BÀI GIẢNG lập TRÌNH WINDOW

Bài giảng lập trình window chương 2 phan trọng tiến

Bài giảng lập trình window chương 2  phan trọng tiến
... thẻ Quản lý liệu hiển thị Ch2- Cac dac diem moi tru ong phat trien 25 Demo: Sử dụng VS.Net IDE Ch2- Cac dac diem moi tru ong phat trien 26 Gỡ lỗi ứng dụng  Thiết lập BreakPoints  Gỡ lỗi Code ... Dùng cửa sổ Command Ch2- Cac dac diem moi tru ong phat trien 27 Thiết lập Beakpoints  Thiết lập Beakpoints để dừng việc thực code dòng định  Dùng hộp thoại Beakpoint để thiết lập điều kiện  Kích ...  Importing Namespace  Thiết lập thuộc tính cho Project Ch2- Cac dac diem moi tru ong phat trien Chọn Project Template  Windows Application  Class Library  Windows Control Library  ASP NET...
 • 36
 • 200
 • 0

Bài giảng lập trình window chương 3 phan trọng tiến

Bài giảng lập trình window chương 3  phan trọng tiến
... phạm vi truy cập biến Biến dùng khối lệnh toàn chương trình Một biến khai báo thủ tục dùng thủ tục Đôi cần biến khai báo biến dùng khắp chương trình biến tham chiếu mức module Biến mức module ... số) 31 Các toán tử gán  Toán tử +=  Toán tử -=  Toán tử *=  Toán tử /=  Toán tử \=  Toán tử &=  Toán tử ^= 32 Các toán tử so sánh  Các toán tử quan hệ  Toán tử Is  Toán tử Like 33 Các ... tra trước chuyển đổi 28 Khai báo Hằng     Hằng biến mà giá trị không thay đổi suốt trình chạy chương trình Ví dụ: Const MAX_SCORE As Integer =100 or Const MAX_SCORE = 100 Xử lý nhanh biến...
 • 64
 • 142
 • 0

Bài giảng lập trình window chương 7 phan trọng tiến

Bài giảng lập trình window chương 7  phan trọng tiến
... Framework SDK với IIS Hai mô hình lập trình ASP.Net  Web Forms    Cho phép bạn tạo trang Web động Cũng dùng control để tạo UI components Web Services     Mô hình lập trình cho phép bạn thi hành ... http://msdn.Microsoft.com/downloads Cần cài IE 5.5 trở lên Các hệ điều hành hỗ trợ Net     Windows Windows Windows Windows XP Professional 2000 NT 4.0 with Service Pack 6a 98 II Tạo Web Forms   ASP.Net ... Được lưu trữ file với đuôi mở rộng aspx Logic lập trình( code)      Làm việc tương tác với người sử dụng với trang web form Bất kỳ ngôn ngữ lập trình Net (Vb.Net,C# ) dùng để viết code logic...
 • 64
 • 157
 • 0

Bài giảng lập trình window chương 1 phan trọng tiến

Bài giảng lập trình window chương 1  phan trọng tiến
... Services User Interface Ch1 - Tong quan MS.Net Framework 15 Các thành phần Net Framwork Ch1 - Tong quan MS.Net Framework 16 Common Languge Runtime Ch1 - Tong quan MS.Net Framework 17 Common Language ... cho ứng dụng Các ngôn ngữ hỗ trợ Net Framework Ch1 - Tong quan MS.Net Framework 10 Kiến trúc Net Framework Ch1 - Tong quan MS.Net Framework 11 Tổng quan Net Framework  Các thành phần xây dựng ... không quan tâm tới ngôn ngữ lập trình .Net Buiding Block Services  Là dịch vụ chương trình phân phối theo hai dạng online offline  Được sử dụng platform hỗ trợ SOAP Ch1 - Tong quan MS.Net Framework...
 • 24
 • 66
 • 0

Bài giảng lập trình window chương 4 phan trọng tiến

Bài giảng lập trình window chương 4  phan trọng tiến
... vòng lặp không xác định số lần lặp Vì cần phải đảm bảo điều kiện dừng cho vòng lặp -> tránh cho chương trình bị treo Ví dụ Dim Counter As Integer = Do While Counter...
 • 26
 • 82
 • 0

Bài giảng lập trình window chương 5 phan trọng tiến

Bài giảng lập trình window chương 5  phan trọng tiến
... Nội dung Các đặc điểm lập trình hướng đối tượng I Thực đặc điểm lập trình hướng đối tượng VB.Net Khai báo thành viên Class II III IV Tính trừu ... hình lập trình hướng đối tượng Tính đa hình  Tính đa hình cho phép bạn tạo phương thức thi hành công việc khác  Bạn có thay đổi cách thực thi phương thức lớp sở II Thực đặc điểm lập trình ... thức (method) VB.Net cho phép bạn có khả tạo thuộc tính phương thức cho đối tượng tạo class Với lập trình viên, dùng tính trừu tượng để giảm độ phức tạp đối tượng, thuộc tính phương thức cần thiết...
 • 42
 • 120
 • 0

Bài giảng lập trình window chương 6 phan trọng tiến

Bài giảng lập trình window chương 6  phan trọng tiến
... dụng Windows Forms Cấu trúc Windows Forms Sử dụng Windows Forms Demo: Thực Windows Forms Sử dụng Control Demo: Thực thi chức kéo thả Thừa kế Windows Forms Demo: Sử dụng thừu kế Windows Forms Ch6 ... Cấu trúc Windows Forms    Phân cấp lớp Windows Forms Sử dụng lớp Windows.Forms.Appication Nghiên cứu Code Behind Windows Forms Ch6 - Sử dụng Winform Phân cấp lớp Windows Forms Ch6 - Sử dụng ... cách tạo vài dạng hộp thoại chuẩn Windows Nắm tính thừa kế, cho phép bạn sử dụng kỹ thuật lập trình hướng đối tượng vào form bạn Ch6 - Sử dụng Winform Tại sử dụng Windows Forms     Có tập hợp...
 • 35
 • 105
 • 0

Bài giảng lập trình window chương 8 phan trọng tiến

Bài giảng lập trình window chương 8  phan trọng tiến
... Tạo đối tượng Command  Thiết lập CommandType StoredProcedure   Dùng phương thức Add để tạo thiết lập biến (Parameter) Dùng thuộc tính ParameterDirection để thiết lập kiểu biến  Gọi phương thức ... Net Đối tượng DataSet Thiết kế gắn kết liệu Tích hợp XML Lab: Tạo ứng dụng ADO.Net Mục đích chương Chương cung cấp sinh viên kiến thức cần thiết để tao ứng dụng mức cao truy cập liệu dùng VB.Net ... authors", conSQL) Dim datPubs As DataSet = New DataSet( ) adaptSQL.Fill(datPubs, "NewTable")  Lập trình tạo Dataset Dim datPubs As DataSet = New DataSet( ) Dim tblAuthors As DataTable = New DataTable("authors")...
 • 45
 • 130
 • 0

Bài giảng lập trình C trong window

Bài giảng lập trình C trong window
... Minh Thái wcex.lpfnWndProc = (WNDPROC)WndProc; wcex.cbClsExtra = 0; wcex.cbWndExtra = 0; wcex.hInstance = hInstance; wcex.hIcon = LoadIcon(hInstance, (LPCTSTR)IDI_BT1); wcex.hCursor = LoadCursor(NULL, ... (Active/Focused window) Phân loại: C a sổ Desktop C a sổ tiêu chuẩn C a sổ hộp thoại (Dialog box) C c control Desktop Window App Window Control Dialog box Parent Window Child Window Bài giảng: Lập trình ... HDC hdc ; RECT rect ; hdc = GetDC (hwnd) ; GetClientRect (hwnd, &rect) ; if(iBrush==IDC_HS_BDIAGONAL) hbrush=CreateHatchBrush(HS_BDIAGONAL, crColor[iColor-IDC_BLACK]); if(iBrush == IDC_HS_CROSS)...
 • 69
 • 711
 • 5

Bài giảng lập trình trong window

Bài giảng lập trình trong window
... GetDlgItem(IDC_TXTUSERNAME)->GetWindowText(strUserName); MessageBox(strUserName); // Gán giá trị vào EditText CString strUserName=“Nguyen Van A”; GetDlgItem(IDC_TXTUSERNAME)->SetWindowText(strUserName); ... GetDlgItem(IDC_TXTUSERNAME); pe->GetWindowText(strUserName); MessageBox(strUserName); // Gán giá trị vào EditText CString strUserName=“Nguyen Van A”; pe->SetWindowText(strUserName); CDialog::OnOK(); ... EditText void CLoginDlg::Enable() { …… m_edtUserName.EnableWindow(TRUE); … } void CLoginDlg::Disable() { …… GetDlgItem(IDC_TXTUSERNAME)->EnableWindow(FALSE); … } Tran Ngoc Bao 48 Dai hoc Su Pham TP.HCM...
 • 106
 • 438
 • 3

Bài giảng lập trình môi trường window

Bài giảng lập trình môi trường window
... 1: Tổng quan lập trình môi trường Window 2: Giới thiệu C# 3: Window, Dialog, Control 4: Sự kiện nhập liệu 5: Làm việc với văn 6: Đồ họa 7: Multi-Document Interface (MDI) 8: Đa tiến trình 9: Ảnh ... hành  Tuần1: Bài tập chương  Tuần 2: Bài tập chương  Tuần 3: Bài tập chương  Tuần 4: Bài tập chương 4-6  Tuần 5: Bài tập chương 4-6  Tuần 6: Bài tập chương 7-8  Tuần 7: Bài tập chương ... Thông tin môn học 2/28/10  Tên: Lập trình môi trường Window  Số tín chỉ:  Lý thuyết: 45 (tương đương 11-12 tuần học); Thực hành: 30 (tương...
 • 6
 • 640
 • 2

Giới thiệu chung - Bài giảng Lập trình C trong Window

Giới thiệu chung - Bài giảng Lập trình C trong Window
... Resized border Bài giảng: Lập trình C for Win .Trang 9/69 Bài 1 :Giới thiệu chung Trần Minh Thái C u tr c chương trình C for Win *.CPP file Resource file (*.RES) Compiler Resource Compiler ... MyRegisterClass(HINSTANCE hInstance) { WNDCLASSEX wcex; wcex.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX); wcex.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW; Bài giảng: Lập trình C for Win .Trang 20/69 Bài 1 :Giới thiệu chung 54 ... Minh Thái wcex.lpfnWndProc = (WNDPROC)WndProc; wcex.cbClsExtra = 0; wcex.cbWndExtra = 0; wcex.hInstance = hInstance; wcex.hIcon = LoadIcon(hInstance, (LPCTSTR)IDI_BT1); wcex.hCursor = LoadCursor(NULL,...
 • 22
 • 209
 • 0

Giới thiệu chung về bài giảng lập trình C trong window

Giới thiệu chung về bài giảng lập trình C trong window
... Resized border Bài giảng: Lập trình C for Win .Trang 9/69 Bài 1 :Giới thiệu chung Trần Minh Thái C u tr c chương trình C for Win *.CPP file Resource file (*.RES) Compiler Resource Compiler ... MyRegisterClass(HINSTANCE hInstance) { WNDCLASSEX wcex; wcex.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX); wcex.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW; Bài giảng: Lập trình C for Win .Trang 20/69 Bài 1 :Giới thiệu chung 54 ... Minh Thái wcex.lpfnWndProc = (WNDPROC)WndProc; wcex.cbClsExtra = 0; wcex.cbWndExtra = 0; wcex.hInstance = hInstance; wcex.hIcon = LoadIcon(hInstance, (LPCTSTR)IDI_BT1); wcex.hCursor = LoadCursor(NULL,...
 • 22
 • 217
 • 0

Slide bài giảng lập trình Web ASP

Slide bài giảng lập trình Web ASP
... Connectivety ) Mã ASP thường thi hành Server Mã tạo trang HTML gởi qua mạng Internet đến trình duyệt, không cần trình duyệt cụ thể nghóa mã lập trình gởi đến Client Kòch Client bao hàm trang ASP, không ... vụ Nguyễn Minh Đức - Khoa CNTT Lập trình với ASP Một trang ASP thường có phần: Dữ liệu văn (Text) Thẻ HTML Mã Client – Side ( ) Mã chương trình ASP: Ví dụ ... máy khách gởi mã viết kòch thật đến trình duyệt Trình duyệt phải có phần mếm thích hợp mong thi hành kòch bên trình duyệt Thi hành kòch chiếm thời gian CPU trình duyệt thay thời gian CPU máy phục...
 • 35
 • 1,288
 • 25

Bài giảng lập trình hướng đối tượng

Bài giảng lập trình hướng đối tượng
... Lập trình hướng đối tượng Phạm Quang Huy 2008 BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG LỜI MỞ ĐẦU Lập trình theo phương pháp hướng đối tượng phương pháp lập trình tương đối (xuất từ năm ... trình có tính dung thứ lỗi cao Lập trình hướng đối tượng Phạm Quang Huy 2008 MỤC LỤC I Giới thiệu lập trình hướng đối tượng I.1 Lập trình hướng thủ tục (Pascal, C, …) I.2 Lập trình ... 96 Lập trình hướng đối tượng Phạm Quang Huy 2008 I Giới thiệu lập trình hướng đối tượng I.1 Lập trình hướng thủ tục (Pascal, C, …) Trong phương pháp lập trình thủ tục, chương trình hệ thống...
 • 98
 • 887
 • 12

Xem thêm