GIÁO TRÌNH MICROSOFT VISUAL BASIC

Giáo trình Microsoft Visual Basic pdf

Giáo trình Microsoft Visual Basic pdf
... Giáo trình Visual Basic 6.0 Hình 1.8: Chương trình có form • Cửa sổ Form: Quản lý cửa sổ sử dụng chương trình Mỗi cửa sổ chương trình gọi form Chương trình có form có nhiêu cửa sổ form Hình trình ... định nghĩa Project Giáo trình Visual Basic 6.0 17 Chương Đối Tượng cách sử dụng Đối Tượng I ĐỐI TƯỢNG Khái niệm Visual Basic ngôn ngữ lập trình kiểu đối tượng, chương trình Basic gồm đối tượng ... Các công cụ lập trình thông dụng Windows: BPW (Borland Pascal for Windows), BCW (Borland C for Windows), Delphi, Visual C++, Visual Basic Nguyễn Đăng Quang Giáo trình Visual Basic 6.0 II CÁC...
 • 198
 • 458
 • 5

GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - Chương 14 Microsoft Windows Common Controls Treeview - Updown - Slider Progressbar pdf

GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - Chương 14 Microsoft Windows Common Controls Treeview - Updown - Slider Progressbar pdf
... 140 Giáo trình Visual Basic 6.0 Hình 14. 2: Thuộc tính Linestyle SelectedItem: Cho giá trị tham chiếu (reference) đến đối tượng Node chọn TreeView dùng chọn Node TreeView Chọn nút gốc Treeview ... độ chọn phạm vi Slider1 .SelectRange = True Slider1 .SelLength = StartSelection = Slider1 .Value Nguyễn Đăng Quang Giáo trình Visual Basic 6.0 147 Else ' Bỏ chế độ chọn phạm vi Slider1 .SelectRange ... Node) Sự kiện xảy người dùng click nút Treeview 143 144 Giáo trình Visual Basic 6.0 Ví dụ: In giá trị Key Text lên tiêu đề form người sử dụng Click nút Treeview Private Sub tvw_NodeClick(ByVal...
 • 10
 • 235
 • 2

GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - Chương 13 Microsoft Windows Common Controls Toolbar - Statusbar - DTpicker pdf

GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - Chương 13 Microsoft Windows Common Controls Toolbar - Statusbar - DTpicker pdf
... Panel Dạng canh lề text panel (0-sbrLeft,1-Center,2Right) Loại Panel 3-sbrIns 0-sbrText 4-sbrCtrl 5-sbrTime 1-sbrCaps 2-sbrNum 6-sbrDate Kiểu viền Panel (0-sbrNoBevel,1-sbrInset, 2sbrRaised) Tự động ... động chương trình thông báo trạng thái nút bấm Sử dụng Đặt statusbar lên form Click mục (Custom) properties windows, xuất hộp thoại Property Pages 132 Giáo trình Visual Basic 6.0 Hình 13. 3: ... tbrGroup Giáo trình Visual Basic 6.0 129 Định nghĩa Toolbar - Định ngĩa ImageList chứa danh sách hình sử dụng Toolbar, Đặt Toolbar lên form, Trong hộp thoại Property Pages Toolbar: Thẻ General - Chọn...
 • 12
 • 273
 • 2

GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - Chương 12 Microsoft Windows Common Controls Imagelist - Listview - Imagecombo pot

GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - Chương 12 Microsoft Windows Common Controls Imagelist - Listview - Imagecombo pot
... 120 Giáo trình Visual Basic 6.0 - Normal : danh sách hình để xem listview dạng Large Icon - Kích thước mặc định biểu tượng 32x32 - Small : danh sách hình để xem listview dạng Small Icon .- Kích ... mnuList_Click() ListView1 .View = lvwList End Sub Nguyễn Đăng Quang Giáo trình Visual Basic 6.0 119 Private Sub mnuRpt_Click() ListView1 .View = lvwReport End Sub Private Sub mnuSmall_Click() ListView1 .View ... 118 Giáo trình Visual Basic 6.0 Các thuộc tính View: Thay đổi cách trình bày đối tượng listview, có giá trị sau: Hằng Giá trị Ý nghĩa lvwIcon Trình bày đối tượng icon lớn...
 • 10
 • 562
 • 5

Tài liệu Giáo trình TT Visual Basic doc

Tài liệu Giáo trình TT Visual Basic doc
... trúc lập trình Visual Basic để viết mã lệnh - Sử dụng số cấu trúc liệu Visual Basic Kiến thức có liên quan: - Giáo trình Visual Basic ; Chương 1, 2, 3, 4, Tài liệu tham khảo: - Visual Basic Certification ... Giáo trình Visual Basic, Chương Tài liệu tham khảo: Visual Basic Certification Exam Guide - Chapter 3, Page 69 - Dan Mezick & Scot Hillier - McGraw-Hill - 1998 http://www.vovisoft.com/VisualBasic/VB6Chapter12C.htm ... Trang 20 TT Visual Basic Hình I.17: Phương trình bậc 2) Thiết kế chương trình cho phép nhập vào hệ số a, b, c phương trình bậc dạng: ax2 + bx + c=0; sau giải phương trình 3) Thiết kế chương trình...
 • 115
 • 271
 • 0

GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - BÀI TẬP TRUY XUẤT CƠ SỞ DỮ LIỆU BẰNG DATACONTROL docx

GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - BÀI TẬP TRUY XUẤT CƠ SỞ DỮ LIỆU BẰNG DATACONTROL docx
... EmployeeID Cập nhật thay đổi sở liệu listview - Thêm chức xoá mẫu tin Cập nhật thay đổi sở liệu listview Hướng dẫn: Sử dụng lệnh để - Mở sở liệu NWIND.MDB - Mở recordset - Duyệt sở liệu để thêm (Add) vùng ... nh hình Bài tập 10 Viết chương trinh quản lý chuyến bay quốc tế có giao diện nh hình sau Yêu cầu: Dữ liệu chứa tập tin v ăn (Tạo NotePad) Dữ liệu đọc vào mảng record Bài tập Visual Basic - Phần ... sách theo nhà xuất Thêm ComboBox chọn tác giả (Authors) để người dùng chọn xem tựa sách theo tác giả Bài tập Visual Basic - Phần nâng cao 182 BÀI TẬP PHẦN NÂNG CAO Bài tập Viết chương trình vẽ đồ...
 • 7
 • 207
 • 0

GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - PHẦN BÀI TẬP VỀ THUẬT TOÁN ppt

GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - PHẦN BÀI TẬP VỀ THUẬT TOÁN ppt
... Bài tập Visual Basic - Phần thuật toán 177 Bài : Viết chương trình cho phép nhập vào mảng A có phần tử xếp mảng A theo thứ tự tăng dần, giảm dần Giao diện tự thiết kế cho phù hợp Bài 10 ... giải tương ứng với tất trường hợp Bài 21 : Viết chương trình nhập vào số nguyên a, b, Giao diện tự thiết kế cho phù hợp : Bài tập Visual Basic - Phần thuật toán 178 a Tính tổng số khoảng từ a ... in phần tử lớn nhỏ mảng d Tìm số nguyên tố khoảng từ tới max e Tính max! f Tìm ucln bcnn max Bài 19 : Viết chương trình giải phương trình bậc 2: ax2 + bx + c =0 Với yêu cầu giao diện sau - Cho...
 • 3
 • 477
 • 9

GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - BÀI TẬP PHẦN CƠ BẢN ppt

GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - BÀI TẬP PHẦN CƠ BẢN ppt
... FORM cho ch ưa bấm nút cập nhật, chiều cao FORM đủ trình bày phần TextBox bút bấm phía Bài tập Visual Basic - Phần Bài tập 171 Thiết kế chương trình có dạng sau: Các Option Button dùng đ ể Enable/Disable ... Sub Bài tập Visual Basic - Phần 173 Bài tập 10 Viết chương trình tạo form có dạng sau màu tô (Fill Color) mẫu tô (Fill Style) Shape bên trái thay đổi theo giá trị chọn Option Button Bài tập 12 ... ệ ự ệ ể ứ ố ả ị ứ ị ị ủ ộ xảy kiện ị ủ ấ Bài tập Visual Basic - Phần 172 Bài tập Viết chương trình nhập họ tên, phái ngày tháng n ăm sinh người Chương trình thông báo tuổi nhân xưng người theo...
 • 8
 • 604
 • 13

GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - Chương 16 Lập trình Drag-and-Drop pdf

GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - Chương 16 Lập trình Drag-and-Drop pdf
... 160 Giáo trình Visual Basic 6.0 Đối với đối tượng hỗ trợ chế độ kéo-nhả tự động, để lập trình kéo-nhả, người lập trình cần gán thuộc tính OLEDragMode OLEDropMode ... kéo-nhả cách xóa liệu nguồn lệnh Move Sub Source_OLECompleteDrag(format) Hình 16. 1: Các kiện kích hoạt kéo-nhả điều khiển chương trình Nguyễn Đăng Quang Giáo trình Visual Basic 6.0 II 161 MỘT CHƯƠNG ... chương trình Chế độ kéo-nhả điều khiển chương trình (manual drag-and-drop) tay cho phép người lập trình tác động lên qui trình kéo-nhả cách linh hoạt Hình 16. 1 mô tả bước viết lệnh đối tượng nguồn...
 • 9
 • 177
 • 1

GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - Chương 15 RichTextbox – Form MDI pot

GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - Chương 15 RichTextbox – Form MDI pot
... Đăng Quang Giáo trình Visual Basic 6.0 - 155 Khi cửa sổ cực tiểu, icon nằm MDI không nằm taskbar Form MDI - - Một form MDI chứa nhiều form Để định nghĩa form form MDI, đặt thuộc tính MDIChild thành ... MDIChild thành True Form MDI xuất bên form MDI Nếu form MDI chọn làm form bắt đầu (startup) form MDI tự động nạp trước nạp form Menu (nếu có) form MDI trở thành menu form MDI form kích hoạt (Active), ... nghĩa Menu cho form MDI Các thuộc tính phương thức bổ sung so với form thường Thuộc tính ActiveForm: cho biết form nhận focus MDIForm Ví dụ: Sử dụng thuộc tính Activeform để đóng form hoạt động...
 • 10
 • 188
 • 1

GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - Chương 11 Kiểu bản ghi – Tập tin ppt

GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - Chương 11 Kiểu bản ghi – Tập tin ppt
... mới, tên tập tin có dĩa, tập tin cũ bị xoá Input Mở tập tin để đọc Append Mở tập tin để viết thêm nội dung n: Số thứ tự tên tập tin mở, tập tin mở với số Có giá trị 1-5 11 Ví dụ: Mở tập tin readme.txt ... Sửa chữa mẫu tin Nguyễn Đăng Quang Giáo trình Visual Basic 6.0 113 Để sửa chữa mẫu tin, thực bước sau: - Đọc mẫu tin cần sửa chữa lệnh Get - Sửa chữa mẫu tin với giá trị - Ghi lên tập tin vị trí ... 110 Giáo trình Visual Basic 6.0 • Tập tin truy xuất ngẫu nhiên (Random Access File): Là tập tin cho phép đọc ghi vị trí file Dữ liệu ghi tập tin truy xuất ngẫu nhiên tổ chức thành mẫu tin...
 • 8
 • 204
 • 1

GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - Chương 10 Menu – Common Dialog pptx

GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - Chương 10 Menu – Common Dialog pptx
... sau: - Chọn Project/Components bấm Ctrl-T, xuất Dialog Components - Trong listbox Control, chọn Microsoft Common Dialog Control - Bấm nút Apply, biểu tượng xuất Toolbox Để đưa vào chương trình: - ... vbRightButton Then PopupMenu mnuListPopup End Sub 106 II Giáo trình Visual Basic 6.0 COMMON DIALOG Là lớp hộp đối thoại thường sử dụng ứng dụng chạy windows Các loại hộp thoại gồm: - Hộp thoại thao ... c Menu Popup Là loại menu kích hoạt người sử dụng bấm phím phải chuột đối tượng Menu popup menu độc lập thiết kế Menu Editor, menu thành phần hệ thống menu thiết kế Menu Editor Để làm xuất menu...
 • 6
 • 148
 • 1

GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - Chương 9 PictureBox – Xử lý mouse pps

GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - Chương 9 PictureBox – Xử lý mouse pps
... Picture1.Image, “MyPic.bmp” 98 Giáo trình Visual Basic 6.0 II XỬ LÝ MOUSE Xử Mouse bao gồm việc viết lệnh để xử cho kiện sau: - Sự kiện bấm phím mouse Private Sub MouseDown(Button As Integer, ... 92 DrawStyle Giáo trình Visual Basic 6.0 Kiểu nét vẽ, có giá trị: 0-vbSolid, 1-vbDash, 2-vbDot, 3-vbDashDot, 4- vbDashDotDot, 5vbInvisible, 6-vbInsideSolid Hình 9. 2: Mẫu tô DrawWidth ... ScaleHeight / - 200), 1500, vbBlack, -( PI * 2), (PI / 2) FillColor = vbCyan 96 Giáo trình Visual Basic 6.0 Circle (ScaleWidth / 2, ScaleHeight / 2), 1500, vbBlack, -( PI / 2), -( PI * 2) Hình 9. 3: Vẽ...
 • 12
 • 294
 • 3

Xem thêm