Phát triển các sản phẩm dịch vụ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH LÁNG HẠ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH LÁNG HẠ
... những giải pháp marketing phù hợp với các hoạt động kinh doanh của chi nhánh Láng Hạ Chương I Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Láng Hạ nền kinh ... I.Giới thiệu chung về Ngân Hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Láng Hạ 1.1 Quá trình xây dựng và phát triển của Ngân hàng NN &PTNT Chi nhánh Láng Hạ Từ những ... động kinh doanh 16 CHƯƠNG II KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NGÂN HÀNG No & PTNT CHI NHÁNH LÁNG HẠ I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG...
 • 41
 • 429
 • 1

516 Phát triển các sản phẩm dịch vụ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

516 Phát triển các sản phẩm dịch vụ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
... thành lập Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thay Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp Ngân hàng thương mại đa năng, hoạt động chủ yếu lónh vực nông nghiệp, nông thôn, pháp ... kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng Thương mại Ngân hàng Thương mại Nhà Nước Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngân hàng Công thương NHNo & PTNT VN Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam SX ... NHNN Việt Nam ký Quyết đònh số 280/QĐ-NHNN đổi tên Ngân hàng Nông Nghiệp Việt Nam thành Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam (gọi tắt NHNo) viết tắt là: NHNo& PTNT Việt Nam Hiện...
 • 133
 • 338
 • 1

Phát triển hoạt động đầu tư chứng khoán tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Phát triển hoạt động đầu tư chứng khoán tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
... NGHIP V PHT TRIN NễNG THễN 37 Vai net vờ thi trng chng khoan Viờ t Nam hiờ n 37 Thc tra ng õ u t chng khoan cua NHNo&PTNT Viờ t Nam .39 Nhng n chờ tụ n ta i v nguyờn nhõn 42 I NH HNG PHT ... n Nụng nghiờ p Viờ t Nam a c lõ p va i vao hoa t ụ ng T o, cac chi nhanh tinh, huyờ n thuụ c Ngõn hang Nha nc lõ n l t chuyờ n vờ Ngõn hang Phat triờ n Nụng nghiờ p Viờ t Nam Ngay 14/11/1990, ... nghiờ p Viờ t Nam (theo Quyờ t inh sụ 400/CT cua Chu tich Hụ i ụ ng Bụ trng- la Thu tng Chinh phu) Ngay 15/11/1996, ụ i tờn Ngõn hang Nụng nghiờ p va Phat triờ n Nụng thụn Viờ t Nam (theo Quyờ...
 • 56
 • 249
 • 0

Giải pháp hạn chế và xử lý nợ xấu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh gia lai

Giải pháp hạn chế và xử lý nợ xấu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh gia lai
... u ngân hàng thương m i Chương 2: H n ch x lý n x u t i Ngân hàng nông nghi p phát tri n nông thôn t nh Gia Lai Chương 3: Gi i pháp h n ch x lý n x u t i Ngân hàng nông nghi p phát tri n nông thôn ... NHNo&PTNT t nh Gia Lai r i ro Ngân hàng nông nghi p phát tri n nông thôn t nh Gia Lai 2.2.2.1 Các bi n pháp mà NH ñã th c hi n ñ x lý n x u c vào quy ñ nh ch ñ o, hư ng d n c a ngân th i gian qua hàng ... ng phát tri n chung lĩnh v c ngân hàng, Nam mà ch y u t p trung vào Ngân hàng nông nghi p phát tri n nông thôn t nh Gia Lai ñ ñ xu t m t s gi i pháp h n ch h th ng ngân hàng thương m i Vi t nam...
 • 13
 • 639
 • 3

Mở rộng tín dụng đối với khu vực kinh tế tư nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh quảng nam

Mở rộng tín dụng đối với khu vực kinh tế tư nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh quảng nam
... ng ủ i v i khu v c kinh t t nhõn t i NHNo&PTNT Qu ng Nam Ph m vi nghiờn c u: T nh Qu ng Nam Phng phỏp nghiờn c u CHNG 1: KINH T T NHN V VAI TRề C A TN D NG NGN HNG V I VI C PHT TRI N KINH T T NHN ... qua, v trớ v vai trũ c a khu v c kinh t gi i phỏp ủ m r ng kinh doanh tớn d ng ủ i v i kinh t t nhõn t i t nhõn ngy cng ủ c kh ng ủ nh v nõng cao n n kinh NHNo&PTNT Qu ng Nam th i gian t i t ủ t ... thuờ kinh t t nhõn t i Vi t Nam 1.2.5 Cỏc ch tiờu ủỏnh giỏ trỡnh ủ m r ng tớn d ng ủ i v i - Ch th kinh t ủ c c p tớn d ng r t phong phỳ khu v c kinh t t nhõn - Quy mụ tớn d ng ủ i v i khu v...
 • 13
 • 217
 • 0

