BÀI GIẢNG THỰC HÀNH ĐỊA LÝ

Bài tập thực hành địa

Bài tập thực hành địa lý
... c nc Vỡ ng bng ny li cú c v trớ ú? c) So sỏnh ng bng sụng Hng v ng bng sụng Cu Long sn xut lỳa Bài 36: Tỡnh hỡnh sn xut thu sn nc ta n v: nghỡn tn Sn lng thu sn 1990 1992 1994 1996 1998 2000...
 • 9
 • 5,638
 • 21

Bai 18 thuc hanh dia ly 7

Bai 18 thuc hanh dia ly 7
... nhân cặp HS làm tập 18Tập đồ tập thực hành, sau trình bày kết theo tập đánh giá kết thực hành Gợi ý: GV đánh giá thực hành trớc lớp HS chấm IV Hoạt động nối tiếp HS làm tập 18- câu hỏi va tập...
 • 2
 • 825
 • 0

Bài giảng thực hành xử nước thải ( Th.s. Lâm Vĩnh Sơn ) - Bài 3 pptx

Bài giảng thực hành xử lý nước thải ( Th.s. Lâm Vĩnh Sơn ) - Bài 3 pptx
... Khoa Môi Trường CNCH 3. 3 MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM VI I 10 II III V V VI 3. 4 CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH ü Chuẩn bò thùng chứa nước thải khuấy trộn nước thải ü Chuẩn bò cột lắng hình hộp ü Bơm nước thô vào cột lắng ... Cao độ (m) 0.2 0.6 1.0 Co (mg/l) (phút) 10 15 20 40 Th.S Lâm Vónh Sơn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 60 90 Trang 13 Trường Đại Học Kỹ Thuật Công ... Minh – Khoa Môi Trường CNCH 1.4 1.8 Lập bảng hiệu sau lắng tính % (R) (phút) Cao độ (m) 0.2 0.6 1.0 1.4 1.8 10 15 20 40 60 90 3. 5 KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM Dựng đồ thò với trục hoành biểu thò thời gian...
 • 4
 • 445
 • 1

Bài giảng thực hành xử nước thải ( Th.s. Lâm Vĩnh Sơn ) - Bài 4 doc

Bài giảng thực hành xử lý nước thải ( Th.s. Lâm Vĩnh Sơn ) - Bài 4 doc
... trở xuống, Al(OH) có tác dụng rõ ràng chất kiềm, làm cho hàm lượng Al3+ nước tăng nhiều phảng ứng ( 5) Al( OH) + H+ → Al3+ + H2O ( 5) Khi trò số pH tăng cao đến 7,5 trở lên Al( OH) có tác dụng ... gốc AlO2 nước xuất phản ứng ( ) sau: Al( OH) + OH- → AlO2 + H2O Khi trò số pH đạt đến trở lên, độ hoà tan Al( OH) nhanh chóng tăng lớn sau thành dung dòch muối nhôm Khi nước có SO4 , phạm vi ... hình thái Al( OH)4SO4 pH biến đổi thấp dạng Al( OH)SO4 Tóm lại phạm vi pH từ 5,5 đến lượng nhôm dư nước nhỏ ( ) h hưởng pH đến điện tích hạt keo nhôm hyroxit Điện tích hạt keo dung dòch nước có...
 • 5
 • 317
 • 1

Bài giảng thực hành xử nước thải ( Th.s. Lâm Vĩnh Sơn ) - Bài mở đầu pptx

Bài giảng thực hành xử lý nước thải ( Th.s. Lâm Vĩnh Sơn ) - Bài mở đầu pptx
... đề mà thí nghiệm yêu cầu bình luận v Phụ lục : trình bày phép xử dụng tính toán, kết thí nghiệm v Tài liệu tham khảo Th.S Lâm Vónh Sơn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com ... CNCH ü Nội dung v Trích yếu : trình bày yêu cầu, nội dung tóm tắt kết cuả thí nghiệm v thuyết: trình bày thuyết liên quan đến thí nghiệm v Kết : trình bày kết đo thí nghiệm kết tính toán...
 • 2
 • 382
 • 6

Bài giảng thực hành xử nước thải ( Th.s. Lâm Vĩnh Sơn ) - Bài 1 docx

Bài giảng thực hành xử lý nước thải ( Th.s. Lâm Vĩnh Sơn ) - Bài 1 docx
... 10 mg/l (NH 4)2 Fe(SO 4)2 .6H2O Bước 2: Lập đường chuẩn để xác đònh sắt STT ống D sắt chuẩn (ml) 10 15 20 25 Nước cất (ml) 25 20 15 10 Dd đệm axetat ml ống Dd Phenanthroline ml ống, lắc đều, đợi 10 phút ... HÀNH 1. 3 .1 Khử sắt phưong pháp làm thoáng 1. 3 .1. 1 Mô hình 1. 3 .1. 2 Trình tự thí nghiệm Bước 1: Chuẩn bò ü Rửa mô hình nước máy ü Cân 2,7 714 g sắt II để pha thành 40 lít nước nhiễm sắt nồng độ 10 mg/l ... trường hợp : Trường hợp nước có oxi hoà tan : vôi coi chất xúc tác, phản ứng khử sắt xảy sau: 4Fe(HCO 3)2 + O2 + 2H2O + Ca(OH)2 Fe(OH)3 + Ca(HCO 3)2 Sắt (III) hydroxit tạo thành dễ dàng lắng lại...
 • 5
 • 328
 • 2

Bài giảng thực hành xử nước thải ( Th.s. Lâm Vĩnh Sơn ) - Bài 2 ppt

Bài giảng thực hành xử lý nước thải ( Th.s. Lâm Vĩnh Sơn ) - Bài 2 ppt
... nồng độ Ca 2+ nhỏ phản ứng (5 -1 4) chuyển dòch phía trái, làm cho nhựa tái sinh Trong trình xử nước, người ta ứng dụng chuyển dòch cân trao đổi ion lặp lặp lại để khử ion có hại nước 2. 2 Dung lượng ... CNCH Để hoá mềm nước người ta đem nước cứng có chứa Ca 2+ , hay Mg2+ liên tục dẫn vào chất trao đổi ion NaR hấp phụ Ca2+ nước đồng thời phân ly Na làm cho phản ứng trao đổi ion (5 -1 4) chuyển dòch ... hoá trò tiến hành trao đổi, phản ứng sau: NaR + Ca+ ↔ CaR2 + 2Na+ [CaR2 ] [Na + ]2 K Na = [NaR ]2 [Ca 2+ ] Ca ü ü ü ü Trong : KNaCa : Hằng số cân [CaR2] : Khi phản ứng cân bằng, Ca2+ chất trao...
 • 4
 • 155
 • 0

Bài giảng thực hành xử nước thải ( Th.s. Lâm Vĩnh Sơn ) - Bài 5 docx

Bài giảng thực hành xử lý nước thải ( Th.s. Lâm Vĩnh Sơn ) - Bài 5 docx
... truyền suốt ( Ti ) đo thí nghiệm theo công thức ( 5. 7 ) • Tính đại lượng hấp phụ ( a ) theo công thức ( 5. 8 ) • Tính hệ số phân phối chất ô nhiễm pha ( k1 ) theo công thức (5 .9 ) 5. 5.2 Thí nghiệm ... quang ( Di ) ứng với giá trò độ truyền suốt ( Ti ) đo thí nghiệm theo công thức ( 5. 7 ) • Tính đại lượng hấp phụ ( a ) theo công thức ( 5. 8 ) • Tính hệ số phân phối chất ô nhiễm pha ( k 1) theo ... thức sau: a k= (5 . 9) Dc Với k : hệ số phân phối chất ô nhiễm pha ,( g phẩm màu/ g chất hấp ph ) /( g phẩm màu / lit nước) 5. 5.1 Thí nghiệm 1: hấp phụ bậc • Tính mật độ quang ( Di ) ứng với giá...
 • 5
 • 437
 • 2

Bài giảng thực hành xử nước thải ( Th.s. Lâm Vĩnh Sơn ) - Bài 6 doc

Bài giảng thực hành xử lý nước thải ( Th.s. Lâm Vĩnh Sơn ) - Bài 6 doc
... dòch phần bã rắn không tan Rữa bã lọc nước cất (gần 50ml) Nước rửa nhập chung vào phần dung dòch Đo thể tích dung dòch (Vdd) Cân xác đònh khối lượng bã rắn (m 1) Tính hiệu suất thu hồi kẽm ü Lấy ... Bã thải Lọc III Lọc II Dung dòch ZnSO4 Nung Dung diïch thải Nghiền Zn02 Hình.Sơ đồ công nghệ xử – tận dụng chất thải xỉ kẽm công nghệ tôn tráng kẽm Xỉ kẽm đập nhỏ, ngâm nước để hoà tan (chủ ... (chủ yếu ZnCl2 ) 24 Cho dung dòch H2O2 sau lọc để khử sắt Phản ứng sau: Fe2+ + H2O2 → 2Fe( OH)3↓ Lắng lọc tách riêng phần bã rắn dung dòch Phần bã rắn hoà tan axit sunfuric (H2SO 4) tạo sản phẩm...
 • 3
 • 128
 • 1

Bài giảng thực hành xử nước thải ( Th.s. Lâm Vĩnh Sơn ) - Bài 7 pps

Bài giảng thực hành xử lý nước thải ( Th.s. Lâm Vĩnh Sơn ) - Bài 7 pps
... sinh hóa nước thải công ngiệp chung với nước thải sinh hoạt hiệu suất xử cao so với xử nước thải công nghiệp Hỗn hợp nước thải công nghiệp sinh hoạt chảy vào công trình xử nước thải sinh ... với t = 24(h), t = 12(h), t = 8(h), t = 6(h) Ta bảng sau: S0 - S θn = θb X 1/S Xθ(S0 – S) (S0 – S)/ Xθ 1/θb Vẽ đường thẳng hồi quy tuyến tính quan hệ thông số (S0 - S)/ ( .X) 1/Tb Từ ta có dạng: ... nghi: - Bùn nuôi cấy ban đầu cho vào mô hình với hàm lượng SS vào khoảng 2000 mg/l - Thể tích bể chứa V(lít), muốn hàm lượng bùn V (lít) nước thải 2000 mg/l (C) thể tích bùn cần lấy : Vb = - V...
 • 15
 • 164
 • 7

Mô - Đun bài tập thực hành Địa 10

Mô - Đun bài tập thực hành Địa lý 10
... vận dụng phơng pháp dạy thực h nh, có ứng dụng phơng pháp - đun việc dạy b i thực h nh M - đun hoá dạy học v phơng pháp dạy theo - đun 3.1 Khái niệm - đun - đun l đơn vị, khâu, phận ... tạo đặc biệt b i tập thực h nh 3.3 Phơng pháp dạy b i tập thực h nh Địa theo - đun B i tập thực h nh Địa đợc lồng ghép, tích hợp b i thuyết l b i tập nhận thức b i tập rèn luyện kỹ ... ghép - đun m ngời học tự thiết kế chơng trình học tập cho riêng theo lực cá nhân đồng thời ngời học tháo gỡ - đun đ tích luỹ phù hợp v lắp ghép - đun để đạt mục tiêu học tập - đun...
 • 5
 • 663
 • 0

bai 35 thuc hanh dia ly 8

bai 35 thuc hanh dia ly 8
... nghiệp 1,5 32,1 66,4 - 58 41 ,8 1,7 19040 Cao Hàn Quốc 4,5 41,4 54,1 88 61 TB Ma-lai-xi-a 8, 5 49,6 41,9 0,4 3 680 TB Trung Quốc Xi-ri 15 52 33 7,3 911 TB 23 ,8 29,7 46,5 3,5 1 081 TB 36 21,4 42,6 449 ... thác Tiêu dùng 1250 12 28 161 173,7 3,6 132 0,45 214,1 60,3 14 65, 48 45,21 A-rập Xê-út 431,12 92,4 Cô-oét 103,93 43,6 32,97 71,5 Nhật Bản In-đô-nê-xi-a n Độ 297 ,8 312 Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN ... Thượng Hải Mum bai Côn cata VỊNH BENGAN Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á 1.Nông nghiệp 2.Công nghiệp -Sản xuất công nghiệp đa dạng phát triển chưa Bài 8: TÌNH Khai thác...
 • 22
 • 826
 • 2

bài 35 thực hành địa 8

bài 35 thực hành địa lý 8
... x2 10000 9000 400 80 00 350 7000 300 6000 250 5000 200 600 500 400 200 4000 300 150 150 3000 200 100 100 2000 100 50 50 10 11 12 1000 0 10 11 12 250 2500 222,0 189 3 200 150 13 18 2000 1500 1100 ... TIT 39 BI 35: THC HNH V KH HU, THU VN VIT NAM Phõn tớch biu a) Xỏc nh ma v l theo ch tiờu vt giỏ tr trung bỡnh Cỏc yu t Lu vc Sụng Hng Lu vc Sụng Gianh - Lng ma TB thỏng (mm) 153,3 185 ,8 - Mựa ... ca hai lu vc ? Cỏc yu t - Lng ma TB thỏng (mm) - Mựa ma Lu vc Sụng Hng Lu vc Sụng Gianh 153,3 185 ,8 Thỏng 10 (6 thỏng) Thỏng 11 (4 thỏng) ? Xỏc nh thi gian v di ca ma trờn hai lu vc sụng ?...
 • 21
 • 3,796
 • 9

bài 22 thực hành địa 6 ( cực hay)

bài 22 thực hành địa lý 6 ( cực hay)
... lệch lớn Quanh năm giá lạnh < 500mm Đông cực CỦNG CỐ: 1) SUY ĐOÁN HÌNH: HÌNH ĐÓ THUỘC VỀ ĐỚI KHÍ HẬU NÀO? Đới ôn hòa ( Ôn đới) Đới nóng ( Nhiệt đới) Đới lạnh ( Hàn đới) 2) Dựa vào hình vẽ em hãy: ... vào hình vẽ em hãy: ♦ Xác định đới khí hậu Trái Đất 3) Việt Nam nằm đới khí hậu nào? 66 033’ 23027’ 00 23027’ 66 033’ 4) Sự phân bố nhiệt độ, ánh sáng Mặt Trời Trái Đất phụ thuộc vào? A Chuyển động ... độ: (? ) Quan sát sơ đồ em cho biết tương ứng với vành đai nhiệt ta có đới khí hậu nào? Vành đai lạnh Vành đai lạnh Các vành đai nhiệt Các đới khí hậu Hoạt động nhóm: Hoàn thành bảng sau Nhóm 1(tổ...
 • 21
 • 219
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giải bài tập thực hành địa lý 10bài tập thực hành địa lý 6bài tập thực hành địa lý 9bài tập thực hành địa lý 12bài tập thực hành địa lý 8bài tập thực hành địa lý 11bài 22 thực hành địa lý 9bài 10 thực hành địa lý 9bài 5 thực hành địa lý 9bài 30 thực hành địa lý 9bài 19 thực hành địa lý 9giải bài tập thực hành địa lý 6các dạng bài tập thực hành địa lý 12giải bài tập thực hành địa lý 12 bài 38giải bài tập thực hành địa lý 12Ngày 22 thánh 08 đức maria trinh nữ vươngChương trình của thiên chúaNâng cao công tác đào tạo tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần Đình QuốcĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nhân Chính – Hà NộiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Việt Nam – Ba Lan – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 môn Toán 10 trường THPT Dĩ An – Bình DươngĐề thi giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Tây Hồ – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn toán lớp 11 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Tuân thủ điều trị loãng xương ở bệnh nhân cao tuổi PGS.TS. Lê Anh ThưKIEN THUC LIEN MON: PHÂN LOẠI VÀ TÁI SỬ DỤNG RÁC THẢI TRONG TRƯỜNG THCS CỰ NẪMChemical engineering volume 1 fluid flow, heat transfer and mass transfer elsevier (1999)quy trình chiết xuất một số alcaloid từ lá dừa cạnsách giải phẫu dịch Grays anatomy for students chương 8 giải phẫu đầu mặt cổTÌM GTLN, GTNN của hàm sốbáo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh93 nguyen nhat minh phuong 310 316ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trình