CÂU hỏi TRÁC NGHIỆM hóa học THCS

800 Câu hỏi trắc nghiệm hóa học 12

800 Câu hỏi trắc nghiệm hóa học 12
... 35 E Kết khác Câu1 2: Biết hệ số nhiệt độ tốc độ phản ứng 3, tăng nhiệt độ phản ứng từ 25oC đến 85oC tốc độ phản ứng hoá học tăng lên (lần): A 729 B 535 C 800 D 925 E Kết khác Câu 12b: Khi tăng ... tan Chỉ có sunfua K, Na, NH4+ tan 22 Chương I Phần III Bài tập trắc nghiệm Bài tập trắc nghiệm hoá đại cương Bài - Hoá đại cương Câu 1: Cho hỗn hợp Na Mg dư tác dụng với dd H2SO4 Lượng khí hiđro ... X1, X2, X6 E Cả A, B Câu 23: Đề câu (câu 22) Các nguyên tố kim loại là: A X1, X2, X3, X5, X6 B X1, X2, X3 C X2, X3, X5 D Tất nguyên tố cho E Tất sai Câu 24: Đề tương tự (câu 22) nguyên tố tạo...
 • 166
 • 5,259
 • 48

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC VÀ CHUYỂN HÓA GLUCID.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC VÀ CHUYỂN HÓA GLUCID.
... thu vào thể: A.Qua đường tiêu hoá B.Qua đường hô hấpC.Phần ruột D.Qua dày E.Tất câu 143 Sau hấp thu, rượu được: A Đưa vào mạch bạch huyết B.Bị biến đổi trước vào máu C.Không bị biến đổi trước vào ... chu trình nàìo: A Chu trình Urê B Chu trình Krebs C Chu trình Cori D Chu trình β Oxy hóa E Tất câu sai 70 Trắc nghiệm hoá h ọc c huy ển hoá g luc id Blo c k 135 Sự tổng hợp Glucose từ acid amin ... coenzym tham gia vào trình khử Carboxyl oxy hóa: A TPP, NAD, Pyridoxal B NAD, FAD, Biotin C Acid Lipoic, Biotin, CoASH D NAD, TPP, CoASH E TPP, Pyridoxal , Biotin 67 Trắc nghiệm hoá h ọc c...
 • 13
 • 11,193
 • 155

1000 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học

1000 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học
... 49 Câu hỏi 169 50 A 51 B 52 C 53 D 54 Đáp án 55 Câu hỏi 170 56 A 57 B 58 C 59 D 60 Đáp án 61 Câu hỏi 171 62 A 63 B 64 C 65 D 66 Đáp án 67 Câu hỏi 172 68 A 69 B 70 C 71 D 72 Đáp 0,1M, 7,69g B 1000ml ... 23 D 24 Đáp án 25 Câu hỏi 165 26 A 27 B 28 C 29 D 30 Đáp án 31 Câu hỏi 166 32 A 33 B 34 C 35 D 36 Đáp án 37 Câu hỏi 167 38 A 39 B 40 C 41 D 42 Đáp án 43 Câu hỏi 168 44 A 45 B 46 C Chỉ ... 0,15M ,CCaCl2 = 0,20M B án 73 Câu hỏi 173 74 A 75 B 76 C 77 D 78 Đáp án 79 Câu hỏi 174 80 A 81 B 82 C 83 D 84 Đáp án 85 Câu hỏi 175 86 A 87 B 88 C 89 D 90 Đáp án 91 Câu hỏi 176 92 A 93 B 94 C 95...
 • 112
 • 1,055
 • 14

1_500 câu hỏi trắc nghiệm hóa học

1_500 câu hỏi trắc nghiệm hóa học
... ; D : Mg , Zn , Cu 256.Có hỗn hợp kim loại Ag, Fe, Cu Dùng dung dịch chứa chất tan đê tách Ag khỏi hỗn hợp A ddịch HCl B ddich HNO3 loãng C ddịch H2SO4loãng D.ddịch Fe2(SO4)3 257. iu ch Al ngi ... II Kim loi M l: A Ca B Cu C Mg D Sr 371.Ngi ta in phõn mui clorua ca mt kim loi húa tr II trng thỏi núng chy sau mt thi gian catụt gam kim loi , anot 4,48 lit khớ (ktc) Cụng thc no sau õy l ... C M ca dung dch CuSO4 ban u? a 0,25 M c M b M d 0,5 M 516.in phõn mt mui clorua kim loi trng thỏi núng chy Sau mt thi gian ta thy catt cú 2,74 g kim loi v ant cú 448 ml khớ (ktc) Vy cụng thc...
 • 39
 • 598
 • 12

800 câu hỏi trắc nghiêm hóa học lớp 12

800 câu hỏi trắc nghiêm hóa học lớp 12
... 35 E Kết khác Câu1 2: Biết hệ số nhiệt độ tốc độ phản ứng 3, tăng nhiệt độ phản ứng từ 25oC đến 85oC tốc độ phản ứng hoá học tăng lên (lần): A 729 B 535 C 800 D 925 E Kết khác Câu 12b: Khi tăng ... phi kim tăng dần E Tất câu không luôn Câu 12: Một cation Mn+ có cấu hình electron lớp vỏ 2p6 Vậy cấu hình electron lớp vỏ M là: A 3s1 B 3s2 C 3p1 D Cả A, B, C E Tất sai Câu 13: Phát biểu sau sai: ... X1, X2, X6 E Cả A, B Câu 23: Đề câu (câu 22) Các nguyên tố kim loại là: A X1, X2, X3, X5, X6 B X1, X2, X3 C X2, X3, X5 D Tất nguyên tố cho E Tất sai Câu 24: Đề tương tự (câu 22) nguyên tố tạo...
 • 166
 • 1,716
 • 9

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học
... thu a mol CO b mol H2O Hỏi giá trị A = b/a nằm khoảng nào? A ≤ A < B < A < C D ≤ A ≤ < A ≤ Câu 88: Khi đốt cháy hoàn toàn rượu no, đa chức mạch hở thu a mol CO b mol H2O Hỏi giá trị A = b/a nằm ... Rượu andehit Câu 113: Đốt cháy rượu đa chức thu H2O CO2 có tỉ lệ mol tương ứng 4:3 Vậy rượu là: A C3H8O B C3H8O2 C C3H8O3 D Tấ Câu 114: Rượu đơn chức bậc điều chế phản ứng: A Hyđro hóa andehit ... LK đôi D tấ sai Câu 91: Rượu etylic có nhiệt độ sôi cao andehit axetic dietylete do: A phân tử có liên kết hiđro với B Có khối lượng phân tử cao C Có khả tác dụng với Na D Tấ sai Câu 92: Etylen...
 • 6
 • 643
 • 3

555 cau hỏi trắc nghiệm hóa học

555 cau hỏi trắc nghiệm hóa học
... có tính chất oxi hóa vừa có tính khử, phân tử : A S có mức oxi hóa trung gian B S có mức oxi hóa cao C S có mức oxi hóa thấp D S có cặp electron cha liên kết 270 Phản ứng hóa học sau sai? A 2H2S ... ứng hoá học- Phản ứng oxi hoá khử, điện phân - tốc độ phản ứng cân hoá học A.Tóm tắt lí thuyết I Phản ứng hoá học Phản ứng hoá học trình biến đổi chất thành chất khác Trong phản ứng hoá học có ... đá vôi Để đặc trng cho nhanh, chậm phản ứng hoá học, ngời ta sử dụng khái niệm tốc độ phản ứng hoá học Tốc độ phản ứng hoá học: Cho phản ứng hoá học: aA + bB cC + dD Tốc độ phản ứng v đợc xác...
 • 111
 • 492
 • 8

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học luyện thi đại học

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học luyện thi đại học
... Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Phạm Ngọc Sơn - 2008 Chơng đại cơng hoá hữu Thành phần nguyên tố hợp chất hữu : A bao gồm tất nguyên tố bảng tuần hoàn B thi t phải có cacbon, ... t) D Na 25 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Phạm Ngọc Sơn - 2008 33 Chất sau phản ứng đợc với Na, Cu(OH)2/NaOH AgNO3/NH3 ? A Etilenglicol B Glixerol C Fructozơ D Glucozơ 34 Phản ứng hóa học sau dùng ... (4) Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Phạm Ngọc Sơn - 2008 C (2),(4) D Không phản ứng Chơng HIđROCACBON KHôNG NO Cho isopren (2-metylbuta-1,3-đien) phản ứng cộng với brom theo tỉ lệ : số mol Hỏi...
 • 47
 • 1,660
 • 18

300 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC THƯỜNG GẶP

300 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC THƯỜNG GẶP
... thu c d C hai câu B C e M t nguyên nhân khác 91 Trong 0,4 mol Al 0,6 mol SO4 i n vào ch tr ng ( ) m t c m t sau: a Di n bi n c a toán hóa r c r i ph c t p b Phương trình ph n ng hóa h c m t h ... C4H6 b C2H2, C3H4 c C3H4, C4H6 d C câu u có th úng e C câu u sai 152 th tích khí t l v i s mol khí, ó m t h qu c a nh lu t Avogadro i n vào ch tr ng ( ) m t nh ng câu sau: a Phương trình Mendeleev ... h t nhân Z, ta nói chúng thu c m t nguyên t hóa h c d Nguyên t hydrô có hai ng v thiên nhiên 11H, 12H m t ng v nhân t o 13H e Trong câu nh t có m t câu sai 234 V i m i m, n, V c a h n h p hay...
 • 53
 • 826
 • 4

1000 Câu hỏi trắc nghiệm Hoá hoc 9

1000 Câu hỏi trắc nghiệm Hoá hoc 9
... 40% C 65% 35% D 70% 30% 90 Dẫn toàn 2,24 lít khí hiđro (đktc) qua ống đựng CuO nung nóng thu 5,76g Cu Hiệu suất phản ứng là: A 80% B 45% C 95 % D 90 % 91 Người ta dùng 490 kg than để đốt lò chạy ... Người ta dùng 490 kg than để đốt lò chạy máy Sau lò nguội thấy 49 kg than chưa cháy.Hiệu suất phản ứng là: A 85% B 90 % C 95 % D 80% 92 Đốt cháy 16g chất A cần 44,8 lít O2 thu khí CO2 nước theo tỉ ... kiềm cần phải dùng 50 ml dung dịch HCl 0,2 M Thành phần phần trăm natri hợp kim là: A 39, 5% B 23% C 24% D 29% 69 Cho hỗn hợp Al Fe tác dụng với hỗn hợp dung dịch chứa AgNO Cu(NO3)2 thu dung dịch...
 • 6
 • 1,839
 • 146

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm hóa học 10

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm hóa học 10
... H2O < CaO < Na2O 95 A4 A3; B2; C1 C5 96 CD; 97B; 98D; 99B; 100 D; 101 : A3, B2, C1; 102 C; 103 D; 104 B; 105 C; 106 C; 107 B; 108 E; 109 C; 110E; 111B; 112A; 113E; 114 (1-Đ, 2-S, 3-S, 4-Đ); 115B; 116D; ... nhóm hóa trị cao Oxi CÂU 60 Mệnh đề sau A Tính chất hóa học nguyên tố nhóm giống B Tính chất hóa học nguyên tố phân nhóm tương tự C Tính chất hóa học nguyên tố chu kì giống D Tính chất hóa học ... cộng hóa trị không cực N2 C ……………………… liên kết cộng hóa trị có cực NaBr MgO BCl3 CÂU 96 Chọn định nghĩa hóa trị A Hóa trị electron lớp bên có khả tham gia vào việc tạo thành liên kết hóa học B Hóa...
 • 38
 • 685
 • 11

