học nhanh ngôn ngữ PASCAL

phương pháp giải toán hình học bằng ngôn ngữ lập trình Pascal

phương pháp giải toán hình học bằng ngôn ngữ lập trình Pascal
... DẠNG BÀI TOÁN HÌNH HỌC THƯỜNG GẶP Dạng Mối quan hệ điểm, đoạn thẳng, đa giác Phương pháp: Đây số dạng toán hình học đơn giản Việc giải toán dạng chủ yếu sử dụng kiến thức hình học (đã trình bày ... bao hình chữ nhật j đỉnh hình chữ nhật j nằm hình chữ nhật i nằm cạnh hình chữ nhật i Một dãy hình chữ nhật gọi hình chữ nhật bao chiều dài k (k≥1) dãy gồm hình chữ nhật H1, H2, , Hk cho hình ... diện tích phủ hình chữ nhật Phương pháp: Giả sử có n hình chữ nhật Để tính diện tích phủ n hình chữ nhật ta làm sau: Bước Sử dụng a,b mảng lưu hoành độ tung độ đỉnh hình chữ nhật (mỗi hình chữ nhật...
 • 27
 • 3,730
 • 23

Viết UNIT các thuật toán trong sách cấu trúc dữ liệu & giải thuật bằng ngôn ngữ Pascal

Viết UNIT các thuật toán trong sách cấu trúc dữ liệu & giải thuật bằng ngôn ngữ Pascal
... khảo: Giáo trình: Ngôn ngũ lập trình Pascal – Quách Tuấn Ngọc Giáo trình: Bài tập ngôn ngũ lập trình Pascal – Quách Tuấn Ngọc Giáo trình: Ngôn Ngữ lập trình Pascal nâng cao ... Menu chương trình chính chưa được đẹp vì chương trình em viết hoàn toàn bằng ngôn ngữ Pascal – một ngôn ngữ có nhiều hạn chế về giao diện Chương Tóm tắt các menu chính: Chương ... giaithua Unit dequy.tpu để tính n! Call_Fibonacci: Gọi thủ tục Fibonacci Unit dequy.tpu để tính dãy Fibonacci của một số nhập vào từ bàn phím Call_ThapHN: Gọi thủ tục ThapHaNoi Unit...
 • 24
 • 533
 • 0

Viết unit các thuật toán trong sách cấu trúc dữ liệu và giải thuật bằng ngôn ngữ Pascal

Viết unit các thuật toán trong sách cấu trúc dữ liệu và giải thuật bằng ngôn ngữ Pascal
... vực qua vẽ AutoCad) CHƯƠNG 2:CƠ SỞ DỮ LIỆU AUTOCAD 1.TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU AUTOCAD Một vẽ AutoCAD tập hợp đối tượng cất giữ sở liệu Một vài đối tượng sở liệu thực thể, bảng symbol từ điển ... trình tính toán bê tông cốt thép môi trường AutoCAD…vv ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC NGHIÊN CỨU NÀY: a.Ưu điểm: -Các chương trình công ty chuyên nghiệp hoàn thiện việc tính toán xử lý số liệu, kết xuất ... chắn nhiều sở liệu nạp phiên chạy AutoCAD NHỮNG ĐỐi TƯỢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN TRỌNG Khi đối tượng tạo AutoCAD, chúng thêm vào đối tượng chưa thích hợp chúng sở liệu Những thực thể thêm vào ghi bảng...
 • 23
 • 720
 • 2

Các khái niệm cơ bản của ngôn ngữ Pascal

Các khái niệm cơ bản của ngôn ngữ Pascal
... – Giạo trçnh Láûp trçnh Pascal càn bn — –9— c Kiãøu Double: L táûp håüp cạc säú theo kiãøu dáúu ‘,‘ âäüng giåïi hản tỉì ... tỉû Cụ phạp khai bạo: (1) Var Biãún_1, Biãún_2, Biãún_n: String; Trang – Giạo trçnh Láûp trçnh Pascal càn bn — Hồûc – 10 — (2) Var Biãún_1, Biãún_2, Biãún_n: String [30]; Cạch khai bạo (1) s ... dỉỵ liãûu String s âỉåüc trçnh by chi tiãút åí bi III Cạc hm xỉí l dỉỵ liãûu cå bn ca ngän ngỉỵ Pascal: - SQR(x) bçnh phỉång ca mäüt säú ngun hay thỉûc - ABS(x) trë tuût âäúi ca x - SQRT(x) càn...
 • 3
 • 341
 • 1

Các lệnh có cấu trúc trong ngôn ngữ Pascal

Các lệnh có cấu trúc trong ngôn ngữ Pascal
... no âọ thç ta s cáưn âãún lãûnh làûp Säú bỉåïc làûp cọ thãø xạc âënh hồûc khäng xạc âënh Trong ngän ngỉỵ Pascal cọ ba cáu lãûnh làûp l FOR, REPEAT, WHILE Nãúu säú vng làûp xạc âënh thç ta sỉí dủng ... nàòm giỉỵa REPEAT v UNTIL khäng cọ tỉì khoạ Begin v End Trang – Giạo trçnh Láûp trçnh Pascal càn bn — – 29 — - Trong vng làûp phi cọ lãûnh no âọ lm thay âäøi giạ trë mäüt biãún ... cáu Welcome to Turbo Pascal Language sau mäùi láưn áún mäüt phêm Chỉång trçnh s áún phêm E hồûc e Uses CRT; Label L1; Var TL : Char; Begin L1: Writeln( ‘ Welcome to Turbo Pascal Language ! ‘ );...
 • 14
 • 335
 • 2

Giới thiệu ngôn ngữ Pascal và các ví dụ đơn giản

Giới thiệu ngôn ngữ Pascal và các ví dụ đơn giản
... Start/Program/Borland Pascal Nãúu chỉång trçnh Pascal chỉa âỉåüc ci vo menu Start, cọ thãø dng Windows Explorer chuøn âãún táûp tin BP.EXE hồûc TURBO.EXE v khåíi âäüng Pascal bàòng cạch chảy ... chỉång trçnh - Alt - X: Thoạt mn hçnh soản tho chỉång trçnh Pascal IV Cáúu trục mäüt chỉång trçnh Pascal: Cáúu trục cå bn: Chỉång trçnh Pascal âån gin nháút phi cọ hai tỉì khoạ Begin v End sau: ... – Giạo trçnh Láûp trçnh Pascal càn bn — –2— Ta cọ thãø khåíi âäüng Pascal tỉì Windows hồûc MS-DOS, chuøn âãún thỉ mủc BP hồûc TP v chảy táûp...
 • 7
 • 244
 • 0

Hằng số, biến số, biểu thức và câu lệnh trong ngôn ngữ Pascal

Hằng số, biến số, biểu thức và câu lệnh trong ngôn ngữ Pascal
... Trang – Giạo trçnh Láûp trçnh Pascal càn bn — – 19 — Begin Writeln(Lst,’ Welcome to Turbo Pascal Language ! ‘ ); End Kãút qu: Khi chảy mạy in giáúy cáu Welcome to Turbo Pascal Language ! Lãûnh Nháûp: ... 2) ca Pascal hồûc ngỉåìi dng âënh nghéa F Vê dủ mäüt cạch khai bạo biãún: Var a,b : Integer; c : Real; Ten : String [10]; Vê dủ: chỉång trçnh täøng hai säú ngun âỉåüc nháûp tỉì bn phêm Trong ... Trong âọ: Tãn_biãún_1, Tãn_biãún_2, Tãn_biãún_n l tãn cạc biãún cáưn khai bạo âãø sỉí dủng chỉång trçnh, Kiãøu_dỉỵ_liãûu_ca_biãún l mäüt cạc kiãøu dỉỵ liãûu Trang 12 – Giạo trçnh Láûp trçnh Pascal...
 • 10
 • 308
 • 0

Các khái niệm cơ bản của ngôn ngữ pascal

Các khái niệm cơ bản của ngôn ngữ pascal
... – Giạo trçnh Láûp trçnh Pascal càn bn — –9— c Kiãøu Double: L táûp håüp cạc säú theo kiãøu dáúu ‘,‘ âäüng giåïi hản tỉì ... tỉû Cụ phạp khai bạo: (1) Var Biãún_1, Biãún_2, Biãún_n: String; Trang – Giạo trçnh Láûp trçnh Pascal càn bn — Hồûc – 10 — (2) Var Biãún_1, Biãún_2, Biãún_n: String [30]; Cạch khai bạo (1) s ... dỉỵ liãûu String s âỉåüc trçnh by chi tiãút åí bi III Cạc hm xỉí l dỉỵ liãûu cå bn ca ngän ngỉỵ Pascal: - SQR(x) bçnh phỉång ca mäüt säú ngun hay thỉûc - ABS(x) trë tuût âäúi ca x - SQRT(x) càn...
 • 3
 • 242
 • 0

