THÔNG TƯ, ĐIỀU LỆ THI GVG

THÔNG TƯ, ĐIỀU LỆ THI GVG

THÔNG TƯ, ĐIỀU LỆ THI GVG
... động hội thi Các ban làm việc đạo trực tiếp trưởng ban tổ chức hội thi; b) Quyết định tước bỏ quyền dự thi giáo viên vi phạm quy định điều lệ hội thi Điều 10 Ban đề thi Ban đề thi hội thi trưởng ... cáo kết thi với hội đồng thi Căn thực tế công việc hội thi, trưởng ban tổ chức hội thi thành lập ban khác để phục vụ hội thi Chương TỔ CHỨC HỘI THI Điều 13 Kế hoạch hội thi, hồ sơ dự thi Kế hoạch ... viên dự thi) Điều 14 Tổ chức thi đánh giá nội dung thi (đối với cấp huyện, tỉnh) Tổ chức thi Ban tổ chức xếp thời gian tiến hành nội dung thi, thông báo lịch thi cho đơn vị tham gia, tạo điều kiện...
 • 45
 • 55
 • 0

Điêu lệ thi GVG

Điêu lệ thi GVG
... Hội thi Chương IV TỔ CHỨC HỘI THI Điều 16 Kế hoạch Hội thi, hồ sơ đăng ký dự thi Kế hoạch Hội thi cấp tổ chức Hội thi quy định, bao gồm: a) Mục đích, yêu cầu Hội thi; b) Nội dung, hình thức thi; ... dự thi yêu cầu khác Ban tổ chức Hội thi quy định, thông báo trước kế hoạch tổ chức Hội thi Điều 20 Tổng kết công bố kết Hội thi Kết Hội thi công bố buổi tổng kết Hội thi gửi đến đơn vị dự thi ... Điều 17 Tổ chức thi đánh giá nội dung thi Tổ chức thi Ban Tổ chức xếp thời gian tiến hành nội dung thi, thông báo lịch thi cho đơn vị tham gia, tạo điều kiện để giáo viên CBQLGD dự thi giảng Đánh...
 • 7
 • 94
 • 0

Điều lệ thi GVG

Điều lệ thi GVG
... Hội thi Chương IV TỔ CHỨC HỘI THI Điều 16 Kế hoạch Hội thi, hồ sơ đăng ký dự thi Kế hoạch Hội thi cấp tổ chức Hội thi quy định, bao gồm: a) Mục đích, yêu cầu Hội thi; b) Nội dung, hình thức thi; ... giải thưởng Hội thi Quyết định tước bỏ quyền dự thi giáo viên, quyền chấm thi giám khảo vi phạm quy định Điều lệ Hội thi Điều 14 Thành phần, nhiệm vụ quyền hạn Ban Thư ký Hội thi Thành phần: ... Hội thi a) Tổ chức điều hành toàn hoạt động Hội thi theo quy định Điều lệ b) Xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức Hội thi gửi thông báo đến đơn vị tham gia Hội thi; c) Chuẩn bị địa điểm, trang thi t...
 • 10
 • 87
 • 0

Điều lệ thi Tổng phụ trách giỏi(thông tư 52)

Điều lệ thi Tổng phụ trách giỏi(thông tư 52)
... Bili thi kien tMc vil ky nang duqc danh gia theo theo thang diem 10, theo huang dfuI chfrm thi clla ban dS thi Neu ta cMc thi viet thi bili thi viet hai giam khao chfrm dQc I?p, neu ta cMc thi ... dang ky dl! thi I K~ ho~ch hQi thi dp ta chUc hQithi quy dinh, bao g6m: a) M\!c dich, yeu du cua hQi thi; b) NQi dung, hinh thuc thi; c) D6i tuqng, s6 luqng va diSu ki~n dang ky dl) 'thi; d) Thai ... DQi va phong tdo thi~ u nhi wOng hQc I>i~u Cae cdp tA ehrre hQi thi, s6 hrqng giao vien tham gia hQi thi Cac d.p t6 chllc hQithi a) HQithi dp huy~n duQ'ct6 chUc nam mQt IAn; b) HQi thi dp tinh duQ'ct6...
 • 14
 • 1,061
 • 1