câu hỏi trắc nghiệm hóa học

câu hỏi trắc nghiệm hóa học
... ; D : Mg , Zn , Cu 256.Có hỗn hợp kim loại Ag, Fe, Cu Dùng dung dịch chứa chất tan đê tách Ag khỏi hỗn hợp A ddịch HCl B ddich HNO3 loãng C ddịch H2SO4loãng D.ddịch Fe2(SO4)3 257. iu ch Al ngi ... II Kim loi M l: A Ca B Cu C Mg D Sr 371.Ngi ta in phõn mui clorua ca mt kim loi húa tr II trng thỏi núng chy sau mt thi gian catụt gam kim loi , anot 4,48 lit khớ (ktc) Cụng thc no sau õy l ... C M ca dung dch CuSO4 ban u? a 0,25 M c M b M d 0,5 M 516.in phõn mt mui clorua kim loi trng thỏi núng chy Sau mt thi gian ta thy catt cú 2,74 g kim loi v ant cú 448 ml khớ (ktc) Vy cụng thc...
 • 39
 • 263
 • 0

Một số câu hỏi trắc nghiệm hóa học hay

Một số câu hỏi trắc nghiệm hóa học hay
... sau có số lớp e nhỏ số thứ tự chu kì : A Cr B Cu C Pd D.Pt 19 Hợp chất MX có tổng số hạt (p,n,e) 86 hạt số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 26 hạt Số khối X lơn số khối M 12 Tổng số hạt ... hình e hóa trị ( n-1 )d 5ns1 (n≥4).Vị trí X bảng tuần hoàn : A Chu kì n, nhóm IA B Chu kì n, nhóm IB C Chu kì n, nhóm VIA D Chu kì n, nhóm VIB 17 Nguyên tố hóa học sau có tính chất hóa học tương...
 • 2
 • 568
 • 9

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)
... Đáp án mã 184 Câu 10 11 12 Đáp án B B A A C C B B B D A D Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Đáp án C A C D C A A B B B D B Câu 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Đáp án D C ... C 15 D 18 Câu 38: Nhiệt phân hoàn toàn 9,4 gam muối nitrat kim loại thu gam oxit Công thức phân tử muối nitrat dùng A Fe(NO3)3 B Cu(NO3)2 C Al(NO3)3 D Pb(NO3)2 Câu 39: Để tách Ag khỏi hỗn hợp ... metanol; 80% Câu 26: Một anđehit no X mạch hở, không phân nhánh, có công thức thực nghiệm (C2H3O)n Công thức cấu tạo thu gọn X A OHC-CHO B OHC-CH2-CHO C OHC-(CH2)2-CHO D OHC-(CH2)3-CHO Câu 27: Hiđrocacbon...
 • 4
 • 1,788
 • 39

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học
... D A, C CÂU 20 Hãy CÂU sai CÂU sau đây: A Các amin kết hợp với proton B Tính bazo amin mạnh NH3 C Metylamin có tính bazo mạnh anilin D Công thức tổng quát amin no ,mạch hở CnH2n+2-2kNk CÂU 21 ... D Không xác định CÂU 31 Có kim loại Ba, Al, Ag Nừu dùng dung dịch H2SO4 loãng nhận biết kim loại ? A Ba B Ba, Ag C Ba, Al, Ag D Không xác định CÂU 32 Để phân biệt dung dịch hóa chất riêng biệt: ... (NH4)2SO4, người ta dùng hóa chất sau đây: A dd NaOH B dd Ba(OH)2 C Ba D B C CÂU 33 Tổng số hạt proton,nơtron electron kim loại X 40.X kim loại sau đây: A.Mg B.Al C.Ca D.Sr CÂU 34 Có loại phản ứng...
 • 11
 • 363
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm hóa học 8câu hỏi trắc nghiệm hóa học 8 học kì 1câu hỏi trắc nghiệm hóa học lớp 10câu hỏi trắc nghiệm hóa học lớp 9câu hỏi trắc nghiệm hóa học thực phẩmcâu hỏi trắc nghiệm hóa học 9câu hỏi trắc nghiệm hóa học 10câu hỏi trắc nghiệm hóa học lớp 8câu hỏi trắc nghiệm hóa học đại cươngcâu hỏi trắc nghiệm hoá học và chuyển hoá glucidngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học đại cương800 câu hỏi trắc nghiêm hóa học lớp 12100 câu hỏi trắc nghiệm hóa học 9ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học lớp 101000 câu hỏi trắc nghiệm hóa học lớp 10Điều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại