Bai kiem tra 1 tiet TA 8

Bài soạn Kiểm tra 1 tiết (TA 6)

Bài soạn Kiểm tra 1 tiết (TA 6)
... want to eat ## (5) - The end Đáp án Câu 1 A → is riding B → any A → much C → box / bar A → is Câu white short light short weak thin 8F hot full big 10 new 10 F Câu How does your sister feel? Where ... food / are / in? Câu Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau (10 đ) What is the ## (1) with Nguyet? She ## (2) feeling cold She needs some ## (3) water Would she ## (4) ... are they going? What color are her eyes? How much is this bar of soap? What would you like? Câu 1F 2F 3T 4F 5T 6F 7F 9T Câu a some any some an any some any some Câu Would you like a cup of tea?...
 • 3
 • 194
 • 0

bai kiem tra 1 tiet lan 2 lop 11- TA coban

bai kiem tra 1 tiet lan 2 lop 11- TA coban
... advantages and disadvantages of various sources of energy Ha Lang High School – school year 2 010 -2 011 Basic English 11 Teacher: Nghiem Van Ba Period 84 Date of planning: Date of teaching 11 B: ... at p.m./ Ha Lang High School – school year 2 010 -2 011 Basic English 11 Teacher: Nghiem Van Ba Period 86 Date of planning: Date of teaching 11 B5 : UNIT 14 RECREATIONS Lesson 5: Language focus ... advantages of camping holiday Ha Lang High School – school year 2 010 -2 011 Basic English 11 Teacher: Nghiem Van Ba Period 85 Date of planning: Date of teaching 11 B5 : UNIT 14 RECREATION Lesson 4:...
 • 18
 • 144
 • 0

Bài kiểm tra 1 tiết lớp 10 HK II

Bài kiểm tra 1 tiết lớp 10 HK II
... SH10 - HKII 0708 - 0 01 : 1[ 40]b 9[40]d 17 [40]a 24[40]b 25[40]c 32[40]a 33[40]d 40[40]b 2[40]c 10 [40]c 18 [40]c 3[40]c 11 [40]c 19 [40]b 4[40]a 12 [40]c 20[40]a 5[40]d 13 [40]d 21[ 40]c ... Tảo đơn bào d Vi khuẩn chứa diệp lục 30/ Sự tiếp hợp trao đổi chéo nhiễm sắc thể diễn kì giảm phân? a Kì đầu II b Kì II c Kì đầu I d Kì I 31/ Có tế bào sinh dục chín loài giảm phân Biết số nhiễm ... dụng nguồn lượng hóa học 15 / Kết thúc lần phân bào I giảm phân, nhiễm sắc thể tế bào trạng thái: a Đơn, co xoắn b Kép, co xoắn c Đơn, dãn xoắn d Kép, dãn xoắn 16 / Có 10 tế bào sinh dục chín người...
 • 5
 • 1,189
 • 8

bai kiem tra 1 tiet Bai 1(6-7-8)

bai kiem tra 1 tiet Bai 1(6-7-8)
... Trờng thcs quỳnh hoa BI KIM TRA Họ tên: Lớp: I/ Câu hỏi trắc nghiệm Môn :Vật lí - I .1 Hiệu điện hai đầu dẫn 12 Vthì cờng độ dòng điện qua 1, 5 A Hỏi cờng độ dòng điện qua dây dẫn ... n ; n 1 1 + + + d = R R1 R2 Rn Khi mắc bóng đèn vào hiệu điện 3V dòng điện chạy qua có cờng độ 0,2A Công suất tiêu thụ điện bóng đèn nhận giá trị giá trị sau a.P=0,6J ; b.P=0,6W ; c.P =15 W ; ... Q= U t/R ; c Q = Uit ; d.Cả ba công thức II Bài tập tự luận Câu1: Dây xoắn bếp điện dài m, tiết diện 0,2 mm điện trở suất dây 1, 1 .10 m a Tính điện trở dây xoắn b Tính nhiệt lợng toả 20 mắc bếp...
 • 3
 • 332
 • 0

Bai kiem tra 1 tiet bai so 2

Bai kiem tra 1 tiet bai so 2
... (1, 25 points) A B What time is this ? a Ok Would you like to come to my house for dinner? b Sorry I cant lets play table tennis c It s half past six What s your family name? d I often play soccer ... after school? e My family name is Nguyen -> 2. -> -> 4. -> > Phòng Giáo dục Than Uyên Trờng THCS Mờng Than Đáp án Đề kiểm tra tiết (bài số 2) Môn : Tiếng anh Khối A Listening: Học điền ... structures: I Học sinh chọn cho 0 ,25 điểm a b c c a a a c II Học sinh tìm nghĩa từ cho 0 ,25 điểm >b -> d ->a ->c D Writing: I Học sinh viết nh đáp án cho 0 ,25 điểm Nam is the tallest in ourclass...
 • 4
 • 226
 • 0

Bai kiem tra 1 tiet lop 11(lan 1) + dap an

Bai kiem tra 1 tiet lop 11(lan 1) + dap an
... END §¸p ¸n bµi kiÓm tra mét tiÕt líp 11 ( sè 1) I-Mçi c©u ®óng 0,2 ®iÓm.Tæng ®iÓm 1- D 2-C 3-B 4-A 5-B II-Mçi c©u ®óng 0,25 ®iÓm Tæng 2,5 ®iÓm 1- C 2-A 3-D 4-B 6-B 7-D 8-A 9-D 5-C 10 -B III-Mçi c©u ... got married when she was just eighteen and had three children.I studied for four years because I wanted to be an accountant.I had a lot of new friends, and I didn’t see Sally very often.Sometimes ... Now I’m married,too.I live near Sally and we meet every week.She’s a student now, and I have a baby, so we can give each other a lot of advice *Questions: 1- What’s your oldest friend’s name? ……………………………………………………………………………………………...
 • 3
 • 1,709
 • 40

Bài kiểm tra 1 tiết

Bài kiểm tra 1 tiết
... ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA TIẾT MÔN ĐỊA LÝ I/ TRẮC NGHIỆM: ( 4điểm) Câu1: a/ Đ b/ S c/ S d/ Đ ( 1 iểm) Câu2: a/ D b/ B c/ D d/ A ( 1 iểm) Câu3: Mùa Đông (tháng1) Đ.N.A N.A Đ.A Hướng gió B- ĐB ĐB ( 1 iểm) ... động đông Do dân cư châu Á tập trung đông so châu lục ( 1 iểm) 2/ Tính tỷ lệ % cá châu lục :C.Á= 60,6%, C.ÂU = 11 ,7% , C.PHI= 13 ,5%, C.MỸ =13 ,7% , C ĐẠI DƯƠNG= O,5% ( 2điểm) Dân số 2002 biểu đồ ... THÁI LAN - NHẬT BẢN - - ( NIU ĐÊ LI ) (BẮC KINH ) (XÊ UN ) (BĂNG CỐC ) (TÔ KI Ô ) MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA1 TIẾT MƠN ĐỊA LÝ -8 ...
 • 4
 • 201
 • 0

Bai kiem tra 1 tiet so 1 (Chuong 1+2)

Bai kiem tra 1 tiet so 1 (Chuong 1+2)
... làlà x1 = 5cos10πt (cm) x2=5cos (10 πt + π ) (cm) Phương trình dao động tổng hợp vật A x = 5cos (10 πt + π ) (cm) C x = cos (10 πt + π ) (cm) B x = cos (10 πt + D x = 5cos (10 πt + π π ) (cm) ) (cm) Câu 15 : ... trình dao động thành phần làlà x1 = 5cos10πt (cm) x2=5cos (10 πt + π A x = 5cos (10 πt + π ) (cm) C x = cos (10 πt + π B x = cos (10 πt + v2 ω2 C A2 = v2 + ω2x2 D x = 5cos (10 πt + π ) (cm) ) (cm) Câu 25: ... phương thẳng đứng hai điểm A B cách 7,8cm Biết bước sóng 1, 2cm Số điểm có biên độ dao động cực đại nằm đoạn AB A 14 B 13 C 12 D 11 Câu 13 : Trong giao thoa sóng mặt nước hai nguồn kết hợp, pha,...
 • 8
 • 203
 • 0

bài kiểm tra 1 tiết lớp 12 cb lần1

bài kiểm tra 1 tiết lớp 12 cb lần1
... - HẾT ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA TIẾT LỚP 12 CƠ BẢN BÀI SỐ SỐ CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Mã đề 13 2 B D D B A C C D A A C A A B B B D C C D D ... thẳng dài 12 cm Biên độ dao động vật A ~A= 12 cm B ~A= -12 cm C ~A= - cm D ~A= 6cm - HẾT Họ tên : lỚP : KIỂM TRA TIẾT Môn : Vật lý (khối 12 bản) Mã ... lỚP : KIỂM TRA TIẾT Môn : Vật lý (khối 12 bản) Mã đề thi 209 Câu 1: Một vật dao động điều hoà có quỷ đạo đoạn thẳng dài 12 cm Biên độ dao động vật A ~A= - cm B ~A= 6cm C ~A= -12 cm...
 • 13
 • 624
 • 4

Anh 12. Bài kiểm tra 1 tiết, HK 2

Anh 12. Bài kiểm tra 1 tiết, HK 2
... LANGUAGE FOCUS (2. 5 POINTS) Questions 31- 40 Choose the option that best completes the sentence 31 The movie itself was not very good, _ I like the music A and B therefore C so D but 32 Who was Tom ... 25 Gold, as well as silver, has been risen in price _ Questions 26 -30 Rewrite the sentences in such a way that they have the same meaning as the original ones 26 The coat ... coat isn’t _ 27 It was such a boring film that she fell asleep → The film was _ 28 Today American women often earn their own money...
 • 2
 • 314
 • 2

Đáp án bài kiểm tra 1 tiết học kì II ( lý 9)

Đáp án bài kiểm tra 1 tiết học kì II ( lý 9)
... câu 1 = + để tính giáo viên trừ 1/ 3 f d d' Mã đề : VL02-K2 ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KIỂM TRA TIẾT (HK2) Phần 1: (4 ,0 điểm) Trắc nghiệm khách quan A -(2 ,5 điểm) Chọn câu trả lời Chọn câu 0,25 điểm 01 - ... 08.-A 09.-C 10 .-B B- (1 , 5 điểm) Ghép câu: (a-4) : 0,5 điểm ; (b-2) :0,5 điểm ; ( c -1) :0,5 điểm Phần 2: (6 ,0 điểm) Tự luận: Câu 1) (3 ,0 điểm) Vì khoảng cách từ nguồn điện đến công trường 1km nên tổng ... Từ (1 ) và (2 ) (3 ) ta có: OA' OA '−OF AO.OF' = => OA ' = AO OF' AO - OF' Thay số ta có 45 .15 = 22,5(cm) 45 15 1. 22,5 = = 0,5 cm Thế OA’ vào (1 ) ta có: A’B’= 45 OA ' = 0,5...
 • 4
 • 232
 • 0

Bài kiểm tra 1 tiet lớp 11 lần 2

Bài kiểm tra 1 tiet lớp 11 lần 2
... Bài kiểm tra tiết Tiếng Pháp 11 (Bài số ) Thời gian: 45 phút Họ tên: Lớp: Mã đề thi: 000 A Expression ộcrite (2) : - Aimez-vous la littộrature vietnamienne ... l'õge de A 15 ans C 17 ans B 14 ans D 16 ans II Rộpondez ! (1) Dans quel courant littộraire pourrait-on classer "les Misộrables" ? V Hugo (18 02 -18 85) a-t-il ... en 18 26 , Notre-Dame de Paris en 18 31 ressemblent aux romans historiques en vogue au dộbut du XIXố siốcle, mais n'en sont pas vraiment Le Dernier Jour d'un comdamnộ en 18 29 et Claude Gueux en 18 34...
 • 5
 • 831
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: bài kiểm tra 1 tiết toán 8 chương 1bài kiểm tra 1 tiết hóa 8 lần 2bài kiểm tra 1 tiết hóa 8 chương 4bài kiểm tra 1 tiết hóa 8 chương 5bài kiểm tra 1 tiết hóa 8 chương 2bài kiểm tra 1 tiết toán 8 chương 1 hinh hocbài kiểm tra 1 tiết hóa 8 tiet 46bài kiểm tra 1 tiết hóa học 8bài kiểm tra 1 tiết hóa học lớp 8bài kiểm tra 1 tiết sinh học lớp 8bài kiểm tra 1 tiết đại số 8bài kiểm tra 1 tiết vật lí 8bài kiểm tra 1 tiết vật lý 8bài kiểm tra 1 tiết vật lý lớp 8bài kiểm tra 1 tiết môn vật lý 8Tuần 8-9. MRVT: Thiên nhiênTuần 7. Từ nhiều nghĩaTuần 7. Từ nhiều nghĩaTuần 9. Nhớ-viết: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông ĐàTuần 14. Hạt gạo làng taTuần 1-2-3-4-6-7-8. Luyện tập tả cảnhTuần 17. Ôn tập về từ và cấu tạo từGiáo án tuần 1 sách hướng dẫn tin học 3,4,5-2017-2018Giáo án tuần 3 sách hướng dẫn 3,4,5-2017-2018Bài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đạiBài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 2. Các giới sinh vậtgiáo án đạo đức lớp 5 học kỳ 2Bài 27. Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)Bài 17. Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòaQuản trị quan hệ khách hàng cá nhân trong huy động vốn tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Đà NẵngQuản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP Phương ĐôngQuản trị rủi ro rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Bình ĐịnhQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt, CN Khánh Hoà.Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Đà Nẵng.