Cách sử dụng Cung mặt

Cung mặtsử dụng cung mặt

Cung mặt và sử dụng cung mặt
... Với cung mặt mũ tai - Lồng nĩa vào vòng cố định nĩa cung mặt - Đặt đầu trục lề cung mặt lên điểm đánh dấu bệnh nhân, điều chỉnh cho cung mặt cân đối - Điều chỉnh hãm vòng cố định nĩa Nếu cung mặt ... chuyển tự cung mặt định vị xong (sau siết ốc hãm nĩa cắn) CHUYỂN THÔNG TIN TỪ CUNG MẶT SANG GIÁ KHỚP VÀ LÊN GIÁ KHỚP ND: Khóa cố định cung mặt theo vị trí ghi sáp hàm trên, định tâm cung mặt để ... lồi cầu vít hãm - Đặt hai đầu trục lề cung mặt vào đầu trục lề giá khớp, điều chỉnh trục lề hai bên cung mặt cho cân đối, - Siết ốc để cố định cung mặt vào giá khớp - Kiểm tra điểm tham chiếu...
 • 11
 • 362
 • 1

Giáo trình hướng dẫn cách sử dụng kính mặt nhận diện và những thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời phần 1 potx

Giáo trình hướng dẫn cách sử dụng kính mặt nhận diện và những thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời phần 1 potx
... nÊu (11 h -12 h) ë tØnh Qu¶ng Nam lµ E = 940W/m2 Trong kho¶ng thêi gian τ bÕp sÏ thu tõ mỈt trêi l−ỵng nhiƯt b»ng Q1: Q1 = ε.E.sinα F.τ , [J] ®ã F = [D.F1 + Rg.D.F1 + Rp.D.F2 + Rp.Rg.D.F2] F1 ≈ πd ... cÇu d2 τ 5 .10 3076 VÝ dơ: nÕu τ = 1h =3600s th× ta cã d2 = 0,8m, tøc lµ nÕu d2 = 0,8m th× ta cã thĨ ®un s«i 9,8 kg n−íc 0.45 519 5 10 0 2000 4000 6000 8000 τ 10 10 Thêi gian [s] thêi gian 1h Trong ... dung tÝch tõ ®Õn 10 lÝt ®Ĩ triĨn khai øng dơng vµo thùc tÕ 4 .1 Bé thu n¨ng l−ỵng mỈt trêi ®Ĩ cÊp n−íc nãng 4.2 .1 Bé thu ph¼ng 4.2 .1. 1 CÊu t¹o vµ ph©n lo¹i bé thu ph¼ng b a 51 Hçnh 4.4 Cáúu tảo...
 • 5
 • 215
 • 1

Cách sử dụng thuốc nhỏ mắt

Cách sử dụng thuốc nhỏ mắt
... tác dụng chỗ, thuốc nhỏ mắt dùng để phòng ngừa điều trị bệnh mắt Tuy nhiên, sử dụng thuốc nhỏ mắt cần lưu ý: Nhỏ mắt phải tư - Nếu ngày nhỏ lần nhỏ lần buổi sáng lần buổi tối - Ngày nhỏ lần nhỏ: ... Ngày nhỏ lần nhỏ: sáng - trưa - chiều - tối - Ngày nhỏ lần nhỏ: sáng - trưa - chiều - tối - khuya - Không nhỏ loại thuốc lúc: Hai loại thuốc phải nhỏ cách tối thiểu 15 phút để tránh phản ứng thuốc ... lọ thuốc - Không cất trữ lọ thuốc dùng dở dang sau khỏi bệnh - Lọ thuốc mở dễ bị nhiễm tác nhân gây bệnh có không khí nguồn gây bệnh cho mắt Khi sử dụng, tránh đụng chạm vào đầu lọ thuốc nhỏ mắt...
 • 5
 • 723
 • 2

