GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ CDMA

Giáo trình công nghệ CDMA: Tổng quan về hệ thống điện thoại di động tổ ong doc

Giáo trình công nghệ CDMA: Tổng quan về hệ thống điện thoại di động tổ ong doc
... tấch dẩng sống PN nhúâ sûã dng bưå tûúng quan song song Mấy di àưång sûã dng bưå tûúng quan, BS sûã dng bưå tûúng quan Mấy thu cố bưå tûúng quan song song gổi lâ thu quết, nố xấc àõnh tđn hiïåu ... http://www.simpopdf.com Simpo PDFNGHÏÅ CDMA TƯÍNG QUAN VÏÌ HÏÅ THƯËNG ÀIÏÅN THOẨI DI ÀƯÅNG TƯÍ ONG 1.1 Tưíng quan Toân bưå vng phc v ca hïå thưëng àiïån thoẩi di àưång tưí ong àûúåc chia thânh nhiïìu vng phc ... cấc di àưång cố thïí trò cåc gổi liïn tc di chuín giûäa cấc thò tưíng àâi sệ àiïìu khiïín cấc kïnh bấo hiïåu hóåc kïnh lûu lûúång theo sûå di chuín ca di àưång àïí chuín àưíi têìn sưë ca di àưång...
 • 112
 • 245
 • 0

Giáo trình công nghệ CDMA tổng quan về hệ thống điện thoại di động tổ ong

Giáo trình công nghệ CDMA tổng quan về hệ thống điện thoại di động tổ ong
... tấch dẩng sống PN nhúâ sûã dng bưå tûúng quan song song Mấy di àưång sûã dng bưå tûúng quan, BS sûã dng bưå tûúng quan Mấy thu cố bưå tûúng quan song song gổi lâ thu quết, nố xấc àõnh tđn hiïåu ... thưëng CDMA Giao thoa tưíng úã tđn hiïåu di àưång thu àûúåc tûâ BS vâ giao thoa tẩo cấc di àưång ca cng mưåt BS vâ giao thoa tẩo cấc di àưång ca BS bïn cẩnh Nối cấch khấc, tđn hiïåu ca mưỵi mưåt di ... tùỉc nghện kïnh trẩng thấi chuín vng Trong hïå thưëng analog vâ hïå thưëng TDMA sưë thò cåc gổi àûúåc êën àõnh àưëi vúái àûúâng truìn ln phiïn hóåc sûå tùỉc cåc gổi xẫy trûúâng húåp tùỉc nghện...
 • 111
 • 173
 • 0

Giáo trình Công nghệ sửa chữa ô tô

Giáo trình Công nghệ sửa chữa ô tô
... gia công tơng tự nh II Sửa chữa chi tiết chuyển động cấu Trục khuỷu Thanh truyền Sửa chữa nhóm pit tông 2.1 Kiểm tra xác định h hỏng: Nội dung công việc sửa chữa: - Gia công bề mặt trụ (bề mặt ... - - - - 4 - - - Đặc điểm công nghệ Cho đến gia công khí phơng pháp chủ động tích cực công tác sửa chữa phục hồi có khả thích ứng sau: - Chế tạo chi tiết để thay - Sửa chữa kích thớc chi tiết cách ... Sửa chữa theo phơng pháp áp dụng sản xuất nhỏ độ bền chi tiết giảm mặt khác gia công khuôn ép với số chi tiết không lớn sẻ nâng giá thành sửa chữa lên a Phơng pháp sửa chữa 20 Hình 79 - Khuôn...
 • 73
 • 2,423
 • 44

Giáo trình: Công nghệ tạo phôi nâng cao - P1,2

Giáo trình: Công nghệ tạo phôi nâng cao - P1,2
... Bách khoa - Đại học Đà nẵng Giáo trình: Công nghệ tạo phôi nâng cao 14 Phơng pháp có số u điểm đáng ý: - Tạo mối hàn có chất lợng cao hầu hết kim loại hợp kim - Mối hàn làm sau hàn - Hồ quang ... oxit ceri EWCe-2 Đen 98,3% W, 1% oxit lantan EWLa-1 Vàng 98,3% W, 1% oxit thori EWTh-1 Trờng đại học Bách khoa - Đại học Đà nẵng 16 Giáo trình: Công nghệ tạo phôi nâng cao EWTh-2 EWZa-1 EWG 97,3% ... bọc lớp mạ đồng Dây mạ đồng nâng cao chất lợng bề mặt Trờng đại học Bách khoa - Đại học Đà nẵng Giáo trình: Công nghệ tạo phôi nâng cao khả chống gỉ, đồng thời nâng cao tính ổn định qúa trình...
 • 27
 • 561
 • 10

Giáo trình: Công nghệ tạo phôi nâng cao - P3

Giáo trình: Công nghệ tạo phôi nâng cao - P3
... học Bách khoa - Đại học Đà nẵng 35 Giáo trình: Công nghệ tạo phôi nâng cao b/ Sơ đồ công nghệ hình b: dùng cho quy trình công nghệ cán thép hình trung bình Cũng cán máy cán phá cán phôi có đờng ... học Bách khoa - Đại học Đà nẵng 36 Giáo trình: Công nghệ tạo phôi nâng cao a b a sơ đồ lắp ráp trục nối; b khớp nối vuông 1- bánh chữ V, 2- khớp nối, 3- gỗ đệm, 4- trục nối vuông, 5- trục cán Trục ... học Bách khoa - Đại học Đà nẵng 34 Giáo trình: Công nghệ tạo phôi nâng cao - Máy cán vạn năng: loại trục cán vừa bố trí thẳng đứng vừa nằm ngang Máy dùng cán dầm chữ I, máy cán phôi - Máy cán trục...
 • 7
 • 414
 • 9

Giáo trình: Công nghệ tạo phôi nâng cao - P4

Giáo trình: Công nghệ tạo phôi nâng cao - P4
... chiều dài biên - vận tốc góc trục khuỷu H 4. 9- Phân tích động học cấu tay biên-trục khuỷu Trờng đại học Bách khoa - Đại học Đà nẵng 51 Giáo trình: Công nghệ tạo phôi nâng cao K - hệ số tay biên ... (Hình 4.7) Loại b tốt kín nhng chế tạo lại khó Trờng đại học Bách khoa - Đại học Đà nẵng Giáo trình: Công nghệ tạo phôi nâng cao Chiều cao piston: hn = (1 ữ 0,8)d d - đờng kính piston Đờng kính piston ... trình ta đợc cos: Trờng đại học Bách khoa - Đại học Đà nẵng 52 Giáo trình: Công nghệ tạo phôi nâng cao C + 2(1 C )1 + K cos = C + K Công thức đợc gọi công thức Xtôrôgiép (4) SR 1,6 K = 0,1...
 • 22
 • 369
 • 11

Giáo trình: Công nghệ tạo phôi nâng cao - P5

Giáo trình: Công nghệ tạo phôi nâng cao - P5
... khoa - Đại học Đà nẵng Giáo trình: Công nghệ tạo phôI nâng cao 64 Nhng đúc ly tâm có nhợc điểm sau: - Chỉ thích ứng cho vật tròn xoay rỗng - Khuôn đúc cần có độ bền cao làm việc nhiệt độ cao, ... 350 ữ 450 - Sơn bề mặt khuôn, lõi lớp sơn đệm chịu nhiệt, chiều dày lớp sơn đến 2mm, sơn ữ lần ca Trờng đại học Bách khoa - Đại học Đà nẵng Giáo trình: Công nghệ tạo phôI nâng cao 61 - Sơn phủ ... xilanh pittông tạo thành màng oxyt dễ làm cho máy bị tắc Khuyết điểm máy hệ thống pittông xilanh chóng mòn Trờng đại học Bách khoa - Đại học Đà nẵng Giáo trình: Công nghệ tạo phôI nâng cao 63 H.5.2...
 • 13
 • 405
 • 11

Giáo Trình Công Nghệ Chế Tạo Máy - Chương 1

Giáo Trình Công Nghệ Chế Tạo Máy - Chương 1
... kiện công nghệ văn kiện công nghệ gọi quy trình công nghệ Khoa Cơ khí - Trờng Đại học Bách khoa Giáo trình: Công nghệ chế tạo máy Lu đức bình 1. 3- thành phần quy trình công nghệ 1. 3. 1- Nguyên công ... Giáo trình: Công nghệ chế tạo máy Lu đức bình 1. 2- trình sản xuất trình công nghệ 1. 2. 1- Quá trình sản xuất Nói cách tổng quát, trình sản xuất trình ngời tác động vào ... phiếu tiến trình công nghệ Khoa Cơ khí - Trờng Đại học Bách khoa Giáo trình: Công nghệ chế tạo máy Lu đức bình 1. 4. 2- Dạng sản xuất hàng loạt Dạng sản xuất hàng loạt có đặc điểm là: - Sản lợng...
 • 7
 • 9,035
 • 313

Giáo Trình Công Nghệ Chế Tạo Máy - Chương 2

Giáo Trình Công Nghệ Chế Tạo Máy - Chương 2
... 18 Giáo trình: Công nghệ chế tạo máy Lu đức bình Muốn đạt độ nhám bề mặt gia công thấp, trớc hết phải đảm bảo đủ cứng vững, phải điều chỉnh máy tốt giảm ảnh hởng máy khác xung quanh 2. 3. 2- ảnh ... hệ nh sau: S2 - Khi S > 0.15 mm/vg R z = 8.r Khoa Cơ khí - Trờng Đại học Bách khoa 15 Giáo trình: Công nghệ chế tạo máy - Khi S < 0.1 mm/vg R z = Lu đức bình r h S h + + 8.r S2 đây, hmin ... hạn chế tợng biến cứng bề mặt b) ứng suất d lớp bề mặt Khoa Cơ khí - Trờng Đại học Bách khoa 10 Giáo trình: Công nghệ chế tạo máy Lu đức bình Nguyên nhân gây ứng suất d lớp bề mặt chi tiết máy: ...
 • 13
 • 3,031
 • 171

Giáo Trình Công Nghệ Chế Tạo Máy - Chương 3

Giáo Trình Công Nghệ Chế Tạo Máy - Chương 3
... Giáo trình: Công nghệ chế tạo máy Lu đức bình 3. 2. 1- Phơng pháp cắt thử kích thớc riêng biệt Sau gá chi tiết lên máy, cho máy cắt lớp phoi phần ngắn mặt cần gia công, sau dừng máy, đo ... dao nhiều lần - Do thay đổi nhiều máy để gia công loạt chi tiết - Do dao động nhiệt chế độ cắt gọt 3. 3. 1- ảnh hởng biến dạng đàn hồi hệ thống công nghệ Hệ thống công nghệ MGDC (máy, đồ gá, dao, ... gia công * Nếu trục máy phay đứng không thẳng góc với mặt phẳng bàn máy theo phơng dọc bàn máy bề mặt gia S Bàn máy công bị lõm Khoa Cơ khí - Trờng Đại học Bách khoa 30 Giáo trình: Công nghệ chế...
 • 21
 • 2,209
 • 36

Giáo Trình Công Nghệ Chế Tạo Máy - Chương 4

Giáo Trình Công Nghệ Chế Tạo Máy - Chương 4
... khí - Trờng Đại học Bách khoa 46 Giáo trình: Công nghệ chế tạo máy Lu đức bình 4. 4- tính sai số gá đặt Sai số gá đặt chi tiết trình gia công đợc xác định công thức sau: gd = kc + dg + c 4. 4. 1- ... khoa 47 Giáo trình: Công nghệ chế tạo máy Lu đức bình 4. 4. 3- Sai số chuẩn c 100 0,1 Chuẩn thiết kế chuẩn công nghệ trùng không trùng Nếu chúng trùng tức thể tốt quan điểm công nghệ công tác thiết ... khống chế bậc tịnh tiến theo Oy Ngời ta dùng nguyên tắc điểm để định vị chi tiết gia công Khoa Cơ khí - Trờng Đại học Bách khoa 44 Giáo trình: Công nghệ chế tạo máy Lu đức bình Chú ý: - Mỗi mặt...
 • 15
 • 4,611
 • 194

Xem thêm