Phương pháp monte carlo mô phỏng các quá trình ngẫu nhiên (LV01699)

phỏng các quá trình tương tác của chùm ion tới bia và tính hiệu suất phún xạ bằng phương pháp động học monte carlo

Mô phỏng các quá trình tương tác của chùm ion tới bia và tính hiệu suất phún xạ bằng phương pháp động học monte carlo
... Hiệu suất phún xạ vật liệu bia bắn phá chùm ion phụ thuộc mạnh vào góc tới chùm ion (tính từ pháp tuyến bề mặt vật liệu bia) Hiệu suất phún xạ tăng góc tới tăng, nhiên góc tới gần 900, chùm ion tới ... mặt bia, hiệu suất phún xạ giảm Mối liên hệ hiệu suất phún xạ góc tới chùm ion suy từ mối liên hệ hiệu suất phún xạ với độ sâu R vật liệu bia mà có nguyên tử bia bị đánh bật Hiệu suất phún xạ ... đường dịch chuyển ion bia: 61 3.3.5 Phân bố ion bia: 63 Chương 4: MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA NGUYÊN TỬ BIA VÀ TÍNH HIỆU SUẤT PHÚN XẠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG HỌC MONTE CARLO ...
 • 113
 • 182
 • 0

PHỎNG CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

MÔ PHỎNG CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
... thúc môn học: trình Công nghệ Hoá học ĐĨA GHI FILE BÀI THI KẾT THÚC MÔN HỌC MÔ PHỎNG CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC Học viên: Lê Kiều Hưng – CH KTHH 2009 Bài thi kết thúc môn học: trình Công ... sau) Học viên: Lê Kiều Hưng – CH KTHH 2009 16 Bài thi kết thúc môn học: trình Công nghệ Hoá học Học viên: Lê Kiều Hưng – CH KTHH 2009 17 Bài thi kết thúc môn học: trình Công nghệ Hoá học ... Environment Học viên: Lê Kiều Hưng – CH KTHH 2009 18 Bài thi kết thúc môn học: trình Công nghệ Hoá học Học viên: Lê Kiều Hưng – CH KTHH 2009 19 Bài thi kết thúc môn học: trình Công nghệ Hoá học...
 • 34
 • 360
 • 0

Nghiên cứu cơ chế giải phóng Asen ra nước ngầm - phỏng các quá trình khử yếm khí tự nhiên trong các tầng ngậm nước

Nghiên cứu cơ chế giải phóng Asen ra nước ngầm - mô phỏng các quá trình khử yếm khí tự nhiên trong các tầng ngậm nước
... HCO 3- Nong (M) 1,0.1 0-' 2,4.1 0-' NO3 3,0.10' SO4 2- 5,2.10' 1,2.10' 6,0.1 0-' 6,0.1 0-' Na-glutamat PO4 '- Mg^^ 964 Bang Phuong phap phan tich Thanh phdn Asen Fe, Mn PP Phan tich AAS-HVG AAS NO 3-, ... S04 ^-, S^', As the hien tren hinh ';::,;.' J, • , ; , • , • • ' ,; • ^ ^ ^ „ i - - < >N .• Mi n • " ^ - Series • / -. :- - — • -Series2 Series3 • • • ** Series4 • • • • • « • « • • • n - 10 ... md pyrit ra' t Idn d phia Tay Bdc each Ha Ngi khoang 60 km va ra' t nhieu eae diem md vang rai rae; dd khoang arsenopyrit phan bd kha day Trong nhieu nam gan day vice khai thae vang diln rat manh...
 • 10
 • 105
 • 0

Xử lý các quá trình ngẫu nhiên

Xử lý các quá trình ngẫu nhiên
... công suất trình lấy mẫu Trong ứng dụng, nhiều QT số (digital process) - tức dãy ngẫu nhiên tạo thành cách lấy mẫu trình tương tự (analog process) - tức QT với thời gian liên tục – Sau trình bày ... biến đổi Fourier hai vế Định cho phép tính phổ công suất tổng hai QT thông qua phổ công suất trình phổ công suất chéo Định mở rộng sang trường hợp n trình Định 6.5 Nếu {X1 ( t ) , , X ... công suất lập nên cách hiệu để xác định dáng điệu tín hiệu ngẫu nhiên Tuy nhiên, phải dừng lại đây, khía cạnh quan trọng tín hiệu ngẫu nhiên gắn kết chúng với hệ tuyến tính Trước hết mục này, thảo...
 • 104
 • 284
 • 0

CƠ SỞ LÝ THUYẾT CÁC QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN pot

CƠ SỞ LÝ THUYẾT CÁC QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN pot
... dụng thuyết sóng phân tích độ bền kết cấu Các thuyết sóng vừa nêu thực tế dùng thiết kế, tính tốn cho kết cấu Tuy thuyết có phạm vi áp dụng khơng lớn Chọn lựa thuyết cụ thể cho cơng trình ... giá trị b cơng thức cuối b = a + ε, ε > ε → 0, cơng thức trở thành: Prob( ζ = a ) = F( a + 0) – F( a) (1.11) GIÁ TRỊ ĐẶC TRƯNG CỦA CÁC ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN Trước tiên xét q trình ngẫu nhiên bố ... (1.109) Cơng thức xác định phổ trình bày phần sở để thành lập phổ sóng biển Dữ liệu đo đạc thực tế từ vùng đại dương tài liệu để tính đại lượng sóng biển q trình ngẫu nhiên Tuy nhiên cơng thức...
 • 58
 • 211
 • 0

phỏng tính toán quá điện áp do sét trên đường dây truyền tải sử dụng phương pháp monte carlo

mô phỏng tính toán quá điện áp do sét trên đường dây truyền tải sử dụng phương pháp monte carlo
... phƣơng pháp Monte Carlo Sau xét lần lƣợt phƣơng pháp tính toán 2.1 Phƣơng pháp cổ điển Phƣơng pháp đƣợc sử dụng tính toán đồ án giáo học [7] Phƣơng pháp sử dụng khoảng cột đại diện cho toàn đƣờng dây ... định suất cắt sét đƣờng dây truyền tải, ngƣời ta thƣờng sử dụng ba phƣơng pháp sau: 1- Phƣơng pháp cổ điển 2- Phƣơng pháp CIGRE 3- Phƣơng pháp trình độ kết hợp với phƣơng pháp Monte Carlo gọi ... đường dây truyền tải sử dụng phương pháp Monte Carlo CHƢƠNG TÍNH TOÁN SUẤT CẮT CHO ĐƢỜNG DÂY TRUYỀN TẢI 220kV BẰNG PHƢƠNG PHÁP MONTE CARLO Trong chƣơng này, ta áp dụng phƣơng pháp Monte Carlo...
 • 64
 • 391
 • 2

Báo cáo khoa học " PHỎNG TIẾN ĐỘ THI CÔNGCÔNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP MONTE CARLO " potx

Báo cáo khoa học
... thành dự án (122, 136, 136, 151) tuần Nếu phương pháp Monte Carlo (số lần 500 lần) ta có thời gian hoàn thành dự án trung bình 136 tuần Dựa bảng số liệu kết phương pháp Monte Carlo SĐMM, ... lập ti ến độ cho công trình điều tất yếu để đưa tiến độ xác định Các công tác chủ yếu thi t lập sau : Thời gian công tác tính theo tuần Thời gian thi t lập dựa kinh nghiệm, trình độ thi ... ta quan sát mức độ mong đợi kết dự án với giá trị cho Vì rủi ro dự án thường biểu thị qua hàm phân phối xác suất tích luỹ Tính toán tiến độ theo phương pháp Monte- Carlo Phần trình bày thủ tục...
 • 8
 • 470
 • 4

phỏng máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị bằng phương pháp monte carlo

Mô phỏng máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị bằng phương pháp monte carlo
... c a MCNP5 Hình 4.1: hình máy gia t c 2D, bên trái hình máy gia t c phát chùm photon 6MV bên ph i hình máy gia t c phát chùm photon 15MV 48 Hình 4.2: hình máy gia t c 3D ñư c v b ng ... 2.3: M t c t c a ng d n gia t c sóng d ng c a máy gia t c n tính 6MV 2.3 ð U ðI U TR MÁY GIA T C TUY N TÍNH [15] ð u máy gia t c m t nh ng thành ph n quan tr ng nh t c a máy gia t c Nó ch a ñ ng ... ð I H C QU C GIA THÀNH PH H TRƯ NG ð I H C KHOA H C T CHÍ MINH NHIÊN LÊ THANH XUÂN MÔ PH NG MÁY GIA T C TUY N TÍNH DÙNG TRONG X TR B NG PHƯƠNG PHÁP MONTE CARLO Chuyên ngành: V T LÝ...
 • 75
 • 334
 • 3

Dùng phương pháp Monte Carlo để giải một lớp bài toán điều khiển ngẫu nhiên tổng hợp liên quan đến quá trình điểm gắn mã và áp dụng

Dùng phương pháp Monte Carlo để giải một lớp bài toán điều khiển ngẫu nhiên tổng hợp liên quan đến quá trình điểm gắn mã và áp dụng
... PPCM sử dụng phương pháp trực tiếp để giải số toán ĐKTƯ phương pháp gradient [31], phương pháp xấp xỷ ngẫu nhiên [16], [30], phương pháp bắn ngẫu nhiên Markov [17], phương pháp dò tìm ngẫu nhiên ... dùng phương pháp Monte Carlo [13] (tr.271-309) để giải - Phương pháp ẩn : Phương pháp thường sử dụng cho toán điều khiển tổng hợp Mayer có biến trạng thái điều khiển bình phương khả tích có điều ... nay, việc giải số toán nhận quan tâm không tác giả nước Đã có nhiều phương pháp sử dụng, nhiên phương pháp giải lớp toán định Ta điểm sơ lược số phương pháp tiếp cận với vấn đề - Phương pháp gián...
 • 142
 • 586
 • 0

nghiên cứu một số phương pháp lọc, và phỏng việc lọc âm thanh qua phần mềm matlab

nghiên cứu một số phương pháp lọc, và mô phỏng việc lọc âm thanh qua phần mềm matlab
... ngày trở nên quan trọng Về lịch sử phát triển, lọc đợc nghiên cứu nhiều xử lý tín hiệu số dành đợc quan tâm, đầu t nghiên cứu nhà khoa học, trung tâm nghiên cứu lớn giới Hiện nay, lọc liên tục ... ứng dụng quan trọng thực tế nh vậy, nên vấn đề đặt làm để thu đợc âm có chất lợng tốt Đó mục tiêu mà đồ án em hớng tới Trong đề tài em nghiên cứu số phơng pháp lọc, việc lọc âm qua phần mền ... công cụ tín hiệu số đòi hỏi phát triển đồng phơng pháp xử lý số đại Một công cụ kỹ thuật xử lý số lọc Bộ lọc hệ thống ứng dụng nhiều lĩnh vực sống Khi công nghệ ngày phát triển việc lọc nhiễu để...
 • 75
 • 428
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nc thiet ke che tao thiet bi mo phong cac qua trinh van hanh phuong tien giao thong van tai duong satcác quá trình ngẫu nhiêntín hiệu và nhiễu là các quá trình ngẫu nhiênphương pháp monte carlo và chương trình mô phỏng vận chuyển bức xạ mcnp5phương pháp phân tích mô phỏng monte carlocác phương pháp monte carlophương pháp dạy học mô phỏngphương pháp monte carlo pdfphương pháp làm giảm mỡ bụng hiệu quả nhấtphương pháp làm giảm mỡ bụng hiệu quảnghiên cứu hiệu suất ghi nhận của detector bán dẫn siêu tinh khiết hpge trong phổ kế gamma bằng phương pháp monte carlo và thuật toán di truyềntìm hiểu thực trạng việc sử dụng phương pháp dạy học theo nhóm trong quá trình dạy học môn địa lí lớp 4 của giáo viên các trường tiểu học huyện sóc sơn hà nộiđặc trưng của phương pháp monte carlophương pháp monte carlo và chương trình mcnp5các phương pháp định giá áp dụng trong quá trình cổ phần hoáchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)bài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại