quanglang com 3

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ cấy đến sinh trưởng, năng suất lúa TH7- 5 và hương cốm 3 vụ xuân tại gia lâm Hà Nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ cấy đến sinh trưởng, năng suất lúa TH7- 5 và hương cốm 3 vụ xuân tại gia lâm Hà Nội
... n) 32 , 53 2001 7,49 4,29 32 ,11 2002 7 ,50 4 ,59 34 , 45 20 03 7, 45 4,64 34 ,57 2004 7, 45 4,86 36 , 15 20 05 7 ,33 4,89 35 , 83 2006 7 ,32 4,89 35 , 85 2007 7,21 4,99 35 , 94 2008 7,40 5, 23 38, 73 2009 7,44 5, 24 38 , 95 ... 25, 2 27,2 16 /3 32,0 33 ,2 30 ,7 31 ,1 32 ,0 29,7 29,1 30 ,7 Ngy theo dừi 23/ 3 30 /3 6/4 13/ 4 43, 0 55 ,0 66,9 77 ,5 45, 1 56 ,5 66,1 79,6 41,6 53 ,4 65, 3 76,1 43, 4 54 ,9 66 ,3 80,6 42,9 54 ,5 65, 2 77 ,3 42 ,5 ... 9 /3 16 /3 23/ 3 30 /3 6/4 13/ 4 20/4 27/4 cu i cựng M1 28,8 32 ,6 44,1 55 ,7 66 ,5 78 ,5 89,0 94 ,5 100,4a M2 27 ,5 30 ,9 42 ,5 54,1 65, 8 78,4 88,9 93, 3 98,0ab M3 27 ,3 30,8 42,7 53 ,5 63, 8 76 ,5 87,1 91 ,3 95, 8bc...
 • 95
 • 279
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng đạm bón đến sinh trưởng, phát triẻn và năng suất của các giống lúa TH 7 5; hương cốm 3 trên đất gia lâm hà nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng đạm bón đến sinh trưởng, phát triẻn và năng suất của các giống lúa TH 7 5; hương cốm 3 trên đất gia lâm hà nội
... TH 7- 5 HC 9 /3 28 ,70 27, 23 29,26 31 , 53 30 , 73 28 ,76 27, 56 30 , 73 30 ,30 32 , 63 16 /3 35,26 33 ,10 36 ,38 39 ,33 38 , 53 36,66 34 , 53 35 ,38 38 ,16 39 , 63 23/ 3 45,60 44, 53 47, 56 49,26 48,46 46,26 46,06 49 , 73 ... 150N 9 /3 5,00 5,20 5, 13 5,00 5,00 5,00 5, 13 5,00 5,00 5,00 16 /3 23/ 3 6, 13 7, 06 6 ,33 7, 20 6, 13 7, 13 6,20 7, 13 6,26 7, 13 6 ,33 7, 20 6, 53 7, 40 6 ,33 7, 26 6,20 7, 33 6,40 7, 13 Ngày theo dõi 30 /3 6/4 ... 48, 13 50,00 Ngày theo dõi 30 /3 6/4 13/ 4 56,80 61,86 76 , 93 58 ,33 66 ,33 82,10 60 ,33 67, 40 83, 93 59,60 65, 93 80 , 73 59 ,33 73 ,60 86,06 57, 60 66, 53 80,66 57, 73 68,40 81 , 73 60,66 68,40 81, 93 59,60 71 ,93...
 • 90
 • 300
 • 0

Bài giảng ngữ văn 7 bài 14 một thứ quà của lúa non cốm 3

Bài giảng ngữ văn 7 bài 14 một thứ quà của lúa non cốm 3
... lại, lúa ngày cong xuống, nặng chất quý sạch của Trời TaiLieu.VN Một thứ quà của lúa non :Cốm Thạch Lam II.Tìm hiểu văn bản: 1.Cốm sự hình thành của cốm: Tác giả miêu tả lúa non: ... của cốm, đặc biệt giá trị văn hoá - Phần 3: Còn lại  Sự thưởng thức cốm ý nghĩa sâu xa TaiLieu.VN Một thứ quà của lúa non :Cốm Thạch Lam II.Tìm hiểu văn bản: 1.Cốm sự hình thành ... của một thức quà nhã tinh khiết Các bạn có ngửi thấy, qua những cánh đồng xanh, mà hạt thóc nếp đầu tiên làm trĩu thân lúa tươi, ngửi thấy mùi thơm mát của lúa non không? Trong...
 • 45
 • 217
 • 0

Quy trình chế biến sản phẩm Cơm nắm chương 3

Quy trình chế biến sản phẩm Cơm nắm chương 3
... .33 2.1.2 Phụ gia chống vi sinh vật .33 2.1 .3 Bao bì 33 2.1.4 Các thiết bò sử dụng trình nghiên cứu 35 2.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 38 2 .3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 38 ... DUNG NGHIÊN CỨU 38 2 .3. 1 Quy trình công nghệ sản xuất cơm nắm dự kiến 38 2 .3. 2 Các yếu tố cần khảo sát .41 2 .3. 3 Tiến hành nghiên cứu 42 2 .3. 3.1 Bước – Lựa chọn phương ... NÉN 73 3.4 KHẢO SÁT SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH NGÂM ĐỐI VỚI SẢN PHẨM 80 3. 5 KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN SẢN PHẨM .81 3. 5.1 Khảo sát tiêu vi sinh trình bảo quản .81 3. 5.2 Khảo sát...
 • 3
 • 479
 • 15

Hoàn thiện quy trình quản trị bán lẻ hàng điện máy gia dụng tại website www.hienquan.com của công ty TNHH Điện tử Hiền Quân phần 3

Hoàn thiện quy trình quản trị bán lẻ hàng điện máy gia dụng tại website www.hienquan.com của công ty TNHH Điện tử Hiền Quân phần 3
... doanh thu 30 .280.664 44.494. 034 Doanh thu bán hàng 42. 138 .084.9 63 47.574. 133 .127 ccdv Giá vốn hàng bán 32 .818 .34 5.597 38 .8 13. 7 53. 534 Lợi nhuận gộp bán hàng 9 .31 9. 739 .36 6 8.760 .37 9.5 93 cung cấp ... Tên công ty: Công ty TNHH Điện tử Hiền Quân Họ tên: Chức vụ: Thông tin riêng: Công ty có thường xuyên thực kế hoạch phát triển kinh doanh mặt hàng điện tử gia dụng website ... 37 .655.954 .38 0 42.168 .36 5.627 cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu 26.028. 233 30 .280.664 Doanh thu bán hàng ccdv 37 .629.926.147 42. 138 .084.9 63 Giá vốn hàng bán 30 .582.887.075 32 .818 .34 5.597...
 • 16
 • 281
 • 0

Tài liệu Module 3: Introduction to COM+ pdf

Tài liệu Module 3: Introduction to COM+ pdf
... Appendix B: Working with COM Interfaces iv Module 3: Introduction to COM+ Module Strategy Use the following strategy to present this module: ! From COM to COM+ Discuss the evolution of the Component ... application Module 3: Introduction to COM+ # Overview Slide Objective To provide an overview of the module topics and objectives ! ! Administering COM+ Applications ! Lab 3.1: Building a COM+ Application ... the context wrapper and transparently to the client 10 Module 3: Introduction to COM+ COM+ Programming Model ! Context $ $ ! COM+ uses contexts to group together objects with the same run-time...
 • 84
 • 311
 • 0

18 chuyen de tot nghiep KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại XN thoát nước số 3 cty thoát nước HN www ebookvcu com 18VIP

18 chuyen de tot nghiep KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại XN thoát nước số 3  cty thoát nước HN www ebookvcu com 18VIP
... cấp Nợ TK 33 8 (33 82, 33 83, 33 84) Kim Phợng Kế toán - K 33 Ebook.VCU www. ebookvcu. com Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Có TK 111, 112 * Tính số BHXH trả đơn vị Nợ TK 33 8 (33 83) Có TK 33 4 Khi trả ... cá nhân, tổng số khoản khấu trừ không vợt 30 % số lại Nợ TK 33 4: Tổng số khoản khấu trừ Có TK 33 3 (33 38) Thuế thu nhập phải nộp Có TK 141: Số tạm ứng trừ vào lơng Có TK 138 : Các khoản bồi thờng ... lĩnh Nợ TK 33 4 Có TK 33 8 (33 88) Kim Phợng Kế toán - K 33 Ebook.VCU www. ebookvcu. com Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sơ đồ hạch toán khoản toán với CNVC TK141 TK 334 Các khoản khấu trừ vào thu nhập...
 • 70
 • 156
 • 0

84 chuyen de tot nghiep cty vận tải ôtô số 3 www ebookvcu com 84VIP

84 chuyen de tot nghiep cty vận tải ôtô số 3 www ebookvcu com 84VIP
... cáiTK 33 4 TK 33 8 35 Ebook.VCU www. ebookvcu. com Sổ 33 4 - Phải trả công nhân viên Số d Nợ đầu kỳ Có 120. 530 .574 TT Ghi có tài khoản đ/ với tk 111 33 83 3 38 4 Cộng phát sinh Nợ Tổng số phát sinh Có Số ... Ebook.VCU www. ebookvcu. com Nợ TK với TK 111 112 1 53 214 33 1 33 4 33 8 Cộng phát sinh Nợ Cộng phát sinh Có Số d Nợ Cuối kỳ Có 45.521.215 14. 832 .014 48.254.000 25 .32 1 .30 0 85 .35 6.000 35 6.215.121 25 .32 1.000 ... 449209 836 1 99164116 137 89 039 6 5971642759 2.Tăng kỳ 22 036 6000 4477 132 4 17616000 31 212000 14798 534 19 Giảm kỳ 6101000 Số cuối kỳ 1165888095 18815497 73 18876507 73 131 4014477 187511 733 37 76 436 6 83 116780116...
 • 93
 • 90
 • 0

De thi dai hoc thuong mai 207 ebook VCU www ebookvcu com bộ đề quản tri chiến lược 1 3

De thi dai hoc thuong mai 207  ebook VCU  www ebookvcu com bộ đề quản tri chiến lược 1 3
... hướng số chiến lược cho công ty kinh doanh mà bạn biết ngành giai đoạn Ebook. VCU Ebook. VCU www. ebookvcu. com Tuyển tập đề thi Quản trị chiến lược khoa C ngày 30 /12 Đề 8: Câu 1 :Chiến lược cường ... ,nêu trình kiểm tra đánh giá thục thi chiến luoc, lay vi du o cong ty cu the, Ebook. VCU Ebook. VCU www. ebookvcu. com Tuyển tập đề thi Đề Câu 1: Nêu khái niệm thi t lập mô hình cấu trúc chuỗi giá ... Đề 13 Câu :Thi t lập mô hình Quản trị chiến lược tổng quát Phân tích liên hệ thực tế với ưu nhược điểm loại chiến lược sau: Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm,dịch vụ ;chiến lược chi phí thấp chiến...
 • 4
 • 222
 • 1

Canh cải xanh cá rô đồng cho bữa cơm gia đình ngày 8-3 ppt

Canh cải xanh cá rô đồng cho bữa cơm gia đình ngày 8-3 ppt
... đó, giả sử mà đồng nhỏ bạn ngại gỡ thịt cá, đem luộc lên đem giã tất, sau lọc lấy nước dùng để nấu canh, bát canh ngon lành chất Nguyên liệu:  200g đồng  mớ rau cải xanh  mẩu gừng ... Hạt nêm Các bước thực hiện: rửa Ướp với mắm, tiêu, dầu ăn 1/2 lượng gừng Cho vào nồi nhỏ, thêm chút xíu nước cho vừa ngập cá, luộc đến chín Nếu nước giữ lại để nấu canh Lấy gỡ ... Phần thịt nấu canh gần cho vào để thịt không bị nhạt Còn lại phần đầu, đuôi xương đem giã nhuyễn – giã cua – sau đem lọc lấy nước – lọc cua Nước dùng để nấu canh sau lọc, thịt dính lại...
 • 5
 • 228
 • 0

Lòng gà xào miến cho bữa cơm gia đình ngày 8/3 doc

Lòng gà xào miến cho bữa cơm gia đình ngày 8/3 doc
... nóng già, cho hành củ vào phi thơm, cho lòng vào xào chín xúc đĩa Cho thêm mỡ đổ miến vào xào, cho thêm mắm muối vừa ăn chút nước dùng, đun to lửa, đảo nhanh tay Khi miến chín săn cho lòng, mộc ... Hãy tham khảo cách làm lòng xào miến để đổi cho bữa ăn trưa gia đình bạn Nguyên liệu:  Lòng gà:  Rau mùi: 20g  Thịt ba chỉ: 100g  Hành hoa: 50g  Miến: 300g  Hạt tiêu: 2g, mỡ: ... Hành khô bóc vỏ, rửa sạch, thái mỏng Lòng làm sạch, để Tim ga thái miếng mỏng, ruột cắt khúc - 3cm, mề chía hoa, thái miếng Tiết luộc chín, thái dày Cho tất vào bát sâu, ướp nước mắm, hành,...
 • 4
 • 180
 • 0

Khổ qua dồn hải sản cho bữa cơm gia đình ngày 8/3 pot

Khổ qua dồn hải sản cho bữa cơm gia đình ngày 8/3 pot
... nêm, tiêu, tỏi băm, quết dai Khổ qua rửa sạch, khoét bỏ ruột Dồn phần nhân vào đầy quả, đem hấp cách thủy khoảng 20 phút Lấy ra, cắt miếng xéo vừa ăn, dùng nóng với cơm ngon ... phê muối Các bước thực hiện: Tôm sú rửa sạch, bóc vỏ, lấy đen lưng, giã nhuyễn Nấm mèo ngâm nước cho nở, rửa sạch, xắt thật nhuyễn Bún tàu ngâm mềm, cắt nhuyễn Hành lấy đầu hành, băm nhỏ Trộn tôm...
 • 2
 • 136
 • 0

Kimbap – cơm cuốn rong biển kiểu Hàn Quốc cho nàng ngày 8/3 docx

Kimbap – cơm cuốn rong biển kiểu Hàn Quốc cho nàng ngày 8/3 docx
... rải cơm, sau trải cơm đến khoảng 2/3 lá, lớp cơm không nên làm dày, cuộn kimbap làm to dễ xảy việc không đủ để cơm Nếu để ý bạn thấy rong biển có vạch ngang song song, dùng vạch để làm mốc cho ... trét cơm cho thẳng Sau dàn cơm xong xếp sợi nguyên liệu lên trên, dàn cho hết chiều ngang rong biển Vừa giữ nguyên liệu để không bị xô lệch, từ từ cuộn tròn, vừa cuộn vừa nắn chỉnh cho cuộn cơm ... nhôm, loại dùng cho nấu nướng gia đình để gói Các bước thực hiện: Trải tre/giấy nhôm lên thớt, đặt rong biển lên Lưu ý, để mặt ráp ngửa lên trên, mặt nhẵn Mặt ráp giúp cơm dính vào rong Chừa đoạn...
 • 6
 • 180
 • 0

Canh bầu nấu ngao cho bữa cơm 8/3 pot

Canh bầu nấu ngao cho bữa cơm 8/3 pot
... đập dập Đun sôi lại nước luộc ngao (cho thêm nước lã cho vừa ăn), nước sôi cho bầu, viên ngao gừng vào, đun sôi trở lại, thêm hạt nêm gia vị cho nước canh vừa ăn Cho hành mùi tàu thái nhỏ vảo, ... ăn thích có thêm cảm giác sần sật giò sống Trộn ngao với giò sống, sau viên thành viên cho vào nấu canh Nguyên liệu:  1/2 bầu  0.5kg ngao  100g giò sống  1/4 tsp tiêu xay, tsp nước mắm ... gia vị Các bước thực hiện: Bầu gọt vỏ, bỏ ruột, thái miếng mỏng, ngắn Ngao rửa sạch, luộc chín, giữ lại phần nước luộc ngao Bóc lấy ngao bóp bỏ ruột đen, rửa Trộn ngao với giò sống, tiêu, mắm...
 • 4
 • 174
 • 0

Xem thêm