5 câu hỏi Lịch sử Đảng

Câu hỏi lịch sử đảng 5 doc

Câu hỏi lịch sử đảng 5 doc
... hònh, àïì nhiïåm v cấch mẩng thúâi k múái ÚÃ Phấp, Mùåt trêån Nhên dên Phấp àûúåc thânh lêåp (5- 19 35) àậ giânh àûúåc thùỉng lúåi cåc Tưíng tuín cûã nùm 1936, mưåt chđnh ph tiïën bưå - chđnh ph ... tiïìn àïì http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN LÕCH SÛÃ ÀẪNG CƯÅNG SẪN VIÏÅT NAM 25 àïí Àẫng àûa qìn chng vâo nhûäng trêån chiïën àêëu kiïn quët sau nây Nhûäng bâi hổc kinh nghiïåm:...
 • 6
 • 176
 • 0

Cau Hoi Lich Su Dang Cong San Viet Nam(1).doc

Cau Hoi Lich Su Dang Cong San Viet Nam(1).doc
... anh, suy nghĩ độc lập, trí tuệ thiên tài tạo cho Người chí hướng hoàn toàn khác với phong trào yêu nước đương thời Người sớm thấy hạn chế, sai lầm nhà cách mạng tiền bối nên chọn hướng sang Tây ... tranh hàng ngũ giai cấp công nhân nhân dân lao động nước để tìm đường cứu nước Đó lựa chọn sáng su t, đắn, mang tầm vóc lịch sử -Ngay từ thời trẻ Người bộc lộ phẩm chất giàu lòng nhân ái, ham ... Minh tìm thấy đường cứu nước đắn -Ngày 5-6-1911: Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước cho dân tộc Người sang Pháp , hướng nơi có tư tưởng tiến “Tự do”, “Bình đẳng”, “Bác ái” Người nhiều nước Châu Âu,...
 • 133
 • 4,350
 • 26

32 câu hỏi lịch sử Đảng

32 câu hỏi lịch sử Đảng
... HỔC KINH NGHIÏÅM TÙNG CÛÚÂNG ÀOÂN KÏËT DÊN TƯÅC, ÀOÂN KÏËT QËC TÏË ? 87 CÊU 32: CHÛÁNG MINH ÀẪNG CƯÅNG SẪN VIÏÅT NAM LÂ NHÊN TƯË CÚ BẪN LẬNH ÀẨO VÂ TƯÍ CHÛÁC MỔI THÙỈNG LÚÅI ... lúåi nhanh chống - Ngun nhên ch quan: http://ebooks.vdcmedia.com Giấo sû: Lï Mêåu Hận (Ch biïn) 32 Cấch mẩng Thấng Tấm lâ kïët quẫ tưíng húåp ca 15 nùm àêëu tranh ca dên tưåc ta dûúái sûå lậnh...
 • 94
 • 516
 • 5

câu hỏi lịch sử đảng 1

câu hỏi lịch sử đảng 1
... tr6n chiến trường ta Mỹ,Nghò 11 12 BCHTW Đảng ta kđ cố gắn Mỹ đảo ngược chiê`1n lược miền Nam ,Đảng củng cố niềm tin vào thắng lợi cuối đụng đầu lòch sử Nghò 11 12 BCHTW Đảng ta đònh v/đ chiến lược ... TW8 (tháng 05 /19 41) nhận đònh rằng:cuộc CM Đông Dương phải kết kiễu khởi nghóa võ trang -Từ Hội nghò BCHTW Đảng lần thứ (11 /19 39) đến Hội nghò BCHTW Đảng lần thứ (tháng 05 /19 41) ,Đảng ta điều chỉnh ... thành công giải phóng miền Nam,thốn Tổ quốc Câu 18 : Trình bày tâm chống Mỹ cứu nước Đảng ta nghò hội nghò BCHTW lần thứ 11 (3 /19 65) lần thứ 12 (12 /19 65)? Bò sa lầy chiến tranh đặc biệt để tìm...
 • 16
 • 313
 • 2

câu hỏi lịch sử đảng 2

câu hỏi lịch sử đảng 2
... mạng hai miền Nam-Bắc? + Các nghị quan trọng Đảng ta đạo cách mạng miền Nam nghị 15 (1-1959), nghị 12 ( 12- 1965)… + Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước? Chương V: ... quyền cách mạng chủ trương kháng chiến kiến quốc cuả Đảng ta? + Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp? + Đại hội II Đảng Lao động Việt Nam (2- 1951)? (nhấn mạnh điểm mới) + Điện biên phủ 1954 ... Chương V: + Nội dung đại hội; nhấn mạnh điểm đại hội V (3-19 82) ; đường lối đổi đại hội VI ( 12- 1986); vấn đề nêu hội nghị tòan quốc nhiệm kỳ Đảng (1-1994-4 nguy đe dọa chế độ đấy); điểm Đại hội X…...
 • 4
 • 255
 • 0

Một số câu hỏi lịch sử Đảng doc

Một số câu hỏi lịch sử Đảng doc
... sách tự dân chủ bình đẳng phổ thông giáo dục theo hướng Câu 2: Ý nghĩa việc thành lập Đảng - Đảng Cộng sản Việt Nam đời với Cương lĩnh Đảng mở thời kì cho cách mạng Việt Nam: thời kì đấu tranh ... Tháng Tám, đem lại biến đổi xã hội chưa có tạo bước ngoặt vĩ đại lịch sử dân tộc Cách mạng Tháng Tám để lại cho kinh nghiệm lịch sử quý báu, mãi soi sáng chặng đường cách mạng Việt Nam Ðó học giương ... nghĩa lịch sử Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: "Chẳng giai cấp lao động nhân dân Việt Nam ta tự hào, mà giai cấp lao động dân tộc bị áp nơi khác tự hào rằng: Lần lần lịch sử cách...
 • 11
 • 163
 • 1

Câu hỏi lịch sử đảng 3 docx

Câu hỏi lịch sử đảng 3 docx
... http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN LÕCH SÛÃ ÀẪNG CƯÅNG SẪN VIÏÅT NAM 13 Cêu 4: Hưåi nghõ thânh lêåp Àẫng Cưång sẫn Viïåt Nam 3- 2-1 930 Phên tđch nưåi dung cú bẫn ca Chđnh cûúng vùỉn tùỉt vâ Sấch lûúåc ... tùỉt ca Àẫng nghơa ca viïåc thânh lêåp Àẫng? Hưåi nghõ thânh lêåp Àẫng Cưång sẫn Viïåt Nam 3- 2-1 930 Trong nhûäng nùm 1924-1929, phong trâo cưng nhên Viïåt Nam phất triïín mẩnh vúái thûác giai ... Àẫng Chđnh cûúng vùỉn tùỉt, Sấch lûúåc vùỉn tùỉt àûúåc thưng qua tẩi Hưåi nghõ thânh lêåp Àẫng 3- 2-1 930 côn sú lûúåc, nhûng àậ vẩch àûúâng lưëi cú bẫn, àng àùỉn cho cấch mẩng Viïåt Nam, lâ Cûúng...
 • 6
 • 185
 • 0

Câu hỏi lịch sử đảng 4 pot

Câu hỏi lịch sử đảng 4 pot
... cấch mẩng rưång lúán ca qìn chng diïỵn ngây câng sưi nưíi vâ àang trïn àâ phất triïín mẩnh Thấng 4- 1930, àưìng chđ Trêìn Ph sau mưåt thúâi gian hổc úã Liïn Xư, àûúåc Qëc tïë cưång sẫn cûã vïì nûúác...
 • 6
 • 177
 • 0

Câu hỏi lịch sử đảng 6 pot

Câu hỏi lịch sử đảng 6 pot
... Giấo sû: Lï Mêåu Hận (Ch biïn) 26 Cêu 9: Hoân cẫnh lõch sûã, nưåi dung vâ nghơa lõch sûã ca ch trûúng àiïìu chónh chiïën lûúåc...
 • 6
 • 360
 • 0

Câu hỏi lịch sử đảng 8 potx

Câu hỏi lịch sử đảng 8 potx
... lûúång khấng chiïën chưëng Phấp vïì sau http://ebooks.vdcmedia.com Giấo sû: Lï Mêåu Hận (Ch biïn) 38 Ngây 6-3-1946, Chđnh ph ta àậ k vúái Chđnh ph Phấp bẫn "Hiïåp àõnh sú bưå" àùåt cú súã àïí ài ... ca cåc Tưíng khúãi nghơa Thấng Tấm nùm 1945 lâ thiïët lêåp àûúåc Chđnh quìn cấch mẩng Tûâ thấng 8- 1945 àïën thấng 12-1946, Àẫng ta àậ àïì cấc ch trûúng vïì cấc mùåt chđnh trõ, kinh tïë, tùng cûúâng ... Sún - Tûâ ngây àïën 15-12-1946, Phấp àấnh chiïëm Tiïn n, Àònh Lêåp, Hẫi Dûúng, Àâ Nùéng - Ngây 18- 12-1946, Phấp gêy v thẫm úã phưë Hâng Bn, Hâ Nưåi, àấnh chiïëm tr súã Bưå Tâi chđnh, Bưå Giao...
 • 6
 • 147
 • 0

Câu hỏi lịch sử đảng 9 pdf

Câu hỏi lịch sử đảng 9 pdf
... nùm 194 6 àïën nùm 194 9, Àẫng àïì ch trûúng giẫm tư 25%, tõch thu rång àêët ca bổn àïë qëc Viïåt gian chia cho dên cây, tẩm cêëp rång àêët vùỉng ch cho nưng dên + Tûâ nùm 194 9 àïën nùm 195 3, thûåc ... àêët + Trong nhûäng nùm 195 3 - 195 4, nhùçm tẩo àưång lûåc àêíy mẩnh cåc khấng chiïën, Àẫng phất àưång cẫi cấch rång àêët, thûåc hiïån khêíu hiïåu "ngûúâi cố rång" Thấng 12- 195 3, Qëc hưåi thưng qua ... Viïåt Nam (Mùåt trêån Liïn - Viïåt) vâo thấng - 195 1 Sûå kiïån nây àấnh dêëu khưëi àẩi àoân kïët toân dên àậ àûúåc cng cưë thïm mưåt bûúác + Thấng 3- 195 1, khưëi liïn minh ba nûúác Viïåt - Lâo Campuchia...
 • 6
 • 183
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các dạng câu hỏi lịch sử đảng45 câu hoi lich su dangcâu hỏi lịch sử đảng cộng sản việt namcâu hỏi lịch sử đảng bộ bình dương70 câu hỏi lịch sử đảngbộ câu hỏi lịch sử đảng32 câu hỏi lịch sử đảngcấu trúc các dạng câu hỏi lịch sửcác dạng câu hỏi lịch sử văn hóatra loi cau hoi lich su 7 bai 5câu hỏi lịch sử 10 bài 5tra loi cau hoi lich su lop 9 bai 5câu hỏi lịch sửhướng dẫn trả lời câu hỏi lịch sử 9trả lời câu hỏi lịch sử 10 bài 17DE THI TIN HOC HKI KHÓI 3 NH 16-17so lieu giao dich cp gdt thang 7.2016TÌM HIỂU HỆ THỐNG VOIP TRÊN ASTERISKHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POS CÓ THANH TOÁN THẺ NGÂN HÀNGquyet dinh thay doi niem yet cp gdtđịnh tính vibrio cholerae111giai trinh loi nhuan qui I 2010(26.04.2010)1.chuong trinh Dai hoi co dong 20174. BAO CAO GIAM SAT HOAT DONG HDQT-TGD NAM 20168. Du thao sua doi bo sung dieu le 20173. Bao cao Hoi dong quan tri nam 20166. Bao cao tai chinh thuc hien nam 2015Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBauBKSTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBauHDQTTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBieuQuyet1059.QD MB BKS quy che to chuc va hd cua BKS MBTài liệu biểu mẫu | MBBankPhu luc 4 Don de cu ung vien TVHDQTPhụ lục 4 (Điều 28 - Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán)Phu luc thong bao giao dich quyen mua co phieu