Tài liệu Lọc Kalman - lý thuyết và thực hành bằng cách sử dụng MATLAB (P1) pdf

Tài liệu Lọc Kalman - lý thuyết và thực hành bằng cách sử dụng MATLAB (P1) pdf
... implementation of the Kalman ®lter He soon discovered what is now called ``extended Kalman ®ltering,'' which has been used ever since for most real-time nonlinear applications of Kalman ®ltering Enthused ... and Gentleman [163] are used to make Kalman ®ltering more robust against roundoff errors 1.2.8 Beyond Kalman Filtering Extended Kalman Filtering and the Kalman Schmidt Filter Although it was ... interest to Kalman in 1953, when he read a paper by Ragazzini published the previous year It was on the subject of sampled-data systems, for which the time variable is discrete valued When Kalman...
 • 24
 • 453
 • 5

Tài liệu Lọc Kalman - lý thuyết và thực hành bằng cách sử dụng MATLAB (P2) ppt

Tài liệu Lọc Kalman - lý thuyết và thực hành bằng cách sử dụng MATLAB (P2) ppt
... acceleration of the ith body in any inertial (i.e., non-rotating and non-accelerating) Cartesian coordinate system is given by Newton's third law as the second-order differential equation n P mj ‰rj À ri ... whenever it is clear from the context that we are talking about discrete-time systems 2.2.4 Time-Varying Systems and Time-Invariant Systems The term ``physical plant'' or ``plant'' is sometimes ... …2:29† Time-Invariant Systems For continuous time-invariant systems that have been discretized using ®xed time intervals, the matrices F, G, H, and D are independent of the discrete-time index...
 • 31
 • 511
 • 4

Tài liệu Lọc Kalman - lý thuyết và thực hành bằng cách sử dụng MATLAB (P3) pptx

Tài liệu Lọc Kalman - lý thuyết và thực hành bằng cách sử dụng MATLAB (P3) pptx
... frequency-domain and time-domain models The time-domain models may be either continuous or discrete Shaping ®lters (continuous and discrete) are developed for random-constant, random-walk, and ... F…t† ˆ n  n time-varying dynamic coefficient matrix; C…t† ˆ n  r time-varying input coupling matrix; H…t† ˆ `  n time-varying measurement sensitivity matrix; D…t† ˆ `  r time-varying output ... Gaussian processes (see Chapter 4) 3.4.4 Strict-Sense and Wide-Sense Stationarity The random process x(t) (or random sequence xk ) is called strict-sense stationary if all its statistics (meaning...
 • 58
 • 413
 • 4

Tài liệu Lọc Kalman - lý thuyết và thực hành bằng cách sử dụng MATLAB (P4) ppt

Tài liệu Lọc Kalman - lý thuyết và thực hành bằng cách sử dụng MATLAB (P4) ppt
... The MATLAB m-®le RTSvsKF.m, described in Appendix A, demonstrates the relative performance of this smoother and the Kalman ®lter 4.13.2 A Fixed-Point Smoother This type of smoother includes a Kalman ... P…I†H T RÀ1 HP…I† for continuous-time systems The positive-de®nite solution of this algebraic equation is the steady-state value of the covariance matrix, ‰P…I†Š The Kalman Bucy ®lter equation in ... derive a closed-form solution for the steady-state Riccati equation in the scalar time-invariant case and in Chapter to derive a fast iterative solution method for the matrix time-invariant case...
 • 55
 • 421
 • 4

Tài liệu Lọc Kalman - lý thuyết và thực hành bằng cách sử dụng MATLAB (P5) pdf

Tài liệu Lọc Kalman - lý thuyết và thực hành bằng cách sử dụng MATLAB (P5) pdf
... involved The trajectory is a vector-valued sequence fxk jk ˆ 0; 1; 2; 3; g for discrete-time systems and a vector-valued function x…t†; t, for continuous-time systems The term ``nominal'' in ... The major disadvantage of extended Kalman ®ltering is the added real-time computational cost of linearization about an unpredictable trajectory, for which the Kalman gains cannot be computed beforehand ... can often be effectively linearized about the nominal trajectory and the Kalman gains can be precomputed to relieve the real-time computational burden The nominal trajectory can also be de®ned...
 • 33
 • 383
 • 4

