QUY TRÌNH đo PHỔ ANPHA BẰNG máy RAD7 TRONG điều TRA địa CHẤT và NGHIÊN cứu môi TRƯỜNG

Nghiên cứu thử nghiệm để xây dựng quy trình công nghệ xử lý, phân tích, tổng hợp tài liệu đại vật lý ảnh viễm thám với mục đích điều tra địa chất khoáng sản

Nghiên cứu thử nghiệm để xây dựng quy trình công nghệ xử lý, phân tích, tổng hợp tài liệu đại vật lý và ảnh viễm thám với mục đích điều tra địa chất và khoáng sản
... pháp xử lý, phân tích tổng hợp tài liệu địa vật viễn thám với mục đích điều tra địa chất khoáng sản Xây dựng quy trình công nghệ xử lý, phân tích tổng hợp tài liệu địa vật viễn thám với mục ... tác xử lý, phân tích tài liệu địa vật ảnh viễn thám Việt Nam 23 I Công tác xử lý, phân tích tài liệu địa vật 23 I.1 Một số nét công tác xử lý, phân tích tài liệu địa vật 23 I.2 Quy trình ... cáo ) Quy trình xử lý, phân tích tổng hợp tài liêu địa vật ảnh viển thám với mục đích điều tra địa chất, khoáng sản áp dụng cho xử lý, phân tích tổng hợp tài liệu bay đo từ phổ gamma, tài liệu...
 • 107
 • 341
 • 7

Xây dựng bộ chương trình quản lý hoạt động điều tra địa chất khai thác khoáng sản ppt

Xây dựng bộ chương trình quản lý hoạt động điều tra địa chất và khai thác khoáng sản ppt
... hoạt động điều tra địa chất hoạt động khoáng sản; Phân tích hệ thống, xây dựng mô hình quản cấu trúc sở liệu tương ứng; Xây dựng module chương trình quản hoạt động điều tra địa chất hoạt động ... lĩnh vực điều tra địa chất khai thác khoáng sản Qua phân tích, thấy phân loại nhiệm vụ điều tra địa chất khai thác khoáng sản thành nhóm sau: Lập đồ địa chất Lập đồ địa chất điều tra khoáng sản Đánh ... Nhà nước hoạt động điều tra địa chất hoạt động khoáng sản Theo phân cấp quản lý, toàn hoạt động điều tra địa chất hoạt động khoáng sản Bộ Tài nguyên Môi trường thực chức quản nhà nước Cơ quan...
 • 88
 • 297
 • 0

Giáo trình mô hình hóa trong quản lý nghiên cứu môi trường pot

Giáo trình mô hình hóa trong quản lý và nghiên cứu môi trường pot
... ng khúi Trong tr ng h p ny cỏc nguyờn phỏt tỏn ụ nhi m ủ u cú th ỏp d ng, nhiờn, n ng ủ m t ủ t cú s khỏc bi t so v i tr ng h p ngu n th i d i m t ủ t Hỡnh 3.2 gi i thớch cỏc nguyờn c a ... i v trớ ban ủ u v i gia t c c th Trong tr ng h p bóo hũa (bờn ph i) Khi nõng lờn cao, kh i khớ bóo hũa t i m i m c ủ u núng hn nhi t ủ khụng khớ xung quanh Trong tr ng h p ny kh i khớ s thoỏt ... 134 11 12 L I NểI U Nghiờn c u v qu n mụi tr ng ủũi h i t ng h p cỏc ki n th c v cỏc ngnh khoa h c c b n v ng d ng ủ c bi t l nh ng ki n th c v v t lý, húa h c v sinh h c v i xu h ng ủ nh...
 • 137
 • 448
 • 6

Nghiên cứu môi trường động lực học quá trình phanh liên hợp của máy vận chuyển trên dường bồi dốc

Nghiên cứu môi trường động lực học quá trình phanh liên hợp của máy vận chuyển trên dường bồi dốc
... cụm phanh rơ moóc - Mô động lực học trình phanh liên hợp máy - Khảo sát động lực học liên hợp máy chuyển động v phanh với tốc độ ban đầu khác - Khảo sát động lực học liên hợp máy chuyển động v phanh ... mô hình động lực học trình phanh liên hợp máy vận chuyển đờng đồi dốc 1.2 Mục đích, nhiệm vụ đề tài 1.2.1 Mục đích Nghiên cứu khảo sát mô hình động lực học trình phanh liên hợp máy đờng dốc, thời ... thống học hệ nhiều vật, giúp cho việc mô toán học trình chuyển động liên hợp máy, trình phanh đợc thuận lợi Vì b i toán động lực học liên hợp máy phanh, nhằm mục đích mô toán học yếu tố vận tốc,...
 • 98
 • 338
 • 1

