so 0 trong phep tru rat hay

số 0 trong phép trừ( Rất hay )

số 0 trong phép trừ( Rất hay )
... ngày 06 tháng 11 năm 201 0 Toán Kiểm tra cũ 5–1–2= 5–1–1= 5–2–2= Thứ ngày 06 tháng 11 năm 201 0 Toán 0+ 3= 3 +0= 2 +0= 0+ 2= 3 2 Thứ ngày 06 tháng 11 năm 201 0 Toán Tiết 42: Số phép trừ 1, Giới thiệu phép ... trừ số 1–1=O Thứ ngày 06 tháng 11 năm 201 0 Toán Tiết 42: Số phép trừ 1, Giới thiệu phép trừ số 3–3=O Thứ ngày 06 tháng 11 năm 201 0 Toán Tiết 42: Số phép trừ 1, Giới thiệu phép trừ số 1–1 =0 Kết ... 4+1= 4 +0= 4 0= 2 +0= 2–2= 2 0= 3 +0= 3–3= 0+ 3= Một số cộng trừ số Nhận xét: Thứ ngày 06 tháng 11 năm 201 0 Toán Tiết 42: Số phép trừ 3, Luyện tập Bài 3: Viết phép tính thích hợp a, - = Thứ ngày 06 tháng...
 • 28
 • 322
 • 1

0 trong phep tru

Sô 0 trong phep tru
... 1- 1= 4 0= 5 3- 3= 0 5 0= p V 1/ Tính : – =1 2 0= 2 3– 0= 3 4 0= 4 5 0= 5 1–1 =0 2–2 =0 3–3 =0 4–4 =0 5–5 =0 5–1= 5–2=3 5–3= 5–4= 5–5= 2/ Tính : 4+1= 4 +0= 4 4 0= 4 2 +0= 2 2–2 =0 2 0= 2 BC Thứ tư ngày4 ... ngày4 tháng 11 năm 200 9 Toán : Số phép trừ 3/ Viết phép tính thích hợp: – = – = Hãy chọn kết  kết phép tính trừ : a 5–4 b 4–4 c 4 0  kết phép tính trừ : a 5–5 b 5–4 c 5 0 ...
 • 5
 • 319
 • 0

Toan 1 So 0 trong phep tru -gvg

Toan 1 So 0 trong phep tru -gvg
... tháng 11 năm 2 01 0 Toán Kiểm tra cũ Làm bảng lớp Tính 5 5 -1- 1=… Thứ ba ngày tháng 11 năm 2 01 0 Toán Số phép trừ - = Thứ ba ngày tháng 11 năm 2 01 0 Toán Số phép trừ - = Thứ ba ngày tháng 11 năm 2 01 0 ... 1 0 = 2 0= 1 1= 5 1= 2–2= 5–2= 3 0= 3–3= 5–3= 4 0= 4–4= 5–4= 5 0= 5–5= 5–5= Thứ ba ngày tháng 11 năm 2 01 0 Toán Số phép trừ Bµi 2: TÝnh 4 +1= 2 +0= +0 = 2-2= 4 -0= 2 -0= Thứ ba, ngày tháng 11 năm 2 01 0 ... 4 0= 4 5 5 0= 5 Mét sè trõ ®i th× kÕt qu¶ b»ng chÝnh sè ®ã Thứ ba ngày tháng 11 năm 2 01 0 Toán Số phép trừ 3–3 =0 1 1= 0 4 4 0= 4 5 5 0= 5 Thứ ba ngày tháng 11 năm 2 01 0 Toán Số phép trừ Bµi 1: TÝnh 1 0...
 • 13
 • 394
 • 2

tiet - Số 0 trong phép trừ

tiet - Số 0 trong phép trừ
... 26 tháng 10 năm 201 0 Toán Số phép trừ Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0 Toán Số phép trừ 5 5 0= 5 Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0 Toán Số phép trừ 1 0= 2 0= 3 0= 3 4 0= 4 5 0= 5 Một số trừ số Thứ ... tháng 10 năm 201 0 Toán Bài 1: Tính Số phép trừ 1 0= 2 0= 3 0= 4 0= 5 0= Một số trừ số Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0 Toán Bài 1: Tính Số phép trừ 1–1= 2–2= 3–3= 4–4= 5–5= Một số trừ số Thứ ... tháng 10 năm 201 0 Toán Số phép trừ 1–1= 2–2= 3–3= 4–4= 5–5= 0 0 Một số trừ số Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0 Toán Số phép trừ Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 201 0 Toán Số phép trừ 4 4 0= 4 Thứ ba ngày...
 • 23
 • 238
 • 0

Số 0 trong phép trừ.

Số 0 trong phép trừ.
... năm 200 9 Toán Số phép trừ 1–1 =0 3–3 =0 Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 200 9 Toán Số phép trừ 4 - = Thø ba ngày 10 tháng 11 năm 200 9 TOÁN Số phép trừ 5 - = Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 200 9 TOÁN Số phép ... phép trừ 4 4 0= 4 5 5 0= 5 Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 200 9 Toán Số phép trừ 3–3 =0 1–1 =0 4 4 0= 4 5 5 0= 5 Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 200 9 Toán Số phép trừ Tính : 1 0= 2 0= 3 0= 4 0= 5 0= 1–1= 2–2= ... 4–4= 5–5= 0 0 5–1= 5–2= 5–3= 5–4= 5–5= Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 200 9 Toán Số phép trừ Tính : 4+1= 4 +0= 4 0= 2 +0= 2–2= 2 0= 2 Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 200 9 Toán Số phép trừ Viết phép tính...
 • 14
 • 280
 • 0

Số 0 trong phép trừ

Số 0 trong phép trừ
... + = 4 0 4 0+ 5= 5–2 0= 3 +0 0 5 0= 0+ 5 0= 5–5…5- +0 +0 5–5= + Giáo viên nhận xét cũ - Ktcb Bài : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động : Củng cố phép trừ số phép trừ số Mt ... sinh nhận xét phép tính kết -Một số trừ số 1–1 =0 3–3 =0 -Giới thiệu phép trừ ” Một số trừ “ - Tất có hình vuông, không bớt hình Hỏi lại hình a) Giới thiệu phép trừ – = vuông ? -Giáo viên cho học ... câu hỏi ôn lại số khái niệm - … kết số -Một số cộng hay trừ với cho kết ? -2 số giống mà trừ kết ? - … kết -… kết không đổi -Trong phép cộng ta đổi chỗ số kết ? -Với số 2, 5, em lập phép tính -...
 • 10
 • 245
 • 1

Bài giảng Toán 1- Tiết 42: Số 0 trong phép trừ - Song

Bài giảng Toán 1- Tiết 42: Số 0 trong phép trừ - Song
... trừ 1–1 =0 3–3 =0 Thứ ba, ngày tháng 11 năm 201 0 Toán Số phép trừ 4 - = Thứ ba, ngày tháng 11 năm 201 0 Toán Số phép trừ 5 - = Thứ ba, ngày tháng 11 năm 201 0 Toán Số phép trừ 4 4 0= 4 5 5 0= 5 Thứ ... năm 201 0 Toán Tính: - = - = + = + = Thứ ba, ngày tháng 11 năm 201 0 Toán Số phép trừ 1–1=O Thứ ba, ngày tháng 11 năm 201 0 Toán §D Số phép trừ 3–3=O Thứ ba, ngày tháng 11 năm 201 0 Toán Số phép trừ ... tháng 11 năm 201 0 Toán Số phép trừ 1–1 =0 4 4 0= 4 3–3 =0 5 5 0= 5 Thứ ba, ngày tháng 11 năm 201 0 Toán Số phép trừ Thực hành 1.Tính : 1 0= 2 0= 3 0= 4 0= 5 0= 1–1= 2–2= 3–3= 4–4= 5–5= 0 0 5–1= 5–2=...
 • 15
 • 447
 • 1

Bài soạn Toán 1- Tiết 42: Số 0 trong phép trừ - Song

Bài soạn Toán 1- Tiết 42: Số 0 trong phép trừ - Song
... trừ 1–1 =0 3–3 =0 Thứ ba, ngày tháng 11 năm 201 0 Toán Số phép trừ 4 - = Thứ ba, ngày tháng 11 năm 201 0 Toán Số phép trừ 5 - = Thứ ba, ngày tháng 11 năm 201 0 Toán Số phép trừ 4 4 0= 4 5 5 0= 5 Thứ ... năm 201 0 Toán Tính: - = - = + = + = Thứ ba, ngày tháng 11 năm 201 0 Toán Số phép trừ 1–1=O Thứ ba, ngày tháng 11 năm 201 0 Toán §D Số phép trừ 3–3=O Thứ ba, ngày tháng 11 năm 201 0 Toán Số phép trừ ... tháng 11 năm 201 0 Toán Số phép trừ 1–1 =0 4 4 0= 4 3–3 =0 5 5 0= 5 Thứ ba, ngày tháng 11 năm 201 0 Toán Số phép trừ Thực hành 1.Tính : 1 0= 2 0= 3 0= 4 0= 5 0= 1–1= 2–2= 3–3= 4–4= 5–5= 0 0 5–1= 5–2=...
 • 15
 • 323
 • 0

Giáo án Toán lớp 1 - Số 0 trong phép trừ doc

Giáo án Toán lớp 1 - Số 0 trong phép trừ doc
... vịt - 1 1= 0 - 10 em - Đt -Gợi ý để học sinh nêu : -Giáo viên viết bảng : – = -Gọi học sinh đọc lại -Hai số giống mà trừ kết -Giới thiệu phép trừ : – = -Một số trừ số -Tiến hành tương tự -Cho ... xét phép tính 1 1= 0 - Tất có hình vuông, 3–3 =0 không bớt hình Hỏi lại -Giới thiệu phép trừ ” Một số trừ hình vuông ? 0 - Hình vuông bớt hình a) Giới thiệu phép trừ – = vuông hình vuông : 4- = -5 ... Rút kinh nghiệm : - Tên Bài Dạy : LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU : + Giúp học sinh củng cố : - Phép trừ , phép cộng phạm vi số học - Phép cộng số với - Phép trừ số trừ , phép trừ số II ĐỒ DÙNG DẠY...
 • 21
 • 4,713
 • 7

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : SỐ 0 TRONG PHÉP TRỪ pdf

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : SỐ 0 TRONG PHÉP TRỪ pdf
... toán vịt - 1 1= 0 - 10 em - Đt -Gợi ý để học sinh nêu : -Giáo viên viết bảng : – = -Gọi học sinh đọc lại -Hai số giống mà trừ -Giới thiệu phép trừ : – = kết -Tiến hành tương tự -Một số trừ số ... sinh nhận xét phép tính 1 1= 0 3–3 =0 - Tất có hình vuông, không -Giới thiệu phép trừ ” Một số trừ bớt hình Hỏi lại “ hình vuông ? a) Giới thiệu phép trừ – = - Hình vuông bớt hình vuông -Giáo viên ... : 4- = vẽ nêu vấn đề -5 em đọc - đt -Giáo viên nêu : “ bớt hình bớt hình vuông “ -Giáo viên gợi ý để học sinh nêu -Số trừ số -Giáo viên ghi : – = Gọi học sinh đọc lại -b)Giới thiệu phép trừ :...
 • 6
 • 722
 • 6

Giáo án điện tử tiểu học: Số 0 trong phép trừ pps

Giáo án điện tử tiểu học: Số 0 trong phép trừ pps
... 25 tháng 10 năm 201 1 :TiÕt 42 To¸n 4 0= 4 Số phép trừ 5 5 0= 5 TuÇn : 11 :TiÕt 42 Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 201 1 To¸n 1–1 =0 4 4 0= 4 Số phép trừ 3–3 =0 5 5 0= 5 TuÇn : 11 Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm ... 25 tháng 10 năm 201 1 To¸n Số phép trừ Kiểm tra cũ: + 1–1 =0 TuÇn : 11 :TiÕt 42 Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 201 1 To¸n 3–3 =0 Số phép trừ TuÇn: 11 :TiÕt 42 1–1 =0 Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 201 1 To¸n ... năm 201 1 :TiÕt 42 To¸n Số phép trừ Bµi 1: TÝnh 1 0= 2 0= 3 0= 4 0= 5 0= 1–1= 2–2= 3–3= 4–4= 5–5= 0 0 5–1= 5–2= 5–3= 5–4= 5–5= TuÇn: 11 :TiÕt 42 Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 201 1 To¸n Số phép trừ...
 • 14
 • 287
 • 3

số 0 trong phép trừ lớp 1

số 0 trong phép trừ lớp 1
... Ba ngày tháng 11 năm 2 01 1 Toán Số phép trừ 1 1 =0 3–3 =0 Một số trừ số kết Thứ Ba ngày tháng 11 năm 2 01 1 Toán Số phép trừ 4 4- = Thứ Ba ngày tháng 11 năm 2 01 1 Toán Số phép trừ 5 5- = Thứ ... tháng 11 năm 2 01 1 Toán Số phép trừ 4 4 0= 4 5 5 0= 5 Một số trừ kết số NGHỈ GIỮA GIỜ Thứ Ba ngày tháng 11 năm 2 01 1 Toán Bài 1: Tính: Số phép trừ 1 0= 1 1= 5 1= 2 0= 2–2= 5–2= 3 0= 3–3= 5–3= 4 0= ... ngày tháng 11 năm 2 01 1 Toán Kiểm tra cũ: Tính: 3 +0= 0+ 3= 5 +0 = 0+ 5 = Thứ Ba ngày tháng 11 năm 2 01 1 Toán Số phép trừ Bài mới: 1 1 =0 Thứ Ba ngày tháng 11 năm 2 01 1 Toán Số phép trừ 3–3 =0 Thứ Ba...
 • 14
 • 199
 • 0

Xem thêm