Ngắt và timer trong AVR

CÙNG HỌC AVR AVR3– LẬP TRÌNH C CHO AVR: NGẮT TIMER/COUNTER docx

CÙNG HỌC AVR AVR3– LẬP TRÌNH C CHO AVR: NGẮT VÀ TIMER/COUNTER docx
... trị bit ISC (bảng 9) bạn thấy set cho ngắt falling edge Điều cuối c u lệnh set MCUCR c ch rút gọn c u lệnh MCUCR|=(1...
 • 27
 • 686
 • 4

Trách nhiệm nghiêm ngặt miễn, giảm trách nhiệm trong pháp luật về trách nhiệm sản phẩm

Trách nhiệm nghiêm ngặt và miễn, giảm trách nhiệm trong pháp luật về trách nhiệm sản phẩm
... 1987 Anh mà dựa vào thời điểm sản phẩm đưa vào lưu thông Theo Điều 19 Dự thảo, thời điểm đưa sản phẩm vào lưu thông thời điểm thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm chuyển giao sản phẩm cho người ... độ khoa học kỹ thuật mà nhà sản xuất sản phẩm loại với sản phẩm tranh chấp trông đợi để phát khuyết tật có sản phẩm nhà sản xuất sản phẩm nằm kiểm soát nhà sản xuất Luật BVNTD 1987 Anh sử dụng ... “Thương nhân sản xuất sản phẩm, thương nhân gắn tên thương mại lên sản phẩm sử dụng nhãn hiệu hay dấu hiệu cho phép nhận diện thương nhân sản xuất sản phẩm thương nhân nhập sản phẩm trách nhiệm BTTH...
 • 9
 • 339
 • 3

Tài liệu Tự học AVR - phần 4 - Cách dùng Timer trong vi điều khiển AVR doc

Tài liệu Tự học AVR - phần 4 - Cách dùng Timer trong vi điều khiển AVR doc
... là:1,8, 64, 256 10 24 Các Thanh ghi ghi điều Timer/ Counter: - TCCRx: khiển Bít 3,6 –WG00-WG01: Đây bít chọn chế độ Timer. Các giá trị mô tả bảng sau Bảng chọn chế độ Timer: Bít 5 -4 : COM00-COM01: ... –TOIEX : Khi bít set lên cho phép ngắt tràn đoạn chương trình dùng timer1 Timer đếm 16bit nên giá trị đếm tối đa FFFF Trong phần khởi tạo Timer ta khởi tạo xung clock cho đếm 125Khz = 125000 có nghĩa ... động Timer. Bảng mô tả toàn giá trị Chọn chế độ cho xung Clock Thanh ghi cờ ngắt-TIFR: Bít 1-OCFx : Khi hai giá trị bít set lên Bít 1-TVOx : Khi đếm vượt giá trị Top bít set Thanh ghi mặt nạ ngắt-TIMSK:...
 • 6
 • 757
 • 11

Ngắt xử lý ngắt trong hệ 8088

Ngắt và xử lý ngắt trong hệ 8088
... 8259A lm viãûc âäüc láûp (mảch ch) våïi bus CPU 8088 lm viãûc åí chãú âäü MIN PIC 8259A ch näúi våïi PCU 8088 åí chãú âäü MAX Nãúu hãû vi xỉí l 8088 lm viãûc åí chãú âäü MAX thỉåìng ta phi dng ... CPU 8088 v PIC 8259A cso u cáưu ngàõt, ta tọm lỉåüt hoảt âäüng ca chụng sau: Khi cọ u cáưu ngàõt tỉì thiãút bë vi tạc âäüng vo mäüt cạc chán IR ca PIC 8259A s âỉa INT = âãún chán INTR ca 8088 8088 ... v di KB (vç 8088 cọ táút c 256 kiãøu ngàõt, mäùi kiãøu ngàõt ỉïng våïi vectå ngàõt, vectå ngàõt cáưn byte âãø chỉïa âëa chè âáưy â cho CS:IP ca CTCPVN) Bng 7.2 Bng vectå ngàõt ca 8088 tải 1KB...
 • 14
 • 217
 • 0

Chương 7 - Ngắt xử lý ngắt trong hệ 8088 pps

Chương 7 - Ngắt và xử lý ngắt trong hệ 8088 pps
... đa yêu cầu ngắt từ bên ngoi đến CPU Ngắt hệ vi xử 8088 2.1 Các loại ngắt hệ 8088 Trong hệ vi xử 8088 xếp nguyên nhân gây ngắt CPU vo nhóm nh sau: + nhóm ngắt cứng: l yêu cầu ngắt CPU tín ... A1-A7 IO/M INT SP/EN INTA IR7 +5V CS AEN2 DI0-DI7 Hình 7. 5 Nối BUS 8088 chế độ MIN với PIC 8259A (địa cổng FE-FFH) Res 8284 DO0-DO7 OC G RDY1 AEN1 CLK READY Reset +5V CSYNC F/C 3X' 373 Bus hệ ... đợc lấy từ bus hệ thống, tín hiệu liệu đợc nối với bus liệu vi xử v từ đợc thông qua đệm để nối vo bus hệ thống 8259A D0-D7 Bus hệ thống 8088 chế độ MIN D0-D7 IR0 : : yêu cầu ngắt RD WR A0...
 • 27
 • 425
 • 2

Đề tài Ngắt xử lý ngắt trong C – Chương trình thường trú

Đề tài Ngắt và xử lý ngắt trong C – Chương trình thường trú
... chạy song song với chương trình chính, ứng dụng nhỏ gọi chương trình xử ngắt thường trú (hay gọi chương trình thường trú) Do đó, để viết chương trình thường trú c n phải tìm hiểu ngắt xử ... thường trú CHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG TRÚ 2.1 C u tr c, phân loại c ch xây dựng 2.1.1 Khái niệm: Chương trình xử ngắt thường trú hay gọi gọn Chương trình thường trú (kết th c thường trú Terminate ... lệnh c n dùng để thường trú chương trình 16 2.5 Ví dụ chương trình thường trú 16 C. Chương trình 17 D.Kết luận .17 Bài tập lớn môn C sở lập trình 2 Ngắt xử ngắt C Chương...
 • 17
 • 607
 • 0

Vấn đề đổi mới LLSX QHSX trong quá trình CNH - HĐH ở VN

Vấn đề đổi mới LLSX và QHSX trong quá trình CNH - HĐH ở VN
... 24 33 II- Đề cơng khái quát A- Đặt vấn đề I- Lý chọn đề tài II- Đề cơng khái quát B- Nội dung I- Cơ sở triết học đề tài 1- Phơng thức sản xuất 2- Lực lợng sản xuất 3- Quan hệ sản xuất 4- Quy luật ... thầy 31 D- Tài liệu tham khảo 1- Giáo trình Triết học Mác- Lê Nin 2- Công nghiệp hóa đại hóa Việt Nam nớc khu vực 3- Một số vấn đề triết học Mác- Lê Nin công nghiệp hóa đại hóa 4- Tạp chí ... t - xã hội Mặc dù bị phụ thuộc vào quan hệ sở hữu vào trình độ tổ chức quản lý sản xuất, song có khả kích thích trực tiếp vào lợi ích ngời, nên quan hệ phân phối chất xúc tác trình kinh tế-...
 • 34
 • 750
 • 0

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật trong thực phẩm

Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật trong thực phẩm
... đònh vi sinh vật có di động hay di động Vi sinh vật di động thường vi sinh vật có tiên mao Tiên mao thường tìm thấy vi sinh vật hình que Tuy nhiên có số vi sinh vật hình cầu có khả di động Vi sinh ... vi sinh vật khác Vi c xác đònh rõ ràng vi sinh vật sở kiểu hình công vi c khó khăn vi sinh vật có mối quan hệ họ hàng xa có kiểu hình tương tự số đặc điểm Phương pháp cổ điển để xác đònh vi sinh ... THUẬT TRUYỀN THỐNG TRONG PHÂN TÍCH VI SINH VẬT Đònh lượng vi sinh vật phương pháp đếm trực tiếp kính hiển vi Số lượng Vi sinh vật mẫu xác đònh cách đếm trực tiếp kính hiển vi Qui trình đến trực...
 • 56
 • 586
 • 9

Hạch toán tiền lương BHXH trong DN

Hạch toán tiền lương và BHXH trong DN
... số tiền trả số phải trả tiền lơng , tiền công, tiền thởng khoản khác cho công nhân viên Tài khoản 334 phải hạch toán chi tiết theo nội dung toán lơng toán khoản khác Để hạch toán hai khoản kế toán ... pháp hạch toán: Hạch toán tiền lơng: a Hạch toán chi tiết tiền lơng: 1a hạch toán số lơng lao động - Số lợng lao động doanh nghiệp đợc phản ánh sổ sách thờng phòng tổ chức lao động quản lý dựa vào ... khoản tiền lơng, tiền công tiền thởng BHXH khoản khác trả, ứng cho công nhân viên - Các khoản khấu trừ vào tiền lơng, tiền công công nhân viên Bên có: - Các khoản tiền lơng, tiền công, tiền thởng,...
 • 24
 • 1,296
 • 0

Chu trình đường đi EULER HAMILTON trong đồ thị.DOC

Chu trình đường đi EULER và HAMILTON trong đồ thị.DOC
... kết luận đờng Euler Bớc 4: Xây dựng đờng Euler G II Chu trình đờng Hamilton Chu trình Hamilton Định nghĩa: Giả sử G = đồ thị vô hớng Chu trình Hamilton chu trình qua tất đỉnh đồ thị, đỉnh ... Xây dựng chu trình đơn G cho tất cạnh đồ thị có chu trình đơn qua cạnh qua lần Ghép chu trình đơn nh đỉnh chung ta đợc tập chu trình Euler cần tìm Đờng Euler 2.1 Định nghĩa Đờng Euler đồ thị G ... Theo định lý chu trình Euler G có chu trình Euler, tức đờng Euler Nếu số đỉnh bậc lẻ 2, chẳng hạn đinh x1 x2 Hãy thêm vào đỉnh x hai cạnh (x, x1) (x, x2) vào đồ thị G = Ta có đồ thị G' =...
 • 7
 • 6,102
 • 126

Sách lược hòa hoãn với Tưởng Pháp trong thời kì 1945-1946

Sách lược hòa hoãn với Tưởng và Pháp trong thời kì 1945-1946
... từ nhận định "không sớm muộn, Pháp đánh định phải đánh Pháp" Hội nghị đề chủ trương, biện pháp cụ thể tư tưởng tổ chức để quân dân nước sẵn sàng bước vào chiến đấu Trong thị Công việc khẩn cấp ... "Liên hiệp với dân tộc Pháp, chống phản động thực dân pháp" , sẵn sàng đàm phán Pháp công nhận Việt Nam độc lập • Kháng chiến lâu dài: Là để chống âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh Pháp, để có thời gian ... chiến ta có tính chất dân tộc giải phóng dân chủ + Chính sách kháng chiến: "Liên hiệp với dân tộc Pháp, chống phản động thực dân Pháp Đoàn kết với Miên - Lào dân tộc yêu chuộng tự do, hoà bình Đoàn...
 • 9
 • 9,948
 • 117

CHU TRÌNH, ĐƯỜNG ĐI EULER HAMILTON TRONG ĐỒ THỊ.DOC

CHU TRÌNH, ĐƯỜNG ĐI EULER VÀ HAMILTON TRONG ĐỒ THỊ.DOC
... kết luận đờng Euler Bớc 4: Xây dựng đờng Euler G II Chu trình đờng Hamilton Chu trình Hamilton Định nghĩa: Giả sử G = đồ thị vô hớng Chu trình Hamilton chu trình qua tất đỉnh đồ thị, đỉnh ... Theo định lý chu trình Euler G có chu trình Euler, tức đờng Euler Nếu số đỉnh bậc lẻ 2, chẳng hạn đinh x1 x2 Hãy thêm vào đỉnh x hai cạnh (x, x1) (x, x2) vào đồ thị G = Ta có đồ thị G' = ... Xây dựng chu trình đơn G cho tất cạnh đồ thị có chu trình đơn qua cạnh qua lần Ghép chu trình đơn nh đỉnh chung ta đợc tập chu trình Euler cần tìm Đờng Euler 2.1 Định nghĩa Đờng Euler đồ thị G...
 • 7
 • 822
 • 12

Tích hợp công nghệ thông tin địa lý MATLAB trong bài toán phân tích quản lý hệ thống điện.pdf

Tích hợp công nghệ thông tin địa lý và MATLAB trong bài toán phân tích và quản lý hệ thống điện.pdf
... 13, no 4, pp.31-45, Oct 2000 Nguyễn Hữu Phúc; Quản Tính Toán Lưới Điện Phân Phối Trên Nền Hệ Thống Thông Tin Địa Lí, Tạp chí Khoa Học Công Nghệ Các Trường Đại Học Kĩ Thuật, số 44+45, trang ... trình tiếp thu áp dụng IV KẾT LUẬN Bài báo cho thấy hướng nghiên cứu tích hợp hệ thông tin địa lí với công cụ MatLAB mở triển vọng to lớn lĩnh vực quản lí, phân tích, thiết kế, đánh giá, dự báo ... Chức quản lí (Hình 5) Quản thông tin, thông số thiết bị mạng phân phối TP - Hồ Chí Minh hệ thống đồ địa hình tỷ lệ 1:500 Xác định vị trí cột, trạm biến áp, đường dây xác đến decimet xử lí công...
 • 6
 • 895
 • 1

Bài giảng biểu mẫu form trong cơ sở dữ liệu

Bài giảng biểu mẫu và form trong cơ sở dữ liệu
... click vào New để tạo Form Click vào Design để chỉnh sửa Form có Click vào Open để chạy biểu mẫu Các loại biểu mẫu Design View: tự thiết kế biểu mẫu Form wizard: Thiết kế Form theo khuôn mẫu AutoForm: ... Chức biểu mẫu Là phương tiện giao diện người dùng Access, thông tin biểu mẫu lấy từ bảng Chúng ta dùng biểu mẫu để hiển thị chỉnh sửa liệu, nhập liệu Tạo biểu mẫu Trên đối tượng, chọn chức Form và: ... ghề Chức Form wizard Chọn Open the form to view or enter information muốn chạy form Chọn Modify the forms design muốn thiết kế lại trước chạy form BVào menu File/Save để ghi lại form muốn...
 • 15
 • 1,480
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: de và à trong tiếng phápcái thiện và ác trong tác phẩm tấm cámngành đánh bắt và nuôi trồng hải sảnhợp tác và tôn trọngelastin và nước trong daánh nắng mặt trời elastin và nước trong damenu start và taskbar trong windows 7mảng đặc và khoảng trốngdo an hinh thanh hon hop va chay trong dong co tren oto hien daitruyện cáo và gà trốngtrang thái vui và buồn trong tiếng anhngất và cách dùng thuốctrung thực và tự trọngchèn âm thanh và phim trong powerpointcáo thỏ và gà trốngNghiên cứu tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới công nghiệp hóa tại tỉnh Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)Tiểu luận về Độ nhớt_ViscosityĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA: THIẾT KẾ BỂ CHỨANội dung chính của hội nghị trung ương 6 khóa XII (phục vụ bài thu hoạch)XÚC TÁC TRONG NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸYêu cầu về mặt kĩ thuậtCông nghệ Sản xuất izo octanTính toán cốt thép đai dầm trường hợp không sử dụng cốt xiênCấu hình DHCP trên windowsThuyết trình đánh giá mức độ an toàn của hệt thống ngân hàng theo basel 2Tiểu luận xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâyTác động của sự phát triển thị trường vốn đối với quá trình tăng trưởng kinh tế ở việt nam trong những năm gần đây và đưa ra những khuyến nghị cần thiếtHướng dẫn Map xtreme NTCấu hình FTP trên linuxĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ THUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGGiáo án đại số 9 theo hướng phát huy năng lựcCấu hình DNS trên windowsMapXtreme2004 rel61 dev suppArcInfo vien nghien cuu dia chinh 2003kế hoạch EMarketing cho ý tưởng kinh doanh bánh online GreenCake