Tài liệu Lọc Kalman - lý thuyết và thực hành bằng cách sử dụng MATLAB (P6) docx

Tài liệu Lọc Kalman - lý thuyết và thực hành bằng cách sử dụng MATLAB (P6) docx
... sigma=M(i,j); for k=1:j-1, sigma=sigma-C(i,k)*C(j,k); end; if i==j C(i,j)=sqrt(sigma); else C(i,j)=sigma/C(j,j) end; end; end; for j=m :-1 :1, for i=j :-1 :1, sigma=M(i,j); for k=j+1:m, sigma=sigma-C(i,k)*C(j,k); ... upper triangular matrix (U is overwritten with U À1 ) for i=m :-1 :1, for j=m :-1 :i+1, U(i,j)=-U(i,j); for k=i+1:j-1, U(i,j)=U(i,j)-U(i,k)*U(k,j); end; end; end; Computational complexity: m…m À ... square-root Kalman ®ltering, with other forms presented in the following section The two selected forms of square-root ®ltering are 6.5 SQUARE-ROOT AND UD FILTERS 239 Carlson±Schmidt square-root...
 • 68
 • 312
 • 2

Tài liệu Lọc Kalman - lý thuyết và thực hành bằng cách sử dụng MATLAB (P7) ppt

Tài liệu Lọc Kalman - lý thuyết và thực hành bằng cách sử dụng MATLAB (P7) ppt
... equation with steady-state solution (to P ˆ 0) P…I† ˆ p RQ: The steady-state Kalman gain P…I† ˆ K…I† ˆ R r Q : R …7:36† The equivalent steady-state model of the Kalman ®lter can now ... by the Kalman ®lter Example 7.11: Adding ``Fictitious'' Process Noise to the Kalman Filter Model Continuing with the continuous-time problem of Example 7.10, consider the alternative Kalman ®lter ... correlated noise …7:126† : …7:127† uncorrelated noise 7.6.2.1 Schmidt Kalman Gain Kalman Gain The Schmidt Kalman ®lter does not use the Kalman gain matrix However, we need to write out its de®nition...
 • 80
 • 393
 • 1

Tài liệu Cách sử dụng nhiều màn hình máy tính cùng lúc hiệu quả potx

Tài liệu Cách sử dụng nhiều màn hình máy tính cùng lúc hiệu quả potx
... nghiệm đa hình cho người dùng máy tính Sử dụng đồng thời (hoặc nhiều 2) hình máy tính lúc trải nghiệm vô thú vị Với nhiều hình, bạn có nhiều không gian để xếp cửa sổ chương trình, giúp cho hiệu công ... Vậy nhưng, liệu bạn biết thiết lập để sử dụng chúng đạt hiệu cao nhất? Nếu chưa, viết phần giúp bạn Trước tính tới chuyện sử dụng đa hình, yếu tố đầu tiên, rõ ràng bạn phải biết máy tính bạn có ... chạy nhiều ứng dụng lúc (đa nhiệm) Nhiều hình giúp mang lại trải nghiệm game hay Ngày nay, mà giá hình LCD ngày rẻ, việc sở hữu chúng không điều xa xỉ nữa, lượng người sử dùng đa hình ngày nhiều...
 • 9
 • 517
 • 2

Cách sử dụng nhiều màn hình máy tính cùng lúc hiệu quả doc

Cách sử dụng nhiều màn hình máy tính cùng lúc hiệu quả doc
... Sắp xếp: Khi sử dụng nhiều hình lúc, điều quan trọng bạn phải xếp chúng cho góc nhìn thoải mái Sử dụng loại chân đế Ergotron, hay loại hình hỗ trợ chuẩn VESA, bạn nghiêng, xoay, nâng hình tới vị ... công cụ tuyệt vời giới thiệu giúp giúp bạn điều hướng qua nhiều hình cách dễ dàng Các phần mềm có số tính đáng ý tạo taskbar nhiều hình (dành cho phiên từ Windows trở trước, tính có sẵn Windows 8), ... được máy tính bạn có hỗ trợ (hay nhiều) hình hay không Thông thường nhờ vào đặc điểm (thiết kế dạng thùng nên thường không giới hạn cổng kết nối), máy tính để bàn thường hỗ trợ đa hình tốt...
 • 5
 • 247
 • 0

