Nghiên cứu đáp ứng giãn mạch qua trung gian dòng chảy bằng siêu âm động mạch cánh tay ở bệnh nhân đái tháo đ ờng týp 2

Nghiên cứu những thay đổi về chức năng thất trái bằng siêu âm doppler tim bệnh nhân đái tháo đƣờng typ 2

Nghiên cứu những thay đổi về chức năng thất trái bằng siêu âm doppler tim ở bệnh nhân đái tháo đƣờng typ 2
... ĐẠI HỌC Y - DƢỢC TRẦN NINH NGHIÊN CỨU NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER TIM BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TYP CHUYÊN NGÀNH: NỘI KHOA Mã số: 60. 72. 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC ... đổi chức thất trái siêu âm Doppler tim bệnh nhân đái tháo đƣờng typ 2 Nhằm mục tiêu sau: Đánh giá chức thất trái siêu âm Doppler tim bệnh nhân ĐTĐ typ Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái ... bị bệnh, số khối thể (BMI), biến chứng vi mạch ĐTĐ [10], [19] Nhằm nghiên cứu thay đổi chức thất trái bệnh nhân ĐTĐ typ chúng đặt vấn đề thực đề tài: Nghiên cứu thay đổi chức thất trái siêu...
 • 77
 • 378
 • 1

Tài liệu luận văn: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ LIPID MÁU BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2 BẰNG MEDIATOR TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN docx

Tài liệu luận văn: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ LIPID MÁU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2 BẰNG MEDIATOR TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN docx
... 18 Chng 2: i tng v phng phỏp nghiờn cu 22 2. 1 i tng nghiờn cu: 22 2. 2 a im v thi gian nghiờn cu 22 2. 3 Phng phỏp nghiờn cu 22 2. 4 Thit k nghiờn cu 22 2. 5 K ... 0,5 - 1-3 86 - 94 3-8 1 -2 VLDL 6-8 12 - 14 55 - 65 12 - 18 - 10 LDL -10 35 - 40 - 12 20 - 25 20 - 24 HDL 3-5 14 - 18 3-6 20 - 30 45 - 50 IDL 7-9 27 - 33 15 - 27 19 - 23 15 - 19 ngi bỡnh thng ... nhim trựng, khú ng, ng li bỡ Bng 2. 2 Phõn loi th trng(BMI) ỏp dng cho ngi Chõu [19] BMI (kg/m2) Th trng Nam N Gy 20 18,5 Trung bỡnh 20 ,1 22 ,9 17,8 -23 Bộo > 25 > 23 - Ch tiờu cn lõm sng + Mỏu:...
 • 71
 • 696
 • 3

Luận văn: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ LIPID MÁU BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2 BẰNG MEDIATOR TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN potx

Luận văn: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ LIPID MÁU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2 BẰNG MEDIATOR TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN potx
... 18 Chng 2: i tng v phng phỏp nghiờn cu 22 2. 1 i tng nghiờn cu: 22 2. 2 a im v thi gian nghiờn cu 22 2. 3 Phng phỏp nghiờn cu 22 2. 4 Thit k nghiờn cu 22 2. 5 K ... 0,5 - 1-3 86 - 94 3-8 1 -2 VLDL 6-8 12 - 14 55 - 65 12 - 18 - 10 LDL -10 35 - 40 - 12 20 - 25 20 - 24 HDL 3-5 14 - 18 3-6 20 - 30 45 - 50 IDL 7-9 27 - 33 15 - 27 19 - 23 15 - 19 ngi bỡnh thng ... nhim trựng, khú ng, ng li bỡ Bng 2. 2 Phõn loi th trng(BMI) ỏp dng cho ngi Chõu [19] BMI (kg/m2) Th trng Nam N Gy 20 18,5 Trung bỡnh 20 ,1 22 ,9 17,8 -23 Bộo > 25 > 23 - Ch tiờu cn lõm sng + Mỏu:...
 • 71
 • 333
 • 0

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ LIPID MÁU BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2 BẰNG MEDIATOR TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ LIPID MÁU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2 BẰNG MEDIATOR TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN
... 18 Chng 2: i tng v phng phỏp nghiờn cu 22 2. 1 i tng nghiờn cu: 22 2. 2 a im v thi gian nghiờn cu 22 2. 3 Phng phỏp nghiờn cu 22 2. 4 Thit k nghiờn cu 22 2. 5 K ... 0,5 - 1-3 86 - 94 3-8 1 -2 VLDL 6-8 12 - 14 55 - 65 12 - 18 - 10 LDL -10 35 - 40 - 12 20 - 25 20 - 24 HDL 3-5 14 - 18 3-6 20 - 30 45 - 50 IDL 7-9 27 - 33 15 - 27 19 - 23 15 - 19 ngi bỡnh thng ... 33 42, 3 60 - 69 22 28 .3 70 14 18,0 Tui trung bỡnh (nm)( X SD) 58 ,22 9,74 Nhn xột: nhúm tui gp nhiu l 50 - 59, 42, 3%, tui thp nht l 40, cao nht l 79 Tui trung bỡnh ca i tng nghiờn cu l 58 ,22 ...
 • 71
 • 108
 • 0

