de cuong on tap hoc ky 1 (1)

Đề cương ôn tập học kỳ 1 lớp 11 (08.12.08)

Đề cương ôn tập học kỳ 1 lớp 11 (08.12.08)
... a+ b u1 + u5 − u3 = 10 u1 + u6 = Bµi : Cho SCS (un) tháa m·n:  a, T×m u1 vµ d b, Tinh u10, u20 c, Tinh S15 u1 + u2 + u3 + u4 = 15 Bµi : Cho CSN (un) cho:  a, T×m u1 vµ q b, Tinh u15, u20 ... Pn = + P1 + 2P2 + 3P3 + … + (n - 1) Pn - , n ≥ lµ sè nguyªn Bµi 28: Cho k vµ n lµ c¸c sè nguyªn d¬ng cho k < n Chøng minh r»ng: k 1 k k 1 k 1 C n = C n 1 + C n− + + C k k 1 + C k 1 Bµi 29: ... Bµi 1: CMR: a, Víi mäi sè nguyªn d¬ng n ta lu«n cã: 1. 2 + 2.5 + … + n(3n - 1) = n2(n + 1) b, n (2n2 – 3n + 1) chia hÕt cho Bµi 2: Cho d·y sè (un) x¸c ®Þnh bëi u1 =  un +1 = un + (n ≥ 1) Bµi...
 • 10
 • 413
 • 0

đề cương ôn tập học kỳ 1 English7

đề cương ôn tập học kỳ 1 English7
... anh: 1/ 6:45 : _ 2/ 8 :15 : _ 3/ 9:05 : _ 4/ 11 :30 : 5/ 12 :20 : 6/ 3:00 : _ 7/ 2: 35 : 8/ 4 :10 : ... 16 / _ you have a test tomorrow ( Will / Do / Are ) 17 / I am my math homework ( / doing / to ) 18 / Farmers have fewer off than workers ( days / time / date ) 19 / The ... vacation than American ones.( few/ fewer / fewest ) IV/ Tìm từ không loại với từ lại : Example : breakfast lunch dinner menu 1/ english physics history literature 2/ physics math chemistry geography...
 • 2
 • 233
 • 1

Đề cương ôn tâp học kỳ 1 L8

Đề cương ôn tâp học kỳ 1 L8
... motorbike years ago ( buy ) 10 / Peter ill for a week ( be ) IV/ Fill in the blanks with a suitable prepositions: 1/ I haven’t seen him for ages I last saw him 18 97 2/ He works deaf – mutes ... often rain May 9/ Do you give each other presents .Christmas Day ? 10 / Please fill this form V/ Complete the dialogues : 1/ A : help you ? B : Yes, thank you Could you open the windows ? ... please?” The traffic policeman asked 10 / She doesn’t live with her parents any more She used V/ Complete the sentences Using the cues 1/ There / two / armchairs / left corner /...
 • 3
 • 183
 • 0

Đề cương ôn tập học kỳ 1 toán 12

Đề cương ôn tập học kỳ 1 toán 12
... b/ 3x +1 + 2.3− x = c/ 6.4 x − 13 .6 x + 6.9 x = ( d/ + ) + ( − 3) x x =2 Bài 21: Giải phương trình mũ: Page Trường THPT Võ Giữ Đề cương ôn tập HKI môn Toán lớp 12 a/ 3.8 x + 4 .12 x − 18 x = 2.27 ... Trường THPT Võ Giữ Đề cương ôn tập HKI môn Toán lớp 12 3 x − x +5 a/ Khảo sát vẽ đồ thị (C) hàm số b/ Tìm giá trị m để phương trình x − 6x + m = có nghiệm phân biệt Bài 11 Cho hàm số y = x − ... ≤ 3x + 3x 1 d x +1 > x + c 5.36 x − 2.81x ≤ 3 .16 x f/ ( ) x +1 + ( ) x − < 3.2 x Bài 26: Giải bất pt sau +1 x x a/   +   > 12  ÷  ÷ 3  3 b/ x + 2x − ≤2 x 1 c/ x.27 x 1 x > 576 Bài...
 • 4
 • 286
 • 1

Đề cương ôn tập học kỳ 1 - Sử 6

Đề cương ôn tập học kỳ 1 - Sử 6
... Mùa Đông nơi tồn của: a Nga hoàng b Chính phủ tư sản c Chính quyền Xô viết d Cả a, b 30 Chiến tranh giới thứ hai bùng nổ vào thời gian nào? a 09 /10 /19 38 b 10 /11 /19 38 c 1/ 9 /19 39 d 12 /11 /19 40 31 Nhà ... giành độc lập :ĐNÁ,châu Phi ,khu vực Mĩ Latinh? III.Luyện tập tập điền khuyết,nối kiện B.Tự luận: Học kiến thức :1, 3 ,6, 9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 .Tập trả lời câu hỏi SGK cuối ... a 19 33 b 19 34 c 19 35 d Cả a, b 34 Học thuyết “Tam dân” ai? a Mao Trạch Đông b Tưởng Giới Thạch c Tôn Trung Sơn d Lê-nin 35 Cách mạng tư sản nổ nước nào? a Pháp b Mĩ c Anh d Hà Lan 36 Lịch sử...
 • 2
 • 413
 • 4

Đề cương ôn tập học kỳ 1 - Vật lý 6

Đề cương ôn tập học kỳ 1 - Vật lý 6
... Câu 16 : Công việc không cần dùng đến lực? A Xách xô nước B Nâng gỗ C Đẩy xe D Đọc trang sách Câu 17 : Hai lực cân hai lực: A Cùng tác dụng vào vật, phương, chiều, cường độ B Cùng tác dụng vào vật, ... để lò xo xoắn giãn 5cm phải treo vật có trọng lượng bao nhiêu? A 8N C 10 N B 12 ,5N D 7,5N b Câu 21 Một bạn đưa công thức để tính thể tích vật hình vẽ c Theo em công thức ? A V = ( a+b+c) x B V ... kéo vật mặt phẳng nghiêng 5Ở hai đầu đòn bẩy treo hai vật nặng có khối O1 O O2 lượng m1 m2 ( hình vẽ) Biết O1O =0,4m O2O = 0,2m, m2 = 4kg để đòn bẩy cân m1 phải có khối lượng bao nhiêu? m1 ………...
 • 4
 • 2,168
 • 62

Đề cương ôn tập học kỳ 1 - Đại số 11

Đề cương ôn tập học kỳ 1 - Đại số 11
... Bài 6: a Cho tập A có n phần tử Biết số tập phần tử A gấp đôi số tập phần tử A Tìm n? b Cho tập A có n phần tử ( n>3) Biết số tập gồm phần tử A gấp 20 lần số tập gồm phần tử A Tìm n? ... P(x)= (1 − x) + (1 − x) 10 b Tìm hệ số x khai triển 2   − 3x  x   c Tìm số hạng không chứa x khai triển   d Tìm hệ số x 31 khai triển  x +   2x −  x    + 2 x x  30 20 Bài 10 : 10 ... triển P( x) = (1 + x ) thành đa thức tìm hệ số lớn n b Tìm hệ số x 10 khai triển ( x + 2) biết n ∑( 1) k =0 k k n −k C n = 2048  c Tìm hệ số x 31 khai triển  x +  PHẦN II: XÁC SUẤT 1 +  x4 x...
 • 3
 • 227
 • 2

DE CUONG ON TAP HOC KY 1.BAN TU NHIEN

DE CUONG ON TAP HOC KY 1.BAN TU NHIEN
... 1, Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số cho 2, Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) biết tiếp tuyến song song song với đường thẳng có phương trình y = x − Câu II (2 điểm) Tìm tất giá trị ... ;1) có hệ số góc k Định k để d cắt (C) điểm thuộc nhánh đồ thị e) Lập pt tiếp tuyến vơi (C), biết tiếp tuyến song song với đường phân giác góc phần tư thứ x 26, Cho hàm số: y = có đồ thị (H) Parabol ... (H) hàm số: y = x+4 x+2 b, Viết phương trình tiếp tuyến (H) biết tiếp tuyến có hệ số góc -2 c, Tìm tất giá trị m để đường thẳng y = − x + m tiếp tuyến (H) 16, Cho hàm số y = x −2 x −1 a, Khảo sát...
 • 8
 • 218
 • 0

đề cương ôn tập học kỳ 1 hóa 8 (2010-2011)

đề cương ôn tập học kỳ 1 hóa 8 (2010-2011)
... 2Al2O3 Biết có 1, 5 .10 23 phân tử oxi phản ứng Tính số phân tử Al2O3 thu đợc? Câu 7: Hợp chất A nguyên tố C, H, O có tỉ lệ % nguyên tố %C= 40,00% %H = 6,67%, lại oxi Xác định công thức hóa học đơn giản ... hóa học đơn giản A? Câu 8: Hợp chất A N với O có: %N = 30,43% Lập công thức đơn giản A Xác định A biết phân tử A có nguyên tử N Câu 9: Cho 13 ,8g muối cacbonat kim loại ( hóa trị I) tác dụng vừa ... 60% thể tích khí hidro thu đợc bao nhiêu? Câu 13 : Công thức phân tử khí X có dạng CxOy Biết phân tử có nguyên tử tỉ khối không khí 1, 52 Xác định công thức phân tử X? ...
 • 2
 • 215
 • 5

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 1
... Glixêrin x Hấp thụ Axit amin x CÂU HỎI ÔN TẬP: 1. Trong phạm vi kiến thức học, chứng minh tế bào đơn vò cấu trúc chức sống? 2.Trình bày mối liên hệ chức hệ quan học (bộ xương, hệ cơ, hệ tuần hoàn,hệ ... khoang bụng h Co 1: ……2: … 3: ……4: ……5: …… 6: ……7: ……8: …… PHẦN II: TỰ LUẬN: Câu 1: Để chống cong vẹo cột sống, lao động học tập cần ý điểm gì? Câu 2: Vẽ thích hình cấu tạo tế bào Câu 1: Tính rắn ... sức Lúc nghỉ ngơi Lúc hđ gắng sức Người bình thường 75 15 0 60 90 Vận động viên 40-60 18 0-240 75 -11 5 18 0- 210 ...
 • 5
 • 180
 • 0

de cuong on tap hoc ky 1 lop 10cb

de cuong on tap hoc ky 1 lop 10cb
... phải…………… 1b 11 c 2c 12 b 3c 13 b 4d 5a 6a 7b 14 d 15 a 16 c 8b 17 a 9b 18 c Đề: 1/ Chất chất khống…………… 1a 11 d 2d 3b 12 d 13 c Đề: 1/ Vitamin làm tăng sức đề kháng…………… 1b 11 a 2d 3b 4b 5b 12 c 13 a 14 c 10 b 19 d ... b c d 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO……………………………… TRƯỜNG THPT ………………………… ………………… Họ tên học sinh: Lớp: KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học : 2009 - 2 010 Môn : công ngh 10 Thời ... giống BẢNG TRẢ LỜI Câu a b c d 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án (Không cho học sinh biết đề số mấy… GV phải coi câu số đề để chấm không nhầm lẫn) Đề: 1/ Trong cơng nghệ cấy truyền phơi...
 • 7
 • 243
 • 1

Đề cương ôn tập học kỳ 1. lớp 11

Đề cương ôn tập học kỳ 1. lớp 11
... your car for some hours,” the man said ⇒ The man admitted ……………………………………………………… ÔN TẬP THI HKI LỚP 11 ( 2010-2 011) “I’m sorry, I was rude to you yesterday”, I said to him ⇒ I apologized him ... voluntarily take care of others? …………………………………………………………………………………… SPRING SCHOOL ÔN TẬP THI HKI LỚP 11 ( 2010-2 011) Spring school is an informal school It provides classes to disavantaged children ... know the answer, but she did know! Then with the next GV : Đỗ Thị Quỳnh Hương - ÔN TẬP THI HKI LỚP 11 ( 2010-2 011) ...
 • 4
 • 351
 • 0

Đề cương ôn tập học kỳ 1 Toán lớp 6

Đề cương ôn tập học kỳ 1 Toán lớp 6
... 215 0 310 0 17 . 61 7 319 . 218 17 .2 60 40 2 .10 24 26 25 10 39 65 22 33 33 22 10 0 10 01 + 10 0 + 10 0 + + 10 0 99 (10 0 10 00) : 99 Bài 5: Tìm số tự nhiên x biết: 1) x = 32 2) 3.5 x − = 367 3) x +1 = 12 5 ... Bài 1: Tính hợp lý a) A = 23 .15 7 + 46 .15 – 23.87 b) B = 27. 312 + 54.44 – 81. 25.4 c) C = ( 12 6 272 +78.408 + 14 4 .13 6) : 8 16 d) D = [( 68 18 66 + 68 . 36 + 340 30)] : 2002 e) E = (2 + + + … +10 0) ... thức 13 7.4 : 52 (8 4.8 5 .13 + 27.8 ).5 61 5 .2 3.37 : 36 ( 315 .4 + 5. 315 ) : 36 10 24 : (17 .2 +15 .2 ) (5.35 +17 .3 ) : 21 + 2 + + + 99 31 + + 33 + + 399 Bài 4: So sánh lũy thừa sau: 60 40 2 60 40 215 0...
 • 4
 • 1,164
 • 60

Xem thêm