Báo cáo thuyết trình tổ chức thi công

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔ CHỨC THI CÔNG THIẾT KẾ KHO BÃI CÔNG TRÌNH

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔ CHỨC THI CÔNG THIẾT KẾ KHO BÃI CÔNG TRÌNH
... THỰC TẾ THI T KẾ KHO BÃI CÔNG TRƯỜNG NHÓM NHÓM NHỎ NHỎ22 Nhà thầu thi t kế TMBXD chung NHÓM 2-XD08A2 PHẦN II: THỰC TẾ THI T KẾ KHO BÃI CÔNG TRƯỜNG NHÓM NHÓM NHỎ NHỎ22 Ghi nhận đặc điểm công trình ... cao…nếu đóng bao xếp đống kho kín có sàn cách ẩm thông gió NHÓM 2-XD08A2 PHẦN I : LÝ THUYẾT THI T KẾ KHO BÃI CÔNG TRƯỜNG 6 .Tổ T chức chứccông công tác táckho khobãi bãi Nhập kho: kiểm tra lô hàng ... cần) KẾT LUẬN NHÓM 2-XD08A2 PHẦN II: THỰC TẾ THI T KẾ KHO BÃI CÔNG TRƯỜNG NHÓM NHÓM NHỎ NHỎ11 Nhà thầu không thi t kế TMBXD Chỉ có MB TCTC NHÓM 2-XD08A2 PHẦN II: THỰC TẾ THI T KẾ KHO BÃI CÔNG...
 • 56
 • 195
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔ CHỨC THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG pdf

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔ CHỨC THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG pdf
... thuật Phòng Thi công Đội giới Tổ thi công Phòng Kế hoạch Phòng TC Kế toán Đội thi công Tổ thi công Tổ thi công Tổ thi công Phòng TC Hành Chánh Tổ thi công Tổ thi công Tổ thi công III CHỨC NĂNG ... [Thanhnhutdang.jimdo.com ] Trang 24 BÁO CÁO THỰC TẬP NĂM GVHD:ĐỖ THỊ THU VI - TỔ CHỨC THI CÔNG & QUẢN LÝ CÔNG TRƯỜNG: Công ty thành lập Ban huy công trường có lực chuyên môn, kinh qua thi công công trình loại có ... 1985 : Tổ chức thi công - TCVN 4447 – 1987 : Công tác đất, quy phạm thi công & nghiệm thu - TCVN 4516 – 1988 : Hoàn thi n mặt xây dựng Qui phạm thi công nghiệm thu - TCVN 5640-1991: Bàn giao công...
 • 37
 • 387
 • 1

Giáo trình tổ chức thi công - Chương 1

Giáo trình tổ chức thi công - Chương 1
... 302 thi cụng 2ca/ngy v nng sut d kin 10 0% Ta cú: Nm1 = 2; C1 = 2; n1 = 10 0% Bit nng sut mỏy d1 = 14 8m3/ca T1 = Q .10 0 35000 .10 0 = = 59 ngy C1 N m1 n1 d1 2.2 .14 8 .10 0 L1 = Lm1 + Lpv1.(Lpv1 = vỡ ... 10 0 (ngy) C.N m n.d i ( 1- 8 ) Lp ct T1 = Qi 10 0 36 .10 0 = = 2,2 ly trũn ngy C.N m n.d i 1. 1 .11 5 .14 ,3 Lp ging T2 = Qi 10 0 32 .10 0 = = 2,8 ly trũn ngy C.N m n.d i 1. 1 .11 5 .10 Lp kốo T3 = Qi 10 0 24 .10 0 ... 5,2 ly trũn ngy C.N m n.d i 1. 1 .11 5.4 Lp tm mỏi T4 = Qi 10 0 280 .10 0 = = 4,6 ly trũn ngy C.N m n.d i 1. 1 .11 5.52,6 Tng thi gian thi cụng T = Ti = 14 ,8 ly trũn 15 ngy i =1 Nh vy so sỏnh vi k hoch...
 • 35
 • 3,332
 • 19

Giáo trình tổ chức thi công - Chương 2

Giáo trình tổ chức thi công - Chương 2
... 100 180 60 100 20 0,6430,6 25 8 20 0 ,22 00,6 120 170 120 84 136 106 94 5 20 30 20 40 40 20 30 60 60 60 30 30 30 20 50 30 100 50 30 40 21 6,4 26 2,8 583,4 606,6 527 381 ,2 376,6 22 4 130 (Triệu đồng) Biểu ... Tsau 12 + (Ttruoc Tsau ) + TKT = + (18 12) + = 14 (ngy) m kc Tgd = Tsau 12 + TKT = + = (ngy) m Bng 2- 6 Biu din bng s Tờn Thi Lch thi gian (ngy) STT cụng gian 10 12 14 16 18 20 22 24 26 vic Thi ... cụng v thi im hon thnh ca hai cụng vic Ta lm nh sau: Ta ký hiu: - Tgdkc - Giỏn on thi gian cụng; - Tgdht - Giỏn on thi im hon thnh; - Ttrc - Thi gian hon thnh cụng vic trc; - Tgdkc - Thi gian...
 • 22
 • 2,113
 • 19

Giáo trình tổ chức thi công - Chương 3

Giáo trình tổ chức thi công - Chương 3
... 16 = Chiu di (thi gian) ca ng ng (Ln) 0-1 - 3- 4 0-1 2 -3 -4 0-1 - 2-4 0-2 - 3- 4 0-2 -4 2+4+8 2+2 +7+8 + + 10 6+7+8 + 10 = = = = = 14 19 14 21 16 Vy theo kt qu ng mang s th t l ng gng vỡ cú thi gian ln nht ... (hay tng thi gian) ca tng ng i t s kin n s kin 3- 5 Chng Lp k hoch tin thi cụng theo s mang Bng 3- 1 Lp bng tớnh STT Thi gian d tr ton phn R(Ln) 21 - 14 = 21 - 19 = 21 - 14 = 21 - 21 = 21 - 16 = ... bng - ng gng l ng - - Chiu di + + 10 + + = 34 3. 5 S mng trờn trc thi gian 3. 5.1 Cỏch lp - K ng ngang lm trc thi gian, chia t l theo lch thi gian (tng ng vi s ngy lm vic) - Trờn trc thi gian...
 • 13
 • 2,355
 • 17

Giáo trình tổ chức thi công - Chương 4

Giáo trình tổ chức thi công - Chương 4
... - B trớ v trớ mỏy múc, thit b phc v xõy dng; - Thit k h thng giao thụng phc v cụng trng; - Thit k kho bói cha vt liu, cu kin; - Thit k cỏc xng sn xut ph tr; - Thit k nh tm trờn cụng trng; - Thit ... (kW ) cos ( 4- 1 5) Cụng sut phc v cho sinh hot v chiu sỏng - Chiu sỏng hin trng P3T = k3p3 (kW) - ( 4- 1 6) Chiu sỏng v phc v sinh hot khu nh P4T = k4p4 (kW) ( 4- 1 7) Tng cụng sut cn thit tớnh toỏn ... ( 4- 2 4) Trong ú: QX - Lng vt liu chuyn v xng; qi - nh mc xp vt liu trờn 1m2; K1 - H s din tớch ph ly bng 1,2 ữ 1 ,4 4.12.1.2 Din tớch bỏn thnh phm (STP) S TP = N K S (m ) n ( 4- 2 5) Trong ú: N -...
 • 28
 • 1,856
 • 15

GIÁO TRÌNH tổ CHỨC THI CÔNG

GIÁO TRÌNH tổ CHỨC THI CÔNG
... 1.6 THI T KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG Thi t kế tổ chức thi công phục vụ cho công tác thực đạo kiểm tra tất giai đoạn thi công, hạng mục công trình toàn công trình • Tiến độ xây dựng công trình • Tổng ... thích hợp với công trình phức tạp • Mô hình tiến độ xiên thích hợp với công trình có nhiều hạng mục giống nhau, mức độ lặp lại công việc cao Đặc biệt thích hợp với công tác tổ chức thi công dƣới ... học tổ chức xây dựng hoàn thi n hệ thống quản lý, xác định phƣơng án tổ chức, đạo xây dựng cách khoa học đảm bảo hiệu kinh tế kỹ thuật tối ƣu xây dựng công trình nhƣ xây dựng liên hiệp công trình...
 • 73
 • 886
 • 8

GIÁO TRÌNH TỔ CHỨC THI CÔNG

GIÁO TRÌNH TỔ CHỨC THI CÔNG
... cỏc phn thit k cú th t mua sm thit b mỏy múc kp thi m bo tớnh kh thi thit k ó phi hỡnh thnh cỏc bin phỏp xõy dng cụng trỡnh (th t, phng tin, thi gian thi cụng) Vỡ mc ớch ú thit k phi cú thit k ... tc thit k t chc, thi cụng xõy dng Trong thit k cụng trỡnh xõy dng luụn luụn phi bao gm thit k t chc hoc thi cụng xõy dng Nú l b phn khụng th tỏch ri thit k k thut v thit k thi cụng Nhim v ca thit ... thi cụng l thit k cụng trỡnh theo mt giai on hay giai on hai ca thit k cụng trỡnh hai giai on gm thit k v d toỏn Thit k thi cụng cú nhim v trc tip phc v thi cụng cụng trỡnh Thit k thi cụng da...
 • 109
 • 536
 • 2

Báo cáo " Quy trình tổ chức số hóa tài liệu thư viện " pdf

Báo cáo
... ngudn tai lieu nao eIn sd hda trUdc/Uu tien trude (tai lieu quy hiem, tai lieu cd nhieu nhu c l u doe nhat, tai lieu ed gia dat ) Ban quyen eUe ky quan trpng viee lua chpn tai lieu VI tai lieu ... sau sd hda se dupe dUa len Internet TrUde sd hda hay tuan thii luat ban quyen tae gia eiia Viet Nam eung nhU luat ban quyen qud'e te Budc 3: Thiet bi cho so' hda tai lieu + Thdi gian thufc hien ... CDehuan bien mue gl? ROM/DVD (de lUu dtf lieu tren CD), man hinh cang Idn cang td't (gpi y: 1 7" + Quy djnh cae chfnh sach truy cap tai hoac Idn hdn: nham kiem tra dp trung lieu sd? (ai/mifc dp...
 • 7
 • 337
 • 2

Quá trình tổ chức thi công dầm I dài 23,8 m pptx

Quá trình tổ chức thi công dầm I dài 23,8 m pptx
... đầu chiều d i d m sau này, cố định ván khuôn - Lắp đặt thép đầu d m lỗ chờ thi công d m ngang theo thi t kế 3) Thi công căng cáp DƯ L : - Nhà thầu sử dụng lo i m y căng cáp Paul ( Đức) OVM ( Trung ... m t phẳng vữa + Việc đổ bê tông ph i tiến hành liên tục.Nếu ph i gián đoạn th i gian gián đoạn ph i ngắn th i gian ninh kết bê tông th i gian phép đ m rung l i lớp bê tông đổ trước đó.Th i gian ... tông ph i ki m tra tình trạng vững ván khuôn, giá đỡ, phụ kiện chôn sẵn… phát lõng lẻo, xê dịch ph i xử lý kịp th i + Thi thi công bê tông ph i có vẽ nghi m thu trình thi công đổ bê tông b) Công...
 • 4
 • 323
 • 4

THUYẾT MINH tổ CHỨC THI CÔNG dự án cầu KÊNH 14

THUYẾT MINH tổ CHỨC THI CÔNG dự án cầu KÊNH 14
... dung Thuyết minh biện pháp tổ chức thi cơng Gói thầu Thứ bảy - Kênh 14 thuộc Tỉnh Kiên Giang Với lực sẵn có trang thi t bị kỹ thuật chun ngành, đặc biệt thi cơng cầu cạn dây chuyền cơng nghệ thi ... BỊ THI CƠNG: 1/Chuẩn bị Tổ chức lực lượng thi cơng: Để huy điều hành tổ chức thi cơng cơng trình đảm bảo chất lượng, tiến độ, nhà thầu thành lập Ban điều hành dự án cơng trình 2/ Chuẩn bị máy thi t ... trình thi cơng bảo hành cơng trình; • Sơ đồ tổ chức thi cơng: - Giám đốc dự án - PGĐ dự án Cán kỹ thuật Phòng thí nghiệm trường Đội trưởng đội Đội trưởng đội - Kỹ thuật đội - Thợ máy - Công nhân...
 • 50
 • 481
 • 3

THUYẾT MINH TỔ CHỨC THI CÔNG DỰ ÁN: ĐƯỜNG GIAO THÔNG MƯỜNG GIÔNNẬM GIÔN HUYỆN QUỲNH NHAI MƯỜNG LA TỈNH SƠN LA13

THUYẾT MINH TỔ CHỨC THI CÔNG DỰ ÁN: ĐƯỜNG GIAO THÔNG MƯỜNG GIÔNNẬM GIÔN HUYỆN QUỲNH NHAI MƯỜNG LA TỈNH SƠN LA13
... Bản thuyết minh phơng pháp Nhà thầu dự kiến áp dụng thi công, vẽ thi công đợc Chủ đầu t Kỹ s t vấn giám sát chấp thuận Nhà thầu tiến hành thi công Vật liệu phục vụ thi công Để công tác thi công ... giải pháp thi công hợp lý đảm bảo cho thi công đạt tiến độ Bố trí kỹ s thi công phải có mặt thờng xuyên vị trí thi công để kiểm tra công tác thi công nh khác phục khó khăn Trong trình thi công đào ... thuật công nghệ thi công: - Với giải pháp thi công tổng thể đờng nhà thầu đợc chọn bố trí nh sau: 13 THUYT MINH T CHC THI CễNG D N: NG GIAO THễNG MNG GIễN-NM GIễN HUYN QUNH NHAI & MNG LA TNH SN LA1 3...
 • 106
 • 548
 • 2

giáo trình tổ chức thi công chức chuyên đề thiết kế tổ chức xây dựng

giáo trình tổ chức thi công chức chuyên đề thiết kế tổ chức xây dựng
... i phỏp l a ch n N u thi t k m t giai ủo n l thi t k thi cụng Khi thi t k hai giai ủo n thỡ giai ủo n ủ u l thi t k k thu t cũn giai ủo n sau l thi t k thi cụng (hỡnh 1-2) Thi t k c quan t v n ... thi cụng l thi t k cụng trỡnh theo m t giai ủo n hay giai ủo n hai c a thi t k cụng trỡnh hai giai ủo n g m thi t k v d toỏn Thi t k thi cụng cú nhi m v tr c ti p ph c v thi cụng cụng trỡnh Thi ... k thi cụng d a trờn bỏo cỏo d ỏn kh thi (thi t k m t giai ủo n) ho c thi t k k thu t (thi t k hai giai ủo n) Nh ng sai l ch v i d ỏn kh thi hay thi t k k thu t ch ủ c phộp nõng cao ch t l ng thi...
 • 93
 • 263
 • 0

Giáo trình tổ chức thi công

Giáo trình tổ chức thi công
... xột t thi t k k thu t l c quan xột t thi t k t ch c xõy d ng Th t c v trỡnh t xột t thi t k thu t c ng l th t c v trỡnh t xột t thi t k t ch c xõy d ng 1.1.1.3 Thi t k thi cụng Thi t k thi cụng ... 1.1.1.2 Thi t k t ch c xõy d ng Thi t k t ch c xõy d ng t ch c nh n th u chớnh v thi t k l p cựng v i thi t k thu t (ho c thi t k k thu t - b n v thi cụng) ho c th u t ng ph n cho cỏc t ch c thi ... cụng trỡnh thi t k hai b c) ho c c a thi t k k thu t b n v thi cụng (n u cụng trỡnh thi t k c) cụng trỡnh s n xu t ph c v i s ng b Thi t k thi cụng (vi t t t l TKTC) c l p trờn c s thi t k t ch...
 • 83
 • 222
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình tổ chức thi công 1giáo trình tổ chức thi công nền đườnggiáo trình tổ chức thi công và xí nghiệp phụgiáo trình tổ chức thi công cầugiáo trình tổ chức thi công 2giáo trình tổ chức thi công đại học xây dựnggiáo trình tổ chức thi công xây dựnggiáo trình tổ chức thi công đườnggiáo trình tổ chức thi công đường ô tôquy trình tổ chức thi công xây dựngdownload giáo trình tổ chức thi công xây dựnggiáo trình tổ chức thi công đường ô tôtác giả nguyễn quang chiêudương ngọc hảigiáo trình tổ chức thi công pdfgiáo trình tổ chức thi công hệ trung cấpgiáo trình tổ chức thi công bách khoa đà nẵngĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học