Đề cương thảo luận môn lịch sử đảng

ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG pdf

ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG pdf
... kích vào đường lối đổi Đảng Chúng cho rằng: Đảng hết vai trò lịch sử; bước sang giai đoạn mới, Đảng đủ khả để lãnh đạo; ….Nhiều luận điệu xuyên tạc, kích động xung quanh vấn đề quan hệ đối ngoại, ... điều đó, vào thời điểm lịch sử Tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam 81 năm qua gắn liền với vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam; khoảng thời gian khẳng định thực tế: Đảng ta đại diện chân chính, ... đại lịch sử nhân loại, thời đại độ từ CNTB lên CNXH phạm vi toàn giới Đồng thời có ảnh hưởng định đến đời hoạt động cách mạng Nguyễn Ai Quốc Tháng 7-1920, đọc Sơ thảo lần thứ Luận cương vấn đề...
 • 23
 • 4,905
 • 22

Đề cương ôn thi môn lịch sử Đảng

Đề cương ôn thi môn lịch sử Đảng
... học quan trọng mà Đảng ta giải đắn, sáng tạo phù hợp với điều kiện lịch sử thời đại mối quan hệ: -Giữa vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp Trang 10/13 Đề cương ôn tập Lịch sử Đảng Cộng sản Việt ... trùm Đảng ta vì: Trang 11/13 Đề cương ôn tập Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam +Từ có Đảng, đường lối sợi đỏ xuyên suốt toàn lịch sử CMVN +Là cờ bách chiến bách thắng CMVN +Với đường lối này, Đảng ... toàn Đảng, chống tập trung quan liêu, độc đoán, chuyên quyền, chia rẽ bè phái Đảng +Đảng có mối quan hệ máu thịt với quần chúng, tiêu chuẩn Đảng CM chân Trang 12/13 Đề cương ôn tập Lịch sử Đảng...
 • 13
 • 693
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG
... thành lập Đảng đầu năm 1930? a) Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng Đông Dương cộng sản liên đoàn b) Đông Dương cộng sản Đảng An Nam cộng sản Đảng áp án c) An Nam cộng sản Đảng Đông Dương ... đoàn kết dân tộc đảng Lao Động Việt Nam xác định Đại hội II A Công nhân nông dân B Công nhân, nông dân tư s ản dân tộc C Công nhân, nông dân, lao đ ộng trí thức đáp án D Công nhân, nông dân ti ểu ... Việt Nam thông qua văn kiện mang tính chất cương lĩnh Đó là: A Cương lĩnh cách mạng Việt Nam B Chính cương Đảng Lao động Việt Nam đáp án C Luận cương cách mạng Việt Nam D Cương lĩnh Đảng Lao Động...
 • 25
 • 786
 • 1

Đề cương ôn tập môn lịch sử đảng

Đề cương ôn tập môn lịch sử đảng
... thành lập Đảng đầu năm 1930? a) Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng Đông Dương cộng sản liên đoàn b) Đông Dương cộng sản Đảng An Nam cộng sản Đảng áp án c) An Nam cộng sản Đảng Đông Dương ... đoàn kết dân tộc đảng Lao Động Việt Nam xác định Đại hội II A Công nhân nông dân B Công nhân, nông dân tư sản dân tộc C Công nhân, nông dân, lao động trí thức đáp án D Công nhân, nông dân tiểu tư ... Việt Nam thông qua văn kiện mang tính chất cương lĩnh Đó là: A Cương lĩnh cách mạng Việt Nam B Chính cương Đảng Lao động Việt Nam đáp án C Luận cương cách mạng Việt Nam D Cương lĩnh Đảng Lao Động...
 • 29
 • 1,275
 • 4

đê cương ôn tập môn lịch sử đảng

đê cương ôn tập môn lịch sử đảng
... Hai là: Đảng phải xuất phát từ thực tế,phải tôn trọng hoạt động theo quy luật khách quan Mọi chủ trương,chính sách gây tác động ngược lại biểu vận dụng không quy luật,phải nhanh chóng sửa đổi ... Phải xây dựng Đảng ngang tầm với nhiệ m vụ trò Đảng cầm quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành CM XHCN  Từ học đại hội xác đònh đường lên XHCN nước ta: nước ta từ sản xuất nhỏ lên XHCN mà công xây dựng ... triển cao dựa lực lượng sản xuất đại chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu Có văn hóa tiên tiến,đậm đà sắc d/tộc người giải phóng khỏi áp bóc lột bất công,làm theom lực hưởng theo lao động,có...
 • 2
 • 323
 • 3

Bộ đề cương thảo luận môn Đường Lối Đảng Cộng sản VN Cô Thắm ĐH Thương Mại

Bộ đề cương thảo luận môn Đường Lối Đảng Cộng sản VN Cô Thắm ĐH Thương Mại
... Đảng pháp luật tổ chức thực đường lối, sách thực tiễn Pháp luật Nhà nước phương tiện để Đảng kiểm tra tính đắn đường lối Mọi đường lối Đảng phải phù hợp với Hiến pháp pháp luật *Mối quan hệ Đảng ... xuất Đường cách mệnh- tác phẩm rõ tính chất nhiệm vụ CM Việt Nam - Từ 6/1- 7/2/1930 Người chủ trì hội nghị hợp Đảng Hương Cảng dẫn đến thống ba Đảng: Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, ... nằm phương châm tiến hành kháng chiến đường lối toàn quốc kháng chiến Đảng Đường lối kháng chiến toàn quốc Đảng thể tập trung ba văn kiện lớn soạn thảo công bố trước sau ngày kháng chiến toàn...
 • 35
 • 2,392
 • 4

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG, đại học nông nghiệp

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG, đại học nông nghiệp
... Câu 173: Nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc được đảng Lao Động Việt Nam xác định tại Đại hội II   A. Công nhân và nông dân   B. Công nhân, nông dân và tư sản dân tộc   C. Công nhân, nông dân, lao động trí thức đáp án   ... Câu 187: Đến cuối năm 1952, với sự phát triển mạnh mẽ, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã hình thành bao nhiêu đại đoàn quân chủ lực   A. 2 đại đoàn bộ binh   B. 5 đại đoàn bộ binh và công binh   C. 6 đại đoàn bộ binh và 1 đại đoàn công binh­pháo binh đáp án   D. 7 đại đoàn bộ binh   Câu 188: Đại đoàn quân tiên phong là đại đoàn nào?   ... D­ Cải tiến công công tác phân phối lưu thông   Câu 264: Đại hội nào của Đảng đã chủ trương coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu?   A­ Đại hội III   B­ Đại hội IV   C­ Đại hội V đáp án   D­ Đại hội VI   Câu 265: Hội nghị nào của BCH Trung ương Đảng khoá V quyết định phải dứt khoát xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao ...
 • 25
 • 686
 • 0

đề cương tham khảo môn lịch sử đảng

đề cương tham khảo môn lịch sử đảng
... rõ thêm vấn đề đặt cần giải đáp”./ Câu Bằng kiện tiêu biểu Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí làm rõ độc lập, tự chủ, sáng tạo Đảng ta thể Cương lĩnh Đảng (1930-2013)? A CHỦ ĐỀ: B TRỌNG ... trình tóm tắt Đảng Điều lệ vắn tắt Đảng nêu xác tên Đảng, tôn Đảng, hệ thống tổ chức Đảng từ chi bộ, huyện bộ, thị hay khu bộ; tỉnh bộ, thành hay đặc biệt Trung ương Toàn Cương lĩnh Đảng toát lên ... tên Đảng Cộng sản Việt Nam Hội nghị thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt Đảng Lời kêu gọi Nguyễn Ái Quốc soạn thảo Tất tài liệu xem Cương lĩnh trị Đảng ta Nội dung Cương...
 • 49
 • 3,792
 • 1

Đề cương ôn tập môn lịch sử đảng

Đề cương ôn tập môn lịch sử đảng
... trị; công kích vào đường lối đổi Đảng Chúng cho rằng: Đảng hết vai trò lịch sử; bước sang giai đoạn mới, Đảng đủ khả để lãnh đạo; ….Nhiều luận điệu xuyên tạc, kích động xung quanh vấn đề quan ... đạo Đảng ta, chất nhà nước cách mạng ta, kết hợp sức mạnh dân tộc thời đại điều kiện - Tại Đại hội VII (6/1991) Đảng tiếp tục bổ sung đường lối đổi Đảng ta  Đề thông qua Cương lĩnh thứ Đảng ... đường thời kỳ độ Đảng ta  Đại hội đánh dấu coi trọng Đảng công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng  Đại hội VII củng cố niềm tin, khơi dậy nguồn lực Đảng, nhân dân Kiên trì CNXH Đông Âu tan rã...
 • 34
 • 244
 • 0

Đề cương ôn tập môn Lịch sử Đảng

Đề cương ôn tập môn Lịch sử Đảng
... dựng nông thôn dân chủ, văn minh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất văn hóa nông dân nông thôn Tới Đại hội X, Đảng ta xác định: "Hiện nhiều năm tới, vấn đề nông nghiệp, nông dân nông thôn có ... quan trọng Phải luôn coi trọng đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn"(3) Tóm lại, thực công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn bước để phát triển nông thôn Việt Nam theo ... nghĩa"(1) Do đó, phải công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn, tạo tiền đề vững để thực thắng lợi nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Bởi nông nghiệp, nông thôn khu vực đông dân cư nhất,...
 • 47
 • 174
 • 0

Đề cương ôn tập môn lịch sử Đảng

Đề cương ôn tập môn lịch sử Đảng
... đạo Đảng, coi xây dựng Đảng nhiệm vụ then chốt Đảng ta phải luôn tự đổi chỉnh đốn Củng cố xây dựng Đảng trị, tư tưởng, tổ chức, cán Tăng cường chất giai cấp công nhân tính tiền phong gương mẫu đảng ... chủ yếu giai cấp lãnh đạo không đủ tư cách, hết vai trò lịch sử - Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đời, đánh dấu bước ngoặt lịch sử vĩ đại cách mạng Việt Nam Đảng đời chấm dứt thời kỳ khủng ... cao sức chiến đấu tổ chức sở đảng + Đổi công tác cán Đảng, "cán gốc công việc công việc thành công hay thất bại cán tốt hay kém" Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị Trung...
 • 24
 • 194
 • 0

đề cương ôn tập môn lịch sử lớp 12 ôn thi tốt nghiệp, cao đẳng và đại học

đề cương ôn tập môn lịch sử lớp 12 ôn thi tốt nghiệp, cao đẳng và đại học
... 4.Ý nghĩa lịch sử học kinh nghiệm a.Ý nghĩa lịch sử: -Phong trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao Xô Viết Nghệ Tĩnh kiện lịch sử trọng đại lịch sử cách mạng Việtt Nam, giáng đòn liệt vào bè lũ ... Tám thành công nước Lần nước quyền tay nhân dân 3.Ý nghĩa lịch sử cách mạngtháng tám a.Đối với dân tộc: Cách mạng tháng Tám thành công biến cố lịch sử đại mở bước ngoặc lớn lịch sử dân tộc,vì: ... mạng tháng Tám sau b.Bài học kinh nghiệm Phong trào để lại nhiều học kinh nghiệm: -Bài học vai trò lãnh đạo Đảng -Bài học xây dựng khối liên minh công nông -Bài học sử dụng bạo lực cách mang...
 • 71
 • 607
 • 0

12531- 300 câu giải đáp nhanh và 50 chủ đề tự luận môn Lịch sử Đảng pptx

12531- 300 câu giải đáp nhanh và 50 chủ đề tự luận môn Lịch sử Đảng pptx
... quan điểm độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường Câu 240 Chủ trương đối ngoại Đảng ta thông qua Hội nghị Trung ương lần (5/1941)? - Giải vấn đề dân tộc sở tôn trọng quyền dân tộc tự khuôn khổ nước ... học hành Câu 233 Chủ trương Đảng giải vấn đề xã hội giai đoạn 1955 - 1975? Các vấn đề xã hội giải mô hình chủ nghĩa xã hội kiểu cũ, hoàn cảnh chiến tranh Chế độ phân phối thực chất theo chủ nghĩa ... đánh đổ đế quốc giải vấn đề điền địa Nhưng có vấn đề điền địa phản đế phải liên tiếp giải quyết, vấn đề giúp cho vấn đề làm xong mục đích vận động Câu 43 Tóm tắt hoàn cảnh lịch sử triệu tập Hội...
 • 149
 • 463
 • 1

Tiểu luận môn Lịch sử Đảng

Tiểu luận môn Lịch sử Đảng
... công tác xây dựng Đảng: đặt lên hàng đầu Cách mạng muốn thắng lợi, trước hết phải có Đảng cách mạng, Đảng có vững cách mạng thành công Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt Đảng mà chủ nghĩa ... mạng chủ nghĩa Lênin” Đảng vững nhờ chủ nghĩa, đồng thời phẩm chất trị Đảng viên, phải đẩy mạnh xây công tác xây dựng Đảng viên số lượng chất lượng Phẩm chất đặc biệt nhấn mạnh Đảng viên phải phải ... hoàn toàn tin theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ ba” Thực tế lịch sử Việt Nam sau chứng minh lựa chọn hoàn toàn đắn, sáng suốt với biểu đời Đảng cộng sản Việt Nam, với thắng lợi cách mạng tháng Tám...
 • 11
 • 692
 • 0

Đề cương ôn tập môn lịch sử lớp 12

Đề cương ôn tập môn lịch sử lớp 12
... nhi u nh t ñó nông nghi p công nghi p -Trong nông nghi p: Chúng ñ y m nh vi c cư p ño t ru ng ñ t c a nông dân ñ l p ñ n ñi n mà ch y u ñ n ñi n lua cao su.Năm 1927, v n ñ u tư vào nông nghi p c ... ki m l i song v b n v n không thay ñ i: H t s c h n ch s phát tri n công nghi p, ñ c bi t công nghi p n ng, nh m c t ch t n n kinh t ðông Dương v i kinh t Pháp bi n ðông Dương thành th trư ng ... ng: Làm cho ðông Dương hoàn toàn ñ c l p *.L c lư ng tham gia: Công nhân nông dân g c c a cách m ng *.Lãnh ñ o cách m ng: Là ð ng c ng s n ðông Dương *.Quan h qu c t Cách m ng ðông Dương m t...
 • 47
 • 2,570
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: de cuong thao luan mon lich su dangde cuong thao luan mon lich su dang cho lop trung cap chinh triđề cương ôn tập môn lịch sử đảngđề cương ôn thi môn lịch sử đảngcâu hỏi thảo luận môn lịch sử đảngđề cương thảo luận môn xây dựng đảngđề tài tiểu luận môn lịch sử đảngđề cương trắc nghiệm môn lịch sử đảngđề cương thi hết môn lịch sử đảngđề cương bài giảng môn lịch sử đảngđề cương tham khảo môn lịch sử đảngđề cương thảo luận môn xây dựng đảng lần 1đề cương thảo luận môn học thành phố hồ chí minhđề cương ôn thi môn lịch sử lớp 12đề cương thảo luận môn kinh tế chính trịufquan tri kinh doanh du lich25996ufquan ly kinh doanh25998ufquan tri van phong26000ufquan tri nhan luc26001[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) H A CHufcong nghe may26003ufthiet ke thoi trang26004ufcong nghe ky thuat hoa hoc26432ufngon ngu trung quoc26008[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) H AĐể cử hành thánh lễ người ta có thể thay thế bánh miến và rượu nho bằng các thứ khác được không04dec danh sach hoc bong K65 hk i 2014 2015e15e5 ds sv duoc cap hoc bong kkht hk2 nam hoc 2014 20157f1f6 2014 2015 HK1 CDCQ20cf9 quy che danh gia diem ren luyen update 2017Cổ đông và nhà đầu tư fd1f3TV T8ĐỀ và đáp án lí 9 HSG 2013Cổ đông và nhà đầu tưCổ đông và nhà đầu tưHỏi đáp 34 câu chúc kết thúc thánh lễ lễ đã xong