Tư tưởng hồ chí minh về báo chí

tu tuong ho cho minh ve van de dan toc

tu tuong ho cho minh ve van de dan toc
... tiêu CNXH “làm cho dân giàu, nước mạnh”, “là người ăn no, mặc ấm, sung + Độc lập cho dân tộc cho tất dân tộc khác Hồ Chí Minh không đấu tranh cho độc lập dân tộc mà đấu tranh cho tất dân tộc ... thật mong muốn ho bình Nhưng nhân dân kiên chiến đấu đến để bảo vệ độc lập chủ quyền thiêng liêng nhất: toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc độc lập cho đất nước” Chân lý có giá trị cho thời đại: “Không ... Trong hành trình tìm đường cứu nước cho dân tộc Pháp Nguyễn Ái Quốc đấu tranh để đòi quyền cho nhân dân An Nam: Một là, đòi quyền bình đẳng chế độ pháp lý cho người xứ Đông Dương châu Âu, xoá...
 • 9
 • 390
 • 4

tưởng hồ chú minh về văn hóa giáo dục, đời sống, văn nghệ

Tư tưởng hồ chú minh về văn hóa giáo dục, đời sống, văn nghệ
... giáo dục, phải học học b Văn hoá văn nghệ Văn nghệ (bao gồm văn học nghệ thuật) biểu tập trung văn hoá đỉnh cao đời sống tinh thần, hình ảnh tâm hồn dân tộc Một số quan điểm chủ yếu Hồ Chí Minh ... Tâm NHÓM 9/11/15 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH V Kết luận Hãy hành động để xây dựng văng hóa tiên tiến, đậm đà sắc văn hóa dân tộc! Tài liệu tham khảo: Giáo trình tưởng Hồ Chí Minh dành cho sinh viên ... số quan điểm chủ yếu Hồ Chí Minh văn hoá văn nghệ: GVHD: Nguyễn Hữu Tâm NHÓM 9/11/15 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Văn nghệ mặt trận, nghệ sĩ chiến sĩ, tác phẩm văn nghệ vũ khí sắc bén đấu tranh cách...
 • 7
 • 326
 • 0

tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng

Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng
... theo gương đạo đức Hồ Chí Minh , thời điểm tốt để người làm báo Việt Nam đọc lại, học lại vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức nói chung, tưởng Hồ Chí Minh đạo đức người làm báo nói riêng Cụ ... giới thiệu tưởng Hồ Chí Minh đạo đức nghề nghiệp người làm báo Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao tầm quan trọng báo chí, coi báo chí vũ khí sắc bén, phận công tác cách mạng có sức ... nhiều duyên nợ với báo chí lại “ít nhiều có kinh nghiệm báo chí nên Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên có ý kiến đóng góp cho hoạt động báo chí nói chung nhà báo nói riêng Những tưởng Người đạo...
 • 13
 • 120
 • 4

tưởng hồ chí minh về vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Tư tưởng hồ chí minh về vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
... nhận phụ nữ có tiến T tởng Hồ Chí Minh vai trò phụ nữ nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ Quốc tài sản tinh thần quý báu Chính mà vai trò to lớn phụ nữ đợc khẳng định nghiệp bảo vệ Tổ Quốc vai trò đợc ... tởng Hồ Chí Minh vai trò phụ nữ nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ Quốc Sự vận dụng Đảng ta thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc 2.1 Cơ Sở hình thành t tởng Hồ Chí Minh phụ nữ T tởng Hồ Chí Minh vai trò ... tởng Hồ Chí Minh vai trò ngời phụ nữ nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc .23 2.2.1 Phụ nữ phân cấu xã hội 23 2.2.2 Phụ nữ lực lợng cách mạng 25 2.2.3 Khả phụ nữ Việt Nam nghiệp xây dựng...
 • 50
 • 542
 • 3

Tài liệu Báo cáo khoa học:bảo vệ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác -Lê nin, tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới docx

