BÀI GIẢNG kỷ THUẬT số

Bài giảng kỹ thuật số - Hệ tuần tự

Bài giảng kỹ thuật số - Hệ tuần tự
... Time Đồ thị dạng tín hiệu 13 D-FF kích cạnh xuống  Flip-flop D với chuyển tiếp âm D C Q Q 14 T-FF kích cạnh 15 T-FF kích cạnh xuống 16 Bảng kích thích bốn mạch Flip-flop 0 1 Q(t) Q(t+1) X 0 0 ... IC 74LS47 gồm D-FF D Pr CK Q Q Cl 18 Chuyển đổi loại Flip-flops  Đa số thực tế loại flip-flop sản xuất: D JK  Q trình chuyển đổi gồm bườc sau: – Lập bảng kích thích loại flip-flop – Coi ngõ ... Counter)  Các bước thiết kế: - Từ phát biểu tốn xác định số FF cần dùng dãy đếm - Lập bảng chuyển trạng thái rõ mối quan hệ trạng thái trạng thái (dựa vào dãy đếm) - Tìm giá trị ngõ vào FF cần...
 • 38
 • 915
 • 8

Bài giảng kỹ thuật số hệ tổng hợp

Bài giảng kỹ thuật số hệ tổng hợp
... nhân  Nhân hai số bit 1101 X 1011 1101 + 1101 0000 1101 10001111 Khoa KTMT 17 Hệ Chuyển Mã (Code Conversion)  Hệ chuyển mã hệ tổ hợp có nhiệm vụ cho hệ thống tương thích với nhau, hệ thống dùng ... Hệ tổ hợp  Mạch tổ hợp (Combinational Circuit) Mạch (Sequential Circuit) n input variables Combinational circuit m output variables Sơ đồ khối mạch tổ hợp Lược đồkhối mạch kết hợp Khoa ... dùng mã nhị phân khác  Hệ chuyển mã có ngõ vào cung cấp tổ hợp mã nhị phân A ngõ tạo tổ hợp mã nhị phân B Như vậy, ngõ vào ngõ phải có số lượng từ mã  Vd: Thiết kế hệ chuyển mã từ mã BCD (A,B,C,D)...
 • 41
 • 504
 • 6

Bài giảng Kỹ thuật số

Bài giảng Kỹ thuật số
... ` Lời nói đầu: Kỹ thuật số môn học nghiên cứu mức logic số phơng pháp biểu diễn tối thiểu hoá toán tín hiệu số, nghiên cứu mạch số bản: mạch tổ hợp, mạch dãy Bài giảng Kỹ thuật số đợc biên soạn ... 11 PTH-DTT Chơng 2: Đại Số Boolean I Khái niệm chung Mở đầu Kỹ thuật điện tử ngày đợc chia làm nhánh lớn kỹ thuật điện tử tơng tự kỹ thuật điện tử số Kỹ thuật điện tử số ngày thể nhiều tính u ... mà giá trị mặt số lợng chữ số phụ thuộc vừo vị trí chữ số nằm số Ví dụ: hệ đếm thập phân: Con số 1278 có số đơn vị Con số 1827 có số 8.103 đơn vị Nh tuỳ vào vị trí khác số mà chữ số biểu diễn giá...
 • 149
 • 492
 • 4

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 1

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 1
... +9 .10 1 +9 .1 0 -1 +9 .1 0-2 +9 .1 0-3 Våïi N=2: A(2) =am -1 . 2m -1 + +a-n2-n Vê dủ: 11 11. 110 = 1. 23 +1. 22 + 1. 21 + 1. 20 + 1. 2 -1 + 1. 2-2 + 0. 2-3 Våïi N =16 : A (16 ) = am -1 . 16m -1 + am- 216 m-2 + .+ a0 .16 0 ... {0 ,1} , lục âọ ta cọ 24 = 16 täø håüp nhë phán a3 a2a1a0 Säú tháûp lủc phán 0000 00 01 0 010 0 011 010 0 010 1 011 0 011 1 10 00 10 01 1 010 A 10 11 B 11 00 C 11 01 D 11 10 E 11 11 F Säú tháûp phán 10 11 12 13 ... a1 a0 c3 c2 c1 c0 G3 G2 G1 G0 g3 g2 g1 g0 Säú tháûp phán 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1...
 • 11
 • 537
 • 5

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 2.a

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 2.a
... chung Phỉång phạp ny gäưm mäüt bng âỉåüc chia lm hai pháưn: - Mäüt pháưn dnh cho biãún âãø ghi cạc täø håüp giạ trë cọ thãø cọ ca biãún - Mäüt pháưn dnh cho hm âãø ghi cạc giạ trë ca hm tỉång ỉïng ... tàõc âọng thç ân â, cäng tàõc âọng ân â, c hai cäng tàõc âọng ân â Gii Ta qui âënh: - Cäng tàõc håí : Ân tàõt : - Cäng tàõc âọng: Ân â : Lục âọ ta cọ bng trảng thại mä t hoảt âäüng ca mảch: Cäng ... ging K Thût Säú Trang 22 2.3.2 Cạc bỉåïc tiãún hnh täúi thiãøu họa - Dng cạc phẹp täúi thiãøu âãø täúi thiãøu họa cạc hm säú logic - Rụt nhỉỵng thỉìa säú chung nhàòm mủc âêch täúi thiãøu họa thãm...
 • 15
 • 490
 • 3

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 2.b

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 2.b
... chung Phỉång phạp ny gäưm mäüt bng âỉåüc chia lm hai pháưn: - Mäüt pháưn dnh cho biãún âãø ghi cạc täø håüp giạ trë cọ thãø cọ ca biãún - Mäüt pháưn dnh cho hm âãø ghi cạc giạ trë ca hm tỉång ỉïng ... tàõc âọng thç ân â, cäng tàõc âọng ân â, c hai cäng tàõc âọng ân â Gii Ta qui âënh: - Cäng tàõc håí : Ân tàõt : - Cäng tàõc âọng: Ân â : Lục âọ ta cọ bng trảng thại mä t hoảt âäüng ca mảch: Cäng ... ging K Thût Säú Trang 22 2.3.2 Cạc bỉåïc tiãún hnh täúi thiãøu họa - Dng cạc phẹp täúi thiãøu âãø täúi thiãøu họa cạc hm säú logic - Rụt nhỉỵng thỉìa säú chung nhàòm mủc âêch täúi thiãøu họa thãm...
 • 15
 • 467
 • 4

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 3a

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 3a
... (V) Hçnh 3.2b: - Khi vi = → BJT tàõt → v0 = -Vcc - Khi vi < v â låïn âãø tha mn âiãưu kiãûn dáùn bo IB ≥ → BJT dáùn bo → v0 = -vces = - 0,2 (V) Ngỉåìi ta phán biãût hai loải logic: - Chn: Vlogic ... diode a.Cäøng OR - b.Cäøng AND Xẹt så âäư mảch âån gin trãn hçnh 3.20 Så âäư hçnh a: - x1 = x2 = ⇒ D1, D2 tàõt Vy =VR = ⇒y=0 - x1 = 0, x2= ⇒ D1 tàõt, D2 dáùn Vy =VR = 5V ⇒ y = - x1= 1, x2= ⇒ D1 ... m vi mảch CMOS cọ nhỉỵng ỉu âiãøm sau: - Cäng sút tiãu thủ åí trảng thại ténh ráút nh - Täúc âäü chuøn âäøi trảng thại cao - Kh nàng chäúng nhiãùu täút - Kh nàng ti cao Trãn hçnh 3.32 l cạc cäøng...
 • 36
 • 481
 • 3

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 3b

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 3b
... chụng ta cọ cạc loải tên hiãûu âiãưu khiãøn: - Ck âiãưu khiãøn theo mỉïc - Ck âiãưu khiãøn theo mỉïc - Ck âiãưu khiãøn theo sỉåìn lãn (sỉåìn trỉåïc) - Ck âiãưu khiãøn theo sỉåìn xúng (sỉåìn sau) ... Âọ l FF cọ cạc ng vo v ng k hiãûu S Q hçnh v Trong âọ: Ck R Q - S, R : cạc ng vo dỉỵ liãûu - Q, Q : cạc ng Hçnh 3.55 K hiãûu RSFF - Ck : tên hiãûu xung âäưng bä ü Gi Sn v Rn l trảng thại ca ng ... Ck Q Tn Qn+1 Qn Qn Hçnh 3.57 K hiãûu TFF v bng trảng thại hoảt âäüng Trong âọ: - T: ng vo dỉỵ liãûu - Q, Q : cạc ng - Ck: tên hiãûu xung âäưng bäü Gi Tn l trảng thại ca ng vo DATA T åí xung Ck...
 • 23
 • 490
 • 1

