WINDOWS FORM

Đáp án các bài tập lập trình trực quan c# windows form

Đáp án các bài tập lập trình trực quan c# windows form
... C# Console nên cho dù bạn có down nhiều tài liệu mạng , đại đa số toàn C# Console không àh Rất để tìm tài liệu đáp án môn C# Windows Forms đâu Được , xã giao , bắt đầu vào phần Đây toàn 50 tập ... *** Bài : 40 *** Bài : 42 *** Bài : 43 *** Bài : 45 *** Bài : 48 *** Bài : 53 *** Bài : 55 *** Bài ... nhập từ bàn phím Đáp án mẫu sau : Xem & Download code *** Bài 20 : Viết chương trình , với yêu cầu sau : - Nhập vào tháng năm - Hãy cho biết tháng có ngày Đáp án mẫu sau : Xem &...
 • 209
 • 8,448
 • 106

Bài tập 4 – C# Windows Form Application - Basic

Bài tập 4 – C# Windows Form Application - Basic
... tả bước tạo ứng dụng Windows Form Created by Nguyen Ha Giang Email: nguyenha.giang@yahoo.com -2 - Lập trình Windows dùng C# Khoa CNTT- Hutech Hình 2: Tạo ứng dụng Windows Form Sau hoàn tất bước ... nguyenha.giang@yahoo.com -3 - Lập trình Windows dùng C# Khoa CNTT- Hutech Hình 3: Màn hình VS NET phục vụ cho việc tạo project Windows Form Thiết kế form theo mô tả sau Bảng 1: Mô tả control form STT Name ... Tạo ứng dựng Windows Form có tên DentalPaymentApp theo bước sau a Tạo project (Ctrl+Shift +N), b Trong cửa sổ new project chọn Visual C# - Windows c Phần template chọn Windows Forms Application...
 • 10
 • 634
 • 8

Bài tập 5 – C# Windows Form Application - Basic

Bài tập 5 – C# Windows Form Application - Basic
... ứng dụng Windows Forms Application … Thiết kế Form hình minh họa a Mô tả control form sau Created by Nguyen Ha Giang Email: nguyenha.giang@yahoo.com -2 - Lập trình Windows dùng C# Khoa CNTT- Hutech ... Mô tả control form b Thiết lập thuộc tính PasswordChar TextBox Security Code “*” Created by Nguyen Ha Giang Email: nguyenha.giang@yahoo.com -3 - Lập trình Windows dùng C# Khoa CNTT- Hutech Hình ... Lập trình Windows dùng C# Khoa CNTT- Hutech Một nhập access code có hai trạng thái: granted denied Tất thông tin truy...
 • 4
 • 454
 • 6

Bài tập 6 – C# Windows Form Application - Advanced

Bài tập 6 – C# Windows Form Application - Advanced
... Lập trình Windows dùng C# - Khoa CNTT- Hutech Sinh viên viết lại chương trình order theo dạng Windows Form Giao diện chương trình Order thể hình Hình 1: Màn hình minh họa ứng dụng E-Order Thao ... bên - Kết thúc trình gọi ăn người phục vụ chọn chức “Order”, thông tin gởi cho đầu bếp… Mô tả control Form E-Order: Created by Nguyen Ha Giang Email: nguyenha.giang@yahoo.com -2 - Lập trình Windows ... i theo mô t Created by Nguyen Ha Giang Email: nguyenha.giang@yahoo.com b ng -3 - Lập trình Windows dùng C# - Khoa CNTT- Hutech // thi t l p c t FoodName v i ăn ñư c ch n t Button r["FoodName"]...
 • 4
 • 777
 • 7

Bài tập 7 – C# Windows Form Application - Advanced

Bài tập 7 – C# Windows Form Application - Advanced
... nguyenha.giang@yahoo.com -4 - Lập trình Windows dùng C# Khoa CNTT- Hutech Hình 2.3: Code Form1 chứa file Form1 .Designer.cs Created by Nguyen Ha Giang Email: nguyenha.giang@yahoo.com -5 - Lập trình Windows dùng C# Khoa ... Ha Giang Email: nguyenha.giang@yahoo.com -7 - Lập trình Windows dùng C# - Khai báo lớp - Các hàm Constructor - Các Property tương ứng cho field - Khoa CNTT- Hutech Các phương thức lớp Sinh viên ... hình Form ứng dụng d Sau bước Wizard VS.NET 2005, project tạo với lớp Form1 Program i Lớp Form1 lớp quản lý form hình 2, lớp Form1 dẫn xuất từ lớp Form namespace System .Windows. Forms Lớp Form1 ...
 • 18
 • 445
 • 5

Phát triển ứng dụng với Windows Form

Phát triển ứng dụng với Windows Form
... ứng dụng Windows Form phát sinh hàm 3.3.Tạo ứng dụng Windows Form khác Trong ứng dụng ta thảo luận sơ qua ứng dụng Windows Form, phần ta tạo ứng dụng Windows khác thực tế Ứng dụng có tên FileCopier, ... – ứng dụng minh họa cho Windows Form /// namespace FileCopier { /// /// Form minh họa cho ứng dụng Windows Form /// public class Form1 : System .Windows. Forms .Form ... C# kiểu ứng dụng Windows Applications’, đặt tên cho ứng dụng ProgCSharpWindowsForm Hình 3:Màn hình tạo ứng dụng Windows Vs.NET tạo ứng dụng Windows đặt chúng vào IDE hình : Hình Môi trường thiết...
 • 37
 • 156
 • 0

Binding a Group of Radio Buttons in a Windows Form

Binding a Group of Radio Buttons in a Windows Form
... no RadioButtonList control available for Windows Forms applications For more information about the RadioButtonList class, see the MSDN Library Radio button data binding can be simulated in a Windows ... While a RadioButton control can be set to simple-bind to data, there is no way to bind a group of RadioButton controls to a data source Binding a single radio button to a data source isn't a particularly ... overload used in the sample takes two arguments, the data source and the data member, because the data source is a DataSet For a DataTable, an overload of the BindingContext indexer is used that takes...
 • 6
 • 237
 • 0

Bài tập Windows Form Cơ Bản

Bài tập Windows Form Cơ Bản
... dụng properties methods đối tượng Windows Form Sử dụng câu lệnh rẽ nhánh if Bài (*): Thiết kết form sau Trang 2/6 Hướng dẫn thực hành - Lập trình Windows Bản Yêu cầu: 1) Yêu cầu chung phải ... Hướng dẫn thực hành - Lập trình Windows Bản Module Nội dung kiến thức thực hành: + Làm quen với ngôn ngữ C# + Tạo ứng dụng dạng Windows Appliction + Một số thuộc tính, phương ... decthanhtien * mdecGIAM; return decthanhtien; } Trang 3/6 Hướng dẫn thực hành - Lập trình Windows Bản c Khuyến kích người trả hẹn (đúng hẹn dựa vào Check trả hẹn) giảm thêm theo luật 3% Gợi...
 • 6
 • 565
 • 5

Nhat Nghe c# Lập trình windows form - Csharp

Nhat Nghe c# Lập trình windows form - Csharp
... đại - C# ngôn ngữ hướng đối tượng - C# ngôn ngữ mạnh mẽ mềm dẻo - C# ngôn ngữ hướng module - C# trở nên phổ biến C# ngôn ngữ đơn giản - C# loại bỏ vài phức tạp rối rắm ngôn ngữ C++ Java - C# giống ... để đóng Form3 - Form4 : thực tập Bổ sung Button Trở để đóng Form4 - Form5 : thực tập Bổ sung Button Trở để đóng Form5 - oOo - Lưu hành nội Trang 24 Bài 4: (tiếp theo) XÂY DỰNG WINDOWS FORMS APPLICATION ... component, lập trình hướng đối tượng Những tính chất diện ngôn ngữ lập trình đại Hơn ngôn ngữ C# xây dựng tảng hai ngôn ngữ mạnh C++ Java Tóm lại, C# có đặc trưng sau đây: - C# ngôn ngữ đơn giản - C#...
 • 102
 • 848
 • 4

Tài liệu Use a Single Windows Form to Update Multiple Lookup Tables Just about every database application pptx

Tài liệu Use a Single Windows Form to Update Multiple Lookup Tables Just about every database application pptx
... dtData As New DataTable() Try ' Update the data adapter and data table to reflect the new data, ' and reassign the data source of the data grid modaLookupData = New OleDb.OleDbDataAdapter("Select ... Me.lstLookupTables.Text, mcnn) modaLookupData.Fill(dtData) Me.dgTableData.DataSource = dtData Catch excData As Exception MessageBox.Show(excData.Message) End Try End Sub On the btnUpdate button, add ... as the Select command for the modaLookupData data adapter The data table called dtData is then filled and set as the data source for dgTableData Listing 8.10 frmHowTo8_2.vb: Populating the DataGrid...
 • 6
 • 206
 • 0

Tài liệu Windows Form Microsoft .NET Framework phần 1 doc

Tài liệu Windows Form Microsoft .NET Framework phần 1 doc
... was not found in the file Hình 6 .1 Danh sách CheckBox được-tạo-động using System; using System .Windows. Forms; public class DynamicCheckBox : System .Windows. Forms .Form { // (Bỏ qua phần mã designer.) ... ProcessControls(ctrlChild); } } } 1. 4 Theo vết form khả kiến ứng dụng Bạn muốn giữ lại vết tất form hiển thị Đây trường hợp thường gặp bạn muốn form tương tác với form khác Tạo lớp giữ tham chiếu đến đối tượng Form Lưu ... trình bày form thực kỹ thuật đệ quy để tìm TextBox có form xóa toàn text Form kiểm tra điều kiểm để xác định xem có phải TextBox hay không toán tử typeof using System; using System .Windows. Forms;...
 • 6
 • 254
 • 2

Tài liệu Windows Form Microsoft .NET Framework phần 2 pdf

Tài liệu Windows Form Microsoft .NET Framework phần 2 pdf
... key.SetValue("Top", form. Top); } public void ApplySettings(System .Windows. Forms .Form form) { form. Height = (int)key.GetValue("Height", form. Height); form. Width = (int)key.GetValue("Width", form. Width); form. Left ... registryPath + formName); } public void SaveSettings(System .Windows. Forms .Form form) { key.SetValue("Height", form. Height); key.SetValue("Width", form. Width); key.SetValue("Left", form. Left); key.SetValue("Top", ... qua tất form hiển thị dòng chữ Label (với thuộc tính chỉ-đọc) Dưới phần mã cho form con: public class MDIChild : System .Windows. Forms .Form { private System .Windows. Forms.Button cmdShowAllWindows;...
 • 8
 • 200
 • 0

Tài liệu Windows Form Microsoft .NET Framework phần 3 docx

Tài liệu Windows Form Microsoft .NET Framework phần 3 docx
... cụ, bạn thêm vào form lúc thiết kế using System; using System .Windows. Forms; using System.Drawing; using System.IO; public class AutoCompleteComboBoxTest : System .Windows. Forms .Form { // (Bỏ qua ... System .Windows. Forms; public class ListViewItemSort : System .Windows. Forms .Form { // (Bỏ qua phần mã designer.) private void ListView1_ColumnClick(object sender, System .Windows. Forms.ColumnClickEventArgs ... tự số thay so sánh theo thứ tự alphabet using System; using System.Collections; using System .Windows. Forms; public class ListViewItemComparer : IComparer { private int column; private bool numeric...
 • 7
 • 264
 • 0

Tài liệu Windows Form Microsoft .NET Framework phần 4 doc

Tài liệu Windows Form Microsoft .NET Framework phần 4 doc
... chỉnh cho form: using System; using System .Windows. Forms; using System.Drawing; public class DragForm : System .Windows. Forms .Form { // (Bỏ qua phần mã designer.) // Biến cờ dùng để theo vết form // ... NET, Java 1.3 Tạo form di chuyển Bạn muốn tạo form chiếm giữ vị trí cố định hình di chuyển Tạo form không đường viền cách thiết lập thuộc tính FormBorderStyle form None Bạn tạo form không đường ... System.Threading; using System.Globalization; public class MultiLingualForm : System .Windows. Forms .Form { private System .Windows. Forms.Label label1; // (Bỏ qua phần mã designer.) static void Main()...
 • 12
 • 257
 • 0

Tài liệu Windows Form Microsoft .NET Framework phần cuối docx

Tài liệu Windows Form Microsoft .NET Framework phần cuối docx
... đổi độ đục form Bạn muốn thay đổi độ đục form để suốt xuất Thiết lập thuộc tính Opacity form với giá trị nằm 0% 100% Thuộc tính Opacity form kiểm soát mức độ đục hay cửa sổ Ở mức 100%, form xuất ... định, nghĩa vùng suốt form Ở mức 0%, form hoàn toàn suốt, có nghĩa bạn tương tác với form Khi thay đổi độ đục form mã lệnh, bạn phải sử dụng số thực nằm 0.0 1.0: private void Form1 _MouseEnter(object ... phong cách Windows XP Bạn muốn điều kiểm mang dáng dấp đại Windows XP hệ thống Windows XP Thiết lập thuộc tính FlatStyle FlatStyle.System cho tất điều kiểm có hỗ trợ thuộc tính Trong NET Framework...
 • 7
 • 230
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tiểu luận Xây dựng quy trình thu hoạch, bảo quản cà chua nhằm hạn chế tối đa tổn thất sau thu hoạchchương 6 phương pháp phân tích khối lượngphương pháp chuẩn độ oxy hóa khửGame TheoryZerosum gamesExtensive gamesBài tập chương 2 Toán lớp 12 - Lư Sĩ PhápMột số câu hỏi trắc nghiệm và bán trắc nghiệm môn Luật tố tụng hình sựNghiên cứu phát triển hệ thống quản lý tài nguyên nước ngầm bằng công nghệ GIS và ứng dụng tại tỉnh bắc ninhMạng noron wavelet và ứng dụng cho dự báo chứng khoánPhân loại văn bản hành chính tiếng việt và ứng dụng vào các cơ quan nhà nước tỉnh bắc kạnBài 13. Di truyền liên kếtBài 8. Nhiễm sắc thểBài 66. Ôn tập - Tổng kếtBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiNghiên cứu đặc điểm giải phẫu, sinh lý của một số giống hoa cúc nuôi cấy mô giai đoạn vườn ươm và hoàn thiện qui trình nhân giống bằng giâm chồiNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNHPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG sản ở HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNHNÂNG CAO HÌNH ẢNH điểm đến DU LỊCH vườn QUỐC GIA BẠCH mã, TỈNH THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu đề xuất nội dung cơ bản trong quy hoạch rừng thuộc ban quản lý rừng phòng hộ thanh chương tỉnh nghệ an theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vữngtieu luan quan tri logistic