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng nam

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng nam
... 3 tri n d ch v Ngân hàng bán l t i Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n L IM Đ U Nông thôn t nh Qu ng Nam làm ñ tài nghiên c u Lu n văn v i hy v ng r ng s ... lý thuy t v n d ng vào th c ti n, ñ tài “Phát tri n d ch v Ngân hàng bán l t i Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn t nh Qu ng Nam ñã t p trung gi i quy t m t s n i dung quan tr ng sau: ... ng Nam Chương CƠ S LÝ LU N V PHÁT TRI N D CH V NGÂN HÀNG BÁN L 1.1 D ch v ngân hàng bán l 1.1.1 Khái ni m d ch v ngân hàng bán l Trong ph m vi nghiên c u c a ñ tài này, khái ni m “d ch v ngân...
 • 14
 • 238
 • 0

Quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng nam

Quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng nam
... 2.1.1.1 S ñ i phát tri n c a Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn t nh Qu ng Nam 2.1.1.2 Cơ c u t ch c qu n lý t i Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn t nh Qu ng Nam - T ch c theo mô hình ... QU N TR R I RO LÃI SU T T I NHNo&PTNT T NH QU NG NAM 2.1 T ng quan v NHNNo Qu ng Nam 2.1.1 Nh ng ñ c trưng b n v ho t ñ ng c a Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn t nh Qu ng Nam 2.1.1.1 ... ñ n c ñ u vào ñ u c a ngân hàng, nên lãi su t thay ñ i ngân hàng s ñ i m t v i m t lo i r i ro ti m tàng, ñó r i ro lãi su t 1.2.2 R i ro lãi su t 1.2.2.1 Khái ni m r i ro lãi su t - Timothy...
 • 13
 • 230
 • 0

Mở rộng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắk

Mở rộng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắk
... nói chung, Chi nhánh Ngân hàng nông nghi p Phát tri n nông thôn t nh DakLak nói riêng Qua th i gian công tác tín d ng t i Chi nhánh Ngân hàng nông nghi p phát tri n nông thôn Tinh DakLak, nh ... p, nh ng doanh nghi p ñã có uy tín th trư ng, doanh nghi p ho t ñ ng lĩnh v c kinh doanh ch bi n nông s n, kinh doanh cung ng d ch v nông nghi p, xây d ng Duy trì c ng c m i quan h v i doanh nghi ... kinh t qu c t Vì th vi c m r ng tín d ng ngân hàng cho doanh nghi p chi n lư c c a ngân hàng thương m i nói chung c a Ngân hàng nông nghi p Phát tri n nông thôn nói riêng Th y ñư c ñi u AGRIBANK...
 • 26
 • 241
 • 0

Xây dựng chỉ số hài lòng của khách hàng đối với ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tại đà nẵng

Xây dựng chỉ số hài lòng của khách hàng đối với ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tại đà nẵng
... giúp cung c p thông tin h tr cho vi c quy t ñ nh ñ u tư c i thi n th c tr ng c a giám ñ c Agribank chi nhánh Đà N ng Đ tài “ Xây -4d ng ch s hài lòng c a khách hàng ñ i v i Ngân hàng Nông nghi p ... n nông thôn t i Đà N ng” ñư c tác gi ch n làm ñ tài nghiên c u cho lu n văn M c tiêu nghiên c u Nh m xác ñ nh m c ñ tác ñ ng c a nhân t nh hư ng s hài lòng c a khách hàng ñ i v i ngân hàng nông ... ñ ng c a Agribank ngân hàng khác th c hi n theo quy ñ nh c a ngân hàng nhà nư c 14%/năm Lãi su t cho vay th p so v i ngân hàng c ph n Agribank có sách ưu ñài lãi su t vay cho nông - lâm - ngư...
 • 26
 • 280
 • 0

Nghiên cứu phát triển và phương thức cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đăk NÔNG

Nghiên cứu phát triển và phương thức cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đăk NÔNG
... 1) phương th c cho vay t ng l n, 2) phương th c cho vay theo d án ñ u tư, 3) phương th c cho vay h p v n, 4) phương th c cho vay tr góp 5) phương th c cho vay lưu v ð c ñi m chung c a nhóm phương ... dõi n vay, ho t ñ ng cho vay c a NHTM ñư c th c hi n theo phương pháp sau ñây [8]: a Phương pháp cho vay t ng l n Phương pháp cho vay t ng l n phương pháp cho vay mà m i l n vay, khách hàng ngân ... cho vay ch y u d a S tay tín d ng c a NHNo & PTNT [29] sau: 2.2.1 Phương th c cho vay t ng l n (cho vay theo món): Phương th c cho vay t ng l n phương th c cho vay mà m i l n vay v n, ñơn v vay...
 • 112
 • 219
 • 0

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển nông thôn Quảng Ninh – Chi nhánh Quảng Yên

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển nông thôn Quảng Ninh – Chi nhánh Quảng Yên
... 2011, 2012 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi Sơ đồ cấu tổ chức, phuơng huớng phát triển Ngân hàng Nông nghi ệp Phát triển nông thôn - Chi nhánh Địa điểm thực tập tốt nghiệp CÁN BỘ ... - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG NINH CHI NHÁNH QUẢNG YÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ... nông thôn Đã có 1,5 triệu hộ nông dân sản xuất giỏi, trang trại với nhiều quy mô sản xuất kết hợp Theo thống kê năm 2012, nguồn lao động nông thôn chi m 70% lao động nước nông nghiệp nông thôn...
 • 98
 • 279
 • 0

quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế
... trọng và tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu trên, mạnh dạn chọn đề tài: “ Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh ... trạng rủi ro hoạt động tín dụng và quản lí rủi ro tín dụng tại NHNN & PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế Phạm vi của đề tài: Số liệu NHNN & PTNT Việt ... động tín dụng tại NHNN & PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại...
 • 64
 • 407
 • 2

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH ĐẠI TỪ

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH ĐẠI TỪ
... Phần THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH ĐẠI TỪ 2.1 Khái quát hoạt động cho vay Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn ... Hội Nông dân 2.2 Thực trạng hoạt động cho vay Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Đại Từ 2.2.1 Thực trạng cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ... những hoạt động cho vay tại vực tai huyện Đại Từ Thông qua báo cáo thực tập này và quá trình thực tập tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Đại Từ, ...
 • 67
 • 366
 • 1

tăng cường kiểm soát tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn đà nẵng

tăng cường kiểm soát tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn đà nẵng
... KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HO T Đ NG NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN ĐÀ N NG 2.1.1 Quá trình hình thành phát tri n c a Ngân hàng nông nghi p phát tri n nông thôn Đà N ng 2.1.2 B máy qu n ... ngân hàng No&PTNT Đà N ng 2.2 TH C TR NG HO T Đ NG TÍN D NG T I NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN ĐÀ N NG 2.2.1 Tình hình huy ñ ng v n giai ño n 2006 – 2009 Đ th 2.1: Đ th t c ñ tăng ... vay t i Ngân hàng nông nghi p phát tri n nông thôn Đà N ng giai ño n năm 2006 - 2009 Dư n cho vay năm 2006 c a chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Đà N ng ñ t 3024 t ñ ng Năm 2007 ñ t 3455 t ñ ng, tăng...
 • 13
 • 190
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại hối tại ngân háng nông nghiệp việt nammở rộng huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh bắc kạnkhái quát về chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện từ liêmthực trạng huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện từ liêmmột số giải pháp để đẩy mạnh công tác huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện từ liêmnhận định xu hướng phát triển loại hình bao thanh toán xuất nhập khẩu tại ngân hàng quốc tế vibcác sản phẩm dịch vụ của ngân hàngkhoáng sản liên quan đến các đơn vị trầm tích đồng lụtcác sản phẩm dịch vụ chính của scbmột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng tại ngân hàng tmcp xăng dầu petrolimex chi nhánh hà nộimạng gms ở việt nam và những đánh giá bước đầu về ảnh hưởng của việc triển khai dịch vụ gprs trên cơ sở mạng gsm đang khai thácthẻ tính giá thành sản phẩm dịch vụnâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam trong xu thế hội nhậpnâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng – chi nhánh thăng longsản phẩm dịch vụ chínhĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây