Nghiên cứu tạo cây thuốc lá chuyển gen chống sau VIP3A

Luận văn thạc sỹ nông nghiệp " nghiên cứu tạo cây thuốc chuyên gen kháng sâu

 Luận văn thạc sỹ nông nghiệp
... ng nghiên c u chuy n gen kháng sâu vip3A vào thu c Vi t Nam Chính v y ti n hành nghiên c u t o thu c mang gen kháng sâu vip3A Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông ... CMV)… [2] chưa có nghiên c u ñư c công b v s d ng gen vip3A t o gi ng tr ng chuy n gen kháng sâu Trên s ñó ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u t o thu c chuy n gen kháng sâu vip3A” 1.2 M c ... ch n t o gi ng kháng sâu b nh h i kháng b nh virus kh m thu c (TMV,CMV), virus xoăn thu c (TLCV) ho c kháng sâu (sâu xanh, sâu xám ) Ngoài khuynh hư ng t o tính kháng sâu c a b ng gen cry mã hóa...
 • 80
 • 963
 • 7

NGhiên cứu tạo cây thuốc chuyên gen kháng sâu

NGhiên cứu tạo cây thuốc lá chuyên gen kháng sâu
... ch n t o gi ng kháng sâu b nh h i kháng b nh virus kh m thu c (TMV,CMV), virus xoăn thu c (TLCV) ho c kháng sâu (sâu xanh, sâu xám ) Ngoài khuynh hư ng t o tính kháng sâu c a b ng gen cry mã hóa ... CMV)… [2] chưa có nghiên c u ñư c công b v s d ng gen vip3A t o gi ng tr ng chuy n gen kháng sâu Trên s ñó ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u t o thu c chuy n gen kháng sâu vip3A” 1.2 M c ... 1.2.1 M c tiêu c a ñ tài: T o thu c chuy n gen mang gen kháng sâu (vip3A) 1.2.2 N i dung nghiên c u: - Thi t k vector chuy n gen mang gen vip3A - Chuy n gen vip3A vào thu c thông qua vi khu n A...
 • 80
 • 436
 • 0

NGHIÊN CỨU TẠO CÂY THUỐC CHUYỂN GEN KHÁNG SÂU vip 3A

NGHIÊN CỨU TẠO CÂY THUỐC LÁ CHUYỂN GEN KHÁNG SÂU vip 3A
... CMV)… [2] chưa có nghiên c u ñư c công b v s d ng gen vip3 A t o gi ng tr ng chuy n gen kháng sâu Trên s ñó ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u t o thu c chuy n gen kháng sâu vip3 A” 1.2 M c ñích ... M c tiêu c a ñ tài: T o thu c chuy n gen mang gen kháng sâu (vip3 A) 1.2.2 N i dung nghiên c u: - Thi t k vector chuy n gen mang gen vip3 A - Chuy n gen vip3 A vào thu c thông qua vi khu n A tumerfaciens ... pBI121 mang gen vip3 A ð t o thu c chuy n gen mang gen vip3 A, vi c thi t k vector mang gen vip3 A ñ chuy n vào tr ng m t bư c quan tr ng toàn b trình t o chuy n gen BamHI SacI S¶n phÈm PCR vip3 A BamHI...
 • 80
 • 468
 • 0

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÁI SINH VÀ ỨNG DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU TẠO CÂY CẢI NGỌT CHUYỂN GEN KHÁNG SÂU " doc

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... nghiên cứu ứng dụng công nghệ chuyển nạp gen công tác tạo giống trồng - Tạo dòng cải kháng sâu hướng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp Kết đào tạo sau đại học Thạc sĩ: Tiến sĩ: Sản phẩm khoa học ... ảo sát khả tái sinh in vitro cải (Brassica integrifolia) từ mầm trụ mầm phục vụ cho nghiên cứu chuyển gen Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học toàn quốc Những vấn đề nghiên cứu Khoa học Sự sống, ... 2005 Nghiên cứu tạo cải (Brassica integrifolia) chuyển gen kháng sâu từ trụ mầm thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens Bài gửi đăng Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học toàn quốc Công nghệ sinh...
 • 3
 • 229
 • 0

Nghiên cứu quy trình chuyển gen vào giống thuốc C9-1 nhằm tạo cây thuốc chuyển gen kháng bệnh khảm

