LẬP TRÌNH đồ họa với AWT

LẬP TRÌNH ĐỒ HỌA VỚI AWT

LẬP TRÌNH ĐỒ HỌA VỚI AWT
... quan AWT Các thành ph n AWT Qu n lý trình bày lý ki n Th vi nAWT AWT vi t t AWT cho phép a Abstract Windowing Toolkit o thành ph n AWT cho phép nh n Các thành ph n li u a a chu t, bàn phím n a AWT ... n a AWT t ch a (Container) Thành ph n (Component) Trình qu n lý trình bày (Layout Manager) a (Graphics), phông ch (Font), ki n (Event) Th vi nAWT Object Color Image Toolkit Event Insets Font Polygon ... MenuComponent MenuBar XXXLayout MenuItem CheckboxGroup Menu Component Checkbox MenuItem Th vi nAWT Component AWTException AWTError Button Canvas Checkbox Applet Panel Frame Choice Window Dialog Container...
 • 136
 • 383
 • 0

Lập trình đồ họa với AWT - Phần 1 pdf

Lập trình đồ họa với AWT - Phần 1 pdf
... Nội dung  Tổng quan AWT  Các thành phần AWT  Quản lý trình bày  Xử lý Sự kiện ThưviệnAWT  AWT viết tắt Abstract Windowing Toolkit  AWT cho phép tạo thành phần đồ họa AWT cho phép nhận liệu ...  Các thành phần đồ họa AWT  Vật chứa (Container)  Thành phần (Component)  Trình quản lý trình bày (Layout Manager)  Đồ họa (Graphics), phông chữ (Font), kiện (Event) ThưviệnAWT Object Color ... MenuComponent MenuBar XXXLayout MenuItem CheckboxGroup Menu Component Checkbox MenuItem ThưviệnAWT Component AWTException AWTError Button Canvas Checkbox Applet Panel Frame Choice Window Container Dialog...
 • 5
 • 229
 • 0

Lập trình đồ họa với AWT - Phần 2 doc

Lập trình đồ họa với AWT - Phần 2 doc
... CácthànhphầnAWT  Frame  Thừa kế từ Window nên Container  Frame vừa Component vừa Container  Tạo Frame  Frame()  Frame(String title)  Ví dụ CácthànhphầnAWT  Frame import java .awt. *; public ... component  setVisible(boolean): hiển thị component CácthànhphầnAWT  Container (vật chứa)  Chứa gói java .awt  Là vùng đặt thành phần giao diện  Một số loại Container: Panel, Frame, Dialog ... super("Useless Frame"); setSize(300 ,20 0); setVisible(true); } public static void main(String[] args) { UseLessFrame frame = new UseLessFrame(); } } 10 CácthànhphầnAWT  Frame 11 ...
 • 6
 • 114
 • 1

Lập trình đồ họa với AWT - Phần 3 ppt

Lập trình đồ họa với AWT - Phần 3 ppt
... handling"); t.setSize (30 0, 200); t.setVisible(true); } } 15 Xửlý cácsựkiện  Ví dụ xử lý kiện 16 Xửlý cácsựkiện  Các loại kiện (Event java.util.EventObject java .awt. AWTEvent java .awt. event ActionEvent ... nghe  Một lớp muốn listener phải implement giao tiếp thích hợp 13 Xửlý cácsựkiện  Ví dụ xử lý kiện import java .awt. *; import java .awt. event.*; class EventTest extends Frame implements ActionListener ... đối tượng gây kiện 21 Xửlý cácsựkiện Ví dụ quản lý kiện  import java .awt. *; import java .awt. event.ActionEvent; import java .awt. event.ActionListener; public class TestButton { private Frame f;...
 • 14
 • 113
 • 0

Lập trình đồ họa với AWT - Phần 4 potx

Lập trình đồ họa với AWT - Phần 4 potx
... frame.add(ta4); frame.setVisible(true); } public static void main(String[] args) { TextAreaTest test = new TextAreaTest(); } } 43 CácthànhphầnAWT  TextArea 44 CácthànhphầnAWT  Button  Tương tác với ... PopupMenuTest(); } } 71 CácthànhphầnAWT  PopupMenu 72 CácthànhphầnAWT  Panel  Là Container tồn độc lập  Phải gắn Panel vào Frame  Dùng Panel để nhóm thành phần GUI lại với import java .awt. *; public class ... CácthànhphầnAWT 68 CácthànhphầnAWT  Ví dụ Menu 69 CácthànhphầnAWT   Là lớp Menu PopupMenu  Đối tượng PopupMenu hiển thị mà không cần MenuBar  Có thể hiển thị vị trí theo yêu cầu import java .awt. *;...
 • 60
 • 159
 • 0

Lập trình đồ họa với AWT - Phần 5 pdf

Lập trình đồ họa với AWT - Phần 5 pdf
... FlowLayout(FlowLayout.CENTER, 20, 50 )); for(int i = 1; i< 15; i++) add(new Button("Button"+i)); setSize (57 5, 300); setVisible(true); } public void windowClosing(WindowEvent e){ dispose(); System.exit(0); } 84 Quảnlý trình ... FlowLayoutTest("FlowLayout Test"); } } 85 Quảnlý trình bày  FlowLayout 86 Quảnlý trình bày  BorderLayout  Là layout mặc định cho Frame, Window, Dialog  Các thành phần xếp khu vực khác • NORTH – Đặt ... thêm thành phần vào vùng ‘North’ Button b1=new Button(“North Button”); // khai báo thành phần setLayout(new BorderLayout()); // thiết lập layout add(b1,BorderLayout.NORTH); // thêm thành phần vào...
 • 13
 • 191
 • 0

Lập trình đồ họa với AWT - Phần 6 ppt

Lập trình đồ họa với AWT - Phần 6 ppt
... CTRL_MASK…  String getActionCommand(): trả command gắn với ActionEvent 97 Xửlý cácsựkiện  ActionEvent import java .awt. *; import java .awt. event.*; class ActionListenerTest extends GUIFrame implements ... mouseDragged(MouseEvent) 108 Xửlý cácsựkiện  MouseEvent import java .awt. event.*; public class MouseTest extend GUIFrame import java .awt. *; implements MouseListener, MouseMotionListener { Canvas canvas; ... ActionListenerTest(); } } 103 Xửlý cácsựkiện  ActionEvent 104 Xửlý cácsựkiện  ItemEvent  Được tạo từ thành phần cho phép lựa chọn Checkbox, Choice, List  Lớp nghe ItemEvent cần cài đặt giao tiếp ItemListener...
 • 24
 • 138
 • 0

Lập trình đồ họa với AWT - Phần 7 pptx

Lập trình đồ họa với AWT - Phần 7 pptx
... GUIFrame("ImageTest"); frame.add(image); frame.pack(); frame.setVisible(true); } } 116 Vẽảnh  Nạp ảnh 1 17 ...
 • 4
 • 127
 • 0

Lập trình đồ họa với AWT - Phần 8 potx

Lập trình đồ họa với AWT - Phần 8 potx
... chuột hình  Viết chương trình với menu “Draw” có menu item: line, circle, square: người dùng kích vào menu item, 50 line circle square vẽ 1 18 Bài tập  Viết chương trình tính toán đơn giản 119 ...  Tạo chương trình (Frame) có chứa Canvas, kích thước 200, 200 màu đỏ Khi đưa chuột vào Canvas chương trình dòng chữ “In canvas”, đưa chuột dòng chữ “Not in canvas”  Viết chương trình cho phép ... line circle square vẽ 1 18 Bài tập  Viết chương trình tính toán đơn giản 119 Bài tập  Viết chương trình cho phép người dùng điều khiển bóng Trên hình có nút là: To, Nhỏ, Trái, Phải, Lên, Xuống Khi...
 • 10
 • 222
 • 0

lập trình đồ họa với awt tiếng việt

lập trình đồ họa với awt tiếng việt
... Th vi nAWT AWT vi t t AWT cho phép a Abstract Windowing Toolkit o thành ph n a AWT cho phép nh Các thành ph n n li a u chu n t, bàn phím a AWT t ch a (Container) Thành ph n (Component) Trình qu ... MenuBar XXXLayout MenuItem CheckboxGroup M enu Component C heckbox M enuItem Th vi nAWT Component AWTException AWTError Button Canvas Applet Checkbox Panel Frame Choice Window Container Dialog ... p Component Cácthànhph AWT Frame Th a Window nên Frame a Component ng t Container a Container n o Frame Frame() Frame(String title) Ví Cácthànhph nAWT Frame import java .awt. *; public class UseLessFrame...
 • 114
 • 172
 • 0

Lập trình đồ họa với VB

Lập trình đồ họa với VB
... View|Standard Function RGB Để áp dụng Function RGB, ta viết chương trình VB6 Bạn khởi động chương trình VB6 mới, bỏ vào Label tên Label1 với Caption Red Vertical Scroll tên VScroll1 Kế select hai Label1 ... ảnh định rồi, VB6 chứa hình vào file có tên với file form với extension frx Tức tên form Form1 graphic Property Picture chứa chung với graphics khác form file Form1.frx Do đó, VB6 program chứa ... tên với extensions JPG GIF Đặc biệt với GIF files ta chứa hoạt họa (animation), tức GIF file chứa nhiều hình (gọi Frames) để chúng thay hiển thị, cho người xem có cảm tưởng vật di động In ảnh VB6 ...
 • 24
 • 507
 • 3

LẬP TRÌNH WINDOWS 5 - Lập trình đồ họa với thư viện GDI doc

LẬP TRÌNH WINDOWS 5 - Lập trình đồ họa với thư viện GDI doc
... pen.CreatePen(PS_SOLID,1,RGB( 255 ,0, 255 )); ptrPenOld = pDC->SelectObject(&pen); CBrush brush; CBrush *ptrBrushOld; brush.CreateHatchBrush(HS_DIAGCROSS,RGB( 255 , 255 ,0)); ptrBrushOld = pDC->SelectObject(&brush); nMode = pDC->SetROP2(R2_COPYPEN); ... CPoint (55 0,100); pts[3] = CPoint (55 0,300); pts[4] = CPoint (50 ,300); pts [5] = CPoint (50 ,100); pts[6] = CPoint(200,100); CPen pen, *ptrPenOld; int nMode; pen.CreatePen(PS_SOLID,3,RGB( 255 ,0, 255 )); ... CPoint (55 0,100); pts[3] = CPoint (55 0,300); pts[4] = CPoint (50 ,300); pts [5] = CPoint (50 ,100); pts[6] = CPoint(200,100); CPen pen, *ptrPenOld; int nMode; pen.CreatePen(PS_SOLID,3,RGB( 255 ,0, 255 ));...
 • 55
 • 343
 • 1

Làm quen với lập trình đồ họa

Làm quen với lập trình đồ họa
... phí từ Internet Đồ họa Máy tính: Bài Thực hành Số Trang 3/20 glu32.lib Hình 2: Vị trí mối quan hệ tập tin trình phát triển ứng dụng đồ họa Khi lập trình (dùng C/C++), người lập trình phải thực ... 8400M GT Nvidia Hình 1: Kiến trức hổ trợ việc thực thi chương trình đồ họa Windows Đứng phía người lập trình, để tạo chương trình đồ họa nói – program.exe, họ phải trải qua soạn thảo (edit), biên ... vùng nhìn, nghĩa vùng mà người dùng nhìn thấy Cụ thể, với lập trình OpenGL hầu hết tác vụ vẽ nên tập trung lớp Khi lập trình OpenGL, người lập trình thường phải bổ sung số hàm xử lý kiện vào lớp...
 • 20
 • 1,347
 • 13

Lập trình đồ họa AWT

Lập trình đồ họa AWT
... ng trình ng d ng Trong Java s ki n c th hi ng i t ng L p c s nh t, l p cha c a t t c l p c a s ki n l java.util.EventObject Trang 125 n n n p java.lang.Object java.util.EventObject java .awt. AWTEvent ... d i ây Chú ý: ng pha tr n thành ph n giao di n swing awt m t ng d ng Componient Object Container Applet JApplet Window Frame JFrame Dialog AWTEvent Panel JDialog Font JComponent Các thành ph n ... Clicking the compute button displays the monthly payment and the total payment */ import java .awt. *; import java .awt. event.*; import javax.swing.border.TitledBorder; import java.applet.Applet; import...
 • 23
 • 270
 • 1

Bài 2 GIỚI THIỆU VISUAL C++ VÀ LẬP TRÌNH ĐỒ HỌA 3D VỚI OPENGL pdf

Bài 2 GIỚI THIỆU VISUAL C++ VÀ LẬP TRÌNH ĐỒ HỌA 3D VỚI OPENGL pdf
... dung Giới thiệu Visual C++ Chương trình OpenGL OpenGL: Các khái niệm GIỚI THIỆU VISUAL C++ Giới thiệu Visual C++ • Microsoft Visual C++ (MSVC) Môi trường phát triển tích hợp (IDE) cho ngôn ngữ lập ... dung Giới thiệu Visual C++ Chương trình OpenGL OpenGL: Các khái niệm 11 Chương trình OpenGL Các bước thực Chạy chương trình Xem xét phần chương trình 12 Các bước tạo đề án OpenGL Mở Visual C++ ... dịch Visual C++ 6.0 không tương thích với nhiều đặc điểm C++ chuẩn Chương trình viết Visual C++ 6.0 mang sang Visual C++ phải sửa đổi nhiều • Visual C++ NET 20 03 phiên C++ Microsoft hỗ trợ tốt C++...
 • 39
 • 998
 • 3

Xem thêm