Nghiên cứu môi trường động lực học quá trình phanh liên hợp của máy vận chuyển trên dường bồi dốc

Nghiên cứu môi trường động lực học quá trình phanh liên hợp của máy vận chuyển trên dường bồi dốc
... cụm phanh rơ moóc - Mô động lực học trình phanh liên hợp máy - Khảo sát động lực học liên hợp máy chuyển động v phanh với tốc độ ban đầu khác - Khảo sát động lực học liên hợp máy chuyển động v phanh ... mô hình động lực học trình phanh liên hợp máy vận chuyển đờng đồi dốc 1.2 Mục đích, nhiệm vụ đề tài 1.2.1 Mục đích Nghiên cứu khảo sát mô hình động lực học trình phanh liên hợp máy đờng dốc, thời ... thống học hệ nhiều vật, giúp cho việc mô toán học trình chuyển động liên hợp máy, trình phanh đợc thuận lợi Vì b i toán động lực học liên hợp máy phanh, nhằm mục đích mô toán học yếu tố vận tốc,...
 • 98
 • 222
 • 0

Thiết kế chế tạo phổ kế siêu cao tần băng X biểu Dicke ứng dụng thử nghiệm trong điều tra nghiên cứu môi trường

Thiết kế chế tạo phổ kế siêu cao tần băng X biểu Dicke và ứng dụng thử nghiệm trong điều tra nghiên cứu môi trường
... -Phối hợp thiết Phổ kế Siêu cao tần băng kế, chế tạo 01 X hệ phổ kế siêu cao tần băng X - Chế tạo Anten băng X cho Phổ kế - Phối hợp nghiên cứu ứng dụng hệ phổ kế Việt Nam Công ty thiết bị Điện ... cho phổ kế băng X sử dụng linh kiện siêu cao tần 3-6/2008 Công việc 3: 4-12/2008 -Thiết kế, chế tạo thử nghiệm module thành phần hệ phổ kế siêu cao tần - Thiết kế chế tạo Anten băng X thử nghiệm ... CHƯƠNG II THIẾT KẾ CHẾ TẠO HỆ PHỔ KẾ SIÊU CAO TẦN BĂNG X 2.1 Phân loại phổ kế siêu cao tần (RDM) 2.1.1 Phổ kế siêu cao tần kiểu công suất toàn phần 2.1.2 Phổ kế siêu cao tần kiểu Dicke...
 • 104
 • 220
 • 0

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý tích hợp trong điều chỉnh tối ưu của hệ thống p1 potx

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý tích hợp trong điều chỉnh tối ưu của hệ thống p1 potx
... W ( P )τ o = e o Cn W ( P ) âỉåüc xạc âënh mủc trãn Y Y∞ 0,001Y t 7.2 Âi ưu kiãûn âi ưu chènh täúi ỉu ca hãû thäúng âi ưu chènh mäüt vng Xn1 Xn2 W(P)ÂT(Xn2) Xâk W(P)ÂT(Xn1) W(P)BÂC W(P)ÂT(Xâk) ... täút thç Xâk1 v Xâk2 nh nháút ( = ) Âáy l l âi ưu kiãûn âi ưu chènh täúi ỉu ca hãû thäúng ⎧ ⎪ W (iω ) l K ω = = ⎪ ⎪ d W (iω ) l K ω = = ⎨ ⇒ Âi ưu kiãûn täúi ỉu bäü truưn l dω ⎪ ⎪ d2 d3 = = ... W (iω ) lK = dω ⇒ KI = ∞ Váûy âi ưu kiãûn âi ưu chènh täúi ỉu ca I thç hãû säú KI = ∞ (låïn) ⎧ ⎛ ⎞ ⎟ ⎪W ( P ) BDC = K P ⎜ + TI P ⎠ ⎝ ⎪ 7.2.3- Âäúi våïi bäü âi ưu chènh PI ⎨ ⎛ ⎞ ⎪ W (iω ) BDC...
 • 5
 • 83
 • 0

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý tích hợp trong điều chỉnh tối ưu của hệ thống p2 doc

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý tích hợp trong điều chỉnh tối ưu của hệ thống p2 doc
... thç âỉåìng ÂTBF phi tiãúp xục våïi âỉåìng trn trãn 2 Re M 7.3.1-Bi toạn våïi bäü âi ưu chènh P: Våïi bäü âi ưu chènh t lãû P ta cọ: W(P)HH = W(P)ât W(P) BÂC Hay W(P)HH = KP W(P)ât ⇒ W(iω)HH ... thäúng máút äøn âënh Váûy phi tçm âi ưu kiãûn KP no âọ l täút nháút , tỉïc l våïi KP cho ÂTBF hãû håí phi tiãúp xục vng trn qu têch trãn Nhỉng viãûc toạn tçm âi ưu kiãûn KP âãø ÂTBF hãû håí tiãúp ... bạn kênh ny bàòng thç W(iω)ât phi nhán våïi KPtỉ giạ trë ca chn tỉì âi ưu kiãûn K P tu R M = M ⇒ K P tu = KP =1 r r M −1 Trong mäüt säú trỉåìng håüp âãø thûn tiãûn toạn ( M = 1,1÷2 ) M Nãúu láúy...
 • 5
 • 107
 • 0

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý tích hợp trong điều chỉnh tối ưu của hệ thống p3 pdf

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý tích hợp trong điều chỉnh tối ưu của hệ thống p3 pdf
... 2- Trỉåìng håüp 2: quạn ca vng âi ưu chènh cọ bäü âi ưu chènh äøn âënh B1 nh hån nhi ưu so våïi quạn ca vng âi ưu chènh cọ bäü âi ưu chènh chènh âënh B2 => H ưu Y1 ≈ Xâc1 Trỉåìng håüp ny ta vng ... cao âäü chênh xạc âi ưu chènh âi ưu kiãûn nọi trãn cọ thãø dng gii phạp ci tiãún qui lût âi ưu chènh theo hỉåïng phỉïc tảp dáưn qui lût âi ưu chènh Nhỉng cạch lm âọ nhi ưu dáùn âãún khọ khàn ... chènh ca hãû thäúng âi ưu chènh nhi ưu vng Khi dng loải hãû thäúng âi ưu chènh no âọ m khäng tha mn u c ưu thç ta phi sỉí dủng hai phỉång phạp - Phỉïc tảp họa quạ trçnh âi ưu chènh P → PI → PID...
 • 5
 • 87
 • 0

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý tích hợp trong điều chỉnh tối ưu của hệ thống p4 docx

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý tích hợp trong điều chỉnh tối ưu của hệ thống p4 docx
... thäúng Khi toạn mäüt hãû thäúng tỉû âäüng thç â ưu tiãn ta phi dỉûa trãn cháút lỉåüng quạ trçnh âi ưu chènh => chn âỉåüc bäü âi ưu chènh => ghẹp bäü âi ưu chènh vo âäúi tỉåüng thç quạ trçnh quạ âäü ... qu¸ tr×nh trao ®ỉi nhiƯt phøc hỵp c¸c thiÕt bÞ trao ®ỉi nhiƯt PhÇn phơ lơc giíi thiƯu c¸c b¶ng th«ng sè vËt cđa c¸c chÊt th−êng gỈp tÝnh to¸n nhiƯt cho c¸c qu¸ tr×nh vµ thiÕt bÞ trao ®ỉi nhiƯt ... gi¶ kh¸c vµ ngoµi n−íc Gi¸o tr×nh nµy còng cã thĨ dïng lµm tµi liƯu häc tËp cho sinh viªn ngµnh kü tht hƯ cao ®¼ng hc lµm tµi liƯu tham kh¶o cho c¸n bé kü tht c¸c ngµnh cã liªn quan C¸c t¸c gi¶...
 • 5
 • 112
 • 0

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý tích hợp trong điều chỉnh tối ưu của hệ thống p7 ppt

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý tích hợp trong điều chỉnh tối ưu của hệ thống p7 ppt
... khí tởng, để hiệu chỉnh sai số, Vandecvan đa thêm vào hệ số hiệu chỉnh đợc xác định thực nghiệm kể đến ảnh hởng thể tích thân phân tử lực tơng tác phân tử chất khí Về áp suất: khí tởng, phân ... coi hỗn hợp khí tởng tơng đơng với chất khí đồng nhất, áp dụng định luật phơng trình trạng thái khí tởng cho hỗn hợp khí Nghĩa hỗn hợp khí tởng chất khí thành phần tuân theo phơng trình ... phân li kết hợp phân tử Khi ý đến tợng kết hợp mạnh phân tử khí thực dới ảnh hởng lực tơng tác phân tử, Vukalovich Novikôv đa phơng trìnhkhác có độ xác cao hơn, đặc biệt phù hợp áp dụng cho nớc,...
 • 5
 • 75
 • 0

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý tích hợp trong điều chỉnh tối ưu của hệ thống p8 ppt

