BÀI GIẢNG kỹ THUẬT VI xử lý các KIỂU i o

Bài giảng kỹ thuật vi xử Các nhóm lệnh 8051

Bài giảng kỹ thuật vi xử lý  Các nhóm lệnh 8051
... Engineering Lệnh số học Electrical Engineering Lệnh xử lôgic Electrical Engineering Lệnh xử lôgic (tiếp) Electrical Engineering Các lệnh nhảy không điều kiện Electrical Engineering Lệnh nhảy ... Electrical Engineering Lệnh nhảy với cờ Electrical Engineering Lệnh làm vi c với bit Electrical Engineering 10 Lệnh làm vi c với bit (tiếp) Electrical Engineering 11 Lệnh làm vi c với bảng liệu MOVC, ... Electrical Engineering 14 Các đặc trưng lập trình cấu trúc • Dữ liệu + giải thuật = chương trình • Chương trình – Chương trình – Có loại cú pháp • Lệnh gán • Lệnh if then • Lệnh while Electrical...
 • 12
 • 169
 • 0

Tài liệu BÀI GIẢNG KỸ THUẬT VI XỬ " CHƯƠNG 1 CÁC HỆ THỐNG SỐ, MÃ HÓA, LINH KIỆN SỐ CƠ BẢN" pptx

Tài liệu BÀI GIẢNG KỸ THUẬT VI XỬ LÝ
... 0 011 010 0 010 1 011 0 011 1 10 00 10 01 1 010 10 10 11 11 110 0 12 11 01 13 11 10 14 11 11 15 Số nhị phân không dấu Dải giá tri số không dấu 8-bit [0,255] (unsigned char C) Dải giá tri số không dấu 16 bit ... 00 01 0 010 0 011 010 0 010 1 011 0 011 1 10 00 -8 10 01 -7 10 10 -6 10 11 -5 11 00 -4 11 01 -3 11 10 -2 11 11 -1 Số nhị phân có dấu Dải giá tri số có dấu 8-bit [ -12 8, +12 7] (char C) Dải giá tri số có dấu 16 -bit ... Nhiều linh kiện điện tử sử dụng (Bộ giải BCD-LED bảy đoạn 7447) Bảng BCD Thập phân BCD 0000 00 01 0 010 0 011 010 0 010 1 011 0 011 1 Thập phân BCD 10 00 10 01 1 010 10 11 110 0 11 01 111 0 11 11 BCD...
 • 50
 • 421
 • 1

Tài liệu BÀI GIẢNG KỸ THUẬT VI XỬ " CHƯƠNG 5 THIẾT KẾ CÁC CỔNG I/O" ppt

Tài liệu BÀI GIẢNG KỸ THUẬT VI XỬ LÝ
... D7 D6 D5 D4 D3 D2 8088 Minimum Mode D1 D0 A0 A1 A2 A3 B0 B1 B2 B3 A4 B4 74LS2 45 B5 A5 A6 B6 A7 B7 E IOR IOW A A A A A A A A A A A A A A A A IOW 111111987 654 3210 54 3210 DIR 5V : mov al, 55 mov ... 8 255 PPI Sơ kh i ch c c a 8 255 Các mode làm vi c • Mode - PA, PB, PCH (CU) PCL (CL) - Có th Input ho c Output - Vi c Nh p ho c Xu t d li u c l p • Mode - PA, PB - Có th Input ho c Output - Vi ... D2 D3 D4 D2 D1 D0 D5 D6 D7 D7 D6 D5 D4 8088 Minimum Mode Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 74LS373 Q5 LE IOR IOW A A A A A A A A A A A A A A A A IOW 111111987 654 3210 54 3210 Q6 Q7 OE : mov al, 55 mov dx, F000 out...
 • 33
 • 238
 • 0

Tài liệu BÀI GIẢNG KỸ THUẬT VI XỬ " CHƯƠNG 6 CÁC KIỂU I/O" ppt

Tài liệu BÀI GIẢNG KỸ THUẬT VI XỬ LÝ
... A6 B6 A7 B7 E DIR D0 Q0 D1 Q1 D2 Q2 D3 Q3 D4 Q4 D574LS373 Q5 D6 Q6 D7 Q7 IOR IOW A A A A A A A A A A A A A A A A IOR 11111198 765 43210 543210 LE AAAAAAAAAAAAAAAAIOW 11111198 765 43210 543210 OE Bài ... Chương Các ki u I/O 6. 1 Thăm dò (Polling) 6. 2 I/O i u n b ng ng t (Interrupt) - 6. 3 DMA (Direct Memory Access) Thăm dò 5V A19 A18 : A0 D7 D6 D5 D4 8088 Minimum Mode ... A5 A6 A7 B6 B7 E DIR IOR mov L1: in cmp je IOW A A A A A A A A A A A A A A A A IOR 11111198 765 43210 543210 dx, F000 al, dx al, FF L1 : : 5V A19 A18 : The Circuit A0 8088 Minimum Mode D7 D6 D5...
 • 11
 • 187
 • 1

Tài liệu Bài giảng Kỹ thuật Vi xử - Chương 1 Các hệ thống số, mã hoá, linh kiện số cơ bản doc

Tài liệu Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý - Chương 1 Các hệ thống số, mã hoá, linh kiện số cơ bản doc
... với F 0 010 11 11 1000 A B B A 10 10 10 11 1 011 10 10 Kết 2F8h = 0 010 111 110 00b ABBAh = 10 1 010 111 011 1 010 b Chuyển đổi Hexa & nhị phân Ví dụ 1. 8 Chuyển số nhị phân 11 0 010 1 011 111 110 sang hexa - Trước hết ... 0000 00 01 0 010 0 011 010 0 010 1 011 0 011 1 10 00 10 01 1 010 10 10 11 11 110 0 12 11 01 13 11 10 14 11 11 15 Số nhị phân không dấu Dải giá tri số không dấu 8-bit [0,255] (unsigned char C) Dải giá tri số không ... Chương Các hệ thống số, hoá, linh kiện số 1. 1 Các hệ thống số - Hệ thập phân - Hệ nhị phân - Hệ thập lục phân 1. 2 Các hệ thống hoá - ASCII - BCD 1. 3 Các linh kiện điện tử số - Các cổng...
 • 50
 • 413
 • 0

Bài giảng kỹ thuật vi xử - Chương 5: Thiết kế các cổng I/O pot

Bài giảng kỹ thuật vi xử lý - Chương 5: Thiết kế các cổng I/O pot
... Chương Thi t k c ng I/O 5.1 I/O c phân vùng nh I/O tách bi t - I/O c phân vùng nh (Memory Mapped I/O) - I/O tách bi t (Isolated I/O) 5.2 Các chip MSI dùng làm c ng I/O - C ng - C ng vào ... có a ch 20-bit - c truy c p IO/M = - không c n m ch gi i mã a ch riêng • I/O tách bi t (isolated I/O) - c ng c xem úng c ng - c ng có a ch 16-bit, 12-bit, 8-bit - c truy c p IO/M = - c n m ch ... Chip 8255 - Sơ chân, Sơ kh i ch c - Các mode ho t ng - Gi i mã a ch - L p trình cho 8255 5.1 C n phân bi t ki u thi t k • I/O c phân vùng nh (Memory mapped I/O) : - c ng c xem m t ô nh - c ng có...
 • 33
 • 297
 • 0

bài giảng kỹ thuật vi xử (ts.phạm hoàng duy) - chương 2 biểu diễn dữ liệu và các thao tác số học

bài giảng kỹ thuật vi xử lý (ts.phạm hoàng duy) - chương 2 biểu diễn dữ liệu và các thao tác số học
... BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ NỘI DUNG BIỂU DIỄN DỮ LIỆU VÀ CÁC THAO TÁC SỐ HỌC Giảng vi n: TS Phạm Hoàng Duy E-mail: phamhduy@gmail.com Năm biên soạn: 20 09 www.ptit.edu.vn GIẢNG VI N: ... Trang BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Các phép toán số học  Cộng + = ???  1  1 0 www.ptit.edu.vn GIẢNG VI N: TS Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Các ... VI N: TS Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Nội Dung  Các hệ đếm chuyển đổi  Các thao tác số học lô gíc www.ptit.edu.vn GIẢNG VI N: TS Phạm Hoàng Duy BỘ...
 • 12
 • 289
 • 0

Bài giảng Kỹ thuật Vi xử P1

Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý P1
... Integration): Vi mạch tích hợp cỡ nhỏ MSI (Medium Scale Integration): Vi mạch tích hợp cỡ trung LSI (Large Scale Integration): Vi mạch tích hợp cỡ lớn VLSI (Very Large Scale Integration) :Vi mạch tích ... cực lớn SSI: Các cổng logic and, or, xor, not MSI: Các giải mã, Các chốt, đệm LSI,VLSI: Các vi xử lý, vi điều khiển, DSPs Cổng logic AND A B A AND B 1 1 0 0 0 A A AND B B Cổng AND có nhiều đầu ... 0110 0111 Thập phân BCD 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 Mã BCD Đừng nhầm mã hoá BCD với vi c chuyển đổi thập phân sang nhị phân: Ví dụ 1.9: Cho số thập phân 15 Mã BCD là: 00010101 Số nhị...
 • 50
 • 634
 • 2

Bài giảng kỹ thuật vi xử

Bài giảng kỹ thuật vi xử lý
... Integration): Vi mạch tích hợp cỡ nhỏ MSI (Medium Scale Integration): Vi mạch tích hợp cỡ trung LSI (Large Scale Integration): Vi mạch tích hợp cỡ lớn VLSI (Very Large Scale Integration) :Vi mạch tích ...    SSI: Các cổng logic and, or, xor, not MSI: Các giải mã, Các chốt, đệm LSI,VLSI: Các vi xử lý, vi điều khiển, DSPs (Digital Signal Processors) Cổng logic AND A B A AND B 1 1 0 0 0 A A AND ... giải mã 74138 Chip giải mã 74138 Tóm tắt Chương Kỹ chuyển đổi H B  Phân biệt B không dấu với B có dấu  Qui luật xếp ASCII  Không nhầm BCD với vi c chuyển sang B  74138, 74373,74244,74245 ...
 • 49
 • 349
 • 3

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT VI XỬ " CHƯƠNG 3 VI XỬ 8088- INTEL"

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT VI XỬ LÝ
... Chương Vi x 8088-Intel 3. 1 Ki n trúc ho t ng c a 8088 - Nguyên ho t ng - Sơ kh i ch c 3. 2 C u trúc ghi c a 8088 3. 3 Phương pháp qu n b nh 3. 4 Mô t t p l nh Assembly Nguyên ho ... 80286 8 038 6, 80486DX 80486SX 3. 3 Phương pháp qu n b nh - B nh c xem m t t p h p ô nh - M i ô nh c nh n d ng b ng m t a ch v t nh t 20-bit - Trong ho t ng truy c p m t ô nh , a ch v t c ... 01 OP MODE MOV AX, [BX + DI + 1 234 h] Move word in memory location DS:BX + DI + 1 234 h to AX register Base Rel Plus Index 8B 81 34 12 OP MODE MOV word [BX + DI + 1 234 h], 5678h Move immediate value...
 • 122
 • 529
 • 4

