de thi THPT mon sinh hoc

Đề thi THPT- môn Sinh học

Đề thi THPT- môn Sinh học
... vì: A Chất hữu tổng hợp thể sống bị vi khuẩn phân hủy B Điều kiện lịch sử cần thi t không C Chất hữu tổng hợp sinh học thể sống D Cả câu A, B C Câu 16: Mất đoạn lớn nhiễm sắc thể thường dẫn đến ... đổi ngoại cảnh Câu 21: Các quần thể sinh vật cạn bị phân cách xuất chướng ngại địa lí núi, biển, sông gọi là: A Cách li địa lí B Cách li sinh thái C Cách li sinh sản D Cách li di truyền Câu 22: ... chọn giống tiến hoá C Giúp sinh vật thích nghi tự nhiên D Cả câu A C Câu 27: Lai xa thường áp dụng phổ biến đối tượng sau đây? A Vi sinh vật B Cây trồng C Vật nuôi D Vi sinh vật trồng Câu 28: Thế...
 • 5
 • 280
 • 3

Bộ đề thi THPT môn Sinh Học 2015 có lời giải chi tiết

Bộ đề thi THPT môn Sinh Học 2015 có lời giải chi tiết
... đề thi 159 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi 08 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề đề ... đề thi 268 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi 08 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề đề ... đề thi 851 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi 08 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề...
 • 50
 • 1,096
 • 1

ĐỀ THI KSCL MÔN SINH HỌC LẦN I TRƯỜNG THPT NAM ĐÀN II - 2009

ĐỀ THI KSCL MÔN SINH HỌC LẦN I TRƯỜNG THPT NAM ĐÀN II - 2009
... & đt nghệ an Trờng THPT Nam đàn II đề THI KHO ST CHT LNG LN I ( 2008 2009) MễN THI : SINH HC Th i gian : 90 phút M : 345 Câu 1: Cơ sở tế bào học t I tổ hợp gen A trao đ i chéo đoạn tơng ứng ... i m) A biến đ i cấu trúc gen xảy nhiều i m phân tử axitnucleic , liên quan t i cặp nuclêôtit B biến đ i cấu trúc gen xảy i m phân tử axitnucleic , liên quan t i một cặp nuclêôtit C biến đ i cấu ... th i alen lặn có h i C Sự bảo tồn alen có l i D Sự tích luỹ alen có l i Câu 23 : Đơn vị tổ chức sở lo i thi n nhiên A n i địa lý B quần thể C n i sinh học D n i sinh th i Câu24 : Sự xuất loài...
 • 9
 • 233
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI MẪU MÔN SINH HỌC THI TỐT NGHIỆP THPT 2009

Tài liệu ĐỀ THI MẪU MÔN SINH HỌC THI TỐT NGHIỆP THPT 2009
... nuclêôtit ADN để xác định mức độ quan hệ họ hàng loài sinh vật Đây chứng A sinh học phân tử B giải phẫu so sánh C phôi sinh học D địa lí sinh vật học Câu 23: Theo quan niệm thuyết tiến hóa đại, gen ... Trong lịch sử phát triển sinh vật Trái đất, có mạch dẫn động vật chuyển lên sống cạn vào đại địa chất sau đây? A Đại Cổ sinh B Đại nguyên sinh C Đại Trung sinh D Đại Tân sinh Câu 28: Cá rô phi ... hâu ? Rắn hổ mang Câu 32: Trong hệ sinh thái cạn, nhóm sinh vật sau có khả tạo sản lượng sinh vật sơ cấp? A Thỏ B Nấm C Cây xanh D Chim II PHẦN RIÊNG Thí sinh học chương trình làm phần dành riêng...
 • 8
 • 262
 • 1

Tuyển tập đề thi thử môn sinh học THPT quốc gia mới nhất

Tuyển tập đề thi thử môn sinh học THPT quốc gia mới nhất
... (Cán coi thi khơng giải thích thêm) – Đề Thi Thử Đại Học TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN I ĐÁP ÁN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA VÀ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2014- 2015 Mơn: SINH HỌC, khối ... TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN I ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA VÀ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2014- 2015 Mơn: SINH HỌC, khối B Thời gian làm bài: 90 phút, khơng kể thời gian ... - - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 132 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ MƠN SINH THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Câu Mẫ đề 132 Mã đề 209 Mã đề 357 Mã đề 485 D C B D C D A C B D C C D C C C C C...
 • 40
 • 726
 • 0

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 3

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 3
... 1D-, ldd  Tỉ lệ phân li kiểu gen F1 = (1AA, 2Aa, laa).(lBB, lBb).(lDd, ldd) = 2:2:2:2:1:1:1:1:1:1:1:1  Tỉ lệ kiểu hình F1 = (3A-, laa).(lB-).(lD-, 1dd) = = 3A-B-D-, 3A-B-dd, laaB-D-, laaB-dd ... A2 Bb  Bb sinh đòi có B4 Dd X Dd sinh đời có dd 3  Kiểu hình A-B-dd có tỉ lệ =   = = 9 ,37 5%  Đáp án D 4 32 Câu 16 - Loại kiểu hình hoán vị gen sinh loại kiểu hình có tỉ lệ thấp - Nếu hoán ... vật xung quanh 4- Cú chồn sống rừng, bắt chuột làm thức ăn Những ví dụ phản ánh mối quan hệ ức chế - cảm nhiễm? A 1,2 ,3 B 1 ,3 C.2 ,3 D 1 ,3, 4 Câu 39 Trong hệ sinh thái sau đây, hệ sinh thái có nhiều...
 • 19
 • 217
 • 0

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 4

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 4
... 38% - Xitozin 12% - Guanin 12% - Traxin 38% B Adenin 38% - Xitozin 12% - Guanin 12% - Uraxin 38% C Adenin 22% - Xitozin 32% - Guanin 17% - Uraxin 29% D Adenin 22% - Xitozin 32% - Guanin 17% - Uraxin ... có đáp án A: Mất cặp A - T cặp G - X Đáp án B: dạng đột biến: Mất thêm Đáp án C: Ảnh hưởng đến nhiều axit amin Đáp án D: Ảnh hường đến axit amin Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Thi Sinh Học THPT Quốc Gia 2015 ... Do đáp án đáp án A Câu 42 : Đáp án B c loại phân tử ADN không chứa U Đáp án A khẳng định chắn ti lệ A = T, G = X Chúng phân tử ADN mạch kép Chỉ có đáp án D Câu 43 : Ở câu đáp án đáp án C Câu 44 :...
 • 13
 • 153
 • 0

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 5

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 5
... 3/4 D- : 1/4dd ) → loại kiểu hình có tính trạng trội gồm: A-B-dd + A-bbD- + aaB-D+ A-B-dd = 0, 45. 0, 25 = 0,11 25 + A-bbD- = 0,3 0, 75 = 0,2 25 + aaB-D- = 0, 05 0, 75 = 0,03 75 Vậy A-B-dd + A-bbD- + ... tính trạng di truyền độc lập A 6, 25% : 6, 25% : 12 ,5% : 18, 75% : 18, 75% : 37 ,5% B 12 ,5% : 12 ,5% : 37 ,5% : 37 ,5% C 25% : 25% : 25% : 25% D 7 ,5% : 7 ,5% : 42 ,5% : 42 ,5% Câu 43:Sự di truyền bệnh người ... lặn - % (A-, B-) + % ( A-, bb) + % ( aa, B-) + % ( aa, bb) = 100% % ( A-, bb) = % ( aa, B-) Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 20 15 Trang 12/19 % (A-, B-) = 50 % + % ( aa, bb) % ( A-, bb)...
 • 19
 • 154
 • 0

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 6

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 6
... 31 Trong trình phát sinh sống, hình thành sinh vật cổ sơ khai kết củaquá trình tiến hoá A hoá học tiền sinh họC B hoá học sinh học C tiền sinh học sinh họC D sinh họC Câu 32 Sinh vật xuất Trái ... X mắt vàng -> 25% mắt trắng, 50% mắt nâu, 25% mắt vàng chứng tỏ mắt vàng trội so với mắt trắng - Tổng hợp ta có đỏ -> nâu -> vàng -> trắng Vậy đáp án C Câu 16 - Nếu xét hai gen A gen B số tế ... Đỉnh Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015 10 AB ab CD × cd - Căp lai ( Ab cd aB AB ab × AB =( cd Ab aB ab × Ab aB CD )( cd × cd cd ) ) sinh kiểu hình A-B- chiếm tỉ lệ = 0,5 + , x , = , - Căp lai...
 • 16
 • 194
 • 0

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 7

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 7
... NST 2.20 = 40NST Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015 10 Vậygiao tử có số NST 40:2 = 20 chọn A Câu 34: Số N đoạn ADN 15 *2= 20 Vậy số liên kết 20 -2 = 18 Vậy chọn C Câu 35: Vai trò ... ACB Chọn đáp án B Câu 12: Quá trình tự nhân đôi phân tử ADN sinh vật nhân thực diễn nhân số bào quan (đó ty thể lục lạp) Vậy chọn D Câu 13 Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015 Các ... Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015 Vậy số aa chuỗi protein tương ứng là:5 Vậy chọn A Câu 20: Khi gen thực lần nhân đôi, số gen cấu tạo hoàn toàn từ nguyên liệu môi trường nội bào cung cấp 2 4- 2=...
 • 12
 • 89
 • 0

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 8

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 8
... gen kiểu bổ sung át chế lặn A-B- hạt đào A-bb- hoa hồng aaB- hạt đậu aabb- mào Vậy chọn D Câu 42: Các sinh vật chuyển đời sống từ nước lên cạn vào kỷ Silua, đại Cổ sinh Vậy chọn C Câu 43: Tổng ... chiều cao trung bình có số lượng gen trội = Tuyệt Đỉnh Luyện Đề THPT Quốc Gia 2015 10 Vậy số tổ hợp có gen trội C36 = 20 Mỗi P cho giao tử Vậy số tổ hợp kiểu gen đời là: 8* 8=64 Vậy Tỷ lệ có chiều ... chọn đáp án D Câu 9: Tỷ lệ loại N dung dịch 0,8A 0,2U Tỷ lệ ba AUU = 0 ,8* 0,2*0,2= 0,032 Tỷ lệ ba AUA= 0 ,8* 0,2*0 ,8= 0,1 28 Vậy tỷ lệ ba mã hóa isoleucin (AUU, AUA) chiếm tỷ lệ: 0,032 + 0,01 28 = 0,16...
 • 13
 • 109
 • 0

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 9

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 9
... Chọn đáp án D Câu 19: - A sai chúng thuộc ổ sinh thái khác nhau, chưa cách ly sinh sản với - B sai kích thước khác không ảnh hưởng đến khả sinh sản loài với - C giao hoan vào thời điểm khác mùa sinh ... hình dài Quy ước: A-B- : tròn A-bb, aaB-, aabb: dài Hoa vàng : hoa trắng = 1: Quy ước D- hoa vàng; d- hoa trắng - Xét đồng thời tính trạng có (1:3) * (1:1) = 1:1:3:3 < tỷ lệ đề cho Chứng tỏ có ... hưởng đến kích thước quần thể sinh vật Nhân tố lại phụ thuộc vào số yếu tố, yếu tố sau quan trọng nhất? A Số lượng non lứa đẻ Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015 B Tỉ lệ đực/cái quần...
 • 14
 • 99
 • 0

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 10

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 10
... chuỗi polipeptit có trình tự axit amin sau: Met - Val - Ala - Asp - Gly - Ser - Arg - Thể đột biến gen có dạng: Met - Val - Ala - Glu - Gly - Ser - Arg, Đột biến thuộc dạng: A Thêm cặp nucleotit ... Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015 - A sai hội chứng đột biến số lượng NST - B đúng,vì đột biến đột biến gen - C sai bệnh bạch cầu ác tính bệnh đột biến cấu trúc NST - D sai ung thư ... Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015 Vậy chọn D Câu 20: - A đúng, theo Lamac ,sinh vật chủ động thích nghi với môi trường sống, lâu dần hình thành loài khác với loài ban đầu - B sai theo...
 • 12
 • 77
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử môn sinh họcđề thi olympic môn sinh họcđề thi olympic môn sinh học lớp 10đề thi thử môn sinh học 2013 co dap anđề thi thử môn sinh học 2013đề thi thử môn sinh học năm 2013đề thi hsg môn sinh học lớp 11đề thi hk2 môn sinh học 10đề thi hk2 môn sinh học lớp 10đề thi casio môn sinh học lớp 12đề thi casio môn sinh hocđề thi casio môn sinh họcđề thi hsg môn sinh học lớp 10đề thi chuyên môn sinh học lớp 10đề thi hsg môn sinh học lớp 9ufma so kc 05 11 1522261ufma so kc 06 11 1522262ufma so kc 07 11 1522263ufbien ban giao nhan san pham khcn23528(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA III NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L6 KHOA 3 2017Bài phát biểu của bí thư Thị ủy tại đại hội đoàn huyệnTài liệu Ashrae 62 1BAI 2 xac dinh dungcu dien2.Dang ky du hop 2016Phieu dong gop y kien DHDCD 2014HƯỚNG DẪN HNCCVC VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017 (bản in)Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL2Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 - Dien Quang 2 Bao cao cua BGDTÀI LIỆU ĐHCĐ NĂM 2017 - Dien Quang thu moi hop dhcdBáo cáo tài chính - Bao cao tai chinh bctc_q4_2016BaoCaoThuongNien2016 w20.5xh29.5cm 170314 PRINTBáo cáo thường niên 2009 (PHẦN I)Báo cáo tài chính tóm tắt 200810. To trinh sua doi Dieu leBia - Phu luc Chien luoc 2011-2020