Các lệnh có cấu trúc trong ngôn ngữ pascal

Các lệnh có cấu trúc trong ngôn ngữ pascal
... no âọ thç ta s cáưn âãún lãûnh làûp Säú bỉåïc làûp cọ thãø xạc âënh hồûc khäng xạc âënh Trong ngän ngỉỵ Pascal cọ ba cáu lãûnh làûp l FOR, REPEAT, WHILE Nãúu säú vng làûp xạc âënh thç ta sỉí dủng ... nàòm giỉỵa REPEAT v UNTIL khäng cọ tỉì khoạ Begin v End Trang – Giạo trçnh Láûp trçnh Pascal càn bn — – 29 — - Trong vng làûp phi cọ lãûnh no âọ lm thay âäøi giạ trë mäüt biãún ... cáu Welcome to Turbo Pascal Language sau mäùi láưn áún mäüt phêm Chỉång trçnh s áún phêm E hồûc e Uses CRT; Label L1; Var TL : Char; Begin L1: Writeln( ‘ Welcome to Turbo Pascal Language ! ‘ );...
 • 14
 • 280
 • 0

Giới thiệu ngôn ngữ pascal và các ví dụ đơn giản

Giới thiệu ngôn ngữ pascal và các ví dụ đơn giản
... Start/Program/Borland Pascal Nãúu chỉång trçnh Pascal chỉa âỉåüc ci vo menu Start, cọ thãø dng Windows Explorer chuøn âãún táûp tin BP.EXE hồûc TURBO.EXE v khåíi âäüng Pascal bàòng cạch chảy ... chỉång trçnh - Alt - X: Thoạt mn hçnh soản tho chỉång trçnh Pascal IV Cáúu trục mäüt chỉång trçnh Pascal: Cáúu trục cå bn: Chỉång trçnh Pascal âån gin nháút phi cọ hai tỉì khoạ Begin v End sau: ... – Giạo trçnh Láûp trçnh Pascal càn bn — –2— Ta cọ thãø khåíi âäüng Pascal tỉì Windows hồûc MS-DOS, chuøn âãún thỉ mủc BP hồûc TP v chảy táûp...
 • 7
 • 209
 • 0

GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ PASCAL VÀ BORLAND PASCAL 7.0

GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ PASCAL VÀ BORLAND PASCAL 7.0
... lỏng, hệ thống phải vào nhánh để kiểm tra điều kiện điện vào máy "có", âm ổ cứng "không"…Tại bước, giá trị cần xác định suy từ luật nào, hệ thống yêu cầu người dùng trực tiếp nhập vào Chẳng hạn để ... tình hệ thống cần đưa hành động dựa vào kiện quan sát Nó có ưu điểm yếu sau : Các luật dễ hiểu nên dễ dàng dùng để trao đổi với người dùng (vì dạng tự nhiên ngôn ngữ) Có thể dễ dàng xây dựng chế ... thống đổ lỗi cho người dùng việc đưa vào hệ thống tri thức Tuy việc tối ưu sở tri thức mặt tổng quát thao tác khó (vì tri thức thường có quan hệ không tường minh), giới hạn sở tri thức dạng luật,...
 • 9
 • 179
 • 0

Cơ bản về ngôn ngữ Pascal

Cơ bản về ngôn ngữ Pascal
... {CK thnh ký t in hoa} END Nhp V Xut D Liu Trong Turbo Pascal Thụng thng, chng trỡnh Turbo Pascal c t mt th mc riờng r cú tờn TP é s dng Turbo Pascal, ta cn cú cỏc tin ti thiu: - TURBO.EXE - TURBO.TPL ... cht kiu l kiu c bn Trong Turbo Pascal v IBM Pascal, s phn t ti a mt hp l 256 Kiu c bn cú th l kiu vụ hng lit kờ, kiu hoc kiu Char, khụng c l s thc Khỏi nim hp Pascal tng t nh khỏi nim hp toỏn ... Minh, 1991 Turbo Pascal 5.5 v Bi Turbo Pascal 5.5, NXB éi hc v Giỏo dc chuyờn nghip, H Ni Ngụ Trung Vit, 1994 Kin thc c bn v lp trỡnh, NXB Giao thụng ti, H Ni Walter Savitch, 1995 Pascal: An introduction...
 • 37
 • 186
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ngôn ngữ pascallập trình bằng ngôn ngữ pascalbí quyết học nhanh ngoại ngữlập trình trên ngôn ngữ pascalcao học ngành ngôn ngữtài liệu ngôn ngữ pascalbài giảng ngôn ngữ pascalhọc nhiều ngôn ngữvăn học và ngôn ngữ là gìngành văn học và ngôn ngữ là gìtác giả ngôn ngữ pascaltâm lý học về ngôn ngữ cơ thểdanh định của ngôn ngữ pascaldanh định trong ngôn ngữ pascallớp học về ngôn ngữ cơ thểchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả