Đề cương ôn tập môn đường lối văn hoá văn nghệ của ĐCS

Đề cương ôn tập môn đường lối văn hoá văn nghệ của ĐCS

Đề cương ôn tập môn đường lối văn hoá văn nghệ của ĐCS
... 10 Đề cương ôn tập đường lối VHVN ĐCS Trịnh Mai - Chúng ta xây dựng văn hóa đạo đức lối sống từ văn hóa đạo đức lối sống thời bao cấp, sản xuất, phân phối theo kế hoạch, sang văn hóa đạo đức lối ... đích cuối Đề cương ôn tập đường lối VHVN ĐCS Trịnh Mai * Tổ chức đoàn thể văn hóa cách mạng, Đảng đề ra: cần thành lập phát triển Hội văn học cứu quốc Việt Nam, kết nạp người làm công tác văn hóa, ... văn nghệ sĩ, người cao 13 Đề cương ôn tập đường lối VHVN ĐCS Trịnh Mai tuổi, đãi ngộ thỏa đáng văn nghệ sĩ tài Chú trọng, bồi dưỡng đào tạo lớp văn nghệ sĩ trẻ Làm tốt công tác bảo vệ quyền tác...
 • 17
 • 603
 • 4

Đề cương ôn tập môn đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam

Đề cương ôn tập môn đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam
... lĩnh *) Ý nghĩa thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam - Sự đời Đảng Cộng Sản Việt Nam quy tụ hợp ba tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng Sản Đảng Cộng Sản Việt Nam - theo đường lối trị đắn , tạo nên thống ... tỏ giai cấp công nhân ta trưởng thành đủ sức lãnh đạo cách mạng - Đảng Cộng Sản Việt Nam đời việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam phận cách mạng giới tranh thủ ủng hộ to lớn cách mạng giới, ... trào công nhân , khẳng định vai trò giai cấp công nhân Việt Nam hệ tư tưởng Mac-Lenin cách mạng Việt Nam Sự kiện Đảng Cộng Sản Việt Nam đời bước ngoặt vô quan trọng lịch sử cách mạnh Việt Nam ta...
 • 56
 • 1,477
 • 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
... Đẩy mạnh CNH nông nghiệp nông thôn đồng thời giải đồng vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân: * CNH,HĐH nông nghiệp, nông thôn: Chuyển dịch mạnh cấu nông nghiệp kinh tế nông thôn theo hướng ... ngành công nghiệp dịch vụ; giảm dần tỷ trọng sản phẩm lao động nông nghiệp *Quy hoạch phát triển nông thôn:Khẩn trương xây dựng quy hoạch phát triển nông thôn, thực chương trình xây dựng nông thôn ... việc làm nông thôn Chú trọng dạy nghề, giải việc làm cho nông dân Chuyển dịch cấu lao động nông thôn theo hướng giảm nhanh tỷ trọng lao động làm nông nghiệp, tăng tỷ trọng lao động làm công nghiệp...
 • 41
 • 2,365
 • 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠCH CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠCH CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
... chất cách mạng Việt Nam - Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập khẳng định dứt khoát đường lên dân tộc Việt Nam từ 1930 đường cách mạng vô sản Đó lựa chọn nhân dân Việt Nam, lịch sử dân tộc Việt Nam ... cố tăng cường" Câu 3: đánh giá đường lối cách mạng việt nam DCSVN giai đoạn 1930-1939 Đảng Cộng sản Việt Nam đời với Cương lĩnh Đảng mở thời kì cho cách mạng Việt Nam: thời kì đấu tranh giành độc ... Việt Nam trình tìm đường giải phóng dân tộc Sự đời Đảng Cộng sản Việt Nam Cương lĩnh thông qua Hội nghị thành lập Đảng, từ năm 1930 cách mạng Việt Nam đường lối trị toàn diện đề mục tiêu phương...
 • 7
 • 1,219
 • 31

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG
... 1931 Cao trào cách mạng 1930 - 1931 khẳng định thực tế: - Đường lối cách mạng Đảng đề - Khẳng định quyền lãnh đạo lực cách mạng giai cấp công nhân - Xây dựng khối liên minh công nông thực tế Câu ... áp Á Đông + Hội Việt Nam cách mạng niên Câu 20 Tính chất nhiệm vụ Cách mạng Việt Nam đề cập tác phẩm Đường kách mệnh” Nguyễn Ái Quốc - Cách mạng việt Nam cách mạng giải phóng dân tộc mở đường ... lần thứ II Đảng (2/1951), Đảng Cộng sản Đông Dương tách thành ba đảng riêng Hãy cho biết tên gọi ba đảng - Đảng Lao động Việt Nam - Đảng nhân dân cách mạng Lào - Đảng nhân dân cách mạng Campuchia...
 • 132
 • 434
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn ĐƯỜNG lối CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG sản

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn ĐƯỜNG lối CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG sản
... thảo đường lối cứu nước , thể tập trung tác phẩm Đường Kách Mệnh(1927) •Chỉ mối quan hệ cách mạng thuộc địa với cách mạng quốc •Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, sản dân tộc công nhân, nông ... áo lãnh đạo đảng cộng sản đông dương - đường lối oF Đảng: Trước tình hình đó, 7/1936, hội nghị BCH TW Đảng cộng sản Đông Dương họp Thượng Hải đồng chí Lê Hồng Phongchur trì đề đường lối phương ... ptrào Đông Khởi đưa cách mạng miền Nma từ giữ gìn lực lượng sang tiến công cách mạng Trước biến chuyển cách mạng hai miền Nam, Bắc từ 5-10/9/1960, đại hội Đảng toàn quốc lần thứ họp Hà Nội Đảng...
 • 25
 • 1,083
 • 0

Đề cương ôn tập môn đường lối đảng cộng sản Việt Nam

Đề cương ôn tập môn đường lối đảng cộng sản Việt Nam
... lập Đông Dương Cộng sản đảng Hội nghị thông qua Tuyên ngôn, Điều lệ định xuất báo Búa liềm làm quan ngôn luận Đảng - Trước ảnh hưởng sâu rộng Đông Dương Cộng sản đảng, Tổng Thanh niên Kỳ Nam kỳ ... tích định hướng Đảng đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp nông thôn? * Về công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp, nông thôn - Chuyển dịch mạnh cấu nông nghiệp kinh tế nông thôn theo hướng ... nghị thông qua cương lĩnh trị Đảng Nguyễn Ái Quốc khởi thảo Đây coi cương lĩnh trị Đảng Nội dung cương lĩnh bao gồm vấn đề sau: 1-Phương hướng chiến lược cách mạng Việt Nam Đây cương lĩnh trị Đảng...
 • 36
 • 792
 • 0

đề cương ôn tập môn đường lối

đề cương ôn tập môn đường lối
... dựng Chính phủ công nông binh tổ chức quân đội công nông Về kinh tế: tịch thu toàn sản nghiệp lớn bọn đế quốc giao cho Chính phủ công nông binh; tịch thu ruộng đất bọn đế quốc làm công chia cho ... với giai cấp, phải cẩn thận, không nhượng chút lợi ích công nông mà vào đường thỏa hiệp"2(.2 Những đoạn trích nội dung Cương lĩnh trị Đảng theo Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 1998, ... Đảng chủ trương tập hợp đại phận giai cấp công nhân, nông dân phải dựa vào hạng dân cày nghèo, lãnh đạo nông dân làm cách mạng ruộng đất; lôi kéo tiểu tư sản, trí thức, trung nông vào phe vô...
 • 4
 • 0
 • 0

Đề cương ôn tập môn đường lối cách mạng cộng sản việt nam

Đề cương ôn tập môn đường lối cách mạng cộng sản việt nam
... - Cách mạng tháng Tám thành công Đảng ta chuẩn bị lực lượng vĩ đại toàn dân đoàn kết Mặt trận Việt Minh, dựa sở liên minh công nông, lãnh đạo Đảng - Đảng Cộng sản Đông Dương tổ chức lãnh đạo Cách ... Thi K46A Thương Mại - Sự lãnh đạo đắn Đảng Cộng sản Việt Nam, người đại biểu trung thành cho lợi ích sống dân tộc Việt Nam, Đảng có đường lối trị, đường lối quân độc lập, tự chủ, sáng tạo - Cuộc ... nên nước Việt Nam Dân củ Cộng hòa – nhà nước dân chủ nhân dân Đông Nam Á Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân nước tự do, độc lập, làm chủ vận mệnh - Thắng lợi cách mạng tháng...
 • 11
 • 1,927
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐCS VIỆT NAM

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐCS VIỆT NAM
... mạng Việt Nam; giải khủng hoảng đường lối cách mạng Việt Nam; nắm cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam c) Cách mạng Việt Nam trở thành phận cách mạng giới, tranh thủ ủng hộ cách mạng giới * Nội dung cương ... công nghiệp hóa, đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức * Đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp nông thôn, giải đồng vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn - Một là, CNH,HĐH nông ... mạng Việt Nam sở để Đảng xác định quan điểm đường lối hoạch định chủ trương đường lối đối ngoại b) Các giai đoạn hình thành, phát triển đường lối * Giai đoạn (1986-1996): xác lập đường lối đối...
 • 35
 • 84
 • 0

Đề cương ôn tập môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản

Đề cương ôn tập môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản
... mắt nhiệm vụ giải phóng dân tộc - Lực lượng cách mạng: công nhân, nông dân, tiểu tư sản, sản dân tộc, địa chủ yêu nước Đề cương ôn tập môn Đường lối CM ĐCS Trịnh Mai – VB2 – ĐHVH Hà Nội - Quan ... 1930-1945? 11 Đề cương ôn tập môn Đường lối CM ĐCS Trịnh Mai – VB2 – ĐHVH Hà Nội Trả lời: - Đầu năm 1943,BTV TW họp thông qua đề cương văn hoá VN đ/c Trường Chinh trực tiếp soạn thảo Đề cương đề ba nguyên ...  đường lối sáng tạo, táo bạo Câu 11:Trình bày nội dung đường lối cách mạng miền Nam BCH trung ương Đảng đề hội nghị lần thứ 15 (1/1959)? Trả lời: Nhiệm vụ chiến lược cách mạng XHCN miền Bắc cách...
 • 14
 • 68
 • 0

đề cương ôn thi môn đường lối cmdcsvn potx

đề cương ôn thi môn đường lối cmdcsvn potx
... Tác phẩm Đường Cách Mệnh rõ: + Tính chất nhiệm vụ CMVN: cm giải phóng dân tộc mở đường tiến lên chủ nghĩa xã hội Cái cốt cm công nông phải ghi nhớ công nông người chủ cách mệnh, công nông gốc ... nam nữ bình quyền, phổ thông giáo dục theo công nông hóa + lực lượng cách mạng: tập trung đại phận công nông dân; lôi kéo giai cấp tiểu tư sản, trí thức, trung nông; phú nông, trung, tiểu địa chủ ... thành lập phủ công nông binh tổ chức cho quân đội công nông, thi hành sách tự dân chủ Page of 22 Nong Lam University + luận cương trị: nhiệm vụ đánh đổ phong kiến đế quốc để làm cho Đông Dương hoàn...
 • 22
 • 864
 • 6

đề cương ôn thi môn đường lối của đảng cộng sản việt nam - đại học ngân hàng tp.hcm

đề cương ôn thi môn đường lối của đảng cộng sản việt nam - đại học ngân hàng tp.hcm
... ( 6-1 929), An Nam cộng sản Đảng ( 7-1 969) Đông Dương cộng sản liên đoàn ( 1-1 930) NAQ chủ động triệu tập chủ trì Hội nghị hợp tổ chức cộng sản thành lập ĐCS VN ( 3-2 1930) Hội nghị thông qua Chính cương ... than Đảng ð Hội VN CM niên tác phẩm Đường cách mệnh trực tiếp chuẩn bị vee62 trị, tư tưởng tồ chức cho việc thành lập Đảng sản Việt Nam, dẫn đến đời tổ chức CS: Đông Dương cộng sản Đảng ( 6-1 929), ... A002, A003 Đường lối CM Đảng SC VN PHÒNG THI Biên Soạn: I’m me Câu 3: Cương lĩnh Đảng – 1930 Hội nghị hợp thành lập ĐCS VN thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt Đảng lời...
 • 16
 • 2,332
 • 6

đề cương ôn tập môn cơ sở văn hóa

đề cương ôn tập môn cơ sở văn hóa
... xử với văn hóa tiềm thức, văn hóa mà họ mang vào, ứng xử với văn hóa tộc người khác (văn hóa Chăm, văn hóa người Hoa…) văn hóa tộc người khuất (văn hóa Óc Eo) Do để ứng xử hài hòa với văn hóa đây, ... triển giá Văn hóa lúc không mục tiêu, động lực mà công cụ hữu hiệu để điều tiết, hạn chế phát triển cực đoan Việc đô thị hóa nông thôn, dời dân cho công trình lớn, cần ý số không gian văn hóa Câu ... phú văn hóa Việt Nam củng cố thống dân tộc Điều cho thấy văn hóa nước ta văn hóa thống mà đa dạng cộng đồng dân tộc Vốn văn hóa truyền thống dân tộc gìn giữ phát huy qua nhiều hoạt động văn hóa...
 • 43
 • 159
 • 0

Đề cương ôn tập môn cơ sở văn hóa việt nam

Đề cương ôn tập môn cơ sở văn hóa việt nam
... nóng Câu 10: Nội dung tiến trình lịch sử văn hóa VN - Văn hoá Việt Nam thời tiền sử sơ sử - Văn hoá Việt Nam thiên niên kỷ đầu Công nguyên - Văn hoá Việt Nam thời tự chủ Câu 11: Cấu trúc mối quan ... nội dung phong phú  Văn hoá địa mạnh nên tiếp biến văn hoá tiếp thu tích cực việt nam hoá tiếp thu  Bản lĩnh văn hoá Việt Kết Luận: Văn hoá Bắc Bộ nằm tổng thể văn hoá Việt Nam “ Sự thống đa dạng” ... Tiếp xúc giao lưu văn hóa tộc người Việt Nam - Các vùng văn hoá gồm có: + Đồng trung du Bắc Bộ (Châu thổ Bắc Bộ) + Ven biển Bắc Trung Bộ + Tây Bắc Hỏi đáp sở văn hóa Viêt Nam + Việt Bắc + Tây nguyên...
 • 10
 • 254
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: các đề cương ôn tập môn đường lối cách mạngđề cương ôn tập môn đường lối cách mạng đảngđề cương ôn tập môn đường lối cách mạngđề cương ôn tập môn đường lối đảng cộng sảnđề cương ôn tập môn đường lối đảng cộng sản việt namđề cương ôn tập môn đường lốiđề cương ôn tập môn đường lối quân sựđề cương ôn tập môn đường lối cm của đcsvncác đề cương ôn tập môn đường lối cách mạng của đangđề cương ôn tập môn hành chính văn phòngđề cương ôn tập môn tin học văn phòngđề cương ôn thi môn đường lối cách mạngđề cương ôn thi môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt namđề cương ôn tập môn cơ sở văn hóađề cương ôn tập môn cơ sở văn hóa việt namcâu hỏi trắc nghiệm vật liệu cơ khíMẫu đề xuất ý kiến trong thiết kế và thi công công trình cảng biểnNghiên cứu chế tạo và tính chất quang của vật liệu HA, HAF, βTCP, βTCPSr pha tạp Eu, Er, Dy và MnQuyet dinh phe duyet TKKT DT gia co ben 08 2010Chuyên đề hydrocacbon thơm thiên nhiênChuyên đề hydrocacbon không noĐẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ quản lý doanh nghiệpCông tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại điện lực long biênDynamic analysis and improvement of the sinking performance of the Vietnamese tuna purse seine using numerical methodsLuận bàn về thù lao lao động tại cơ quan tập đoàn điện lực việt namHãy phân tích thực trạng của một trong các hoạt động tuyển dụng đào tạo và thu lao lao độngThực trạng về tuyển dụng nhân sự tại ban QLDA thủy điện trung sơnPhân tích thực trạng về hoạt động trả thù lao lao động của trường đại học điện lựcĐề cương ôn thi Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Cao học CNTTPhải hiểu lời của đức giêsu xin thì sẽ được như thế nàoKế hoạch sơ kết học kì IĐề thi Giai tich 2 2014 2015 MTAChủ tịch hồ chí minh nói về công tác cán bộChủ tịch hồ chí minh nói về chi bộNội dung cơ bản của hồi giáo