Nghiên cứu quy trình chuyển gen vào giống thuốc lá C9-1 nhằm tạo cây thuốc lá chuyển gen kháng bệnh khảm lá
... protein gene) virus vào genome thực vật Xuất phát từ sở thực tiễn trên, giống thuốc C9-1 đƣợc lựa chọn cho nghiên cứu Nghiên cứu qui trình chuyển gen vào giống thuốc C9-1 nhằm tạo thuốc chuyển gen ... vậy, để tạo tiền đề cho nghiên cứu tạo giống thuốc kháng bệnh có khả thích nghi với điều kiện canh tác Việt Nam, tiến hành nghiên cứu qui trình tái sinh chuyển gen vào giống thuốc C9-1 Gen thị ... thuốc chuyển gen kháng bệnh khảm với nội dung mục đích nghiên cứu: (1) Chuẩn hóa phƣơng pháp chuyển gen vào giống thuốc C9-1 thông qua cấu trúc mang thị gus; (2) Tạo thuốc chuyển gen mang cấu...
 • 51
 • 772
 • 3

quy trình chuyển gen vào giống thuốc C9-1 nhằm tạo cây thuốc chuyển gen kháng bệnh khảm

quy trình chuyển gen vào giống thuốc lá C9-1 nhằm tạo cây thuốc lá chuyển gen kháng bệnh khảm lá
... protein gene) virus vào genome thực vật Xuất phát từ sở thực tiễn trên, giống thuốc C9-1 lựa chọn cho nghiên cứu “ Nghiên cứu qui trình chuyển gen vào giống thuốc C9-1 nhằm tạo thuốc chuyển gen kháng ... đoạn gen mã hóa vỏ virus TMV vào thuốc thu 58 thuốc chuyển gen Lây nhiễm thành công vào thuốc C9-1 chuyển gen nhằm thử tính kháng virus TMV, kết thu có 20/ 58 kháng tốt Kết kiểm tra 20 thuốc chuyển ... TMV-RNAi Kết biểu gen gus cho thấy khả ứng dụng quy trình tái sinh chuyển gen để chuyển cấu trúc TMV-RNAi Chúng tiến hành chuyển cấu trúc RNAi vào thuốc theo quy trình tái sinh chuyển gen trình bày Song...
 • 48
 • 304
 • 0

Nghiên cứu tạo cây đậu tương chuyển gen mang cấu trúc biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên bề mặt của Virus H5N1 phục vụ sản xuất Vacxin thực vật

Nghiên cứu tạo cây đậu tương chuyển gen mang cấu trúc biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên bề mặt của Virus H5N1 phục vụ sản xuất Vacxin thực vật
... wWw.SinhHoc.edu.vn Virus cỳm A /H5N1 Virus cỳm cú tớnh cht c bit: - B gen phõn ct sn thnh phõn on khỏc -Hai gen thuc phõn on v mó húa cho hai khỏng nguyờn quan nht trờn b mt cavirusl - Hemagglutinin(HA) ... truyn lõy ca loi virus nguy him ny sang ngi * Vacxin nhc c (attenuated vaccine) * Vacxin bt hot (inactivated vaccine) * Vacxin th h mi: - vacxin vaccine) tỏi t hp (recombination - vacxin thc vt ... dũng u tng mang gen mó hoỏ cho cỏc khỏng nguyờn ca virus H5N1 lm vacine n c cho gia cm phũng chng bnh H5N1 Vit Nam Nam Ti liu chia s ti: wWw.SinhHoc.edu.vn Cỏc dũng u tng chuyn gen th h T0...
 • 15
 • 143
 • 1

Nghiên cứu các phương pháp phân tích cây thuốc chuyển gen kháng bệnh khảm thế hệ T1

Nghiên cứu các phương pháp phân tích cây thuốc lá chuyển gen kháng bệnh khảm lá thế hệ T1
... kanamycine vàng lá, rễ không phát triển chết (hình 3.2) WT-2 TMV2.6 WT-1 Hình 3.2: Sàng lọc thuốc chuyển gen T1 RNAi TMV-CPi TMV2.6: Cây thuốc chuyển gen T1 môi trường có Kan 50mg/l; WT-1: Cây thuốc ... chứng tỏ, cấu trúc chuyển gen RNAi TMV-CPi có mặt chuyển gen T1 Hình 3.4 Kiểm tra có mặt gen TMV-CPi số dòng thuốc chuyển gen T1 phương pháp PCR WT1, WT2: không chuyển gen; (+): đối chứng dương; ... DNA tổng số từ mẫu thuốc chuyển gen T1 tách chiết theo phương pháp Accotto cộng (2000) Hình 3.3: DNA tổng số số dòng thuốc chuyển gen T1 mang gen virus TMV thuốc có nhiều nhựa nên có thể...
 • 41
 • 516
 • 0

Báo cáo " Cây thuốc chuyển gen mang cấu trúc RNAi kháng đồng thời hai loại virus gây bệnh khảm " docx

Báo cáo
... tinh, khdng cd virus; (+) Duang tinh, cd mat virus tren cay KETLUAN Bang viec su dung cong nghe RNAi, chiing toi da cong frong viec tao cac dong thuoc la mang cau true RNAi cua gen ma hoa protein ... hgc) 194 Phuong phap nghien cihi Thiet ke mdi RNAi De khulch dai vung gen CP quan tam ciia TMV va CMV va ghep nii hai vung gen vai nhau, cac moi RNAi da dugc thilt kl vdi moi TMV-Fi dugc bo sung ... tu gen CP da co, chiing toi dua vao cac tritih tu gen CP cua TMV va CMV da dugc dang ky vao Ngan hang dii lieu gen de tim nhiing viing co bao thu cao nhat Thiet ke vector chuyen gen thuc vat mang...
 • 9
 • 546
 • 2

Tạo cây thuốc mang gen đa đoạn kháng virus TMV, CMV, TYLCV và TSWV bằng kỹ thuật RNAi

Tạo cây thuốc lá mang gen đa đoạn kháng virus TMV, CMV, TYLCV và TSWV bằng kỹ thuật RNAi
... B Cấu trúc đoạn gen đa đoạn TCYS C Trình tự đoạn gen đa đoạn TCYS: Màu đen trình tự đoạn gen TMV, màu đỏ trình tự đoạn gen CMV , màu xanh dương trình tự đoạn gen đa đoạn nhân tạo cTYLCV, màu ... dụng công nghệ này, cấu trúc RNAi đa đoạn mang đoạn gen chức không đầy đủ virus TMV, CMV, TSWV TYLCV lặp lại đảo chiều thiết kế nhằm tạo trồng chuyển gen có tính kháng virus 60 L.T Thủy nnk / Tạp ... WT-C9-1: Cây thuốc không chuyển gen giống K326 C9-1 Kết luận Vector chuyển gen mang cấu trúc RNAi đa đoạn TCYS chứa gen chức không đủ loại virus TMV, CMV, TYLCV TSWV thiết kế chuyển thành công vào...
 • 10
 • 115
 • 0

NGHIÊN CỨU TẠO GIỐNG NGÔ BIẾN ĐỔI GEN KHÁNG SÂU

NGHIÊN CỨU TẠO GIỐNG NGÔ BIẾN ĐỔI GEN KHÁNG SÂU
... (không chuyển gen) Sâu ăn đối chứng Sâu sống sau ngày ăn không chuyển gen Hình Đánh giá khả kháng sâu dòng ngô VH1.37.66.2 chuyển gen phương pháp thử sâu invitro Đáng ý số dòng ngô chuyển gen thuộc ... khả kháng sâu phương pháp thử sâu invitro Các ngô chuyển gen kháng sâu cry1A(c) trồng điều kiện nhà lưới chống côn trùng, loại trừ yếu tố thiên địch Đánh giá khả kháng sâu đục thân dòng ngô chuyển ... để tạo nguồn vật liệu dòng ngô chuyển gen kháng sâu áp dụng điều kiện Việt Nam II VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Vật liệu Chúng sử dụng nguồn vật liệu dòng ngô nhập nội HR9, dòng ngô...
 • 7
 • 213
 • 1

Nghiên cứu tạo cây khoai lang kháng bọ hà bằng kỹ thuật chuyểngen nhờ Agrobacterium tumefaciens

Nghiên cứu tạo cây khoai lang kháng bọ hà bằng kỹ thuật chuyểngen nhờ Agrobacterium tumefaciens
... Phân lập gen tạo khoai lang chuyển gen kháng bọ (Hợp tác ISAAA, từ 1997 đến nay) Đề tài Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học chọn tạo giống kháng sâu bệnh có chất lượng cao khoai lang (2003)”, ... giống khoai lang địa phương thoái hóa, việc canh tác khoai lang chưa thực quy trình kỹ thuật nguyên nhân chủ yếu tổn thất sâu bệnh, đặc biệt là bọ hại khoai Ở Việt Nam, thiệt hại bọ khoai ... giống khoai lang đa dụng giống khoai lang ruột vàng nhiều nước giới Trung tâm Nghiên cứu Phát triển có củ - Viện Cây lương thực Cây thực phẩm quan chọn tạo giống khoai lang giai đoạn vừa qua nghiên...
 • 12
 • 495
 • 2

ĐỀ TÀI: Nghiên cứu tạo cây lúa chuyển gen Chitinase kháng bệnh Đạo Ôn nhờ vi khuẩn Agrobacterium Tumefaciens

ĐỀ TÀI: Nghiên cứu tạo cây lúa chuyển gen Chitinase kháng bệnh Đạo Ôn nhờ vi khuẩn Agrobacterium Tumefaciens
... để chuyển gen Chitinase kháng bệnh đạo ôn vào hai giống lúa DT22 lúa KDĐB nhờ vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens Tạo giống lúa mang gen kháng bệnh đạo ôn Sử dụng kỹ thuật PCR để xác định lúa chuyển ... xanh, lúa nhiều giống trồng khác Nghiên cứu tạo lúa chuyển gen Chitinase kháng bệnh đạo ôn nhờ vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens cần thiết mang tính ứng dụng cao nhằm tạo giống lúa chuyển gen ... cho vi c tái sinh chuyển gen từ hai giống lúa Tạo nguồn nguyên liêu phục vụ cho nghiên cứu chuyển gen Áp dụng qui trình tái sinh nghiên cứu chuyển gen kháng bệnh đạo ôn vào hai giống lúa DT 22 lúa...
 • 83
 • 1,548
 • 7

Nghiên cứu sự biểu hiện MIRACULIN tái tổ hợp ở một số dòng rẽ tơ thuốc chuyển gen

Nghiên cứu sự biểu hiện MIRACULIN tái tổ hợp ở một số dòng rẽ tơ thuốc lá chuyển gen
... protein tái tổ hợp khác Chính vậy, thực đề tài: Nghiên cứu biểu miraculintái tổ hợp số dòng rễ thuốc chuyển gen Mục đích nội dung nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Đánh giá biểu miraculintái tổ ... tổ hợp số dòng rễ thuốc chuyển gen 2.2 Nội dung nghiên cứu - Kiểm tra c mặt gen miraculintrong số dòng rễ chuyển gen kỹ thuật PCR - Đánh giá mức độ biểu miraculintrong số dòng rễ chuyển ... thành công protein tái tổ hợp miraculin số dòng rễ thuốc 3.3 KHẢO SÁT ĐỘNG THÁI SINH TRƢỞNG CỦA MỘT SỐ DÕNG RỄ TƠ BIỂU HIỆN PROTEIN TÁI TỔ HỢP MIRACULIN Việc đánh giá khả sinh trƣởng (tích lũy...
 • 47
 • 223
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xây dựng quy trình chuyển gen vào cây hoa loa kèndùng cây thuốc lá biến gen để tạo ra các protein trị liệu cho người bệnhthuốc lá chuyển gennghiên cứu xây dựng quy trình chuyển gen vào bèo tấm spirodela polyrrhiza thông qua agrobacterium tumefaciensnghiên cứu sản xuất thuốc lá điếu nhỏ slim để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường trong nướcnăm xây dựng và trưởng thành công tác nghiên cứu trồng cây thuốc viện dược liệuthuốc lá chuyển gen có chứa vắc xin chống dịch hạch2 3 hiệu quả kháng thuốc diệt cỏ ở thuốc lá chuyển genthiết kế vector mang gen ha1 mã hóa protein bề mặt của virus h5n1 và bước đầu chuyển gen ha1 tạo các dòng rễ tơ chuyển gen ở cây thuốc láchuyển gen vào cây thuốc láthực hành chuyển gen vào cây thuốc lá bằng agrobacterium tumefaciensnghiên cứu xạ khuẩn thuộc chi streptomyces sinh chất kháng sinh chống nấm gây bệnh trên cây chè ở thái nguyênbệnh chuyên khoa cây thuốc lácây thuốc lá biến đổi gennghiên cứu tạo mô sẹo từ mảnh láHDC DIEN TAP 2017 LICH SU CHINH THUCĐồ án ngành hệ thống điện nguyễn nhị lờiĐồ án ngành hệ thống điện đặng doãn tùngBài giảng cấu trúc máy tínhTổng quan về hệ điều hànhGIÁO TRÌNH KIẾN TRÚC máy TÍNHKIẾN TRÚC bộ NHỚ máy VI TÍNHHDC DIEN TAP 2017 LICH SU CHINH THUCHDC DIEN TAP 2017 NGU VAN CHINH THUC (10.5)HDC DIEN TAP 2017 NGU VAN CHINH THUCĐồ án ngành hệ thống điện vu van thuongHDC DIEN TAP 2017 SINH HOC CHINH THUCHDC DIEN TAP 2017 SINH HOC CHINH THUCThông tư 67 CM kiểm toán VN về kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (443KB)HDC DIEN TAP 2017 TIENG ANH CHINH THUCDE THI DIEN TAP 2017 TOAN CHINH THUC MA DE 132Đồ án hệ thống điện nguyễn tất linhHDC DIEN TAP 2017 TOAN CHINH THUCDE THI DIEN TAP 2017 VAT LI CHINH THUC MA DE 248Đồ án hệ thống điện nguyễn anh đức