy mẫu...
 • 20
 • 395
 • 3

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 11

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 11
... nhớ địa 00 011 b) Đọc liệu 110 1 từ nhớ địc 111 10 Bài tập 01 Xác định giá trị ngõ vào ngõ đọc liệu từ địa 00100 Xác định giá trị ngõ vào ghi liệu 111 0 vào 0110 1 Bài tập 02 Cho nhớ có dung lượng 4Kx8 ... nhớ trình ghi Nhận liệu ngõ trình đọc Enable hay Disable cho nhớ đáp ứng đến địa lệnh thực thi Cấu trúc nhớ Cấu trúc nhớ 32x4 Cấu trúc nhớ a) Ghi liệu 0100 vào nhớ địa 00 011 b) Đọc liệu 110 1 ... nấu chảy (cầu chì) Khi nạp liệu cho ROM chương trình nấu chảy kết nối tương ứng PROM loại ROM sử dụng lần Kinh tế trường hợp sử dụng với số lượng nhỏ 22 11 PROMs (Programmable ROMs ) 23 PROMs...
 • 27
 • 456
 • 2

Giáo trình Kỹ thuật số - Chương 2

Giáo trình Kỹ thuật số - Chương 2
... f(A,B,C,D,E,F)=∑ (2, 3,6,7,8,9, 12, 13,14,17 ,24 ,25 ,28 ,29 ,30,40,41,44,45,46,56,57,59,60,61,63) Tương tự phải vẽ bảng cho: A B cho số ( 0-1 5) ; A B cho số (1 6-3 1) ; AB cho số (4 8-6 3) A B cho số (3 2- 4 7) (H 2. 14) ... Σ (2, 7,9,11, 12, 13,15,18 ,22 ,24 ,25 ,27 ,28 ,29 ,31) _ _Nguyễn Trung Lập KỸ THUẬT SỐ Chương Hàm Logic II - 25 ... Karnaugh dạng số ô, việc gom thành nhóm tổ hợp kề thực theo qui tắc sau: - Gom số kề thành nhóm cho số nhóm tốt Điều có nghĩa số số hạng kết - Tất số phải gom thành nhóm số nhiều nhóm - Số số nhóm...
 • 25
 • 424
 • 2

Giáo trình Kỹ thuật số - Chương 3

Giáo trình Kỹ thuật số - Chương 3
... Trung Lập KỸ THUẬT SỐ Chương Cổng logic III - (H 3. 13) 3. 3 THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA IC SỐ Để sử dụng IC số có hiệu quả, sơ đồ chân bảng thật chúng, ta nên biết qua số thuật ... (H 3. 34) (H 3. 33) (H 3. 34) 3. 6.2 CMOS thúc TTL - CMOS thúc TTL trạng thái cao: Nguyễn Trung Lập KỸ THUẬT SỐ Chương ... Lập KỸ THUẬT SỐ Chương Cổng logic III - 17 (a) (H 3. 31) (b) (H 3. 31a) cổng NOT có cực D để hở, sử dụng phải có điện trở kéo lên (H 3. 31b) cổng NOT có ngã trạng thái: -...
 • 23
 • 393
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình kỹ thuật số nguyễn trung lậpgiáo trình kỹ thuật số nguyễn đình phúgiáo trình kỹ thuật sốgiáo trình kỹ thuật sốgiáo trình kỹ thuật khai thác thủy sảngiáo trình kỹ thuật số mạch logicslide chính sách côngXác định nitrit trong không khíCông nghệ sản xuất bánh gạothuyết trình từ trường trái đấtỨng dụng CNSH để khai thác các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh họccách điều khiển động cơ bướcphân tích phụ gia trong chất tẩy rửaNghiên cứu xử lý chất thải phóng xạ dạng lỏng bằng phương pháp xi măng hóaTổng hợp và nghiên cứu một số phức chất kim loại chuyển tiếp của phối tử benzamiđin thiosemicacbazon ba càngvăn hóa tổ chức, quản trị họcTỔ CHỨC QUẢN TRỊ TRONG CÔNG TY cổ PHẦNChủ nghĩa cổ điển classicismCÀI đặt và cấu HÌNH ALT n MDAEMON SERVERPhân tích thực trạng hoạt động của sàn giao dịch bất động sản ở nước ta hiện nay? Đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật đối với hoạt động của sàn giao dịch bất động sảnVận đơn đường biểnthực hành assemblyPhân tích các hình thức hành nghề của Luật sư theo quy định của pháp luật hiện hànhbài giảng hành vi khách hàngkết cấu thép nhà cao tầngWebsite thương mại điện tử buôn bán quần áo