Bài Bài giảng Kỹ thuật Vi xử - Chương 2

Bài Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý - Chương 2
... 13 14 15 16 17 30 29 EA RST VCC VSS 8051 Hình 2. 4 http://www.ebook.edu.vn 21 22 23 24 25 26 27 28 20 Bài giảng VI XỬ LÝ Chương 2: Phần cứng họ MCS-51 Sơ đồ khối 8051: Hình 2. 5 Port Port (P0.0 ... (tên) FF F0 30 2F 2E 2D 2C 2B 2A 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 1F 18 17 10 0F 08 07 00 E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 E0 ACC D0 RAM đa dụng F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F0 B E0 7F D7 D6 D5 D4 D3 D2 - D0 PSW B8 7F ... sau: Hình 2. 13 Hình 2. 14 http://www.ebook.edu.vn 12 Bài giảng VI XỬ LÝ Chương 2: Phần cứng họ MCS-51 Giải mã đòa Bus đòa Bus liệu /PSEN A0-A 12 D0-D7 27 64 EPROM A0-A 12 (8KB) D0-D7 /RD 626 4 /WR OE...
 • 16
 • 345
 • 5

Bài Bài giảng Kỹ thuật Vi xử - Chương 3

Bài Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý - Chương 3
... 05 80 20 43 2042 2041 2040 203F 203E 203D 203C 203B 203A 2 039 2 038 SJMP 0107H Code memory (a) Nhảy ngắn tới F6 80 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -1 0 SJMP 2 038 H Offset tương đối từ đòa 2042H -1 0” Code ... ngàn đến đơn vò là: 34 H _33 H _32 H _31 H _30 H 3. 27 Vi t chương trình đổi ký tự chữ hoa ô nhớ 30 H → 3FH RAM nội sang chữ thường 3. 28 Vi t chương trình đổi ký tự chữ hoa ô nhớ 30 H → 3FH RAM nội sang chữ ... dương - Ô nhớ 32 H: chứa số byte âm 3. 32 Vi t chương trình tên DELAY_500 tạo trễ 500μs, biết fOSC = 12 MHz 3. 33 Vi t chương trình tên DELAY_20ms tạo trễ 20ms, biết fOSC = 12 MHz 3. 34 Vi t chương...
 • 22
 • 348
 • 1

Bài Bài giảng Kỹ thuật Vi xử - Chương 4

Bài Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý - Chương 4
... 10 Bài giảng VI XỬ LÝ Chương 4: Các chức họ MCS-51 Ví dụ 2.3: Vi t chương trình gởi liên tục ký tự chữ thường port nối tiếp Giải: - Phần khởi động port nối tiếp vi t chương trình - Sử dụng chương ... chế độ UART bit, tốc độ baud 240 0, fOSC = 8MHz bit SMOD = http://www.ebook.edu.vn 19 Bài giảng VI XỬ LÝ Chương 4: Các chức họ MCS-51 Phần ngắt (interrupt) 4. 14 Vi t chương trình dùng ngắt tạo sóng ... http://www.ebook.edu.vn 11 Bài giảng VI XỬ LÝ Chương 4: Các chức họ MCS-51 III INTERRUPT (NGẮT) Giới thiệu - Interrupt (Ngắt): vi c ngưng thực chương trình hành tác động bên hay bên để nhảy tới thực chương trình...
 • 20
 • 460
 • 2

Bài Bài giảng Kỹ thuật Vi xử - Chương 5

Bài Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý - Chương 5
... http://www.ebook.edu.vn 38 Bài giảng VI XỬ LÝ Chương 5: Giao tiếp Góc θ (độ) 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 Sinθ 0 .5 0.866 1.0 0.866 0 .5 -0 .5 -0 .866 -1 .0 -0 .866 -0 .5 Vout 7 .5 9.33 10 9.33 7 .5 2 .5 0.669 ... D3 D4 D5 D6 D7 10 25 24 21 23 22 27 20 26 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 OE WE CS1 CS2 6264 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Bài giảng VI XỬ LÝ Chương 5: Giao tiếp Giải: - Do 8031/8 051 cung ... http://www.ebook.edu.vn 34 17 14 15 18 19 20 21 Bài giảng VI XỬ LÝ Chương 5: Giao tiếp - Khả năng: + Giao tiếp dễ dàng với tất vi xử + Hoạt động với thang đo tỷ lệ với 5VDC điện áp chuẩn điều chỉnh...
 • 39
 • 782
 • 4

Xem thêm