BÀI GIẢNG lập TRÌNH WEB

Slide bài giảng lập trình Web ASP

Slide bài giảng lập trình Web ASP
... Connectivety ) Mã ASP thường thi hành Server Mã tạo trang HTML gởi qua mạng Internet đến trình duyệt, không cần trình duyệt cụ thể nghóa mã lập trình gởi đến Client Kòch Client bao hàm trang ASP, không ... vụ Nguyễn Minh Đức - Khoa CNTT Lập trình với ASP Một trang ASP thường có phần: Dữ liệu văn (Text) Thẻ HTML Mã Client – Side ( ) Mã chương trình ASP: Ví dụ ... máy khách gởi mã viết kòch thật đến trình duyệt Trình duyệt phải có phần mếm thích hợp mong thi hành kòch bên trình duyệt Thi hành kòch chiếm thời gian CPU trình duyệt thay thời gian CPU máy phục...
 • 35
 • 1,269
 • 25

Bài giảng - Giáo án: Bài giảng lập trình web cấu trúc lập trình ASP NET framework và tìm hiểu về C#

Bài giảng - Giáo án: Bài giảng lập trình web cấu trúc lập trình ASP NET framework và tìm hiểu về C#
... trang Default.aspx hình sau: Hình ASP. NET NET FRAMEWORK ASP. NET phần NET FrameWork Để xây dựng trang asp. NET bạn cần thêm vào đặc tính netframework NetFrameWork chứa đựng hai phần FrameWork Class ... cho ngôn ngữ khác 1.4 Hiểu điều khiển Asp. net Các điều khiển asp. net phần quan trọng ASP. NET Framework Control ASP. NET lớp mà thực thi server đưa nội dung trình duyệt ASP. NET có 70 control mà ... System.Text.RegularExpressions System .Web System .Web. Caching System .Web. SessionState System .Web. Security System .Web. Profile System .Web. UI System .Web. UI.WebControls System .Web. UI.WebControls.WebParts 1.2 Hiểu Assembly:...
 • 165
 • 343
 • 1

Bài Giảng Lập Trình Web -Chương 5: Javascript doc

Bài Giảng Lập Trình Web -Chương 5: Javascript doc
... txt="Hello world!" document.write(txt.length) document.write(txt.toUpperCase()) document.write(txt.substring(4, 8)) document.write(txt.small()) document.write(txt.strike()) document.write(txt.charAt(8)) ... theDay=d.getDay() switch (theDay) { case 5: document.write("Finally Friday") break; case 6: document.write("Super Saturday"); break; case 0: document.write("Sleepy ... Math.LN2 Math.LN10 Math.LOG2E Math.LOG10E document.write(Math.round(4.7)) document.write(Math.random()) document.write(Math.floor(Math.random()*11)) document.write(Math.round(-4.60)) 1/5/2011...
 • 20
 • 226
 • 0

Bài Giảng Lập Trình Web - Lâm Nhựt Khang part 1 docx

Bài Giảng Lập Trình Web - Lâm Nhựt Khang part 1 docx
... e.g., requested html file HTTP /1. 0 200 OK Date: Thu, 06 Aug 19 98 12 :00 :15 GMT Server: Apache /1. 3.0 (Unix) Last-Modified: Mon, 22 Jun 19 98 … Content-Length: 68 21 Content-Type: text/html data data ... hợp lệ 11 12 origin server Web Cache htt pr equ client Web Cache Proxy server est st ue req se p on htt esp r ht est equ pr se htt pon res p htt client • Trong lập trình, để ngăn trang Web bị ... ://./directory_path/file_name Ví dụ: ftp://ftp.cit.ctu.edu.vn/giaotrinh/ ftp://ttinternet:ttinternet @17 2 .18 . 211 .19 /thuctap/file1.txt 15 16 URL URL • URL tuyệt đối: • Email: – Là địa đầy đủ tài nguyên – Bao gồm giao...
 • 6
 • 169
 • 0

Bài Giảng Lập Trình Web -Chương 2: Đăng Ký Tên Miền potx

Bài Giảng Lập Trình Web -Chương 2: Đăng Ký Tên Miền potx
... http://www.gltec.com/ten-mien/bang-gia/bang-gia/1103/ http://www.ptc.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id =652:bng-gia-ng-ky-ten-min&catid=51:bng-gia&Itemid=105 • GLTEC: http://www.gltec.com/ten-mien/bang-gia/bang-gia/1103/...
 • 2
 • 187
 • 0

Bài Giảng Lập Trình Web -Chương 2: Thiết kế Website pptx

Bài Giảng Lập Trình Web -Chương 2: Thiết kế Website pptx
... bước phát triển website CÁC BƯỚC XÂY DỰNG WEBSITE Tương tự với phân tích thiết kế hệ thống Đặc tả Phân tích Thiết kế Lập trình Kiểm thử Triển khai Bảo trì 1/5/2011 CÁC BƯỚC XÂY DỰNG WEBSITE CÁC BƯỚC ... Liên kết với site loại Nâng cao vị trí Website hệ thống xếp hạng Website giới Trao đổi banner Giới thiệu lẫn • Google rank (the important of website: 1-10) • Alexa rank: Traffic ranking of website ... triển Website Tự động hoá dần chức Website Biến Website thành môi trường kinh doanh thực hiệu 24/24 Internet 1/5/2011 17 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông Một số nguyên tắc quan trọng thiết kế web...
 • 8
 • 110
 • 1

Bài Giảng Lập Trình Web -Chương 6: Lập trình Web với PHP pdf

Bài Giảng Lập Trình Web -Chương 6: Lập trình Web với PHP pdf
... & David Lane, Web Database Applications with PHP & MySQL”, O'Reilly, 2002 Cung cấp: Thông tin PHP như: phiên mới, đặc trưng hỗ trợ, tin PHP Download PHP Download thư viện lập trình ứng dụng ... Truyền thông CÚ PHÁP PHP Cú pháp Giới thiệu PHP Biến, kiểu liệu, phép toán Lệnh điều khiển Hàm PHP kết hợp với forms Cookies, SSI (Server side includes), Date PHP- MySQL 1/5/2011 PHP scripts chứa ... tính & Truyền thông PHP kết hợp với HTML Form l l PHP script "welcome .php" sử dụng biến $_POST để truy xuất đến thành phần HTML Form sử dụng method="POST" PHP script welcome .php nội dung sau ...
 • 20
 • 162
 • 0

bài giảng lập trình web php - chương 04 kết nối php với mysql - trường đh sp tp. hcm

bài giảng lập trình web php - chương 04 kết nối php với mysql - trường đh sp tp. hcm
... ti p dòng l nh • K t n i mysql server mysql [-h hostname] [-P portnumber] -u username -p [- hostname] [- portnumber] mysql [-h hostname] [-P portnumber] user=user -user=user password=pass password=pass ... MySQL t PHP PHP script Thư vi n chu n Thư vi n c i ti n mysql mysqli S d ng hàm mysql S d ng l p mysqli S d ng hàm mysqli mysqli_stmt mysqli_result 15 Thư vi n mysql c i ti n PHP5 • Thi t l p php. ini ... mysqli $mysqli->select_db('dbname'); $mysqli->select_db('dbname'); // mysqli mysqli_select_db($link, mysqli_select_db($link, 'dbname'); 19 Bư c 3: Ch n b ng mã (n u c n) // OOP mysqli mysqli->query($link,...
 • 40
 • 337
 • 0

bài giảng lập trình web php - chương 02 php cơ bản - trường đh sp tp. hcm

bài giảng lập trình web php - chương 02 php cơ bản - trường đh sp tp. hcm
... T ng quan v PHP • Ph n 2: PHP b n Nội dung phần 1 Gi i thi u PHP a b c d L ch s phát tri n PHP Ưu m M t s website dùng PHP Ho t đ ng c a Web Server a ch b Ví d Yêu c u cài đ t a Web server ... sung Zend Engine II h tr l p trình 2005) HĐT, XML, SOAP cho Web Services, SQLite • Phiên b n m i nh t c a PHP version PHP 5.2.4 (www .php. net) Giới thiệu PHP PHP gì? • PHP đư c phát tri n t ngôn ... ngôn ng server-side script, tương t ASP, JSP, … th c thi phía Server • T p tin PHP có ph n m r ng php • Cú pháp tương t ngôn ng C & Perl Giới thiệu PHP – Ưu điểm (Multi - Platform) • Web Servers:...
 • 103
 • 230
 • 0

bài giảng lập trình web php - chương 05 project - trường đh sp tp. hcm

bài giảng lập trình web php - chương 05 project - trường đh sp tp. hcm
... header('Content-Description: File Transfer'); header('Content-Type: application/octet-stream'); header('Content-Disposition: attachment; filename='.basename($file)); header('Content-Transfer-Encoding: ... trang) Main (N i dung trang web) Footer (B n quy n – Đ a ch ) Tiếng việt trang Web • Th meta file HTML /PHP • DreamWeaver: Ctrl ... header('Content-Transfer-Encoding: binary'); header('Expires: 0'); header('Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0'); header('Pragma: public'); header('Content-Length: ' filesize($file)); ob_clean(); flush();...
 • 25
 • 190
 • 0

Bài giảng lập trình web bằng ASP.NET

Bài giảng lập trình web bằng ASP.NET
... Khoa CNTT-ĐHKH 14 Chia sẻ IDE • VS.NET cung cấp IDE cho tất ngôn ngữ • Giúp cho người lập trình xây dựng chương trình nhanh chóng hiệu • Khi VS.NET khởi động, trang Start Page hiển thị Nguyễn Hoàng ... window để thiết lập thuộc tính điều khiển, lớp projects • Để hiển thị Properties Window, nhấn F4 Nguyễn Hoàng Hà - Khoa CNTT-ĐHKH 22 Kỹ thuật IntelliSense • Thông báo cho người lập trình cú pháp ... Executed Các bước thực Ct truyền thống • Các ngôn ngữ trước có chương trình dịch riêng có môi trường chạy riêng • Trong NET, chương trình dịch dịch mã nguồn vào "Intermediate Language (IL)“ runtime...
 • 207
 • 504
 • 0

bài giảng lập trình web với PHPMySQL

bài giảng lập trình web với PHPMySQL
... FROM sinhvien"; $result = mysql_query($sql); mysql_query ………… ?> Đóng kết nối Khi không làm việc với sở liệu ta đóng sở liệu lại hàm: mysql_close(connection) Trong đó: - connection: xác định kết ... $row->tên trường; } … ?> Lưu trữ liệu Để lưu trữ liệu vào bảng ta sử dụng hàm mysql_query($sql) với câu mysql_query lệnh $sql INSERT INTO… INTO Lưu trữ liệu Ví dụ: Cập nhật liệu Để cập nhật liệu ghi bảng ta sử dụng hàm mysql_query($sql) với câu lệnh $sql mysql_query UPDATE…SET… WHERE… Lưu trữ liệu Ví dụ: ...
 • 22
 • 215
 • 3

Slide bài giảng lập trình web chuyên đề MySQL

Slide bài giảng lập trình web chuyên đề MySQL
... 4,294,967,295 characters Khởi động công cụ PHPMyAddmin Hoặc địa trình duyệt web gõ: http:// localhost/phpmyadmin/ Trình duyệt web xuất Tạo CSDL Xóa CSDL  B1: Nhấn vào thẻ Database hình Localhost ... Date trình bày dạng yyyy-mm- Date 1000-01-01 9999-12-31 Datetime 1000-01-01, 00:00:00 yyyy-mm-dd, hh:mm:ss đến 9999-12-31, 23:59:59 Time 00:00:00 23:59:59 dd Date time trình bày dạng đến Time trình ... Cơ sở liệu MySQL Cơ sở liệu MySQL Quy tắc đặt tên MySql  Tên không chứa khoảng trắng  Không chứa ký tự: / \ : * " < > | … ...
 • 24
 • 281
 • 2

Bài giảng lập trình web với ASP NET

Bài giảng lập trình web với ASP NET
... khóa học lập trình web với ASP. NET – Biên soạn: Nguyễn Minh Quý BÀI SỐ 3: ASP. NET Web form 3.1 Mô hình lập trình phía máy chủ Trong giới web, tất giao tiếp Client (trình duyệt) Server (web server) ... Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. NET – Biên soạn: Nguyễn Minh Quý 3.4 Webform ASP. NET Để xây dựng ứng dụng web, ASP. NET cung cấp sẵn cho nhà lập trình nhiều lớp cài đặt NET framework Trong ... 34 Tài liệu khóa học lập trình web với ASP. NET – Biên soạn: Nguyễn Minh Quý - Bước 0: Người lập trình phải tạo trang ASPX (giả sử tên trang abc.aspx) đặt vào thư mục web web server (có tên www.server.com)...
 • 171
 • 166
 • 1

BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH WEB

BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH WEB
... Khoa Công Ngh Thông Tin - Trư ng K thu t L t Bài gi ng L p trình Web - Web browser (Trình t web) : Ph n m n phiên d ch HTML, nh d ng chúng sang trang Web, th browser có th ánh d u c a file b ng ... 6 Tiêu Bài gi ng L p trình Web c p6 Trang 13 Biên so n: Ph m ình Nam Khoa Công Ngh Thông Tin - Trư ng K thu t L t Bài gi ng L p trình Web CHƯƠNG 2: THAO TÁC V I PH N M M T O WEB M c tiêu: ... tư ng vào trang web, chúng i tư ng vào trang web: th ng t p tin thư m c c a m t Web site án web, ng d ng t o m t thư m c có tên _án> Local Thư m c s xây d ng Bài gi ng L p trình Web án Ch ng h...
 • 87
 • 102
 • 0

Xem thêm