GIÁO TRÌNH CHƯƠNG TRÌNH DỊCH

Giáo trình- Dịch tễ học đại cương - chương 8 docx

Giáo trình- Dịch tễ học đại cương - chương 8 docx
... c nghi m th ng kê mong mu n ( 1- ) - p1 = T l b nh nhóm không ti p xúc y u t nguy - q = - p1 - p2 = T l b nh c a nhóm ti p xúc y u t nguy ( c d s RR) - q = - p2 - RR = Giá tr RR mong mu n oán ... Không b nh OR E+ 247 1 089 E853 7911 ưa vào kh o sát so v i qu n th Các cá th c ưa vào nghiên c u E+ EB nh 13 57 Không b nh 10 80 247×7911 /85 3×1 089 =2,104 OR 13 80 /57×10 = 1 ,82 5 sf11= a1/A1 = 13/247 ... n “ Case-control” B ng 12.1 K t qu nghiên c u liên quan gi a th i gian chi u sáng coccidiosis Coccidiosis T ng Có chi u Gián o n 49 31 80 Liên t c 50 78 1 28 T ng Ch sáng Không 99 109 2 08 Hình...
 • 16
 • 250
 • 3

Giáo trình- Dịch tễ học đại cương - chương 7 pot

Giáo trình- Dịch tễ học đại cương - chương 7 pot
... nghiên c u - Có th dùng s ki n ã có s n * Nghiên c u b nh- - D th c hi n i v i b nh ch ng hi m - Có k t qu tương i nhanh, kinh phí ít, s d ng ng v t kh o sát - Có th s d ng s li u có s n - Có th ... c u phân tích - quan sát bao g m nghiên c u c t ngang (cross-sectional study), nghiên c u oàn h (cohort study), nghiên c u b nh-ch ng (case-control study) Nghiên c u phân tích - quan sát thích ... t - Th i gian nghiên c u ng n * Nghiên c u oàn h H n ch - V i b nh hi m òi h i s lư ng l n - Không ánh giá t l phát b nh c a nhóm ti p xúc nhóm không ti p xúc - K t qu có tin c y không cao -...
 • 9
 • 193
 • 4

Giáo trình- Dịch tễ học đại cương - chương 6 ppt

Giáo trình- Dịch tễ học đại cương - chương 6 ppt
... 4) óng góp 284 bò-tháng có nguy b nh có 60 bò m c b nh 5 16 bò bình thư ... vi c tính hi u qu c a v c-xin Ch ng h n 20% thú nhóm không tiêm v c-xin b b nh ch 5% thú có tiêm v c-xin m c b nh ánh giá hi u qu v c-xin ngư i ta dùng ch s sau RD= 0, 2-0 ,05 = 0,15 AF = 0,15/0,2 ... ca viêm vú Nhúng núm vú vào iod Có (E+) S ca b nh 18 26 Th i gian thú có nguy K t qu Không (E-) T ng 2 36 250 4 86 (bò – tháng) IR = (8/2 36) /(18/250) = 0,47 i u có nghĩa vi c nhúng núm vú vào iod...
 • 6
 • 259
 • 2

Giáo trình- Dịch tễ học đại cương - chương 5 pps

Giáo trình- Dịch tễ học đại cương - chương 5 pps
... (-) Se (%) chuyên chuyên bi t Sp (%) 0-1 0 10 39 98 15 1 0-2 0 20 16 91 86 49 2 0-3 0 30 11 73 79 77 3 0-4 0 40 14 33 69 89 4 0 -5 0 50 20 11 54 94 5 0-6 0 60 15 44 96 6 0-7 0 70 12 35 98 7 0-8 0 80 29 99 8 0-9 0 ... tính 29 26 55 Âm tính 142 1 45 T ng Phương pháp ch n oán c n xác nh Âm tính 32 168 200 Se = 29/32 = 90,6 25% Sp= 142/168 = 84 ,52 4% AP = 55 /200 = 27 ,5% PV+ = 29 /55 = 52 ,72% PV - = 142/1 45 = 97,93% ... × P (1-Sp)×(1-P) Se × P+(1-Sp)×(1-P) Âm tính (1-Se) × P Sp×(1-P) (1-Se) × P + Sp×(1-P) T ng Phương pháp ch n oán c n xác nh Không b nh T ng P 1-P T ó có th tính c AP = Se × P+(1-Sp)×(1-P) Th...
 • 24
 • 289
 • 2

Giáo trình- Dịch tễ học đại cương - chương 4 pptx

Giáo trình- Dịch tễ học đại cương - chương 4 pptx
... y 2 04 nhi m giun ũa Như v y t l nhi m giun ũa heo th t t i t nh X c c tính sau p= 2 04/ 591 = 0, 345 2 Se = p(1 − p ) / n = 0, 345 2(1 − 0. 345 2) / 591 = 0,01956 P = 0, 345 2 ± 1,96 (0,01956) = 0, 345 2 ... ba có 10+10+10/2 = 25 tu n - Tu n th tư: 5+5+5+5/2 = 17,5 - Tu n th năm 1+1+1+1+1/2 = 4, 5 tu n - Có t t c 49 kho m nh s óng góp 15+15/2 = 22,5 tu n óng góp 49 x = 245 tu n V y t ng c ng s tu ... nh – 14 ngày 223 105 10,5 23 ,4 15 – 60 ngày 347 307 4, 2 14, 6 T ng c ng 570 41 2 5,8 38 T l ch t 38/570 = 6,7 (%) hi u ch nh Tr i B (dùng kháng sinh) n CI T s hi u (%) ch nh 118 7,6 16,9 40 2,5...
 • 13
 • 281
 • 6

Giáo trình- Dịch tễ học đại cương - chương 3 pptx

Giáo trình- Dịch tễ học đại cương - chương 3 pptx
... v i 1-f Suy sai s chu n (SE) c a t l p (1-p) -n Thí d , t l m c b nh àn bò (n = 171 con) 1,2%, ó: Phương sai = (0,012 × 0,988)/171 = 0,00006 93 (%2) Sai s chu n c a t l = 0,00 832 = 0, 832 % V ... p1 - p2 │ = 0,04 SEsb = 0, 038 Kho ng tin c y v i 95% tin tư ng: 0,04 ± (1,96 × 0, 038 ) = - 0, 034 ; 0,115 hay - 3, 4% ; 11,5% K t qu cho th y s sai bi t gi a t l không ý nghĩa α = 0,05 Tương quan ... - p2) ± 1,96 × SEsb Thí d : n1 = 251, n2 = 260 T l huy t dương tính c a heo vùng 1: p1 = 69/251 = 0,275 T l huy t dương tính c a heo vùng 2: p2 = 61/260 = 0, 235 │ p1 - p2 │ = 0,04 SEsb = 0, 038 ...
 • 6
 • 139
 • 3

Giáo trình- Dịch tễ học đại cương - chương 2 ppt

Giáo trình- Dịch tễ học đại cương - chương 2 ppt
... n qua máy v t s a Hình 2. 1 B m t th v trí liên quan n hình th c truy n lây b nh B nh lâm sàng b nh ti m n Khi nghiên c u v b nh ngư i ta phân bi t b nh theo m c Hình 2. 2 bi u th m c b nh khác ... ch t riêng c a m m b nh Hình 2. 1 cho th y b m t th v trí liên quan n hình th c truy n lây b nh M t s b nh cách truy n lây c a chúng c th ng kê theo b ng dư i ây B ng 2. 1 M t s b nh cách truy n ... ng s c kh e Các y u t c a b nh c c th sau: - Y u t v t ch : tu i c a thú, gi ng, di truy n, gi i tính, tình tr ng b nh trư c ây, kh áp ng mi n d ch - Y u t gây b nh (m m b nh): có th sinh h c...
 • 7
 • 231
 • 4

Giáo trình- Dịch tễ học đại cương - chương 1 pps

Giáo trình- Dịch tễ học đại cương - chương 1 pps
... t b ba tác nhân-ký ch -môi trư ng Thông thư ng, d ch t sinh thái tr ng n chu trình ho c l ch s t nhiên c a b nh, cung c p s khoa h c cho chương trình toán d ch b nh, ch ng h n chương trình toán ... thông s toán h c Các bư c i d ch t s lư ng: Di n t thông s Thí nghi m Phân tích - quan sát - th nghi m gi thuy t - k t lu n v m t th ng kê Bư c c th c hi n làm s cho vi c t gi thuy t (câu h i), ... thành d ch t h c mô t (descriptive epidemiology) d ch t h c phân tích (analytic epidemiology) - - D ch t h c mô t nghiên c u ph c v cho m c tiêu u tiên c a d ch t h c Các nghiên c u thư ng xoay...
 • 6
 • 2,112
 • 16

GIÁO TRÌNH: DỊCH VỤ THANH TOÁN doc

GIÁO TRÌNH: DỊCH VỤ THANH TOÁN doc
... VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN Khái niệm dịch vụ toán trung gian toán 1.1 Dịch vụ toán a Khái niệm Dịch vụ toán dịch vụ trung gian toán cung cấp thông qua việc cung ứng phương tiện toán ; thực dịch vụ toán ... quyền hoạt động dịch vụ toán nước b Dịch vụ toán quốc tế Là dịch vụ toán mà giao dịch toán xác lập thực kết thúc nước , giao dịch toán có liên quan đến tài khoản mở nước giao dịch toán có doanh ... thức toán: Dịch vụ toán bao gồm : _ Thanh toán thông qua séc _ Thanh toán thông qua ủy nhiệm chi lệnh chi _ Thanh toán thông qua ủy nhiệm thu nhờ thu _ Thanh toán thông qua thư tín dụng _ Thanh...
 • 45
 • 146
 • 0

Giáo trình dịch tễ học y học part 10 pps

Giáo trình dịch tễ học y học part 10 pps
... 82 10 Các khái niệm Dịch tễ học nhiễm trùng Ths Hồ Hiếu 87 11 Quá trình dịch Ths Hồ Hiếu 92 12 Giám sát Dịch tễ học Ths Nguyễn Văn Hòa 100 13 Điều tra xử lý dịch Ths Hồ Hiếu 106 14 Dịch tễ học ... chống NXB Y học 1995 Đào Ngọc Phong, Đinh Thanh Huề: Dịch tễ học Thống kê ứng dụng NXBYH Hà nội 1998 Dương Đình Thiện: Dịch tễ học Y học NXBYH Hà Nôi 1993 10 Dương Đình Thiện & cộng sự: Dịch tễ thống ... NXB Y học 2001 Đinh Thanh Huề: Phương pháp Dịch tễ học NXBYH Hà Nội 2005 ĐHY Hà nội Nhiễm HIV/AIDS Y học sở, lâm sàng & phòng chống NXB Y học 1995 Đào Ngọc Phong, Đinh Thanh Huề: Dịch tễ học...
 • 14
 • 309
 • 2

Giáo trình dịch tễ học y học part 9 docx

Giáo trình dịch tễ học y học part 9 docx
... bệnh; nguyên y u tố quy định bệnh thứ biết, nguyên y u tố quy định bệnh thứ hai hoàn toàn chưa biết; nguyên y u tố quy định bệnh thứ nguyên y u tố quy định bệnh thứ hai Ví dụ: bệnh muỗi truyền: loài ... tiếp liên 2x2 sau: Bệnh Không bệnh Tổng Phơi nhiễm 320 399 .680 400.000 Không phơi nhiễm 120 599 .8 89 600.000 Tổng 440 99 9 580 1.000 000 (1) Nguy cá nhân nhóm phơi nhiễm: 68 Chính tỷ lệ công, tỷ lệ ... Độ nh y test; - Sp: Độ đặc hiệu test Ví dụ: Dùng test phát cao huyết áp có Se = 93 %, Sp = 91 ,1%; tiến hành điều tra 1.000.000 người th y có 24,7% có cao huyết áp tâm trương ( >90 mmHg) Đ y tỷ lệ...
 • 17
 • 283
 • 2

Giáo trình dịch tễ học y học part 8 ppt

Giáo trình dịch tễ học y học part 8 ppt
... 94373 487 33 79 688 05266 30331 96540 10731 382 17 00252 84 837 86 644 60575 082 20 3 084 2 83 219 96115 87 1 28 881 34 56039 04 789 77119 45069 85 563 088 58 9 187 2 82 309 44923 53422 54141 46367 049 28 686 71 70215 ... 76 487 674 38 36070 10622 72571 92 283 51674 581 83 82 486 27401 500 38 21 687 480 47 688 35 61150 685 82 86 993 71551 645 38 72005 96260 96 382 985 59 34991 42317 9 684 0 46302 489 77 5 183 9 25511 19005 289 07 682 16 ... 10347 81 242 54237 4 783 0 14309 0 381 1 02339 1 582 4 62345 80 164 13 387 63042 04736 81 875 09 086 84 9 18 576 68 07422 79716 92342 396 48 54201 12307 20120 67015 688 27 989 12 83 977 2 984 7 93797 34722 287 08 36 283 ...
 • 17
 • 519
 • 3

Giáo trình dịch tễ học y học part 7 potx

Giáo trình dịch tễ học y học part 7 potx
... phần giả thuyết Dịch tễ học mối quan hệ nhân Phương pháp nghiên cứu mô tả phương pháp nghiên cứu quan trọng dịch tễ học Mô tả tượng sức khỏe đ y đủ, xác hình thành giả thuyết dịch tễ học mối quan ... ngăn ngừa hữu hiệu cho quần thể Giả thuyết dịch tễ học mối quan hệ nhân quả, phải có đ y đủ thành phần sau đ y: (1) Y u tố nguy nguyên: Có thể y u tố nguy nghi ngờ xét mặt thống kê có kết hợp ... nghiên cứu Dịch tễ học; Trình b y khái niệm y u tố nhiễu phương pháp trung hòa chúng; Trong nghiên cứu nói chung nghiên cứu Dịch tễ học nói riêng luôn ẩn chứa nhiều y u tố, sai số, y u tố nhiễu...
 • 17
 • 410
 • 5

Giáo trình dịch tễ học y học part 6 pot

Giáo trình dịch tễ học y học part 6 pot
... tượng từ 20 - 65 tuổi - thời kỳ tối đa phơi nhiễm với y u tố nguyên nghề nghiệp Trong trường hợp nguyên, tỷ lệ công ghi nhận tỷ lệ bị bệnh suốt toàn đời họ Tỷ lệ mắc hay dùng dịch tễ học, trường ... việc phát bệnh mà thiết lập nên chương trình y tế V ĐỊNH LÝ BAYES Bayes (thế kỷ XVIII) nêu lên sở toán học để xác định giá trị tiên đoán test y học Cơ sở toán học Ta dùng kí hiệu B để nói lên có ... Á, đại dịch nơi khác; bệnh cúm có dịch, có đại dịch Có thể tóm tắt hình thức diễn biến hàng loạt bảng đ y: Thời gian Không gian Dịch Giới hạn Giới hạn Đại dịch Giới hạn Không giới hạn Dịch địa...
 • 17
 • 326
 • 3

Giáo trình dịch tễ học y học part 5 pot

Giáo trình dịch tễ học y học part 5 pot
... tiểu dịch khác thể, nhiều nghiên cứu dịch tễ học cho th y có máu, tinh dịch dịch tiết âm đạo đóng vai trò quan trọng việc làm l y truyền HIV Do có phương thức làm l y truyền HIV 1.1 L y truyền ... với máu dịch mà thân người chăm sóc bị tr y xước da HIV l y truyền qua việc c y truyền quan tổ chức cho tinh dịch, cần phải xét nghiệm, sàng lọc máu người cho trước c y truyền 1.3 L y truyền từ ... thể người bị nhiễm làm l y lan cho người khác quần thể Những hinh thái dịch tễ học Tổ chức Y tế giới chương trình toàn cầu phòng chống AIDS mô tả hình thái dịch tễ học dựa y u tố: thời gian trường...
 • 17
 • 251
 • 2

Xem thêm