Nghiên cứu tính nhạy khí của vật liệu dây nano sno2 biến tính bởi WO3 (LV01752

nghiên cứu tổng hợp và tính chất nhạy khí của vật liệu nanocomposite trên nền polyaniline và polypyrrole

nghiên cứu tổng hợp và tính chất nhạy khí của vật liệu nanocomposite trên nền polyaniline và polypyrrole
... trưng cấu trúc vật liệu nanocomposite tổng hợp SEM, TEM, FT-IR, Raman, UV-Vis, XRD iii Nghiên cứu tính chất nhạy khí vật liệu nanocomposite tổng hợp với khí NH3 O2 Phƣơng pháp nghiên cứu Bằng thực ... Nghiên cứu ảnh hưởng titanium dioxide lên tính chất nhạy khí polyaniline Chương 4: Nghiên cứu ảnh hưởng ống bon nano đơn vách lên tính chất nhạy khí polyaniline polypyrrole CHƢƠNG TỔNG QUAN 1.1 Polyaniline ... phổ FT-IR, Raman vật liệu tổng hợp cho thấy dịch đỉnh, cường độ đỉnh phụ thuộc vào khối lượng hợp phần CHƢƠNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA TITANIUM DIOXIDE LÊN TÍNH CHẤT NHẠY KHÍ CỦA POLYANILINE 3.1...
 • 24
 • 320
 • 1

Nghiên cứu tổng hợp và tính chất nhạy khí của vật liệu nanocomposite trên nền polyaniline và polypyrrole

Nghiên cứu tổng hợp và tính chất nhạy khí của vật liệu nanocomposite trên nền polyaniline và polypyrrole
... Nghiên cứu tổng hợp tính chất nhạy khí vật liệu nanocomposite polyaniline polypyrrole Đề tài thực với mục tiêu chính: i Tổng hợp vật liệu nanocomposite có cấu trúc dạng sợi polyaniline polypyrrole ... CÁC BON NANO ĐƠN VÁCH LÊN TÍNH CHẤT NHẠY KHÍ CỦA POLYANILINE POLYPYRROLE 94 4.1 MỞ ĐẦU 94 4.2 NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT NHẠY KHÍ CỦA NANOCOMPOSITE GIỮA POLYANILINE VỚI ỐNG CÁC BON ... nghiên cứu PANi, PPy, TiO2 SWNTs tạo sở liệu phƣơng pháp tổng hợp, tính chất, biến tính ứng dụng cho thấy tiềm vật liệu đặc biệt vật liệu tổ hợp chúng Tổng hợp PANi PPy với phƣơng pháp tổng hợp, ...
 • 144
 • 394
 • 1

nghiên cứu tổng hợp và tính chất nhạy khí của vật liệu nanocomposite trên nền polyaniline và polypyrrole

nghiên cứu tổng hợp và tính chất nhạy khí của vật liệu nanocomposite trên nền polyaniline và polypyrrole
... Nghiên cứu tổng hợp tính chất nhạy khí vật liệu nanocomposite polyaniline polypyrrole Đề tài thực với mục tiêu chính: i Tổng hợp vật liệu nanocomposite có cấu trúc dạng sợi polyaniline polypyrrole ... CÁC BON NANO ĐƠN VÁCH LÊN TÍNH CHẤT NHẠY KHÍ CỦA POLYANILINE POLYPYRROLE 94 4.1 MỞ ĐẦU 94 4.2 NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT NHẠY KHÍ CỦA NANOCOMPOSITE GIỮA POLYANILINE VỚI ỐNG CÁC BON ... nghiên cứu PANi, PPy, TiO2 SWNTs tạo sở liệu phƣơng pháp tổng hợp, tính chất, biến tính ứng dụng cho thấy tiềm vật liệu đặc biệt vật liệu tổ hợp chúng Tổng hợp PANi PPy với phƣơng pháp tổng hợp, ...
 • 144
 • 188
 • 0

Luận án NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ TÍNH CHẤT NHẠY KHÍ CỦA VẬT LIỆU NANOCOMPOSITE TRÊN NỀN POLYANILINE VÀ POLYPYRROLE

Luận án NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ TÍNH CHẤT NHẠY KHÍ CỦA VẬT LIỆU NANOCOMPOSITE TRÊN NỀN POLYANILINE VÀ POLYPYRROLE
... Nghiên cứu tổng hợp tính chất nhạy khí vật liệu nanocomposite polyaniline polypyrrole Đề tài thực với mục tiêu chính: i Tổng hợp vật liệu nanocomposite có cấu trúc dạng sợi polyaniline polypyrrole ... dioxide lên tính chất nhạy khí polyaniline Tập trung nghiên cứu tính chất nhạy khí composite PANi với TiO2 tiếp xúc với hai khí đặc trƣng cho tính khử tính ôxy hóa (khí tính khử -NH3 khí tính ... CÁC BON NANO ĐƠN VÁCH LÊN TÍNH CHẤT NHẠY KHÍ CỦA POLYANILINE POLYPYRROLE 94 4.1 MỞ ĐẦU 94 4.2 NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT NHẠY KHÍ CỦA NANOCOMPOSITE GIỮA POLYANILINE VỚI ỐNG CÁC BON...
 • 144
 • 192
 • 0

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất nhạy khí của vật liệu ZnO Nanowires

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất nhạy khí của vật liệu ZnO Nanowires
... sỏt tớnh cht nhy khớ ca vt liu ZnO nanowires 3.1.1.2 ZnO nanowires v c ch Hi-Lng-Rn (Hỡnh 3.4) ch kt qu nh SEM ca ZnO nanowires tng hp nhit 950oC (ngun vt liu l bt ZnO & graphit), ng kớnh trung ... - 41 Nghiờn cu ch to v kho sỏt tớnh cht nhy khớ ca vt liu ZnO nanowires CHNG Tổng quan vật liệu nhạy khí có cấu trúc nano 1.1 OXIT KIM LOI BN DN 1.1.1 Gii thiu Ngy mụi trng sng ... nhy khớ ca vt liu ZnO nanowires Hỡnh 1.6 (a) nh AFM ca mt ZnO nanowire FET cựng vi gin mch o (b) c trng I-V ca mt ZnO nanowire FET Vg t -6V n 6V; (c) s thay i c tớnh truyn ca nanowires mc cỏc...
 • 64
 • 429
 • 2

Phổ tổn hao năng lượng eels và ứng dụng trong nghiên cứu vi cấu trúc của vật liệu nanô luận văn thạc sỹ vật

Phổ tổn hao năng lượng eels và ứng dụng trong nghiên cứu vi cấu trúc của vật liệu nanô luận văn thạc sỹ vật lý
... trỳc ph tn hao nng lng EELS - Nghiờn cu k thut ph tn hao nng lng EELS thc hin trờn kớnh hin vi in t truyn qua (TEM) - Phõn tớch vi cu trỳc ca mt s vt liu nano bng k thut EELS kt hp vi cỏc k thut ... EELS khỏc, vớ d nh: ph EELS phn x (Reflection EELS - REELS) s dng vi chựm in t nng lng t 10KeV 30 KeV, phộp phõn tớch ph EELS phõn gii cao (HREELS - High resolution EELS) vi chựm in t nng lng ... 26 Kt lun chng Trong chng nay, chung tụi a tỡm hiu c khỏi nim ph tn hao nng lng EELS v cu trỳc ph tn hao nng lng EELS gm ba vựng Vựng khụng tn hao nng lng (zero - loss) Vựng tn hao nng lng thp...
 • 33
 • 340
 • 3

nghiên cứu chế tạo cảm biến khí co và co2 trên cơ sở vật liệu dây nano sno2

nghiên cứu chế tạo cảm biến khí co và co2 trên cơ sở vật liệu dây nano sno2
... trình chế tạo vật liệu sở cho việc chế tạo loại cảm biến Chương 3: Cảm biến khí CO2 sở dây nano SnO2 biến tính LaOCl Chương luận án sâu nghiên cứu tính chất nhạy khí CO2 cảm biến sở dây nano SnO2 ... nano SnO2RuO2 Dây nano SnO2 Đai nano SnO2- Au Dây nano SnO2 10 250400 400 Dây nano SnO2 Dây nano SnO2 Đai nano SnO2 Dây nano SnO2 Dây nano SnO2- CuO Dây nano SnO2- Pt Dây nano SnO2- Pd 50-300 - Độ ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ĐỖ ĐĂNG TRUNG NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CẢM BIẾN KHÍ CO CO2 TRÊN CƠ SỞ VẬT LIỆU DÂY NANO SnO2 Chuyên ngành: VẬT LIỆU ĐIỆN TỬ Mã số:...
 • 158
 • 331
 • 1

nghiên cứu chế tạo cảm biến khí co và co2 trên cơ sở vật liệu dây nano sno2(thông tin đưa lên website)

nghiên cứu chế tạo cảm biến khí co và co2 trên cơ sở vật liệu dây nano sno2(thông tin đưa lên website)
... Chương 2: Chế tạo tính chất nhạy khí dây nano SnO2 gồm 36 trang; Chương 3: Cảm biến khí CO2 sở dây nano SnO2 biến tính LaOCl gồm 26 trang Chương 4: Cảm biến khí CO sở dây nano SnO2 biến tính ... thồi khí CO với nồng độ khác (B) Độ ổn định cảm biến sau chu kỳ đóng/mở khí CO với nồng độ 25 ppm 400 oC KẾT LUẬN CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ Đề tài Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí CO CO2 sở vật liệu dây ... việc 150 oC Đây cảm biến cho độ đáp ứng cao so với nghiên cứu công bố 2) Đã chế tạo thành công cảm biến khí CO2 sở dây nano SnO2 biến tính LaOCl Các kết nghiên cứu cảm biến dây nano SnO2-LaOCl...
 • 24
 • 253
 • 0

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát khả năng quang xúc tác của vật liệu dây NANO tio2 luận văn thạc sỹ hóa học

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát khả năng quang xúc tác của vật liệu dây NANO tio2 luận văn thạc sỹ hóa học
... c tớnh xỳc tỏc quang quý bỏu ú m vt liu TiO2 kớch thc nanomet c ng vo nhiu lnh vc, cú th túm tt s (hỡnh 1.3): Quang ngng kết nitơ Quang điện TiO2 hoạt tính + ánh sáng Quang xúc tác Tổng hợp hữu ... ioxit (TiO2) c nghiờn cu nh l vt liu c bn lnh vc nano bi nú cú tớnh cht lý húa, quang in c bit v nht l thõn thin vi mụi trng ó cú nhiu vt liu nano TiO2 cu trỳc khỏc c nghiờn cu nh ht nano, nano, ... kh nng quang xỳc tỏc ca vt liu dõy nano TiO2 vi cỏc ni dung c th sau: (1) Nghiờn cu iu kin ti u v xõy dng quy trỡnh ch to mu dõy nano TiO2; (2) Thm dũ hot tớnh quang xỳc tỏc ca vt liu dõy nano; ...
 • 59
 • 116
 • 0

Chế tạo và tính chất của vật liệu dây nano (Eu, Tb) PO4.H2O nhằm ứng dụng trong y sinh

Chế tạo và tính chất của vật liệu dây nano (Eu, Tb) PO4.H2O nhằm ứng dụng trong y sinh
... trúc vật lí có kích thước cỡ nanomet Vật liệu nano có nhiều hình dạng: hạt nano (nanoparticles), nano (nanorods), ống nano (nanotubes), d y nano (nanowires), nano, dải nano (nanobelts) Nhiều tính ... giá độ nh y, độ ổn định độ lặp lại qui trình phân tích KẾT LUẬN Trong đề tài Chế tạo tính chất vật liệu d y nano Eu/TbPO4.H2O nhằm ứng dụng y sinh ’ chúng tơi thu kết sau: X y dựng quy trình cơng ... tơi l y mẫu có tỷ lệ Eu/Tb = 1/8 để đem bọc chức hóa bề mặt ứng dụng y sinh 9000 489 (Eu,Tb )PO4.H2O (đvtđ) n Cườg độ 398 (Eu,Tb )PO4.H2O@ SiO2-NH2 (Eu,Tb )PO4.H2O@ SiO2-NH2-GDA 7000 (Eu,Tb )PO4.H2O@ SiO2...
 • 24
 • 307
 • 0

Chế tạo và tính chất của vật liệu dây nano (Eu, Tb) PO4.H2O nhằm ứng dụng trong y sinh

Chế tạo và tính chất của vật liệu dây nano (Eu, Tb) PO4.H2O nhằm ứng dụng trong y sinh
... LIÊN CHẾ TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU D Y NANO (Eu,Tb )PO4.H2O NHẰM ỨNG DỤNG TRONG Y SINH Chun ngành : Vật liệu linh kiện Nanơ Mã số : Chun ngành đào tạo thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ VẬT LIỆU VÀ LINH ... tơi l y mẫu có tỷ lệ Eu/Tb = 1/8 để đem bọc chức hóa bề mặt ứng dụng y sinh 488 8000 (Eu,Tb )PO4.H2O (Eu,Tb )PO4.H2O@ SiO2-NH2 398 (Eu,Tb )PO4.H2O@ SiO2 (Eu,Tb )PO4.H2O@ SiO2-NH2-GDA 7000 (Eu,Tb )PO4.H2O@ SiO2-NH2-GDA-IgG ... trúc vật lí có kích thước cỡ nanomet Vật liệu nano có nhiều hình dạng: hạt nano (nanoparticles), nano (nanorods), ống nano (nanotubes), d y nano (nanowires), nano, dải nano (nanobelts) Nhiều tính...
 • 59
 • 337
 • 1

Nghiên cứu khả năng sử dụng vật liệu xado để phục hồi tính năng kỹ thuật của động cơ Yanmar 70 cv

Nghiên cứu khả năng sử dụng vật liệu xado để phục hồi tính năng kỹ thuật của động cơ Yanmar 70 cv
... có sử dụng vật liệu xado PHẦN II GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG CƠ YANMAR 7 0cv TẠI BỘ MÔN ĐỘNG LỰC VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH THỰC NGHIỆM I Giới thiệu động yanmar 7 0cv môn động lực khoa khí I.2 ảnh 3D động 7 0cv ... chỉnh động cách tỉ mỉ, tiêu chuẩn - thiết kế sử dụng thiết bò đo - quan sát ghi chép đầy đủ phản ứng xado III Phạm vi đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu khẳ sử dụng xado để phục hồi ... xado để phục hồi số tính kỹ thuật động YANMAR 7 0cv môn động lực khoa khí trường đại học Nha Trang hình Hình Đối tượng nghiên cứu: - nghiên cứu phục hồi hao mòn chi tiết có chuyển động ma sát như:...
 • 86
 • 378
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu chế tạo cảm biến khí co và co2 trên cơ sở vật liệu dây nano sno2nhạy khí của vật liệu nanocompositenghiên cứu khả năng hấp phụ feiii niii crvi của vật liệu oxit nano mno2 bọc cát trong môi trường nước và thử nghiệm xử lý môi trườngnghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu nanô dạng màng ống và sợinghiên cứu xác định thành phần vật liệunghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu mgotính chất quang của vật liệu keo nano znotính chất hấp thụ của vật liệu bán dẫn sno2nghiên cứu sự ổn định của công trình bảo vệ bờ biển do ảnh hưởng của tải trọng độngnghien cuu va ung dung cua mang khong daynghiên cứu chế tạo và khảo sát các tính chất đặc trƣng của vật liệu nano kim loại platinnghiên cứu tính chất hấp thụ sóng rada của vật liệu tàng hình từ conducting polymechế tạo nghiên cứu tính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu compozit trên cơ sở copolyme etylenvinyl axetat eva và nanosilicanghiên cứu khả năng hấp phụ khí h2 của vật liệu mof5 và irmof3đề tài nghiên cứu tổng hợp cấu trúc và tính chất của vật liệu gốm thuỷ tinh hệ caomgosio2CV 221 Nhac nop BC DTBDCông văn 260 BGD ĐT-SEQAP V v: Hướng dẫn thực hiện dạy học cả ngày FDS năm 2014-2015 | SEQAP.EDU.VN CV 260 HDan FDSCV 101 giai ngan 36 So2352017TT 23 Đat đaiVăn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận Co so vat chat2352017TT 24 Đat đaiLCT TUAN38 2017 signedLCT TUAN 41 2017 signedBài 5. Gấp thuyền phẳng đáy có mui2252017TT 1 Dat dai Mẫu số 012252017TT 4 Đat đai2252017TT 7 Đat đai2252017TT 8 Đat đai2252017TT 9 Đat đaiEverpia Vietnam JSC 1st half 2011_ver06.09113 Giay uy quyen du hop DHCD 20174 TTr BCTC va PA phan phoi loi nhuan 2015Luật Khí tượng thủy văn 2015Performanceanalysis Q2_ver 12.08.11_VNEPerformanceanalysis Q2_ver 12.08.11