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ LIPID MÁU BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2 BẰNG MEDIATOR TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ LIPID MÁU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2 BẰNG MEDIATOR TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN
... 16/11 /20 06 28 /11 /20 06 29 /11 /20 06 27 /09 /20 06 24 /03 /20 04 18/03 /20 04 24 /03 /20 04 07/ 12/ 2004 12/ 02/ 2004 15/03 /20 04 25 /03 /20 04 13/ 12/ 2004 09/08 /20 04 04/08 /20 04 14/ 12/ 2006 27 /11 /20 06 01/01 /20 07 26 / 12/ 2006 ... 15/06 /20 04 22 /2/ 2005 20 /08 /20 06 29 /10 /20 06 05/04 /20 06 10/05 /20 06 01/06 /20 04 02/ 04 /20 04 08/03 /20 04 12/ 02/ 2004 15/03 /20 04 29 /01 /20 04 06/03 /20 06 05/04 /20 06 04/05 /20 06 10/05 /20 06 27 /10 /20 04 19/11 /20 04 ... 18/11 /20 04 11/10 /20 04 19/10 /20 04 08/10 /20 04 17/09 /20 04 30/08 /20 04 04/08 /20 04 04/06 /20 04 20 /07 /20 06 24 / 12/ 2006 25 /08 /20 06 20 /11 /20 06 15/11 /20 06 11/11 /20 06 31/10 /20 06 15/11 /20 06 02/ 11 /20 06 27 /10 /20 06...
 • 36
 • 418
 • 0

NGHIÊN CỨU NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER TIM BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TYP 2

NGHIÊN CỨU NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER TIM Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TYP 2
... tới suy tim toàn [10], [19] Nghiên cứu thay đổi chức thất trái siêu âm Doppler tim bệnh nhân đái tháo đƣờng typ 2 Suy tim nói riêng biến chứng về tim mạch bệnh nhân ĐTĐ Nhằm mục tiêu sau: ... nói nghiên cứu nhóm bệnh nhân đái tháo đường có biểu thay đổi kích thức thất trái theo chiều tăng lên Kết để đánh giá chức tâm trương thất trái Khi thất trái bị bệnh mạch vành tỷ lệ thay đổi ... Phạm Nguyễn Vinh (20 03): Siêu âm tim bệnh tim mạch, Tập 1NXB Y học 32 Phạm Nguyễn Vinh (20 03): Siêu âm tim bệnh tim mạch, Tập 2- 24 Lê Minh Sứ (20 07): “ Thực trạng bệnh đái tháo đường Thanh...
 • 39
 • 372
 • 0

Tài liệu NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI CÁC THÔNG LƯU HUYẾT CHI DƯỚI Ở BÊNH NHÂN ĐAI THAO ĐƯỜNG TYP 2 ppt

Tài liệu NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI CÁC THÔNG LƯU HUYẾT CHI DƯỚI Ở BÊNH NHÂN ĐAI THAO ĐƯỜNG TYP 2 ppt
... sát lưu huyết chi bệnh nhân ĐTĐ typ chưa thấy nghiên cứu đề cập đến Chúng tiến hành đề tài với mục tiêu: Xác định thông số lưu huyết chi bệnh nhân ĐTĐ typ 2 Tìm hiểu mối liên quan thông số lưu huyết ... 1 .2 Lưu huyết chi đồ  1 .2. 1 Lịch sử Lưu huyết chi đồ  1 .2. 2 Nguyên lý phương pháp ghi lưu huyết c  1 .2. 3 Phân tích, đánh giá đường ghi lưu huyết ch II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2. 1 ... bệnh nhân ĐTĐ typ 3 Thấy mối tương quan thông số lưu huyết biland lipid máu bệnh nhân ĐTĐ typ IV KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU  Từ tháng 02- 03/ 20 10: Sưu tầm tài liệu viết đề cương  Từ 22 /03/ 20 10 – 29 /03 /20 10:...
 • 24
 • 418
 • 2

đánh giá đáp ứng giãn mạch qua trung gian dòng chảy bằng siêu âm động mạch cánh tay bệnh nhân tiền đái tháo đường

đánh giá đáp ứng giãn mạch qua trung gian dòng chảy bằng siêu âm động mạch cánh tay ở bệnh nhân tiền đái tháo đường
... GIá ĐáP ứNG GIãN MạCH QUA TRUNG GIAN DòNG CHảY BằNG SIÊU ÂM ĐộNG MạCH CáNH TAY BệNH NHÂN TIềN ĐáI THáO ĐƯờNG Chuyờn ngnh: NI KHOA Mó s: CNG LUN VN THC S Y HC Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS TRUNG ... mch qua trung gian dũng chy (FMD) ti ng mch cỏnh tay. Vỡ vy chỳng tụi thc hin ti ny vi mc tiờu: anh gia ap ng gian mach qua trung gian dong chay (FMD) bng ky thuõt siờu õm ụng mach canh tay lam ... gión mch qua trung gian dũng chy bng k thut siờu õm ng mch cỏnh tay lm nghim phỏp gõy xung huyt 1.3.1 Giai phu ụng mach canh tay [33] 18 Hỡnh 1.2 Gii phu ng mch cỏnh tay 1.3.1.1 ng mch cỏnh tay l...
 • 50
 • 255
 • 1

Nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng, tình trạng co thắt mạch máu não bằng siêu âm doppler xuyên sọ màu bệnh nhân chảy máu dưới màng nhện

Nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng, tình trạng co thắt mạch máu não bằng siêu âm doppler xuyên sọ màu ở bệnh nhân chảy máu dưới màng nhện
... chứng co thắt mạch cách kịp thời thích hợp Việt nam, nghiên cứu siêu âm Doppler xuyên sọ màu chẩn đoán co thắt mạch CMDMN đợc đề cập tới Vì Nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng, tình trạng co thắt mạch ... Kết siêu âm Doppler xuyên sọ màu Co thắt mạch Nhẹ Không co thắt mạch 9,5 19,0 2,2 24 p ...
 • 27
 • 598
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm thoái khớp gối và đánh giá hiệu quả của axít hyaluronic dạng uống trong điều trị thoái khớp gối bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi

Nghiên cứu đặc điểm thoái khớp gối và đánh giá hiệu quả của axít hyaluronic dạng uống trong điều trị thoái khớp gối ở bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi
... T TRNG I HC Y H NI NGUYN TH TM Nghiên cứu đặc điểm thoái khớp gối đánh giá hiệu axít hyaluronic dạng uống điều trị thoái khớp gối bệnh nhân đái tháo đ-ờng cao tuổi CHUYấN NGNH : NI KHOA M S : ... mc bnh ng thi rt cao c bit i tng ngi cao tui cú bộo phỡ cho n THK bnh nhõn T cao tui, cng nh cỏc iu tr nhúm i tng ny : Nghiờn cu c im thoỏi khp gi v ỏnh giỏ hiu qu ca axớt hyaluronic dng ung ... ng cao tui : Mụ t c im lõm sng, cn lõm sng thoỏi khp gi bnh nhõn ỏi thỏo ng cao tui hiu qu ca axit hyaluronic dng ung (Duo-Vital) v tớnh an ton ca nú iu tr thoỏi khp gi bnh nhõn ỏi thỏo ng cao...
 • 98
 • 807
 • 2

Nghiên cứu tổn thương động mạch chi dưới bệnh nhân đái tháo đường có bệnh lý bàn chân

Nghiên cứu tổn thương động mạch chi dưới ở bệnh nhân đái tháo đường có bệnh lý bàn chân
... Lerich-Fontain bệnh nhân đái tháo đường bệnh bàn chân 2/ Khảo sát siêu âm Doppler động mạch hai chi bệnh nhân 3/ So sánh số yếu tố nguy nhóm tổn thương xơ vữa động mạch chi 3 Chƣơng TỔNG QUAN TÀI ... 1,07 < 0,01 Nhóm bệnh nhân bệnh bàn chân đánh giá độ IIID bề dày mãng XV 3,09±1,05mm (p...
 • 82
 • 1,957
 • 14

Nghiên cứu tình trạng mất đồng bộ cơ học trong thất trái bằng siêu âm Doppler mô cơ tim bệnh nhân tăng huyết áp có chức năng tâm thu thất trái bình thường

Nghiên cứu tình trạng mất đồng bộ cơ học trong thất trái bằng siêu âm Doppler mô cơ tim ở bệnh nhân tăng huyết áp có chức năng tâm thu thất trái bình thường
... siờu õm TM, 2D,: SA tim TM, 2D, Doppler xung, Doppler liên tục, Doppler màu 49 Doppler tim Trên máy ng ghi điện tim đồng thời với hình ảnh SA Cỏc thụng s ỏnh giỏ mt ng b tim c ghi li mt cỏch ... hin ti Vin Tim mch Vit Nam [15] + Phng phỏp tin hnh Bệnh nhân đợc giải thích mục đích SA tim T bệnh nhân: nằm nghiêng trái 90 so với mặt giờng thăm dò mặt cắt cạnh ức trái nghiêng trái 30 - 40 ... giỏ mt ng b c tim bng phng phỏp to nh theo vector tc *Nguụn: theo Yu (2008)[146] * Doppler mụ c tim: SA Doppler mụ c tim (Tissue Doppler) i t nhng nm 1990, l mt dng c bit ca siờu õm Doppler c ng...
 • 183
 • 490
 • 2

Tai biến mạch máu não bệnh nhân đái tháo đường

Tai biến mạch máu não ở bệnh nhân đái tháo đường
... đồng thời bệnh nhân đái đường, nguy tai biến không kiểm soát điều trị bệnh đắn Bệnh nhân đái tháo đường có nhiều nguy bị xơ vữa động mạch não (động mạch não bình thường (trên), động mạch não bị ... vào thái độ hợp tác bệnh nhân với thầy thuốc Đái tháo đường thúc đẩy yếu tố gây tai biến mạch máu não Tai biến mạch máu não (TBMMN) rối loạn tuần hoàn não dạng cấp tính, bệnh xuất đột ngột vài ... động mạch nguyên nhân làm cho máu, ôxy không đến nuôi dưỡng vùng mạch máu cung cấp Đây không lý dẫn đến tắc mạch máu não, phình vỡ mạch máu não mà gây đau thắt ngực nhồi máu tim Hầu hết bệnh nhân...
 • 5
 • 800
 • 2

Đánh giá mức độ tổn thương mạch máu não bệnh nhân đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn chuyển hoá lipid bằng siêu âm doppler xuyên sọ

Đánh giá mức độ tổn thương mạch máu não ở bệnh nhân đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn chuyển hoá lipid bằng siêu âm doppler xuyên sọ
... dò mạch máu não TCD: ộng mạch não trớc (ACA), ộng mạch não (MCA), ộng mạch não sau (PCA), ộng mạch thân (BA), ộng mạch đốt sống (VA) Sử dụng tiêu chuẩn đánh giá mức độ tổn thơng mạch máu não ... lên huyết động tuần hoàn não Trong nhúm i tng nghiờn cu, tỷ lệ mạch máu bị tổn thơng chiếm 31,3%, cao động mạch não trớc (35,8%), l động mạch não sau (32,2%), động mạch đốt sống (30,8%), động mạch ... THA RLCH lipid: động mạch não giảm nhiều (33% v 31%), động mạch não trớc (28% v 25%), động mạch não sau (20% v 16%) động mạch đốt sống (12% v 9%), động mạch thân (18% v 15%) Tăng số mạch đập...
 • 7
 • 568
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm thoái khớp gối và đánh giá hiệu quả của axít hyaluronic dạng uống trong điều trị thoái khớp gối ở bệnh nhân đái tháo đường cao tuổinghiên cứu tình trạng động mạch lớn chi dưới bằng siêu âm doppler màu ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 tại khoa chăm sóc bàn chân bệnh viện nội tiết trung ươngnghiên cứu tình trạng động mạch lớn chi dưới bằng siêu âm doppler màu ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 tại khoa chăm sóc bàn chân bệnh viện nội tiêt trung ươngnghiên cứu một số tổn thương mắt ở bệnh nhân đái tháo đường điều trị tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênnghiên cứu vai trò của thang điểm framingham trong đánh giá nguy cơ bệnh mạch vành ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và bước đầu đánh giá một số chỉ số apri và fibroscan ở bệnh nhân viêm gan mạn do vi rút viêm gan cđỗ thị tính 2010 nghiên cứu tổn thương bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2nghiên cứu sự thay đổi huyết áp tư thế và holter nhịp tim 24 giờ ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2nghiên cứu rối loạn lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 có tăng huyết ápnghiên cứu những thay đổi về chức năng thất trái bằng siêu âm doppler tim ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2nghiên cứu vai trò của thang điểm framingham trong đánh giá nguy cơ bmv ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2nghiên cứu một số chỉ số biến thiên nhịp tim và rối loạn nhịp tim ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 có tổn thương thậnđánh giá hiệu quả điều trị loét bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường bằng yếu tố tăng trưởng biểu bìtim mạch ở bệnh nhân đái thao đường typ 2chẩn đoán sớm biến chứng thận bằng xét nghiệm microalbumin niệu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