Cách sử dụng phần cứng laptop hiệu quả pdf

Cách sử dụng phần cứng laptop hiệu quả pdf
... Cách sử dụng phần cứng laptop hiệu Nên sử dụng pin đặn, xen kẽ với dùng adapter Khi sử dụng, đợi pin khoảng 10% nên sạc, tránh trường hợp pin nửa cắm nguồn sử dụng Adapter Lưu ... đó, tuyệt đối không cho adapter tiếp xúc với thể quấn dây điện xung quanh adapter Adapter sử dụng sai quy cách nhận biết rõ nhìn vào dây nối adapter với máy Dễ thấy chúng co rúm, biến dạng bị đốt ... hoàn toàn Điều nguy hiểm loại pin Lithium, để pin suy kiệt dễ dẫn đến hư mạch pin Adapter Luôn sử dụng loại adapter kèm theo máy Hết sức lưu ý cắm điện, nhiệt độ sạc lên đến 70°C, gây bỏng cho...
 • 4
 • 483
 • 0

Những giá trị tuyệt vời của quả bơ cũng như cách sử dụng phong phú sản phẩm quả bơ ít ai biết

Những giá trị tuyệt vời của quả bơ cũng như cách sử dụng phong phú sản phẩm quả bơ ít ai biết
... http://doduynhat.tk/ cách sử dụng phong phú http://doduynhat.tk/ Hầu hết người tiêu dùng Việt Nam biết sử dụng cho việc làm sinh tố, chưa biết Trên giới, nước Mỹ, Mexico, Úc…Trái đánh giá cao sử dụng ... ngon, tinh chiết dầu ăn đặc biệt sử dụng nhiều mỹ phẩm cho việc chăm sóc sắc đẹp Những công dụng nầy mang lại tiềm phát triễn lớn cho sản xuất tiêu dùng Trái Việt Nam, http://doduynhat.tk/ ... khuyên ăn - nguồn phong phú natri giúp giảm nguy bị huyết áp cao đột quỵ - có tác dụng tăng khả hấp thụ carotenoid thể, chất giúp cải thiện sức khỏe người Đây nguồn phong phú chất chống...
 • 10
 • 292
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cách sử dụng bảo mật vân tay dell vostro 3560cách sử dụng hàm match trong excel 2003cách sử dụng bảo mật vân tay trên iphone 5scách sử dụng năng lượng mặt trờicách sử dụng mật ongcách sử dụng matlabcách sử dụng thuốc nhỏ mắtcách chọn và sử dụng kính mátcách sử dụng matlab simulinkcách sử dụng matlab 2010cách sử dụng matlab 7 0cách sử dụng matlab 2012cách sử dụng ổ cứng ssdcách sử dụng ổ cứng di dộngcách sử dụng simulink trong matlabBài 13. Di truyền liên kếtBài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạngBài 46. Thực vật góp phần điều hoà khí hậuBài 17. Bài luyện tập 3Ứng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sángngọc soạn - chuyên đề TENSESUnit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting startedUnit 9. Undersea worldỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUPhƯơng án kỹ thuật khảo sát công trình: Kè chống xói Km 295+870 Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnUnit 2. ClothingUnit 3. A trip to the countrysidechương 6 CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮNBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIUnit 5. Study habitsPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018Mạ đồng và bạc hóa họcIZOME hóa trong hóa dầunghiên cứu hiệu ứng kênh ngắn trong các tranzito trường xuyên hầm với cấu trúc dị chất Si/SiGe sử dụng phương pháp mô phỏng hai chiềuMôn công nghệ phần mềm nâng cao