BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Tổng Công ty Khoáng sản Thương mại Tĩnh - CTCP

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP
... - CTCP Địa chỉ: số Vũ Quang - TP Tĩnh - Tỉnh Tĩnh 13 Phải trả người bán Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Cồng ty Công ty Công ty Công ty Công ... 237 .717 .39 3.601 281 .32 1. 433 .549 - - Thuyết minh Báo cáo tc Tổng Công ty Khoáng sản Thương mại Tĩnh - CTCP Địa chỉ: số Vũ Quang - TP Tĩnh - Tỉnh Tĩnh Cho giai đoạn hoạt động từ 01/01 /2015 ... 1.798.706.290 - - TSCĐ VH khác 4.2 23. 889 .32 0 34 5.000.000 - Tổng cộng 22. 737 .715.191 34 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 4.568.889 .32 0 23. 082.715.191 - 1.547.645.949 249.977.861 1.797.6 23. 810 5.502. 131 .148...
  • 45
  • 25
  • 0

ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố hồ chí minh báo cáo của ban tổng giám đốc báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán ngày 31 tháng 12 năm 2013

ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố hồ chí minh báo cáo của ban tổng giám đốc và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán ngày 31 tháng 12 năm 2013
... c a Ngân hàng sau sáp nh p Thành ph H Chí Minh, Vi t Nam Ngày 11 tháng năm 2014 Ngân hàng TMCP Phát tri nThành ph H Chí Minh THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T t i ngày 31 tháng 12 năm 2013 ... THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T t i ngày 31 tháng 12 năm 2013 cho năm tài k t thúc ngày B05/TCTD-HN M c lãi su t cho vay khách hàng t i th i i m cu i năm sau: 31/ 12/ 2013 % /năm 31/ 12/ 2 012 ng ... 13,50 3,80 Ngân hàng TMCP Phát tri nThành ph H Chí Minh THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T (ti p theo) t i ngày 31 tháng 12 năm 2013 cho năm tài k t thúc ngày 13.2 Vay t TCTD khác 31/ 12/ 2013 ng...
  • 45
  • 247
  • 1

Xem thêm