BÀI GIẢNG môn lập TRÌNH WEB

Bài giảng môn lập trình web

Bài giảng môn lập trình web
... hiển thị trình duyệt Vậy trình duyệt ? Trình duyệt ứng dụng cài đặt máy khách Trình duyệt đọc mã nguồn HTML hiển thị trang theo lệnh Trình duyệt sử dụng để xem trang Web điều hướng .Trình duyệt ... trang Web cho phép họ gửi e-mail từ trình duyệt Tất cần làm chèn giá trị mailto vào thẻ liên kết 1.4.3 Điều hướng quanh Web site 19 Lập trình Web web ... trình bày thông tin liên tục Ví dụ, chương sách slide trình bày mà yêu cầu người dùng đọc thông tin theo trình tự liên tiếp Hình 1.16: Trình bày tuyến tính Trình bày theo phân cấp: Đây cách trình...
 • 154
 • 91
 • 0

Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 1

Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 1
... Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Đầu năm 2002, Microsoft giới thiệu kỹ thuật lập trình Web mẻ với tên gọi ban đầu ASP+, tên thức sau ASP.Net Với ASP.Net, không cần đòi ... System.Web.UI.WebControls Biên sọan: Dương Thành Phết Trang Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Đặc điểm thư viện đối tượng NET Framework trải rộng để hỗ trợ tất ngôn ngữ lập trình NET thấy hình vẽ Điều giúp người ... có nhiều kiện Biên sọan: Dương Thành Phết Trang Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net o Quản lý session nhiều Server, không cần Cookies Quá trình xử lý tập tin ASPX Khi Web server nhận yêu...
 • 7
 • 318
 • 8

Tài liệu Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 2 ppt

Tài liệu Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 2 ppt
... Dương Thành Phết Trang 10 Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 11 Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Kiềm tra kết cài đặt: Khởi động trình duyệt nhập địa ... Internet Infomtic Services Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 12 Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net o Click phải mục Default Website  Properties Chọn trang Documents để quy định trang chủ ... Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net  Ghi chú: Để kiểm tra cài đặt: Khởi động trình duyệt truy cập địa : http://Localhost Kết thành công...
 • 7
 • 407
 • 9

Tài liệu Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 3 ppt

Tài liệu Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 3 ppt
... Trang 15 Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Tạo ứng dụng web Bước Chọn từ thực đơn File  New  Website Chọn dạng ứng dụng tạo (ASP.Net Website) Vị trí lưu trữ (D:\Wellcom) Ngôn ngữ lập trình ... độ debug cho Website o Chạy chương trình Bấm Ctrl + F5 : để chạy chương trình (không debug) F5 để chạy debug Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 18 Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Phân ... mừng bạn đến vời ASP.Net  Thêm điều khiển Label từ công cụ Toolbox vào trang, đặt tên : lbNgay, lbThoigian Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 17 Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net  Chuyển...
 • 8
 • 336
 • 7

Tài liệu Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 4 pptx

Tài liệu Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 4 pptx
... AlternateText điều khiển Image Ví dụ: Tạo Website Tinhtoan gồm điều khiển: Label, Textbox, Button Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 24 Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Xử lý kiện: protected void ... thị tập tin thiết lập thuộc tính ImageURL không tồn  ImageAlign: Vị trí hiển thị hình nội dung văn o NotSet Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 23 Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net o Left o ... Phết Trang 26 Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net  SelectedValue: Cho biết giá trị mục chọn Trong trường hợp chọn nhiều mục, SelectedValue trả giá trị mục chọn Ví dụ: Tạo Website Dulich...
 • 9
 • 355
 • 7

Tài liệu Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 5 pdf

Tài liệu Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 5 pdf
... thông báo lỗi xuất hình nhập liệu liệu nhập không hợp lệ Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 36 Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Các thông báo lỗi xuất qua hộp thoại liệu nhập không hợp lệ: Nếu ... không nhập liệu, điều khiển không thực kiểm tra vi phạm Thuộc tính:  ValidationExpression: Qui định mẫu kiểm tra liệu Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 33 Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net ... định phép so sánh, kiểm tra kiểu liệu o Equal: = (Đây giá trị mặc định) o GreaterThan: > Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 32 Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net o GreaterThanEqual: >= o...
 • 7
 • 296
 • 8

Tài liệu Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 6 pdf

Tài liệu Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 6 pdf
... nhập liệu trực tiếp hình  Click phải hình code chọn View Data Grid Nhập thêm liên kết quảng cáo sau: Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 40 Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Bước Thiết lập ... (Tab1, Tab2, Tab3) o Tạo Control Menu vào Form Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 46 Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net o Chọn Edit Menu Item Lần lượt khái báo nhãn (Text) là: Tab 1, Tab 2, Tab ... Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Tần suất hiển thị hình ảnh ...
 • 11
 • 400
 • 7

Tài liệu Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 7 docx

Tài liệu Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 7 docx
... Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net IV Thiết kế Website với MasterPage MasterPage cách để thiết kế layout chung cho website Ví dụ website bạn có layout gồm phần ... Holder có dùng table thiết kế layout sau: Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 50 Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net  Tạo phần banner (Phần trên)  Tạo phần Menu (Cột trái)  Tạo phần quảng ... Tạo trang web Default.aspx trang Tintuc.aspx Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 51 Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Điều chỉnh MasterPage Khi có điều chỉnh trang Masterpage trang tạo từ trang...
 • 5
 • 368
 • 7

Tài liệu Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 8 pdf

Tài liệu Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 8 pdf
... Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Tạo kết nối CSDL Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 55 Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Khai báo thông số cho SQLServer ... 60 Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Thi hành:  Tạo trang thị liệu với nguồn liệu có tham số qua liên kết (Request.QueryString) Chỉ định nguồn liệu Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 61 Bài ...  Xác định nguồn liệu từ Table, Quyery hay câu lệnh truy vấn định điều kiện lọc liệu xếp Chỉ định cột liệu Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 56 Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Khai báo...
 • 15
 • 315
 • 7

Tài liệu Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 9 doc

Tài liệu Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 9 doc
... “InsertQuery” : Câu lệnh nhập liệu o DeleteQuery: Câu lệnh xóa liệu o UpdateQuery: Câu lệnh cập nhật điều chỉnh liệu Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 75 Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Liên kết cột ... 73 Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net III KẾT NỐI VÀ CẬP NHẬT CSDL SQLDataSource Access DataSource chức thong thường cho phép tạo kết nối CSDL truy xúât liệu cho thực thao tác cập nhật liệu ... Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net  Chọn Ok chọn Next để tiếp tục  Xác định nguồn liệu (Khai báo điều kiện xếp có) tiếp tục chọn Next...
 • 9
 • 372
 • 7

Tài liệu Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 10 ppt

Tài liệu Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 10 ppt
... 80 Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Với CSDL SQLServer 2000/2005 Tạo kết nối CSDL Khai báo thông số chọn CSDL cần kết nối Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 81 Bài Giảng Môn Lập Trình Website ... Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net o Với CSDL Access Với CSDL Access Tìm chọn tập tin CSDL Access Xác định nguồn liệu từ Table, Quyery hay câu lệnh truy vấn định điều kiện lọc liệu ... dạng dòng liệu lẽ/chẵn: RowStyleAlternatingRowStyle Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 85 Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net  Sắp xếp: AllowSorting Allow sorting: Có cho phép xếp liệu hay...
 • 11
 • 356
 • 7

Tài liệu Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 11 doc

Tài liệu Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 11 doc
... Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Sử dụng DataList hiển thị thông tin sách Một số thuộc tính cần ý DataList  RepeatDirection: Qui định hướng hiển thị liệu o Horizontal: Hiển thị liệu ... 90 Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net V Sử dụng DetailView FormView Hai điều khiển cho phép bạn làm việc với trường liệu đơn thời điểm Cả hai điều khiển cho phép thay đổi, thêm hay xoá liệu ... (tùy chọn) Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 89 Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Qui định hình thức hiển thị dòng liệu  (tùy chọn) Qui định...
 • 7
 • 281
 • 4

Tài liệu Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 12 docx

Tài liệu Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 12 docx
... thao tác liệu nguồn liệu dataRaeder đóng lại lệnh Close Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 100 Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Đối tượng DataAdapter Để lầy liệu từ nguồn liệu cho ứng dụng, ... nối } Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 97 Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Đối tượng Command Sau tạo kết nối với nguồn liệu, thao tác với nguồn liệu thực thông qua Command Tùy theo loại ... Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net o DataReader đối tượng mới, giúp truy cập liệu nhanh chóng forward-only read-only giống ADO RecordSet...
 • 10
 • 243
 • 3

Tài liệu Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 13 ppt

Tài liệu Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 13 ppt
... list.ToString(); cnn.Close(); Kết nối sở liệu + gọi store để lấy liệu + truyền tham số Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 106 Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net CREATE PROCEDURE GetchudeByMachude ... //Không sử dụng SqlCommandBuilder update liệu da.Update(ds); } Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 107 Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Kết nối sở liệu + sử dụng DataAdapter + gọi store protected ... lbThongbao.Text = "Không thành công!"; } Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 105 Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Kết nối, thao tác liệu, sử dụng đối tượng Command với câu lệnh INSERT, UPDATE, DELETE...
 • 5
 • 259
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng môn lập trìnhbài giảng môn lập trình javabài giảng môn lập trình mạngbài giảng môn lập trình hướng đối tượngbài tập môn lập trình webbài giảng môn lập trình cbài giảng môn lập trình pascalbài tập lớn môn lập trình webbáo cáo bài tập lớn môn lập trình webgiáo án bài giảng bài tập môn lập trình windowsnhập môn lâp trình webbài tập môn lập trìnhbài giảng môn thiết kế webbài giảng môn lập và phân tích dự ánnhập môn lập trình web phpỨNG DỤNG VSV TRONG CNTPLuận văn tốt nghiệp Các giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý các dự án ODAskkn BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢNskkn Các biện pháp tăng cường phối hợp giữa GVCN và BCS lớp trong công tác quản lí lớp học bậc THPTSKKN LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN THỂ LỰC MÔN CẦU LÔNG CHO HỌC SINH KHỐI 10 THPT”SKKN Một số bài tập để dạy tốt môn Chạy ngắn cho học sinh lớp 10 trường THPT Nam Hàskkn MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THIẾT BỊ GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THPT ĐẮC LUA – TÂN PHÚ – ĐỒNG NAIskkn MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI TIẾN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ CỦA TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI LẦN THỨBáo cáo - Công tác hạch toán kế toán tại Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ươngĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍBài thuyết trình Làm việc nhóm (Worksets) trong RevitBáo cáo Bảo trì hệ thống mạng OSPFv3 và Dual-Stack trong IPv6Báo cáo nghiên cứu khoa học Nghiên cứu áp dụng phần mềm Moodle trong giảng dạy tiếng Anh tại trường Đại học Công nghệ GTVTBáo cáo thực tập tại Trường Cao đẳng Công nghệ ViettronicsĐề tài Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sáchĐề tài môn học Thu nhận yêu cầu - Quản lý chứng khoán (Web ứng dụng)Đề tài nghiên cứu Vẽ hình minh họa bài giảng bằng Microsoft WordGẮN BÓ, SỐNG & PHÁT TRIỂNskkn Một số biện pháp hướng dẫn học sinh viết chữ đúng, rèn chữ đẹpskkn Xây dựng hệ thống câu hỏibài tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong chương trình Sinh học 8