GIÁO TRÌNH TRUYỀN dữ LIỆU

GIáo trình truyền dữ liêu part 10 potx

GIáo trình truyền dữ liêu part 10 potx
... R1 R2 ñi n tr ñi u ch nh ñ l i có m i gi a n i v i GSR, ñư c ch n th a ñi u ki n: R1 R2 >10 kΩ R1 // R2 ...
 • 14
 • 196
 • 0

GIáo trình truyền dữ liêu part 9 pdf

GIáo trình truyền dữ liêu part 9 pdf
... (a) (H 9. 2) (b) 9. 2.1 Tín hi u PCM 9. 2.2 Băng thông c a kênh truy n PCM 9. 2.3 Sai s lư ng t 9. 2.4 T s tín hi u nhi u 9. 2.5 S nén - giãn 9. 2.6 L ât µ-255 th c t 9. 2.1 Tín hi u PCM : (H 9. 3) cho ... bi u: 291 4 9. 4.1 V n hành t ng quát 9. 4.2 Ð tin c y c a IC 9. 4.3 Ch ñ gi m ngu n ch 9. 4.4 Ch ñ v n t c c ñ nh 9. 4.5 Ch ñ v n t c thay ñ i 9. 4.6 Tín hi u báo 9. 4.7 V n hành b t ñ ng b 9. 4.8 Vòng ... 8 .9. b) ch d ng tín hi u (a) (b) (H 9. 10) 9. 3.1.1 9. 3.1.2 9. 3.1.3 9. 3.1.4 Nhi u lư ng t Quá t i ñ d c Băng thông Ði u ch Delta có ñ d c bi n ñ i 9. 3.1.1 Nhi u lư ng t : Quan sát d ng sóng (H 9. 10b)...
 • 22
 • 209
 • 0

GIáo trình truyền dữ liêu part 8 pptx

GIáo trình truyền dữ liêu part 8 pptx
... xem kho ng cách an toàn (H 8. 2) (a) Ph t n AM (H 8. 2) (b) Ph t n SSBSC 12 kênh âm th h p thành m t nhóm (Group) chi m băng thông 48 kHz, t 60 ñ n 1 08 kHz (H 8. 3) (H 8. 3) Ð ña h p m c cao hơn, ... (H 8. 7) (H 8. 8) Nhóm (H 8. 9) minh h a vi c ñi u ch nh biên ñ ñư c th c hi n t ng t ng (H 8. 9a) cho th y ñ c n truy n lý tư ng, biên ñ c a tín hi u MG th c t biên ñ thay ñ i theo t n s khác (H 8. 9b) ... gian 8. 2.2.1 ði u n ñư ng truy n TDM 8. 2.1.2 Ð ng b khung 8. 2.1.3 Nh i xung 8. 2.1.4 H th ng sóng mang 8. 2.2.1 ði u n ñư ng truy n TDM : Trong mô hình c a khung thông tin TDM gi i thi u (H 8. 13)...
 • 22
 • 205
 • 0

GIáo trình truyền dữ liêu part 7 doc

GIáo trình truyền dữ liêu part 7 doc
... (H 7. 15a) chu i tín hi u c a kênh I Q hai trư ng h p QPSK (H 7. 15b) OQPSK (H 7. 15c) (a) (b) (H 7. 15) (c) Và tín hi u t ng h p ngã tương ng (H 7. 16a) (H 7. 16b) (H 7. 16) Có th hi u (H 7. 16a) (H 7. 16b) ... 170 0 Hz t 170 0 ñ n 3000 Hz Ph t n cho (H 7. 34) (H 7. 34) Trong m i d i t n ñ u có t n s mark space : Trong d i t n th p t n s ñó 1 270 Hz 1 070 Hz d i t n cao 2225 Hz 2025 Hz T n s trung tâm 1 170 ... thông (d) m ch l c d i lo i (H 7. 33) 7. 3 M T S MODEM B T Ð NG B VÀ Ð NG B : 7. 3.1 Modem b t ñ ng b 7. 3.2 Modem ñ ng b 7. 3.3 K t n i modem qua h th ng ñi n tho i 7. 3.1 Modem b t ñ ng b : Là nh...
 • 22
 • 180
 • 0

GIáo trình truyền dữ liêu part 6 ppsx

GIáo trình truyền dữ liêu part 6 ppsx
... (H 6. 13) cho th y giá tr bi n ñ ng khác c a bi u ñ m t (H 6. 13.a) trư ng h p bi n ñ ng, (H 6. 13.b) bi n ñ ng kho ng 5%, (H 6. 13.c) kho ng 10%, (H 6. 13.d) kho ng 20%, (H 6. 13.e) kho ng 50% (H 6. 13.f) ... 6. 3 KH O SÁT VÀI IC LSI TRUY N Ð NG B Chúng ta kh o sát dư i ñây hai IC tiêu bi u - USART 8251A c a Intel - SSDA 68 52 c a Motorola : 6. 3.1 USART 8251A c a Intel 6. 3.2 SSDA 68 52 c a Morola 6. 3.1 ... tr ng thái l i b t tay ñư c ñ c t ghi tr ng thái V trí bít c a ghi cho b ng 6. 5 6. 6 B ng 6. 5 Các t ghi ñi u n c a 68 52 bit bit Không s bit Cho phép ng t = Cho phép ng t có l i EIE PE, RxOvrn,...
 • 22
 • 165
 • 0

GIáo trình truyền dữ liêu part 5 pdf

GIáo trình truyền dữ liêu part 5 pdf
... 6,24 Receive Data 5, 23 Send timing 8,26 Receive timing 17, 35 Terminal timing 12,30 Terminal Ready 11,29 Data Mode 7, 25 Request to Send 9,27 Clear to Send 13,31 Receiver Ready 15 Incoming Call 19 ... ñưa chu n giao ti p m i ñ kh c ph c c ñi m c a RS232, ñó RS-449 5. 3.1 Chu n giao ti p RS-449 5. 3.2 Chu n giao ti p RS-422A RS-423A 5. 3.1 Chu n giao ti p RS-449 : Chu n giao ti p RS-449 s d ng ... có m c TTL (H 5. 8) 5. 3 CÁC CHU N GIAO TI P RS-449, RS-422A & RS-423A C A EIA Chu n giao ti p h RS-232 có nhi u h n ch : - T c ñ tín hi u t i ña 20 kbps kho ng cách truy n t i ña 15m - Do s d ng...
 • 22
 • 180
 • 0

GIáo trình truyền dữ liêu part 4 doc

GIáo trình truyền dữ liêu part 4 doc
... l a b i vi c l p trình thích h p cho bit cho phép ng t ghi ñi u n 4. 3.3 USART 8251A c a Intel : 3.3.1 - Tính t ng quát 4. 3.3.2 - Mô hình sơ ñ kh i 4. 3.3.3 - V n hành 4. 3.3 .4 Giao ti p v i CPU ... Ready) TxRDY (Transmitter Ready) 4. 3.3.2 - Mô hình sơ ñ kh i (H 4. 8): (H 4. 8) 8251A có ghi d li u ñôi ghi ñi u n tr ng thái riêng bi t, ñi u làm ñơn gi n vi c l p trình tăng hi u qu s d ng th i ... ñ ng h 4. 3.3 .4 Giao ti p v i CPU c a 8251A : (H 4. 9) mô t k t n i gi a 8251A CPU Giao ti p gi a 8251A CPU s d ng ñ c tính xu t nh p c a b (accumulator I/O) c a Intel 8085 tích lũy (H 4. 9) - Thu...
 • 22
 • 205
 • 0

GIáo trình truyền dữ liêu part 3 pdf

GIáo trình truyền dữ liêu part 3 pdf
... n thi t so v i vi c ph i phát ñi t ng t a ñ màu c a t ng ñi m hình 3. 3.1 Mã Huffman 3. 3.2 Mã Run length 3. 3 .3 Mã vi phân 3. 3.1 Mã Huffman : Mã Huffman l i d ng xác su t x y c a ký t khác mà gán ... thành v i D hay A v i D (H 3. 3c) ghép m i v i D ñ ñư c m t tr ng lư ng 0,45 (H 3. 3d) ghép E A Cu i cùng, ghép hai m i t o ñ ñư c m t nh t, Ghi tr vào nhánh (H 3. 3e) (H3 .3) Ta ñư c b ng mã sau: Ký ... khung th hai b ñ m trình ti p t c v i khung m i (H 3. 5) m t thí d minh h a 576286 635 6 65755 632 47 8468564885 5129865566 5529968951 Khung th nh t 576286 635 6 65765 632 37 8468564885 5 139 865576 5529968951...
 • 22
 • 207
 • 0

GIáo trình truyền dữ liêu part 2 doc

GIáo trình truyền dữ liêu part 2 doc
... Phép chia Mod -2 ñư c th c hi n gi ng phép chia thư ng nh phép tr chia ñư c th c hi n phép c ng x 3 .2. 2.1 Xác ñ nh mã CRC dùng thu t toán Mod -2 3 .2. 2 .2 Dùng phép bi u di n ña th c 3 .2. 2.3 Kh dò sai ... bít n Parity B21 Bn1 R1 Character B11 10110111 ↓VRC Character B 12 B 22 Bn2 R2 11010111 00111010 11110000 10001011 Character m B1m B2m bnm Rm 01011111 Paritycheck char C1 C2 Cn Cn+1 01111110 ... u ch pha (ΦM) Hai k thu t ñi u ch b n gi ng ñư c g i chung ñi u ch góc 2. 3 .2. 1 Ði u ch t n s 2. 3 .2. 2 Ði u ch pha 2. 3 .2. 1 Ði u ch t n s (FM) : T n s ω(t) giá tr bi n ñ i theo th i gian c a Φ(t),...
 • 22
 • 151
 • 1

GIáo trình truyền dữ liêu part 1 ppsx

GIáo trình truyền dữ liêu part 1 ppsx
... l i máy thu (H 1. 7) 1. 4 H TH NG TRUY N S : 1. 4 .1 Sơ ñ kh i 1. 4.2 V n t c truy n tín hi u 1. 4.3 Truy n n i ti p song song 1. 4.4 Truy n ñ ng b b t ñ ng b 1. 4 .1 Sơ ñ kh i : (H 1. 8) mô t m t h ... KHÁI NI M CHUNG : 1. 2 .1 Tin t c, d li u tín hi u 1. 2.2 Băng thông 1. 2.3 Hình tr ng h th ng phương th c liên l c 1. 2.4 Các phương pháp truy n 1. 2.5 Các phương pháp d n kênh 1. 2 .1 Tin t c, d li ... su t 1W tương ñương v i dB 30dBm Thí d : Tín hi u có biên ñ 10 0mV 75Ω tương ñương v i 0 ,13 3 mW, tính theo dBm là: 10 log(0 ,13 3/1mW) = - 8,76 dBm D u tr cho bi t m c tín hi u 8,76 dBm dư i 1mW Lưu...
 • 22
 • 185
 • 0

giáo trình truyền dữ liệu trong mạng máy tính doc

giáo trình truyền dữ liệu trong mạng máy tính doc
... Trường Sơn - Cơ sở kỹ thuật truyền số liệu - Chg Bài giảng Truyền liệu Slide Truyền nối tiếp bất đồng Đồng bên khơng trì suốt phiên truyền, thiết lập có liệu truyền Dữ liệu truyền dạng ký tự (hoặc ... Bit) ln truyền trước Nguồn ảnh: Nguyễn Trung Lập - Giáo trình Truyền liệu Bài giảng Truyền liệu Slide Đồng bit Nguồn: Võ Trường Sơn - Cơ sở kỹ thuật truyền số liệu - Chg Bài giảng Truyền liệu Slide ... mã đường truyền (line code) Nguồn ảnh: Nguyễn Trung Lập - Giáo trình Truyền liệu Bài giảng Truyền liệu Slide 17 Một số mã đường truyền (line code) Nguồn: Trần Văn Sư - Truyền số liệu Mạng TT số...
 • 33
 • 343
 • 3

Giáo trình truyền dữ liệu

Giáo trình truyền dữ liệu
... SỐ 3.2 CÁC MÃ PHÁT HIỆN LỖI 3.3 MÃ NÉN DỮ LIỆU 3.4 MẬT MÃ CHƯƠNG 4: TRUYỀN NỐI TIẾP BẤT ðỒNG BỘ: 4.1 HỆ THỐNG TRUYỀN DỮ LIỆU 4.2 MẪU TÍN HIỆU TRONG TRUYỀN BẤT ðỒNG BỘ 4.3 VÀI IC THỰC HIỆN ... IC giao thức truyền ñồng bộ, bất ñồng ñồng thời khảo sát chuẩn giao tiếp dùng truyền liệu - Chương bàn biện pháp truyền liệu nhờ ñường dây ñiện thoại, kỹ thuật dùng modem - Chương trình bày phương ... bít, hệ thống truyền tín hiệu hệ thống truyền nhị phân hai bít (a) (b) (c) (H 1.1) Tín hiệu ñường truyền, gọi sóng mang, loại tương tự hay số ñược dùng ñể truyền liệu tương tự hay liệu số Thí dụ:...
 • 212
 • 52
 • 0

Tài liệu Giáo trình về dữ liệu và các mô hình cơ sở dữ liệu docx

Tài liệu Giáo trình về dữ liệu và các mô hình cơ sở dữ liệu docx
... CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DỮ LIỆU VÀ CÁC MỄ HÈNH CƠ SỞ DỮ LIỆU .5 Nguyễn Đỡnh Hõn .5 Phần bao gồm cỏc nội dung sau đõy 1.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DỮ LIỆU VÀ HỆ ... HỌC TRèNH I CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DỮ LIỆU VÀ CÁC Mễ HèNH CƠ SỞ DỮ LIỆU Nguyễn Đỡnh Hõn Phần bao gồm cỏc nội dung sau đõy  Cỏc khỏi niệm liệu hệ quản trị sở liệu  Cỏc mụ hỡnh sở liệu  Khỏi ... 1.1.1 Dữ liệu 1.1.2 File liệu 1.1.3 sở liệu 1.1.4 Định nghĩa hệ sở liệu 1.1.5 Sơ đồ vật lý hệ sở liệu .8 1.1.6 Hệ thống sở liệu mức...
 • 58
 • 629
 • 2

Xem thêm