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 4

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 4
... 4. 44) hồûc sỉí dủng HS âãø thỉûc hiãûn FS (hçnh 4. 45) Chỉång Hãû täø håüp an Trang 121 Bn-1 bn Dn 1 3 Bn Hçnh 4. 44 Thỉûc hiãûn mảch trỉì ton pháưn trỉûc tiãúp bn 1 3 an Dn 2 Bn-1 Bn Hçnh 4. 45 ... Mäüt säú mảch täø håüp củ thãø: - Mảch m hoạ - gii m - Mảch chn kãnh - phán âỉåìng - Mảch so sạnh - Kiãøm /phạt chàón l - Mảch säú hc 4. 2 MẢCH M HOẠ & MẢCH GII M 4. 2.1 Khại niãûm: Mảch m hoạ (ENCODER) ... phán âỉåìng phi âäưng bäü våïi c1 c2 c3 c4 y1 y2 x y3 y4 Hçnh 4. 29 Mảch phán âỉåìng våïi säú ng vo âiãưu khiãøn bàòng säú ng 4. 4 MẢCH SO SẠNH 4. 4.1 Âải cỉång - Mảch so sạnh dng âãø so sạnh cạc säú...
 • 38
 • 709
 • 4

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 5

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 5
... hçnh 5. 3a v 5. 3b : Ck Q1 1 T Ck1 Ck Q1 Q2 T Ck2 Clr Hçnh 5. 3a Ck Q1 Ck T Ck1 Q2 T Ck2 Clr H 5. 3b Gin âäư thåìi gian ca mảch hçnh 5. 3a : Ck Q1 Q1 Q2 0 1 1 1 0 1 Hçnh 5. 4a Gin âäư thåìi gian mảch 5. 3a ... trãn hçnh 5. 5 : Q1 1 T Ck1 Ck Q3 Q2 T Ck2 T Ck3 Clr Hçnh 5. 5 Mảch âãúm 5, âãúm lãn Gin âäư thåìi gian ca mảch: 10 Ck Q1 Q2 Q3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 Hçnh 5. 6 Gin âäư thåìi gian mảch âãúm 5, âãúm ... theo ng ra: - Ng näúi tiãúp - Ng song song - Ng vỉìa näúi tiãúp vỉìa song song 5. 3.2.3 Nháûp dỉỵ liãûu vo FF Nháûp dỉỵ liãûu vo FF bàòng chán Preset (Pr): (xem hçnh 5. 15) Pr Clr - Khi Load =...
 • 27
 • 577
 • 3

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 6

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 6
... täøng ca cạc têch cho mäùi hm sau dng bn âäư Karnaugh: e f5(a, b, c) = ∑(1, 4, 5, 6) a f1(a, b, c) = ∑(1, 3, 4, 6) f f6(d, e, f) = ∏(0, 2, 4, 7) b f2(d, e, f) = ∑(1, 4, 5, 7) g f7(r, s, t) = r s t ... (a, b, c, d) = ∏(0, 2, 4, 6, 8) + d(1, 9, 12, 15) 24 Tçm täúi thiãøu họa cạc biãøu thỉïc sau : a ∑ (0, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13) b ∑ (2, 4, 8) + d(0, 3, 7) c ∑ (1, 5, 6, 7, 13) + d(8, 4) 25 Cho ... hm sau : a f (a, b, c, d) = ∑(0, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 15) b f (a, b, c, d) = ∑(0, 1, 5, 8, 12, 14, 15) + d(2, 7, 11) Bi ging K Thût Säú Trang 1 56 c f (a, b, c, d) = ∏(1, 2, 4, 9, 11) d f...
 • 7
 • 334
 • 1

Bài giảng kỹ thuật số P8

Bài giảng kỹ thuật số P8
... Nguyễn Trọng Hải Trang 135 Bài Giảng Kỹ Thuật Số Chương Sơ đồ khối 22V10 Chi tiết macrocell xuất 22V10 S1 S0 F0 VCC S F1 GV: Nguyễn Trọng Hải Trang 136 VCC Bài Giảng Kỹ Thuật Số Chương Các kết nối ... Ra= Q1 + Q2Q3Q4 Bài Giảng Kỹ Thuật Số Chương Gb = Q1Q2’ + Q2Q3Q4 Yb = Q1Q2 Rb=Q1’Q2’+Q1’Q4’+Q1'Q3’ Vì tất phương trình có số hạng AND, 22V10 phù hợp Nếu số phương trình có nhiều số hạng không khớp ... Output Bài Giảng Kỹ Thuật Số Chương Với ký hiệu a' b d a' b d a'bd a'bd c bc a'bd ab'c' c a'bd ab'c' bc F3 F3 Bảng PLA cho PLA a 1 - b 1 0 c 1 d 1 - F1 1 1 0 F2 0 F3 1 0 Mỗi hàng bảng biểu diển số...
 • 30
 • 287
 • 4

Bài giảng kỹ thuật số P10

Bài giảng kỹ thuật số P10
... trò đó, theo mà số nhò nguyên tương ứng tín hiệu số nhò phân đầu hay Trong chu trình tiếp theo, làm tiếp chữ số nhò nguyên cho bậc GV: Nguyễn Trọng Hải Trang 155 Bài Giảng Kỹ Thuật Số Chương trình ... mà chuyển đổi, xử lý số dương phạm vi GV: Nguyễn Trọng Hải Trang 160 Bài Giảng Kỹ Thuật Số Chương , ≤ Z ≤ Z max = N − đây: số nhò phân Z bin = z N −1 z1 z0 biểu thò N chữ số nhò nguyên zi : Z ... (2 N − 1) = U ref GV: Nguyễn Trọng Hải Trang 161 Bài Giảng Kỹ Thuật Số Chương Sơ đồ thực chuyển đổi số – tương tự D/A Phép cộng dòng hay áp trọng số ï a)- Phương án khuyếch đại u / i ; b)- Phương...
 • 14
 • 324
 • 1

Bài giảng kỹ thuật số P9

Bài giảng kỹ thuật số P9
... Bài Giảng Kỹ Thuật Số Chương • Tổn hao công suất, xác định tích số nguồn cung cấp Vcc dòng Icc (giá trị trung bình dòng Icc mức mức 1), đơn vị mW • Chỉ số giá trị, xác định tích số tốc ... công suất • Chỉ số giá trị (pJ)= thời gian trì hõan truyền đạt (ns)x công suất (mW) • Chỉ số giá trị nhỏ tốt • Hệ số tải, số cổng vận hành cổng, hệ số tải cao thuận lợi • Các tham số dòng áp o Điện ... dễ dàng phân cực MOSFET trạng thái dẫn điện) GV: Nguyễn Trọng Hải Trang 151 Bài Giảng Kỹ Thuật Số Chương 5.12 MỘT SỐ CỔNG Tất cổng thuộc loại tích hợp SSI Cổng NOT NOT NOT NAND ngõ vào NAND ngõ...
 • 7
 • 219
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng kỹ thuật số đại học bách khoabài giảng kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chínhbai giang ky thuat sobai giang ky thuat so haybài giảng kỹ thuật soạn thảo văn bảnslide bài giảng kỹ thuật soạn thảo văn bảnbài giảng kỹ thuật số nguyễn trọng hảibài giảng kỹ thuật số ppttài liệu bài giảng kỹ thuật sốbài giảng kỹ thuật sôbài giảng kỹ thuật chuyển mạch sốbài giảng kỹ thuật xung sốbài giảng kỹ thuật lạnh cơ sởbài giảng kỹ thuật truyền số liệubài giảng kỹ thuật xử lý nước thải thạc sỹ lâm vĩnh sơnPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 43. Rễ cây