Tài liệu Báo cáo khoa học:bảo vệ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác -Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới docx
... tradng phai, khoa hpc Mic - Lenin cfti xay dvmg he thdng efta minh thdng qua su tranh lufti, cp xft thudng xuyen theo tinh thin khoa hpc vol tit ca cac trudng phai khoa hpc va phan khoa bpc Tuyet ... budc qua tft nen van minh cdng nghiep sang nen van minh tri me Vi van hda thi dd la bude qua tft mdt nen van minh cdng nghiep sang mgt nin van minh tri me, mgt nen vfti minh phft trien ben virng ... hien nay, khoa hgc Mac - Lenin cfti nhanh chdng tham nhap vao tft ca cac Hnh vuc tri thftc efta nhan loft, trd hat nhfti efta cac bd mdn khoa hgc xa hgl va nhfti van Chi cd nhu vay, khoa hgc Mac...
 • 5
 • 603
 • 7

Báo cáo " Tìm hiểu tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá pháp luật " ppt

Báo cáo
... cho nhõn dõn./ (1).Xem: H Chớ Minh, Ton tp, 3, Nxb CTQG, H Ni, 1995, tr 341 (2).Xem: Hồ Chí Minh, Nh nc v phỏp lut, 3, Nxb Lao ng, 1971, tr 138 - 142 (3).Xem: H Chớ Minh, Ton tp, 12, Nxb CTQG, ... Vit Nam vi hoỏ phỏp lut ca khu vc v th gii H Chớ Minh nhn thc c rng cn phi t cỏo hoỏ phỏp lut phong kin v tạp chí luật học số 1/2011 nhng phn hoỏ, minh, tin b ca thc dõn Phỏp Vit Nam thc tnh nhõn ... : H Chớ Minh, Ton tp, 4, Nxb CTQG, H Ni, 1995, tr 56 (8).Xem: H Chớ Minh, Ton tp, 4, Nxb CTQG, H Ni, 1995, tr (9).Xem: H Chớ Minh, Ton tp, 4, Nxb CTQG, H Ni, 1995, tr (10).Xem: H Chớ Minh, Ton...
 • 7
 • 312
 • 0

Báo cáo " tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong Hiến pháp 1946 " potx

Báo cáo
... Chớ Minh a H i ngh Tạp chí luật học số 4/2003 thnh l p ng nm 1930 cú s i m i cho phự h p v i c i m, yờu c u c a cỏch m ng Nh n c Vi t Nam dõn ch c ng ho i l s c th hoỏ t t ng v "Nh n c phng ụng" ... n ph n , M t tr n Vi t minh, Chớnh ph liờn hi p khỏng chi n, Nh n c Vi t Nam dõn ch c ng ho v i kh ng nh: "T t c quy n bớnh n c u thu c v ton th nhõn dõn Vi t Nam" H Chớ Minh, tớnh dõn t c, tớnh ... sỏch, phỏp lu t c a nh n c u h ng v l i ớch c a ng i lao ng Do v y, "Th g i cỏc u ban nhõn dõn cỏc kỡ, t nh, huy n, lng" Ng i vi t: "Ngy chỳng ta ó xõy d ng nờn Nh n c Vi t Nam dõn ch c ng ho...
 • 6
 • 1,324
 • 5

Báo cáo "Tư tưởng Hồ Chí Minh về uy tín người lãnh đạo " pot

Báo cáo
... khd khin nao Ydu cau ddi vdi ngudi cin bg giai doan niy li phii vua "hdng" vGa "chuydn" Cho nen, mud'n danh gii cin bd phai li'y uy tfn va hieu qua cdng viec la O tieu chf C ban, thudc chu yeu Do ... nGa, phai cd ning lire su pham kheo leo dd van ddng, thuyet phuc, Idi keo quan chung theo minh, ung hd minh Sau chung ta gianh dugc chfnh quydn (thdi ky vGa khang chien vGa kien qud'c), dieu kien ... viec theo nguyen tic: "Viec gi cd lgi cho din, ta phai hei sue lam; viec gi cd hai cho din ta phai hdt sue trinh phai yeu din, kfnh din thi din mdi ydu ta, kfnh ta"'^'' Cin bd: "cic co quan...
 • 6
 • 417
 • 1

Báo cáo " tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giải phóng phụ nữ ở Việt Nam" pot

Báo cáo
... Chớ Minh ton t p, t p 2, t p 5; tr.105, 289 (4), (16).Xem: H Chớ Minh ton t p, t p 6, tr 431, 433 (5), (9), (10), (13), (14) Xem: H Chớ Minh ton t p, t p 10, tr 184, 296, 227 (6) Xem: H Chớ Minh ... ton t p, t p 6, t p 10; tr 432, 89 (11), (12), (15).Xem: H Chớ Minh ton t p, t p 9, tr 524, 336 Tạp chí luật học - đặc san phụ nữ ... trỡnh nh n th c b h n ch Chớnh s h n ch v nh n th c ó h n ch kh nng tham gia Tạp chí luật học - đặc san phụ nữ cỏc cụng vi c xó h i, trúi bu c ph n vo cỏc cụng vi c v n v t, nh ng l i ớch t...
 • 5
 • 332
 • 3

Báo cáo "Xây dựng nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân - sợi chỉ đỏ trong tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước kiểu mới " docx

Báo cáo
... "tu d ng o c cỏch m ng"; "h c tin t ng", "h c hnh"; "h c tr ng, h c sỏch v , h c l n v h c nhõn dõn", "khiờm t n, th t th, t nguy n, t giỏc", " c l p suy ngh v t t t ng", "b o v chõn lớ, cú nguyờn ... ch ngha Mỏc - Lờnin lm g c" nhng ph i "l a ch n, x p t l i" cho phự h p v i trỡnh ng i h c; "kinh nghi m ng i h c mang n" u l "nh ng ti li u thi t th c" c n "trao i, gom gúp l i"; "ph i h c t ... l p c", "ph i bi t t ng h c t p" Th y giỏo ph i "nõng cao 49 nghiên cứu - trao đổi v h ng d n vi c t h c" Ng i h c cú thỏi , ng c, m c ớch h c t p ỳng n Ng i ch rừ: "h c s a ch a t t ng", "tu...
 • 8
 • 384
 • 2

Báo cáo "Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền từ góc độ triết học " pptx

Báo cáo
... rừ: " Tt c quyn bớnh nc l ca ton th nhõn dõn " v iu th 32 ghi: "Nhng vic quan h n mnh quc gia s a nhõn dõn phỳc quyt " ú l im khỏc v bn cht gia nh nc ca dõn, dõn, vỡ dõn theo quan nim H Chớ Minh ... phỏp ú./ (1).Xem: H Chớ Minh, sd, 1, tr 435 436 (2).Xem: H Chớ Minh, sd, 3, tr 583 (3).Xem: H Chớ Minh, sd, 3, tr 505 (4).Xem: H Chớ Minh, sd, 2, tr 270 (5).Xem: H Chớ Minh, sd, 4, tr (6).Xem: ... tr 698 (12)Xem: H Chớ Minh, sd, 9, tr.591 (13).Xem: H Chớ Minh, sd, 5, tr 60 (14).Xem: H Chớ Minh, sd, 4, tr 56 (15).Xem: H Chớ Minh, sd, 1, tr 435 - 436 (16).Xem: H Chớ Minh, sd, 1, tr 438 (17).Xem:...
 • 7
 • 340
 • 4

Báo cáo " Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người - nội dung cơ bản trong tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá pháp luật" docx

Báo cáo
... Chớ Minh Ton t p, T p 1, Nxb Chớnh tr qu c gia, H.1995, tr.435, 436, 478 (2).Xem: "Nh n c v Cỏch m ng", Nxb Phỏp lớ, 1985, tr.18 5-1 88 (6) Theo ti li u c a Vi n b o tng cỏch m ng Vi t Nam - kớ ... n hnh cụng vi c qu n lớ Nh n c N i dung v s c m nh c a phỏp lu t l phỏt huy quy n lm ch c a nhõn dõn lao ng m nũng c t l liờn minh gi a giai c p cụng nhõn v giai c p nụng dõn Ngay sau Cỏch m ng ... (1926), H Chớ Minh óg nv n c l p dõn t c v i v n quy n t c a ng i V n gi i phúng dõn t c v gi i phúng ng i - nh ng giỏ tr ti n b , c H Chớ Minh nờu lờn nh nh ng v n mang Tạp chí luật học số...
 • 5
 • 475
 • 0

tưởng hồ chí minh về văn hóa và vấn đề bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc

tư tưởng hồ chí minh về văn hóa và vấn đề bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc
... đời sống văn hoá tinh thần nhân dân Đây quan điểm bảo tồn sắc văn hoá dân tộc có chọn lọc Hồ Chí Minh tưởng bảo tồn vốn quý văn hoá dân tộc thể sắc lệnh bảo tồn tất cổ tích toàn cõi Việt Nam ... thần tưởng bảo tồn văn hoá dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh không phủ nhận tác động, ảnh hưởng lẫn văn hoá dân tộc mà ngược lại, khẳng định giao hoà văn hoá dân tộc khác lại thúc đẩy phát triển văn ... chọn lọc tinh hoa văn hoá nhân loại Những tưởng lớn Chủ tịch Hồ Chí Minh văn hoá kim nam cho việc xây dựng văn hoá tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, sở hội nhập giao lưu với văn hoá khác giới,...
 • 5
 • 412
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tư tưởng hồ chí minh về đạo đức nghề báotu tuong ho chi minh ve luc luong cach mang giai phong dan toc bao gom toan dan tocquan điểm của chủ nghĩa mac leenin tư tưởng hồ chí minh về bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩatư tưởng hồ chí minh về bảo vệ tổ quốcý nghĩa giá trị tư tưởng hồ chí minh về bảo vệ tổ quốcvận dụng tư tưởng hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc trong công cuộc bảo vệ tổ quốctư tưởng hồ chí minh và vấn đề bảo vệ chủ quyềntu tuong ho chi minh ve van de dai doan ket dan toc trong cong cuoc bao ve chu quyen bien dao nuoc ta hien nayvận dụng tư tưởng hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc trong giai đoạn cách mạng hiện nay chúng ta cần làm gì để đảm bảo quyền dân tộc và chủ quyền quốc giaý nghĩa giá trị tư tưởng hồ chí minh về bảo vệ tổ quốc trong tình hình hiện naynin tu tuong ho chi minh ban ve vai tro va tac dung cua sach baophát triển truyền hình xã hội hoá truyền hình trước hết phải dựa trên nền tảng tư tưởng hồ chí minh về báo chítư tưởng hồ chí minh và quan điểm của đảng chính sách của nhà nƣớc về bảo tồn văn hóa phật giáotư tưởng hồ chí minh về bảo tồn văn hóa phật giáotư tưởng hồ chí minh về bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩaBài 8. Nước MĩBài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 12. Phân bón hoá họcBài 17. Bài luyện tập 3Bài 13. Phản ứng hoá họcBài 2. ChấtỨng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sángBài 10. Ghép các nguồn điện thành bộTiết 9. Bình thông nhau - Máy nén thuỷ lựcUnit 2 . Your body and you.( Acupressure )PhƯơng án kỹ thuật khảo sát công trình: Kè chống xói Km 295+870 Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnUnit 3. A trip to the countrysideBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIKHUNG TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI VỆ SINH NÔNG THÔN 2016-2020 TỈNH HÀ GIANGUnit 5. Study habitsPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018Mạ đồng và bạc hóa họcCHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIAMôn công nghệ phần mềm nâng caoTìm hiểu về nghiệp vụ web designer Báo cáo THỰC tập tốt NGHIỆP