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý tích hợp trong điều chỉnh tối ưu của hệ thống p8 ppt
... khối lợng đẳng tích Cv, nhiệt dung riêng thể tích đẳng tích Cv, nhiệt dung riêng mol đẳng tích Càv) 1.4.2.3 Quan hệ loại nhiệt dung riêng * Quan hệ loại nhiệt dung riêng Trong trình nhiệt động, ... tử, số mũ đoạn nhiệt k có giá trị nh sau: Đối với khí tởng nguyên tử k = 1,6 Đối với khí tởng nguyên tử k = 1,4 Đối với khí tởng nguyên tử k = 1,3 Đối với khí thực k phụ thuộc vào nhiệt ... khí hỗn hợp bằng: R = R i =1 i Gi G hay n R= g R i i =1 i (1-56) Hoặc từ (1=35) (1-54) ta tình số chất khí hỗn hợp theo ài: 8314 8314 = (1-57) R= ri i 1.3.4.3 Thể tích riêng hỗn hợp: Thể tích riêng...
 • 5
 • 81
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bố trí và quy trình đo phổ phát quang của hạt nano auđiều tra địa chất đô thị khu vực thành phố huếđiều tra địa chất đô thị thành phố thanh hóađộ dốc mái đường đào phụ thuộc cấu tạo địa chất và độ cao mái đường có thể tham khảo bảng 35tác động từ trình độ kỹ năng hành chính phong cách làm việc ý thức đạo đức của môi trường hành chính cũđiều tra địa chất thủy văn địa chất công trình trong tìm kiếm thăm dò khoáng sàngmục đích ý nghĩa của điều tra địa chất thủy văn địa chất công trình trong tìm kiếm thăm dò khoáng sàngđiều tra địa chất đô thị vùng đô thị hà tĩnhchất lượng nghiên cứu thị trường chưa cao cũng như công tác vận chuyển công tác bán hàng chưa tốt đã làm cho hàng tồn kho còn nhiều do đó hiệu quả sử dụng vlđ bị giảm đi đáng kểcông nghệ đo và kiểm tra các chất gây ô nhiễm môi trường nước2 các kết quả kiểm tra qui trình phân tích thực hiện trên mẫu kiểm chứng srm được cung cấp bởi viện nghiên cứu môi trường quốc gia nhật bảnmối tương quan giữa điều tra địa chất với điều tra địa chất thủy văn địa chất công trình1 tổng quan về địa kỹ thuật môi trường đktmt và phương pháp luận nghiên cứu môi trường địa chất m t đ c đô thịchân thành cám ơn gia đình và bạn bè đã ủng hộ giúp đỡ và động viên em trong thời gian học tập và nghiên cứusơ đồ quy trình kế toán vốn bằng tiềntopload grammar 1 3qMột số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ôn thi và làm bài thi cho học sinh THPT quốc gia môn lịch sửMột số kinh nghiệm bồi dưỡng năng lực thi của học sinh nhằm đạt kết quả cao trong kì thi THPT quốc gia qua dạy phần lịch sử việt nam lớp12Một số kinh nghiệm lồng ghép lịch sử địa phương hậu lộc vào dạy học lịch sử ở trường THPT đinh chương dươngMột vài biện pháp tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong dạy học lịch sử địa phương ở trường THPT lam kinhNâng cao hiệu quả dạy học lich sử thế giới lớp 12 bằng kỹ thuật tư duy 5w1h ở trường THPT bá thướcNâng cao hiệu quả dạy học theo phương pháp tích hợp liên môn mục 1 quốc gia văn lang âu lạc (bài 14 lịch sử lớp 10) ở trường THPTSử dụng ca dao và đồ dùng trực quan nhằm nâng cao hiệu quả bài họctình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân lSử dụng niên biểu hệ thống hoá kiến thức nhằm nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1919 1975 ở trường THPT lam kinhSử dụng trò chơi ô chữ trong dạy học lịch sử lớp 10 ban cơ bảnBài 11. Câu ghépVận dụng dạy học tích cực nội dung văn học trong dạy học lịch sử việt nam lớp 12 ở trường THPT tĩnh gia 5Vận dụng kiến thức mới, liên hệ thực tiễn vào một số bài dạy phần lịch sử thế giới 12THPT nhằm nâng cao hiểu biết , tạo hứng thú học tập cho học sinhI can speak english 1 WBNew round up 3 student s bookprepare workbook level 1(bia)SCHRITTE 3 KURSBUCH UND ARBEITSBUCHtieng anh lop 3 sach bai taptieng anh lop 3 tap 2 sach hoc sinhBẢO VỆ RƠLE VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN