BÀI GIẢNG lập TRÌNH WEB PHP TRUYỀN và NHẬN dữ LIỆU

lập trình web php. truyền nhận dữ liệu - gv trần đình nghĩa

lập trình web  php. truyền và nhận dữ liệu - gv trần đình nghĩa
... Webserver Cơ chế truyền nhận liệu www.example.com THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB Web Browser Internet / Intranet Webserver THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB Cơ chế truyền nhận liệu Cơ chế truyền nhận liệu www.example.com ... KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB Một số ví dụ 24 THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB Một số ví dụ 25 THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB Một số ví dụ 26 THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB Một số ví dụ 27 THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB Một số ... KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB http://vn2.php.net/manual/en/funcref.php Google … 30 ĐẠI HỌC SÀI GÒN – KHOA CNTT THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB Lập Trình Web THỰC HÀNH PHP – Truyền Nhận liệu GV: Tr ần Đình Nghĩa...
 • 32
 • 450
 • 0

bài giảng lập trình web php - chương 04 kết nối php với mysql - trường đh sp tp. hcm

bài giảng lập trình web php - chương 04 kết nối php với mysql - trường đh sp tp. hcm
... ti p dòng l nh • K t n i mysql server mysql [-h hostname] [-P portnumber] -u username -p [- hostname] [- portnumber] mysql [-h hostname] [-P portnumber] user=user -user=user password=pass password=pass ... MySQL t PHP PHP script Thư vi n chu n Thư vi n c i ti n mysql mysqli S d ng hàm mysql S d ng l p mysqli S d ng hàm mysqli mysqli_stmt mysqli_result 15 Thư vi n mysql c i ti n PHP5 • Thi t l p php. ini ... mysqli $mysqli->select_db('dbname'); $mysqli->select_db('dbname'); // mysqli mysqli_select_db($link, mysqli_select_db($link, 'dbname'); 19 Bư c 3: Ch n b ng mã (n u c n) // OOP mysqli mysqli->query($link,...
 • 40
 • 346
 • 0

bài giảng lập trình web php - chương 02 php cơ bản - trường đh sp tp. hcm

bài giảng lập trình web php - chương 02 php cơ bản - trường đh sp tp. hcm
... T ng quan v PHP • Ph n 2: PHP b n Nội dung phần 1 Gi i thi u PHP a b c d L ch s phát tri n PHP Ưu m M t s website dùng PHP Ho t đ ng c a Web Server a ch b Ví d Yêu c u cài đ t a Web server ... sung Zend Engine II h tr l p trình 2005) HĐT, XML, SOAP cho Web Services, SQLite • Phiên b n m i nh t c a PHP version PHP 5.2.4 (www .php. net) Giới thiệu PHP PHP gì? • PHP đư c phát tri n t ngôn ... ngôn ng server-side script, tương t ASP, JSP, … th c thi phía Server • T p tin PHP có ph n m r ng php • Cú pháp tương t ngôn ng C & Perl Giới thiệu PHP – Ưu điểm (Multi - Platform) • Web Servers:...
 • 103
 • 239
 • 0

bài giảng lập trình web php - chương 05 project - trường đh sp tp. hcm

bài giảng lập trình web php - chương 05 project - trường đh sp tp. hcm
... header('Content-Description: File Transfer'); header('Content-Type: application/octet-stream'); header('Content-Disposition: attachment; filename='.basename($file)); header('Content-Transfer-Encoding: ... trang) Main (N i dung trang web) Footer (B n quy n – Đ a ch ) Tiếng việt trang Web • Th meta file HTML /PHP • DreamWeaver: Ctrl ... header('Content-Transfer-Encoding: binary'); header('Expires: 0'); header('Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0'); header('Pragma: public'); header('Content-Length: ' filesize($file)); ob_clean(); flush();...
 • 25
 • 201
 • 0

Bài giảng lập trình web PHP BASIC trần phước tuấn

Bài giảng lập trình web PHP  BASIC  trần phước tuấn
... session đăng ký Lập trì trình Web - Trầ Trần Phướ Phước Tuấ Tuấn 36 ĐẠI HỌ HỌC SP TPHCM, KHOA TOÁ TOÁN – TIN HỌ HỌC Phạm vi biến 7/24/2009 Lập trì trình Web - Trầ Trần Phướ Phước Tuấ Tuấn 37 ĐẠI ... Lập trì trình Web - Trầ Trần Phướ Phước Tuấ Tuấn 21 ĐẠI HỌ HỌC SP TPHCM, KHOA TOÁ TOÁN – TIN HỌ HỌC Kiểu liệu § Mảng (Array) Array Tìm hiểu thêm PHP Manual 7/24/2009 Lập trì trình Web - Trầ Trần ... 7/24/2009 Lập trì trình Web - Trầ Trần Phướ Phước Tuấ Tuấn ĐẠI HỌ HỌC SP TPHCM, KHOA TOÁ TOÁN – TIN HỌ HỌC PHP HTML 7/24/2009 Lập trì trình Web - Trầ Trần Phướ Phước Tuấ Tuấn ĐẠI HỌ HỌC SP TPHCM, KHOA...
 • 58
 • 44
 • 0

Bài giảng lập trình web PHP – INPUT EXAMPLE trần phước tuấn

Bài giảng lập trình web PHP – INPUT EXAMPLE  trần phước tuấn
... PDO 7/24/2009 Lập trì trình Web - Trầ Trần Phướ Phước Tuấ Tuấn ĐẠI HỌ HỌC SP TPHCM, KHOA TOÁ TOÁN TIN HỌ HỌC COOKIE & SESSION 7/24/2009 Lập trì trình Web - Trầ Trần Phướ Phước Tuấ Tuấn ĐẠI HỌ ... 7/24/2009 Lập trì trình Web - Trầ Trần Phướ Phước Tuấ Tuấn 10 ĐẠI HỌ HỌC SP TPHCM, KHOA TOÁ TOÁN TIN HỌ HỌC Upload tập tin lên server 7/24/2009 Lập trì trình Web - Trầ Trần Phướ Phước Tuấ Tuấn 11 ... 7/24/2009 Lập trì trình Web - Trầ Trần Phướ Phước Tuấ Tuấn 14 ĐẠI HỌ HỌC SP TPHCM, KHOA TOÁ TOÁN TIN HỌ HỌC Vẽ image Vẽ ảnh từ văn 7/24/2009 Lập trì trình Web - Trầ Trần Phướ Phước Tuấ Tuấn 15...
 • 16
 • 46
 • 0

Bài giảng lập trình web PHP – tổng quan trần phước tuấn

Bài giảng lập trình web PHP – tổng quan  trần phước tuấn
... trình Web - Trầ Trần Phướ Phước Tuấ Tuấn ĐẠI HỌ HỌC SP TPHCM, KHOA TOÁ TOÁN TIN HỌ HỌC Giới thiệu PHP Một số website dùng PHP 7/24/2009 Lập trì trình Web - Trầ Trần Phướ Phước Tuấ Tuấn ĐẠI ... 7/24/2009 Lập trì trình Web - Trầ Trần Phướ Phước Tuấ Tuấn ĐẠI HỌ HỌC SP TPHCM, KHOA TOÁ TOÁN TIN HỌ HỌC Giới thiệu PHP Ưu điểm PHP sử dụng rộng rãi môi trường phát triển web 7/24/2009 Lập trì trình ... cho PHP § PHP (2005) : Bổ sung Zend Engine II hỗ trợ lập trình HĐT, XML, SOAP cho Web Services, SQLite § Phiên PHP version PHP 5.2.4 (www .php. net) 7/24/2009 Lập trì trình Web - Trầ Trần Phướ Phước...
 • 14
 • 55
 • 0

Bài giảng lập trình web thiết kế lập trình web trần phước tuấn

Bài giảng lập trình web thiết kế và lập trình web  trần phước tuấn
... DOM_HTML Lập trình web với PHP 7/24/2009 Lập trì trình Web - Trầ Trần Phướ Phước Tuấ Tuấn ĐẠI HỌ HỌC SP TPHCM, KHOA TOÁ TOÁN – TIN HỌ HỌC Hình thức đánh giá Thực hành lớp (5đ) a b c d Bài tập HTML Bài ... CSS Bài tập JavaScript Bài tập PHP Đồ án môn học (5đ) a Báo cáo Word (hồ sơ thiết kế) § § § Phân tích yêu cầu Mô tả cấu trúc, chức website … b Sản phẩm (source code) 7/24/2009 Lập trì trình Web ... 7/24/2009 Lập trì trình Web - Trầ Trần Phướ Phước Tuấ Tuấn ĐẠI HỌ HỌC SP TPHCM, KHOA TOÁ TOÁN – TIN HỌ HỌC Danh sách đồ án gợi ý Lịch làm việc Tạo trang web lưu trữ thể lịch làm việc Lịch phòng học/thiết...
 • 8
 • 43
 • 0

Bài giảng - Giáo án: Bài giảng lập trình web cấu trúc lập trình ASP NET framework tìm hiểu về C#

Bài giảng - Giáo án: Bài giảng lập trình web cấu trúc lập trình ASP NET framework và tìm hiểu về C#
... trang Default.aspx hình sau: Hình ASP. NET NET FRAMEWORK ASP. NET phần NET FrameWork Để xây dựng trang asp. NET bạn cần thêm vào đặc tính netframework NetFrameWork chứa đựng hai phần FrameWork Class ... cho ngôn ngữ khác 1.4 Hiểu điều khiển Asp. net Các điều khiển asp. net phần quan trọng ASP. NET Framework Control ASP. NET lớp mà thực thi server đưa nội dung trình duyệt ASP. NET có 70 control mà ... System.Text.RegularExpressions System .Web System .Web. Caching System .Web. SessionState System .Web. Security System .Web. Profile System .Web. UI System .Web. UI.WebControls System .Web. UI.WebControls.WebParts 1.2 Hiểu Assembly:...
 • 165
 • 357
 • 1

Bài Giảng Lập Trình Web -Chương 6: Lập trình Web với PHP pdf

Bài Giảng Lập Trình Web -Chương 6: Lập trình Web với PHP pdf
... & David Lane, Web Database Applications with PHP & MySQL”, O'Reilly, 2002 Cung cấp: Thông tin PHP như: phiên mới, đặc trưng hỗ trợ, tin PHP Download PHP Download thư viện lập trình ứng dụng ... Truyền thông CÚ PHÁP PHP Cú pháp Giới thiệu PHP Biến, kiểu liệu, phép toán Lệnh điều khiển Hàm PHP kết hợp với forms Cookies, SSI (Server side includes), Date PHP- MySQL 1/5/2011 PHP scripts chứa ... tính & Truyền thông PHP kết hợp với HTML Form l l PHP script "welcome .php" sử dụng biến $_POST để truy xuất đến thành phần HTML Form sử dụng method="POST" PHP script welcome .php nội dung sau ...
 • 20
 • 172
 • 0

BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH WEB 2 (PHP MYSQL) P3

BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH WEB 2 (PHP MYSQL) P3
... require_once Web Programming Php & MySQL - 20 13 20 Ứng dụng – Template layout topmenu.php index.php search.php pays.php leftmenu.php footer.php Web Programming Php & MySQL - 20 13 21 Ứng dụng – ... Php & MySQL - 20 13 23 topmenu.php topmenu.php Web Programming Php & MySQL - 20 13 24 index.php?action=Timkiem template.php echo $Banner; echo $Menu; echo $Content; echo $Footer; Web Programming ... Tái sử dụng code Làm template cho Web Web Programming Php & MySQL - 20 13 13 03_IncReq_MainTestInc.php 03_IncReq_MainTest.php Web Programming Php & MySQL - 20 13 14 03_IncReq_MainTestInc.php Bỏ...
 • 26
 • 487
 • 0

Bài giảng lập trình web tổng quan thiết kế lập trình web trần phước tuấn

Bài giảng lập trình web tổng quan thiết kế và lập trình web  trần phước tuấn
... hợp web site mạng internet 7/24/2009 Lập trì trình Web - Trầ Trần Phướ Phước Tuấ Tuấn 11 ĐẠI HỌ HỌC SP TPHCM, KHOA TOÁ TOÁN – TIN HỌ HỌC 1.9 Web server, Web browser § Web server: – Máy phục vụ web ... Trầ Trần Phướ Phước Tuấ Tuấn 13 ĐẠI HỌ HỌC SP TPHCM, KHOA TOÁ TOÁN – TIN HỌ HỌC Các bước phát triển website § Đặc tả § Phân tích § Thiết kế § Lập trình § Kiểm thử 7/24/2009 Lập trì trình Web ... –Mối liên quan nội dung? –Thứ tự nội dung? 7/24/2009 Lập trì trình Web - Trầ Trần Phướ Phước Tuấ Tuấn 15 ĐẠI HỌ HỌC SP TPHCM, KHOA TOÁ TOÁN – TIN HỌ HỌC Các bước phát triển website Thiết kế –Sơ...
 • 27
 • 58
 • 0

Slide bài giảng lập trình Web ASP

Slide bài giảng lập trình Web ASP
... Connectivety ) Mã ASP thường thi hành Server Mã tạo trang HTML gởi qua mạng Internet đến trình duyệt, không cần trình duyệt cụ thể nghóa mã lập trình gởi đến Client Kòch Client bao hàm trang ASP, không ... vụ Nguyễn Minh Đức - Khoa CNTT Lập trình với ASP Một trang ASP thường có phần: Dữ liệu văn (Text) Thẻ HTML Mã Client – Side ( ) Mã chương trình ASP: Ví dụ ... máy khách gởi mã viết kòch thật đến trình duyệt Trình duyệt phải có phần mếm thích hợp mong thi hành kòch bên trình duyệt Thi hành kòch chiếm thời gian CPU trình duyệt thay thời gian CPU máy phục...
 • 35
 • 1,289
 • 25

Bai giang lap trinh huong doi tuong va c++

Bai giang lap trinh huong doi tuong va c++
... dưới Nước đươ ̣c đổ ̀ vào bình từ van trên, quá trinh đổ nước va o binh van dưới đươ ̣c khóa kin , ̀ ̀ ́ nước bình đã đầ y thì van dưới mới mở va nước chảy khỏi bình Viê ̣c ... ̣p trinh thủ tu ̣c hay lâ ̣p trinh có cấ u trúc ̀ ̀ Với lâ ̣p trinh thủ tu ̣c hay hướng thủ tục chúng ta nhóm câu lệnh thường ̀ xuyên thực hiê ̣n chương trinh chinh la ̣i mô ̣t chỗ va ... lầ n cả chương trinh ̀ Yế u điể m của lâ ̣p trinh thủ tu ̣c va lâ ̣p trinh module hóa: ̀ ̀ + Khi đô ̣ phức ta ̣p của chương trình tăng lên sự phu ̣ thuô ̣c của nó va o các kiể u...
 • 169
 • 256
 • 0

Bài Giảng Lập Trình Web -Chương 5: Javascript doc

Bài Giảng Lập Trình Web -Chương 5: Javascript doc
... txt="Hello world!" document.write(txt.length) document.write(txt.toUpperCase()) document.write(txt.substring(4, 8)) document.write(txt.small()) document.write(txt.strike()) document.write(txt.charAt(8)) ... theDay=d.getDay() switch (theDay) { case 5: document.write("Finally Friday") break; case 6: document.write("Super Saturday"); break; case 0: document.write("Sleepy ... Math.LN2 Math.LN10 Math.LOG2E Math.LOG10E document.write(Math.round(4.7)) document.write(Math.random()) document.write(Math.floor(Math.random()*11)) document.write(Math.round(-4.60)) 1/5/2011...
 • 20
 • 232
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng lập trình web lâm nhựt khang part 1bài tập lập trình web phpbài 13 lập trình tạo bảng chọn để nhập dữ liệu và tính diện tích các hình vuông tròn chữ nhật hình thang tam giác theo nhu cầutruyền và nhận dữ liệu trong mô hình lập trình sockettruyền và nhận dữ liệutruyền và nhận dữ liệu với dialogtruyền và nhận dữ liệu với dialog ttthực hiện truyền và nhận dữ liệubài giảng lập trình truyền thônggiáo trình lập trình web php và mysqlbài giảng lập trình android view và các điều khiển cơ bảnrắc nghiệm lập trình web php và mysqlbài giảng lập trình phpbài giảng lập trìnhbài giảng lập trình mạngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