THÔNG TƯ 21-ĐIỀU LỆ THI GV DẠY GIỎI.doc

THÔNG TƯ 21-ĐIỀU LỆ THI GV DẠY GIỎI.doc
... hoạch tổ chức Hội thi theo quy định Điều lệ Kế hoạch tổ chức Hội thi phải thông báo văn đến trường tháng trước thời điểm diễn Hội thi Điều 10 Hội thi cấp tỉnh Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh ... Hội thi Chương IV TỔ CHỨC HỘI THI Điều 16 Kế hoạch Hội thi, hồ sơ đăng ký dự thi Kế hoạch Hội thi cấp tổ chức Hội thi quy định, bao gồm: a) Mục đích, yêu cầu Hội thi; b) Nội dung, hình thức thi; ... dự thi yêu cầu khác Ban tổ chức Hội thi quy định, thông báo trước kế hoạch tổ chức Hội thi Điều 20 Tổng kết công bố kết Hội thi Kết Hội thi công bố buổi tổng kết Hội thi gửi đến đơn vị dự thi...
 • 7
 • 199
 • 0

Điều lệ thi Giáo viên giỏi áp dụng từ năm học 2010

Điều lệ thi Giáo viên giỏi áp dụng từ năm học 2010
... chức Hội thi b) Điều kiện: Giáo viên tham dự Hội thi cấp tỉnh việc phải hội đủ điều kiện giáo viên tham gia Hội thi cấp huyện (đối với giáo viên tiểu học, giáo viên trung học sở, giáo viên giảng ... riêng Điều Công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi Giáo viên tham gia đủ nội dung Hội thi đạt yêu cầu theo quy định đánh giá kết giáo viên dự thi theo cấp quy định Điều 18 Điều lệ công nhận giáo viên ... chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện lần năm trước liền kề (đối với giáo viên tiểu học, giáo viên trung học sở, giáo viên giảng dạy Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học sở) cấp...
 • 10
 • 262
 • 0

THÔNG TƯ - Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân ppt

THÔNG TƯ - Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân ppt
... THU ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THU NHẬP KHÁC Đối với thu nhập từ đầu vốn Căn tính thu thu nhập từ đầu vốn thu nhập tính thu thu suất 1.1 Thu nhập tính thu Thu nhập tính thu từ đầu vốn thu ... Các khoản thu nhập nêu làm xác định thu nhập chịu thu thu nhập trước khấu trừ thu thu nhập nhân (thu nhập trước thu ) Trường hợp thu nhập thực nhận không bao gồm thu thu nhập nhân (thu ... có thu nhập chịu thu phát sinh Việt Nam II CÁC KHOẢN THU NHẬP CHỊU THU Theo quy định Điều Luật Thu thu nhập nhân Điều Nghị định số 100/2008/NĐ-CP, khoản thu nhập chịu thu thu nhập nhân...
 • 170
 • 251
 • 0

THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 pps

THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 pps
... nộp: Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu - Số thuế GTGT đầu vào khấu trừ Trong đó: a) Số thuế giá trị gia tăng đầu tổng số thuế giá trị gia tăng hàng hoá, dịch vụ bán ghi hoá đơn giá trị gia ... LỰC THI HÀNH 46 Thông có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo áp dụng từ 01/01/2009, thay Thông số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 Thông số 30/2 008/ TT-BTC ngày 16/4/2 008 ... 1.3 Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào quy định sau: a) Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp hàng hoá, dịch vụ mua vào chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập chứng từ nộp thuế...
 • 46
 • 207
 • 0

Điều lệ thi GVDG phổ thông, GDTX

Điều lệ thi GVDG phổ thông, GDTX
... viên dự thi theo cấp quy định Điều 18 Điều lệ công nhận giáo viên dạy giỏi cấp giấy chứng nhận quan tổ chức Hội thi Chương II NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI, ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ HỘI THI Điều ... Hội thi Chương IV TỔ CHỨC HỘI THI Điều 16 Kế hoạch Hội thi, hồ sơ đăng ký dự thi Kế hoạch Hội thi cấp tổ chức Hội thi quy định, bao gồm: a) Mục đích, yêu cầu Hội thi; b) Nội dung, hình thức thi; ... Hội thi a) Tổ chức điều hành toàn hoạt động Hội thi theo quy định Điều lệ b) Xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức Hội thi gửi thông báo đến đơn vị tham gia Hội thi; c) Chuẩn bị địa điểm, trang thi t...
 • 10
 • 188
 • 0

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng số 06/2015/TT-BTP

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng số 06/2015/TT-BTP
... phải lấy số thứ tự sổ trước Số ghi văn công chứng số ng ứng với số công chứng ghi sổ công chứng Trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng ứng dụng công nghệ thông tin vào việc công chứng ... chức hành nghề công chứng đề nghị đăng ký hành nghề cấp Thẻ cho công chứng viên theo quy định Điều Thông Thẻ công chứng viên cấp theo số Thẻ Sở pháp Quyết định cấp Thẻ công chứng viên Sở ... chứng dịch Số công chứng số thứ tự ghi sổ công chứng, kèm theo số, năm thực công chứng ký hiệu loại việc công chứng (hợp đồng, giao dịch; dịch) Số thứ tự sổ công chứng phải ghi liên tục từ số 01 hết...
 • 11
 • 102
 • 0

THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
... thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: 1.1 Số lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu: Số lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập làm tính thuế số lượng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập Danh mục hàng hóa áp dụng thuế ... nộp thuế nhập lưu kho, lưu bãi cửa chịu giám sát quan hải quan, tái xuất nước Hàng hoá xuất khẩu, nhập nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập không xuất khẩu, nhập Hàng hoá nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập ... MIỄN THUẾ, XÉT MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ I MIỄN THUẾ Đối ng miễn thuế: Hàng hoá xuất khẩu, nhập trường hợp sau miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: 1.1 Hàng hoá tạm nhập, tái xuất tạm xuất, tái nhập...
 • 57
 • 415
 • 1

Điều lệ thi đấu 08 09

Điều lệ thi đấu 08 09
... gian thi đấu: * Địa điểm thi đấu: Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức * Thời gian thi đấu: Vào tối thứ bảy ngày chủ nhật tháng 1/2 009 (thời gian cụ thể thống buổi họp chuyên môn) Luật thi đấu: Thi đấu ... dự thi: - Trong cự ly nhóm tuổi đơn vị cử 02 VĐV dự thi VĐV đăng ký thi đấu tối đa 02 cự ly Thể thức thi đấu : Thi cá nhân Địa điểm Luật thi đấu: - Áp dụng theo luật thi đấu hành Bộ VH,TT&DL điều ... gian thi đấu: - Địa điểm thi đấu: Trường 10/10 – C4 Giảng Võ 10 - Thời gian thi đấu: Vào tối thứ bảy ngày chủ nhật tháng 1/2 009 (thời gian cụ thể thống buổi họp chuyên môn) Luật thi đấu: Thi đấu...
 • 14
 • 188
 • 0

Bài 23 - Vẽ tranh - Đề tài tự chọn ( Thị Ánh Tuết- Trường TH Sơn Châu - HS- HT)

Bài 23 - Vẽ tranh - Đề tài tự chọn ( Lê Thị Ánh Tuết- Trường TH Sơn Châu - HS- HT)
... tranh - Đề tài tự chọn - Tranh vẽ đề tài lễ hội: Th ngày 19 th ng năm 2009 Mĩ thuật Bài 23: Vẽ tranh - Đề tài tự chọn - Tranh vẽ đề tài Môi trường: - Tranh vẽ đề tài phong cảnh: Th ngày 19 th ng ... thuật Bài 23: Vẽ tranh - Đề tài tự chọn Cách vẽ: - Bài vẽ học sinh: Th ngày 19 th ng năm 2009 Mĩ thuật Bài 23: Vẽ tranh - Đề tài tự chọn Th c hành: Chọn đề tài vẽ theo ý th ch Th ngày 19 th ng ... xét - Bức tranh vẽ hình ảnh gì? - Màu màu tranh? - Như nội dung tranh vẽ đề tài gì? Th ngày 19 th ng năm 2009 Mĩ thuật Bài 23: Vẽ tranh - Đề tài tự chọn 1, Quan sát, nhận xét Th ngày 19 th ng...
 • 18
 • 2,581
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: thông tư xây dựngđô thịthông tư điều chỉnh lương hưuđại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ii của đảng đã thông qua điều lệ của đảng trong đó nhấn mạnhhệ thống tủ điều khiển chiếu sángđiều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thôngđiều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyênđồ án tốt nghiệp điện tử vđồ án tốt nghiệp điện tử viễn thông thiết kế và thi công hệ thống điều khiển nhiệt độmở rộng vốn từ truyền thống thi gvg tỉnhhệ thống chiếu sáng đường phố là một bộ phận của công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị bao gồm các trạm biến áp tủ điều khiển cáp dây dẫn cột và đènphác đồ điều trị phòng lây truyền từ mẹ sang con lê thị thanh vân bv ps twhệ thống tự động điều khiểnđiều lệ trường trung học phổ thôngthông tư mức thu lệ phíthông tư sử dụng lệ phídieu khien he thong tu dongĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. Quả