Bảo hiểm thất nghiệp Tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp

Mãu báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng đầu năm

Mãu báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng đầu năm
... người III THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Số lượng người đăng ký thất nghiệp: người Trong đó: số người chuyển địa phương để hưởng bảo hiểm thất nghiệp: người ... 12 tháng đến 36 tháng không xác định thời hạn: người Số người giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc từ đủ 12 tháng đến 36 tháng không xác định thời hạn tham gia bảo hiểm thất nghiệp: ... DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN: đơn vị Trong đó: - Số doanh nghiệp, quan, tổ chức địa bàn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp: đơn vị - Số doanh nghiệp, ...
 • 4
 • 571
 • 0

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng đầu năm

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng đầu năm
... Trong đó: - Số doanh nghiệp, quan, tổ chức địa bàn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp: đơn vị - Số doanh nghiệp, quan, tổ chức địa bàn tham gia bảo hiểm thất nghiệp: đơn vị II ... 12 tháng đến 36 tháng không xác định thời hạn: người Số người giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc từ đủ 12 tháng đến 36 tháng không xác định thời hạn tham gia bảo hiểm thất nghiệp: ... III THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Số lượng người đăng ký thất nghiệp: người Số lượng người chuyển hưởng BHTN địa phương khác: người Số lượng người có định hưởng trợ cấp thất...
 • 4
 • 482
 • 0

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng
... tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo Quyết định (triệu đồng) 12 Trong đó: Chi trợ cấp thất nghiệp (triệu đồng): GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - Như trên; - Sở LĐTB&XH (để báo cáo) ; - Lưu VP, ... Tổng < 24 tuổi Nam Số người có định 25-40 tuổi > 40 tuổi hưởng BHTN hàng tháng < 24 tuổi Nữ 25-40 tuổi > 40 tuổi Số người có định hưởng BHTN lần (người) Số người chuyển...
 • 3
 • 316
 • 0

PHẦN 2 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ TÁI BẢO HIỂM CHÁY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM

PHẦN 2 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ TÁI BẢO HIỂM CHÁY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM
... đồng thực nhận nhượng tái bảo hiểm cháy tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam 2. 1.1 Hợp đồng nhận tái bảo hiểm cháy a.Hợp đồng nhận tái bảo hiểm cháy Vina Re thực theo hai loại hợp ... tái bảo hiểm nghiệp vụ cháy Vina Re • Trong năm 20 03 ;20 04 số công ty bảo hiểm phi nhân thọ tham gia vào th ị trường bảo hiểm Việt Nam : công ty liên doanh bảo hiểm Samsung Vina, công ty bảo hiểm ... tư công ty mang lại hiệu cao ,cụ thể  hoạt động góp vốn cổ phần :Hiện công ty góp vốn vào công ty cổ phần có hai công ty bảo hiểm l à :công ty cổ phần bảo hiểm PJICOvới tỷ lệ góp vốn8% , công ty...
 • 42
 • 248
 • 0

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ TÁI BẢO HIỂM CHÁY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ TÁI BẢO HIỂM CHÁY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM
... CHÁY TẠI TỔNG CÔNG TY TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM 2.1 Hợp đồng thực nhận nhượng tái bảo hiểm cháy tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam 2.1.1 Hợp đồng nhận tái bảo hiểm cháy ... VỤ TÁI BẢO HIỂM CHÁY TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM 1.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM CHÁY VÀ TÁI BẢO HIỂM CHÁY Ở VỊÊT NAM a) Thị trường bảo hiểm cháy ... tư công ty mang lại hiệu cao ,cụ thể  hoạt động góp vốn cổ phần :Hiện công ty góp vốn vào công ty cổ phần có hai công ty bảo hiểm :công ty cổ phần bảo hiểm PJICOvới tỷ lệ góp vốn8% , công ty...
 • 39
 • 218
 • 0

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CHỦ XE CƠ GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CHỦ XE CƠ GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX
... 2.1.275 2.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CHỦ XE CƠ GIỚI TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX (PJICO SÀI GỊN) 2.1.276 3.1 Tình hình khai thác: 2.1.277 ... nhiệm dân chủ tàu - Bảo hiểm nhà thầu đóng tàu.- - Bảo hiểm tàu sơng 2.1.7 Nghiệp vụ bảo hiểm phi hàng hải - Bảo hiểm xe giới - Bảo hiểm kết hợp người - Bảo hiểm học sinh, giáo viên - Bảo hiểm ... - Bảo hiểm hành khách 2.1.8 Nghiệp vụ bảo hiểm kỹ thuật tài sản - Bảo hiểm rủi ro xây dựng lắp đặt - Bảo hiểm hỏa hoạn rủi ro đặc biệt - Bảo hiểm rủi ro cơng nghiệp - Bảo hiểm máy móc - Bảo hiểm...
 • 33
 • 244
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm P&I và Hull của Công ty Vận tải biển III trong hai năm 2001-2002" doc

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm P&I và Hull của Công ty Vận tải biển III trong hai năm 2001-2002
... Đề tài khoá luận tốt nghiệp là: Đinh Mai Hiền - A1 CN8 05/2003 Khoá luận tốt nghiệp: Tình hình thực bảo hiểm Hull P&I Vinaship “Đánh giá tình hình thực bảo hiểm P&I Hull Công ty Vận tải biển III ... biển III hai năm 20012002 - Hiểu rõ điều khoản bảo hiểm thân tàu- Hull, tình hình thực bảo hiểm thân tàu Công ty Vận tải biển III hai năm 2001-2002 - Thông qua số liệu công tác bảo hiểm P&I Hull, ... 05/2003 Khoá luận tốt nghiệp: Tình hình thực bảo hiểm Hull P&I Vinaship CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN III Sơ lược trình hình thành phát triển Công ty vận tải biển III **********************************...
 • 99
 • 228
 • 0

Luân văn tốt nghiệp: Phân tích tình hình thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội hưu trí bắt buộc ở Việt Nam

Luân văn tốt nghiệp: Phân tích tình hình thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội hưu trí bắt buộc ở Việt Nam
... tình hình thực chế độ bảo hiểm hội hưu trí bắt buộc Việt Nam; PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI HƯU TRÍ 1.1 Chế độ hưu trí hệ thống chế độ bảo hiểm ... hưu trí Chương 2: Tình hình thực chế độ bảo hiểm hội hưu trí bắt buộc Việt Nam Chương 3: Một số ý kiến đề xuất tình hình thực chế độ bảo hiểm hội hưu trí bắt buộc Việt Nam Chương 1: Những ... trí bắt buộc 36 2.1.2.3 Điều kiện hưởng chế độ hưu trí 36 2.1.2.4 Mức hưởng chế độ bảo hiểm hội hưu trí bắt buộc 38 2.2 Phân tích thực trạng triển khai chế độ hưu trí bắt buộc Việt...
 • 98
 • 1,573
 • 1

Tình hinh thực hiện bảo hiểm Hull và P&I tại Vinaship

Tình hinh thực hiện bảo hiểm Hull và P&I tại Vinaship
... bảo hiểm phần phí bảo hiểm thu Ng-ời đ-ợc bảo hiểm 2.4 Ng-ời đ-ợc tái bảo hiểm Là ng-ời sau nhận bảo hiểm ng-ời lại mang vật bảo hiểm đến bảo hiểm tổ chức bảo hiểm khác 2.5 Đối t-ợng bảo hiểm ... Hull v P&I ti Vinaship Các nguyên tắc bảo hiểm Hoạt động bảo hiểm đ-ợc tiến hành dựa nguyên tắc sau đây: 3.1 Bảo hiểm rủi ro không bảo hiểm chắn Ng-ời bảo hiểm nhận bảo hiểm rủi ro, tức bảo hiểm ... thích hợp: Bảo hiểm rủi ro, Bảo hiểm tổn thất toàn bộ, Bảo hiểm tổn thất riêng, Bảo hiểm phần giá trị, Bảo hiểm chuyến, Bảo hiểm định kỳ v.v Tóm lại, việc mua bảo hiểm tổn thất bảo hiểm trách...
 • 101
 • 321
 • 1

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm P&I và Hull của Công ty Vận tải biển III trong hai năm 2001 - 2002

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm P&I và Hull của Công ty Vận tải biển III trong hai năm 2001 - 2002
... sau: - Hiểu rõ điều kiện bảo hiểm P&I- Protection&Indemnity, tình hình thực công tác bảo hiểm P&I Công ty Vận tải biển III hai năm 200 1- 2002 - Hiểu rõ điều khoản bảo hiểm thân tàu- Hull, tình hình ... liệu công tác bảo hiểm P&I Hull, đánh giá công tác bảo hiểm P&I Hull Công ty Vận tải biển III hai năm 200 1- 2002 - Từ tìm biện pháp nhằm nâng cao hiệu công tác bảo hiểm Công ty năm tới Thiết kế ... thực bảo hiểm thân tàu Công ty Vận tải biển III hai năm 200 1- 2002 Đinh Mai Hiền - A1 CN8 05/2003 Khoá luận tốt nghiệp: Tình hình thực bảo hiểm Hull P&I Vinaship - Thông qua số liệu công tác bảo...
 • 97
 • 213
 • 0

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm P&I và Hull của Công ty Vận tải biển III trong hai năm 2001-2002

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm P&I và Hull của Công ty Vận tải biển III trong hai năm 2001-2002
... P&I- Protection&Indemnity, tình hình thực công tác bảo hiểm P&I Công ty Vận tải biển III hai năm 2001-2002 - Hiểu rõ đợc điều khoản bảo hiểm thân tàu- Hull, tình hình thực bảo hiểm thân tàu Công ty Vận tải biển III hai ... hai năm 2001-2002 - Thông qua số liệu công tác bảo hiểm P&I Hull, đánh giá công tác bảo hiểm P&I Hull Công ty Vận tải biển III hai năm 2001-2002 - Từ tìm biện pháp nhằm nâng cao hiệu công tác bảo ... nghiệp: Tình hình thực bảo hiểm Hull P&I Vinaship Từ loại bảo hiểm ban đầu nh bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm hỏa hoạn bảo hiểm nhân thọ phát triển thành hàng loạt loại hình bảo hiểm khác nh bảo hiểm...
 • 97
 • 271
 • 0

Tình hình thực hiện Bảo Hiểm Y tế cho người nghèo ở Việt Nam hiện nay

Tình hình thực hiện Bảo Hiểm Y tế cho người nghèo ở Việt Nam hiện nay
... khám chữa bệnh cho người nghèo Thực tốt BHYT cho người nghèo sở để tiến tới thực BHYT toàn dân 3.3.2 Khó khăn triển khai BHYT cho người nghèo Trong qua trình thực sách BHYT cho người nghèo, có nhiều ... Việt Nam 3.1 Cơ sở thực BHYT cho người nghèo Việt Nam Hướng tới BHYT toàn dân, hướng tới đảm bảo công khâu khám chữa bệnh , đảm bảo quyền lợi thành viên tham gia BHYT Thực BHYT Việt Nam có nhiều ... với hình thức người nghèo khám chữa bệnh hình thức BHYT bắt buộc Tuy nhiên, kết thực tế cho th y kinh phí hạn hẹp nên thực tế số người nghèo cấp thẻ KCB miễn phí có khác tỉnh Trạm y tế xã nơi người...
 • 26
 • 1,360
 • 11

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm P&I và Hull của công ty Vận tải biển III

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm P&I và Hull của công ty Vận tải biển III
... P&I- Protection&Indemnity, tình hình thực công tác bảo hiểm P&I Công ty Vận tải biển III hai năm 20012002 - Hiểu rõ đợc điều khoản bảo hiểm thân tàu- Hull, tình hình thực bảo hiểm thân tàu Công ty Vận tải biển III ... qua số liệu công tác bảo hiểm P&I Hull, đánh giá công tác bảo hiểm P&I Hull Công ty Vận tải biển III hai năm 2001-2002 - Từ tìm biện pháp nhằm nâng cao hiệu công tác bảo hiểm Công ty năm tới Thiết ... nghiệp: Tình hình thực bảo hiểm Hull P&I Vinaship Từ loại bảo hiểm ban đầu nh bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm hỏa hoạn bảo hiểm nhân thọ phát triển thành hàng loạt loại hình bảo hiểm khác nh bảo hiểm...
 • 97
 • 287
 • 0

Báo cáo tổng hợp về kế toán các nghiệp vụ khác, lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty,tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

Báo cáo tổng hợp về kế toán các nghiệp vụ khác, lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty,tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước
... Ngời lập Kế toán trởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Phần ba Lập báo cáo tài phân tích số tiêu tình hình tài công ty I Lập báo cáo tài - Báo cáo kế toán tài báo cáo tổng hợp tình hình tài sản, vốn công ... lập kế hoạch tài sau lập báo cáo tài kế toán vào cuối năm Căn để lập báo cáo tài năm trớc, tài liệu liên quan tình hình thực hoạt động kinh doanh thực tế năm báo cáo Phân tích hoạt động tài a) Các ... năng) 1) Các loại báo cáo tài *) Các báo cáo tài công ty đợc lập cuối quý: Công ty SXVLXD số II - Hà Tây lập báo cáo sau: - Bảng cân đối kế toán - Bảng cân đối số phát sinh - Báo cáo kết hoạt...
 • 33
 • 743
 • 1

Xem thêm